Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Историография
Бояджиева, Ел. - Историческата съдба на България през погледа на немската историопис (1878-1939). 1998 1-2 187-208
Грозданова, Ел. - Европейските провинции на Османската империя през ХVI-ХVII век в най-новите трудове на унгарски и български историци (1985-1996) (опит за сравнителен анализ). 1997 3 76-96
Грънчаров, Ст. - Размисли за българската икономическа мисъл (1878-1915). 1998 3-4 140-166
Грънчаров, Ст. - Размисли за българската икономическа мисъл (1915-1944). 1999 5-6 160-189
Давидова, Е. - Български търговски къщи през Възраждането (Някои историографски аспекти). 1997 5-6 95-118
Димитров, Стр. - Академик Веселин Хаджиниколов - ученият и ръководителят (по случай неговата 80-годишнина) 1997 2 114-136
Запрянова, А., Бл. Нягулов, И. Марчева - Историографията между приемственост и промяна. 2005 1-2 3-6
А. За текущата история на историческата наука в България. 2005 1-2 7-44
Б. Анкетно проучване "Историци за историята". 2005 1-2 45-97
Костова-Янкова, Е. Веселин Хаджиниколов. Библиография (1987-1996). 1997 2 137-141
Мирчева, К. - Началото на една историография. Размисли за изложбата "Април 1876. Първата история" в Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий" - 18 април-2 май 1995 г. 1996 4 150-153
Нягулов, Б. - Българският национален въпрос в най-новата англоезична и френскоезична книжнина. 1997 5-6 119-158
Проданов, Н. - За началото на българската историческа наука. 1999 5-6 136-159
Чукова, Р. - Външнополитически аспекти на българския национален въпрос (1878-1912) в либералната историография (1878-1944). 1996 3 83-113
Шарова, Кр. - Изследванията на Борис Билунов (1946-1992) за Българското възраждане. 1997 1 67-80
Шарова, Кр. - Новото в незавършената книга на Александър Бурмов „Образуване и начална дейност на БРЦК". 1997 3 97-138
Историографски акценти
Грозданова, Е. - Българската османистика на границата между две столетия-приемственост и обновление. 2005 1-2 98-157
Даскалов, Р. - Поглед към творческия път на проф. Николай Генчев. 2005 1-2 207-223
Константакопулу (Гърция), А. - От националистичен към регионален/етнически дискурс за Македония. 2005 1-2 158-179
Никова, Г. - Най-новата българска история в огледалото на руската историография. 2005 1-2 180-206
Извори
Ангелов, В. - Един документ за съдържанието и резултатите от съветско-югославско-българската тайна среща в Москва на 10 февруари 1948 г. 1998 1-2 228-246
Ангелов, В. - Документи за броя на населението от 1922 до 1948 г. и за положението на българите в Царибродско и Босилеградско към 1950 г. 2001 3-4 185-202
Ангелов, В. - Държавна сигурност по следите на Симеон II (1957-1967 г.). 2002 1-2 176-187
Ангелова, Р. - Мемоарите на Михаил Маджаров като източник за дейността на Народната партия (януари 1899-февруари 1901). 2002 1-2 176-187
Антонова, В., И. Жейнов - Реконструкция на изгубени документи от март-май 1876 г. за усилията на Панайот Хитов да организира участието на българската емиграция в Сръбско-турската война. 1997 3 139-149
Бакърджиева, Т. - Поборникът и Ботевият четник Янко Боянов и неговата „Биография".
1996 4 109-122
Башева, Ц. - Документи за Априлското въстание в Държавния архив - Сливен. 1996 4 144-149
Билярски, Ив., Ил. Илиев - Папа Николай IV и българите. 1997 5-6 159187
Владимиров, Г. - История и култура на Волжка България - специфики на изворовата база. 2005 1-2 247-268
Господинов, К. Г - Свърлижката приписка като исторически извор. 2005 3-4 151-175
Грънчаров, М. - Следосвобожденски документи за участници в Априлското въстание. 1996 4 137-143
Данчева-Василева, А., И. Илиев - Реч на Никита Хониат, адресирана до Константин Пантехни, митрополит на Филипопол. 1996 5 108-142
Дончева, Св. -Тефтер на българския джелепски еснаф в Одрин. 2005 3-4 176-196
Дяконова, Е. - Неизвестни български документи в руския „Особый архив". 1999 1-2 156-158
Жила, Л. - Някои аспекти от политиката на СССР към България (1935-1940). 1997 4 118-129
Илиев, Ил., Ив. Билярски - Неизползвано известие за българската история в документ от времето на крал Шарл д'Анжу (1266-1285). 1998 3-4 167-171
Илиев, Ил. Г. - Регинският мирен договор и средновековният град-крепост Цепена. 2000 3-4 205-214
Кендерова, Ст. - Нов извор за соколарите от село Драгиново, Велинградско. 2003 1-2 115-128
Костова, В. - Белгийски дипломатически документи за събитията в Македония през 1897-1904 г. 2004 1-2 173-187
Куманов, М. - Професор Александър Цанков и цар Борис III. 2002 1-2 158-175
Минкова, Л. - Одеският историк Николай Никифорович Мурзакевич и Българското възраждане (Първа част) 2003 1-2 129-154
Минкова, Л. - Одеският историк Николай Никифорович Мурзакевич и Българското възраждане (Втора част) 2003 3-4 119-148
Ревякина, Л. - Нов документ за арменската общност в България 1999 3-4 188-196
Русев, И. - Един интересен документ за събитията в Сливен след въстанието от 1876 г. 1996 4 123-136
Русев, Ив. - Новооткрити приписки от Котел 1998 1-2 209-227
Русев, И. - Едно интересно описание на Черноморието от 1802 г. и бележките на неговия френски автор 2003 3-4 103-118
Томлеков, А. - Дионисовото прорицалище в Тракия. Проблеми на историческата интерпретация на изворите и локализацията 2005 1-2 224-246
Ценов, Й., Т. Узунова, М. Ценова - Непубликувани писма на Пьотр Владимирович Алабин 1999 1-2 138-155
Чичерин, Б. Н. - Берлинский мир перед русским общественннм мнением 1998 3-4 171-185
Историческо наследство      
Дуйчев, И. - Бачковският манастир през първите векове на своята история 1996 5 143-151
Монархически измерения
Гешева, Й. - Монархическата идея при управлението на княз Александър I (1879-1886 г.) 2002 1-2 24-43
Илиев, И. - Едноличната власт в езическа България 2002 1-2 5-23
Поппетров, Н. - Образът на цар Борис III в дневния ред на българското общество - 1918-1943 г 2002 1-2 44-74
От монархия до република
Баева, И. - Монархия-република в Източна Европа през XX в. 2002 1-2 44-74
Богданова, Р. - Ликвидиране на монархията в България чрез референдум 2002 1-2 116-136
Мигев, В. - България по време на комунистическия режим (1946-1989). 2002 1-2 137-157
По време на монархия и по време на република
Зафиров, Д. - Българската армия - монархически и републикански образ. 2002 1-2 188-213
Недев, С. - Главнокомандващият българската армия в периода на монархията и републиката 2002 1-2 214-224
Българската историческа наука. Спомени и размисли
Василев, В. - Академик Димитър Косев - какъвто го видях и запомних 1997 1 105-129
Възвъзова-Каратеодорова, К. - Как преди половин век виждахме задачата за увековечаване на Априлската епопея 1996 4 154-168
Кисьов, Ив. - Музейното дело в България (1945-1990). 2000 3-4 215-233
Кондарев, Н. - Кратки бележки за участието ми в изследванията по проблемите на идеологията на Левски, Каравелов, Раковски и Ботев и върху читалищното дело. 2000 1-2 213-228
Тъпкова-Заимова, В. - Началото 1998 1-2 51-62
Хаджиниколов, В. - Начални години на Института по история 1997 4 130-154