Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Рецензии и отзиви
Аврейски, Н. - Луиза Ревякина. Коминтернът и селските партии на Балканите. 1923-1931. София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2003.495 с. 2004 3-4 248-253
Андреев, А. - К. Калчев. Доктор Анастасия Головина - една забравена българка. Велико Търново, 1996. 247 с. 1998 5-6 240-242
Антонова, В. - An Eastern Orthodox Community during the Tanzimat (Documents from a Register of the Bulgarian Society in Ruse (l860-1872). Ed. by Tetsuya Sahara In Collaboration with Lyubomir Zlatev, Todor Bilchev, Yoichi Takamatsu. Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa Tokyo University of Foreign Studies,Tokyo, 1997. 524 p. 1997 5-6 222-226
Баева, И. - Jan Rychlík. Dĕjiny Bulharska. Praha, Nakladietelství Lidové novyny, 2000. 480 p, 2000. 480 р. 20025-6 266-269
Баева, И. - Поляците при изграждането на модерната българска държава 1877-1914. Лович, 1999. 449 с. (Zbignjew Klein. Polske ślady w budowie novożytnej Bułgarii 1877-1914. Łowicz, 1999, 449 p.) 2002 5-6 266-269
Баева, И. - Евгения Калинова. Победителите и България 1939-1945 г. С., Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2005. 448 с. 2005 5-6 213-216
Бакалов, Г. - Христо Матанов. Балкански хоризонти. История, общества, личности. Т. 1. София, Парадигма, 2004. 318 с. 2005 3-4 243-246
Бешевлиев, Б. - Magyar helységnév-azonosító szótár. Budapest, 1992.628 p. 2005 3-4 258-259
Билярски, Ив. - Francesco Dall'Aglio. Innocenzo III e i Balcani: fede e politica nei Regesta pontifici (Франческо далл'Альо. Инокентий III и Балканите: вяра и политика в понтификалните Регести). Universita degli Studi di Napoli "Orientale", Dipartimento di Studi dell'Europa Orientale, Napoli, 2003. 176 р. 2005 3-4 258-259
Божинов, Пл. - Извори за историята на Добруджа. 1853-1878. Чуждестранни документи. Т. 4. Съст.: В. Тонев, М. Лечева, Н. Михайлова, С. Жечева. Ред. В. Тонев. С., Издателство "Векове, 2003. 544 с. 2005 1-2 327-334
Божилов, Ив. - България в епохата на цар Самуил (С. Пириватрић. Самуилова држава. Обим и карактер. Београд, 1997. 227 с.) 1999 5-6 190-203
Бонева, В. - Веселин Сариев. Диарбекир и българите. По следите на заточениците. София, Издателска къща "Хр.Ботев", 1996. 235 с. 1997 4 161-164
Бонева, В. - Георги Якимов. Пантелей Кисимов. Живот и дейност. (Принос към изследването на идеята за българо-турския дуализъм през Възраждането). София, АИ "Проф. Марин Дринов", 2003.384 с. 2005 3 246-250
Бонева, В. - Милена Стефанова. Книга за българските чорбаджии. София, Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 1998.168 с. 2000 1-2 250-254
Вачков, Д. - Румен Аврамов. Стопанският XX век на България. София, Център за либерални стратегии, 2001.152 с. 2002 1-2 242-244
Величков, А. -Иван Лалов,СнежинаЛалова. Американският девически колеж в Ловеч. Велико Търново, ИК "Витал, 2001. 318 с. 2002 1-4 284-286
Вечева, Е. - Турски извори за българската история. Архивите говорят. Т. XIII. Предг. и състав. Е. Грозданова. Превод и комент. Ст. Андреев, А. Велков, Е. Грозданова, П. Груевски,С. Димитров, Св. Иванова, М. Калицин, Ст. Кендерова, А. Минков, М. Михайлова-Мръвкарова, Е. Радушев. Е. Стойков, М. Тодорова. Показалци и терминолог. речник Ст. Андреев, 3. Иванова. Под ред. на Ст. Андреев и Стр. Димитров. София, ГУА, 2001. 503 с. 2002 3-4 280-283
Гагова, К. - Ив. Божилов, Ил. Илиев, Хр. Димитров, Ив. Билярски. Византийските василевси. София, Издателство "Абагар", 1997. 418 с. 1998 1-2 247-249
Гагова, К. - Ив. Божилов, В. Гюзелев. История на средновековна България VII-ХIV век. История на България в три тома. София, Изд. Анубис, 1999, 700 с. 2001 5-6 226-228
Генов, Р. - Pierre Miquel. Histoire de France. Paris, Librarie A. Fayard, 1995. 508 р. 2000 1-2 284-286
Гешева, Й. - Евгени Костов. Транспортната проблематика и институтът на конституционната министерска наказателна отговорност в България (1895-1923). София, 1999.220с. 2000 1-2 274-279
Гешева, Й. - Любомир Златев. Политическият живот в Русе 1879-1900. Русе, 1999.240 с. 2001 1-2 260-263
Гешева, Й. - Веска Николова. Между консерватизма и либерализма. Народната партия. 1894-1920 г. Велико Търново, ИК "Витал", 2004. 536 с. 2005 1-2 300-304
Гребенаров, Ал. - 36 години във ВМРО. Спомени на Кирил Пърличев. Съставител Кирил Григоров Пърличев. София, "Веда-МЖ", 1999. 640 с. 2000 5-6 347-356
Грозданова, Е. - Inventory of Ottoman Turkish Documents about Waqf Preserved in the Oriental Department at the St. St. Cyril and Methodius National Library. Part l. Registers. Comp. E. Radushev, Sv. Ivanova, R. Kovachev. (Опис на османотурски регистри за вакъфа в ориенталския отдел на Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий". Ч. 1. Регистри. Състав. Е. Радушев, С. Иванова, Е Ковачев). Sofia, 2003. 350 р. 2005 1-2 316-322
Грозданова, Е. - I. Schwarcz, St. Spevak, E. Večeva. „Hoffnung auf Befreiung." Dokumente aus Österreichischen Archiven zur Geschichte Bulgariens (1687-1690). (И. Шварц, Ст. Шпевак, Е. Вечева. "Надежда за освобождение." Сборник документи от австрийските архиви за българската история (1687-1690). Miscellanea Bulgarica 15. Bulgarisches Forschungsinstitut in Österreich. Wien, Verein „Freunde des Hauses Wittgenstein", 2004. 416 S. 2005 1-2 323-326
Груев, М. - Hans-Joachim Härtel, Roland Schönfeld. Bulgarien: Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Regensburg, 1998. 319 S. 2000 1-2 280-283
Данова, Н. - Семеен архив Хаджитошеви. Т. 2 (1827-1878). Съставители Валерия Тарашоева, Кета Мирчева, Васил Харизанов, Николай Дойнов. Под научната редакция на Крумка Шарова и Кета Мирчева. Враца, 2002. 528 с. 2003 1-2 269-271
Делев, П. - Studia Tracica 7: Кирил Йорданов. Политическите отношения между Македония и тракийските държави (359-281 г. пр. Хр.) 1999 5-6 204-207
Деянова, Л. - François Hartog. Regimes d'historicite. Presentisme et experience du temps. Paris, Seuil, La librairie du XX siècle, 2003 2005 1-2 281-286
Димитров, Ил. - Димитрина Петрова. Българският земеделски народен съюз през 1899-1944. София, Фондация "Детелина", 1999.240 с. 2000 1-2 271-273
Димитров, М. - Владимир Мигев. Проблеми на аграрното развитие на България (1944-1960). С., 1998. 266 с. 1999 5-6 217-221
Димитров, Стр. - Cemal Cafadar. Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State. University of California Press. Berkley-Los Angeles-London, 1995. 221 pp 1998 3-4 209-214
Димитров, Стр. - Антонина Желязкова, Божидар Алексиев, Жоржета Назърска. Мюсюлманските общности на Балканите и в България. Исторически ескизи. София, Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 1997.236 с. 1999 3-4 240-247
Димитров, Т. - Румънският периодичен печат за Македония, 1902-1904 г. Сборник публицистични материали. Съставители: Миле Томич, Щефън Годороджа, Жеко Попов. София, Македонски научен институт, 2001. 400 с. 2002 5-6 262-265
Димитров, Х. - György Györffy. König Stephan der heilige. Corvina. Budapest, 1988, 224 S. + 24 t. 1996 6 166-168
Димитров, Х. - Gyula Kristö. Die Arpadendinastie. Die Geschichte Ungarns von 895 bis 130 I. Budapest. Corvina, 1993. 312 S 1999 3-4 230-232
Димитров, Х. - Иван Божилов. Седем етюда по средновековна история. София, Издателство "Анубис", 1995. 368 с. 1996 1 153-158
Димитров, Хр. - М. Бур, Д. Марковски. Унгария. Из кривините на свидната си участ. (Очерци за европейските страни). София, Изд. Отворено общество, 1999. 224 с. 2001 3-4 243-247
Димитрова, М. - Кирило-Методиевска енциклопедия. В четири тома. Том 3. II. С., Гл. ред. Л. Грашева. Редактори: Е. Дограмаджиева, К. Иванова, С. Кожухаров, С. Николова, А. Стойкова. София, Академично издателство "Марин Дринов", 2003. 792 с. 2005 3-4 239-243
Дойков, В. - Теодора Бакърджиева. Българската общност в Русе през 60-те години на XIX в. София, Издателство "Диос", 1996. 220 с. 1997 5-6 220-221
Жечев, Н. - В. Тонев. Българското Черноморие през Възраждането. София, Академично издателство "Проф. М. Дринов", 1995. 382 с. с ил. Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1999. 275 с. + факс. 1997 2 163-167
Запрянова, А. - Родове на основатели на Плевенския революционен комитет и диарбекирски заточеници. Плевен, 1995.139 с. 1996 3 138-139
Запрянова, А. - Библиотека "Родови четения". Материали, посветени на Христо Ботев и четата му 1996 4 181-183
Запрянова, А. - П. Чолов. Родът на Георги Стойков Раковски. Библиотека "Български родове" № 1. София, 1996.146 с. 1997 2 160-162
Запрянова, А. - Стоян Райчевски. Българинът и морето. София, Издателство на Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", 1997.141 с. 1998 1-2 270-272
Запрянова, А. - Bulgaro-Turcica 1, 2, 3...(Валери Стоянов. Етнонимът "българи". За българо-тюркските смешения. София, Изд. къща "Огледало", 1997. 95 с.; Валери Стоянов. Турското население в България между полюсите на етническата политика. София, Изд. "ЛИК", 1998. 250 с.; Валери Стоянов. История на изучаването на "Codex Cumanicus", - Историческо бъдеще, 1997, № 1, 42-91; №2, 29-74.). 1999 5-6 222-228
Запрянова, А. - Вера Мутафчиева. Семейна сага. Разгадавайки баща си. София, ИК "Гутенберг", 2000.295 с. 2001 3-4 231-235
Запрянова, А. - Петър Чолов. Древните българи. Историческа библиография. София, Изд. Център за изследвания на българите. Тангра Тан Нак Ра ИК. 2001. 292 с. 2002 5-6 276
Запрянова, А. - Унгарски учени за България. XIX в. - средата на XX в. Съст. и ред. Пенка Пейковска. София, Изд. Унгарски културен институт, Отечество - София, 2003. 456 с. 2004 1-2 229-232
Златарски, В. - Paul Carell. Stalingrad. Seig und Untergang der 6. armee. (Паул Карел. Сталинград. Възход и гибел на 6-а Армия). 5. Ed. Münhen, Herbig-Verlag, 2003. 240 S. 2004 3-4 257-260
Иванов, М. - Теодора Бакърджиева, Стоян Йорданов. Русе. Пространство и история (края на XIV в. - 70-те години на XIX в.). Градоустройство. Инфраструктура. Обекти. Русе, Авангардпринт, 2001. 204 с. 2002 1-2 229-233
Иванов, М. - Вера Бонева. Българското възраждане в Шумен и Шуменско. Църковно-национални борби и постижения. В. Търново, 2002. 324 с. 2003 1-2 272-275
Иванов, М. - Michael Palairet. The Balkan Economies 1800-1914: Evolution without Development. (Майкъл Паларе. Балканските икономики, 1800-1914. Еволюция без развитие). Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 415 p. 2005 3-4 260-266
Илиев, И. - Иван Божилов. Българите във Византийската империя. София, Академично издателство "Проф. М. Дринов", 1995. 372 с. 1996 2 134-138
Илиев, И. - Красимира Гагова. Тракия през българското средновековие. София, Издателство "Аргес", 1995. 281 с. 1997 4 155-157
Илиев, И. - Иван Билярски. Институциите на средновековна България. Второто българско царство (XII-ХIV век). София. Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 1998. 426 с. 1999 3-4 228-229
Илиев, И. - Красимира Гагова. Кръстоносните походи. София, Изд. "Абагар", 1998. 262 с. 2000 1-2 244-245
Илиев, И. - András älczi Hórváth. Pechenegs. Cumans. Iasians. Steppe Peoples in Medieval Hungary. Hereditas. Corvina. Budapest, 1989. 142 pp.+ 7 6p. 1996 6 168-172
Илиев, И. - Христо Димитров. Българо-унгарски отношения през средновековието. София, Акад. изд. "Проф. М. Дринов", 1998. 423 с. 2000 1-2 246-249
Илчев, Ив. - Василка Танкова. Когато Пловдив не е вече столица. София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1994. 285 с. 1996 1 165-167
Илчев, Ив. - Жоржета Назърска. Българската държава и нейните малцинства (1879-1885). София, Издателство "Лик", 1999. 271 с. 2000 3-4 236-243
Йорданов, К. - Пистирос и Тасос. Икономическите структури на Балканския полуостров през VII-II в. пр. Хр. Ополе. 274 с. 2002 1-2 225-228
Кайчев, Н. - Мирослав Jовановић. Jезик и друштвена историjа: друштвеноисториjски оквири полемике о српском књижевном jезику. Београд, Изд. "Стубови културе", 2002. 230 с. 2005 1-2 277-280
Калицин, М. - Катерина Венедикова. Българите в Мала Азия от древността до наши дни. Стара Загора, Издателство "Идея", 1998. 490 с. 2000 3-4 234-235
Калчев, К. - П. Ст. Петков. Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879 г. Велико Търново, 2003. 299 с. 2005 1-2 291-294
Калчев, К. К. - Българо-турски военни отношения през Първата световна война (1914-1918). Сборник от документи. Ред. М. Куманов. Състав. М Куманов, И. Коев К. Еюп. Тех. сътрудници: С. Димитрова, И. Коев, П. Иванова, С. Еюп, Д. Еюп. С., Изд. "Гутенберг", 2004.687 с. 2005 5-6 198-211
Каменов, П. - John F. Montgomery. Magyarország - A vonakodő csatlós. Budapest, 1993. 245 р. 1999 1-2 245-250
Кирилова, А. - Русия и българското националноосвободително движение (1856-1876). Документи и материали. Т. 3. София, 2002. 587 с. (Архивите говорят. Т. 21) 2003 5-6 260-263
Киряков, Б. - Априлското въстание в Централна Северна България. Материали от националната научна конференция, проведена в Севлиево през април 1995 г. Севлиево, 1996. 310 с. с ил. 1996 4 177-180
Китанов, В. - Архивите говорят № 25. Из архива на Гоце Делчев. Задграничното представителство на ВМОРО в София до края на 1902 г. Подг. за печат: И. Бурилкова и Ц. Билярски. С, 2003.632 с. 2005 1-2 335-344
Кишкилова, П. - Елеонора Пенчева. Историята като съдба. С, 2002. 208 с. 2002 3-4 291-294
Кишкилова, П. - България в Първата световна война. Германски дипломатически документи. Сборник документи в два тома 1913-1918. Т. 1.1913-1915. Научен ръководител проф. д-р ист. н. Цветана Тодорова. Съставителство и превод: Цветана Тодорова, Рада Стоянова, Антоанета Римпова, Евдокия Петрова, Сашка Жечева. С., 2002. 607 с. 2002 5-6 274-278
Кишкилова, П. - Елена Стателова, Васка Танкова. Прокудените. София, 2002.463 с. 2003 1-2 287-291
Кишкилова, П. - Йорданка Гешева. Парламентарните анкетни комисии по министерската отговорност (1884-1923 г.). София, 2003.327 с. 2004 1-2 233-237
Кишкилова, П. - Христина Мирчева. История на международните отношения в най-ново време. Кн. 1. С., 2002. 656 с.; Кн. 2. С, 2003. 663 с. 2005 1-2 308-315
Конев, Ил. - Николай Жечев. Възрожденският учител и книжовник Райко Блъсков (1819-1884). София, изд. "Вулкан, 2001.140 с. 2003 5-6 258-260
Колева, Ж. - А. А. Улунян. Деятели болгарского национально-освободительного движения ХVIII-ХIХ вв. Библиографический словарь. Т.1.14 с.; Т. 2. 222 с. Москва, 1996 1997 2 158-169
Колева, М. - Fritz Fischer. Hitler war kein Betriebsunfall. Aufsütze. 3 nveränderte Auflage. München, 1993. 272 S.@@ 1996 2 144-147
Константинова, Ю. Γιάννης- Ν. Γιανουλόπουλος·. ,,Η ευγενής· μα$· τύφλωσις·..." Εξωτερική πολιτική και ,,εθνικά θέματα" από την ήττα του 1897 εώς τη Μικρα~ σιατική καταστροφή. Αθήνα, Εκο. Βιβλιόραμα, 2001, σ. 2003 5-6 264-267
Костов, А. - Урс Алтермат. Етнонационализмът в Европа. Превод от немски Мариана Маринова. София, Издателство ГАЛ-ИКО, 1998. 360 с. 1999 5-6 234-236
Котев, Н., А. Тошева - Уникално постижение на руската историческа и военноисторическа наука (Част I) 2005 3-4 271-278
Котев, Н. - Мир в войнах. Смоленск, Изд. "Русич", 1998-2003 2004 3-4 269-287
Куманов, М. - Публикации по българска история. Библиографски бюлетин. 1995, бр.1, 51 с.; 1995, бр.2, 80 с.; 1996, бр.1, 79 с. 1997 1 137-138
Куманов, М. - Мустафа Кемал Ататюрк и българо-турските отношения в документи (1913-1938). Съст. П. Колев, Дж. Хаков и др. Анкара, 2002. 957 с. 2003 3-4 244-249
Лалков, М. - Андрей Пантев. Българският Април 1876 г. в Англия и САЩ. София, Изд. къща "Ив.Вазов", 1996. 255 с. 1996 4 169-171
Лалков, М. - Нови автентични страници към отечествената история (Руско-турската война (1877-1878). Дневници, спомени, записки, кореспонденции. Изд. ГУА при МС. "Архивите говорят". Т. 2. Състав. Н. В. Илина, Л. Я. Сает, Г. Пиндикова, И. Георгиева. С., 1998, 287 с.; БКП, Коминтернът и македонският въпрос (1917-1946). Т. 1. Изд. ГУА при МС. "Архивите говорят". Т. 4. Състав. Ц. Билярски и И. Бурилкова. С., 1999. 688 с.; БКП, Коминтернът и македонският въпрос (1917-1946). Т. 2. Изд. ГУА при МС. "Архивите говорят. Т. 5. Състав. Ц. Билярски и И. Бурилкова. С., 1999. 683 с.). 1999 5-6 208-216
Лозанова, Л. - Михаэл фон Альбрехт. История римской литератури. От Андроника до Боэция и ее влияния на позднейшие эпохи. В трех томах. Перевод с немецкого А. И. Любжина. Москва, Изд. "Греко-латинский кабинет" Ю. А. Шичалина. Т. 1.694 с.; Т 2.695 с.; Т 3 - под печат. 2003-2005 г. 2005 3-4 254-257
Любенова, Л. - Протойерей Йордан Н. Василев. Летописи за Видинската епархия. Пловдив, Изд. "Златен лъв", 1999.445 с. 2001 3-4 231-235
Маждракова-Чавдарова, О. - Алманах за историята на Русе. Т. 1. Русе, Издателство "Държавен архив" - Русе, 1996. 335 c. 1997 5-6 214-219
Маждракова, О., А. Запрянова - Котленски историци за град Котел и бележитите му личности. 2003 3-4 238-243
Маждракова-Чавдарова, О. - Панайот Хитов. Фамилиарни забележки. Спомени (XVIII в.- 1877 г.). Държавен архив -Русе. Русе, 2003. с. 2004 1-2 222-225
Марков, Г. - Иван Хаджийски, 70 години педагогически колеж "Св. Иван Рилски", град Дупница. Дупница, ИИА "Девора Марби", 2005. 431 с. 2005 5-6 21-213
Марчева, И. - Наталия Христова. Власт и интелигенция. Българският скандал "Солженицин" 1970-1974. Исторически етюд с документално приложение. София, АБ издателско ателие, 2000.194 с. 2001 1-2 272-274
Марчева, И. - Александър Костов. Швейцария и балканските държави: икономически връзки (1830-1914). Принос към историята на международната миграция на хора, стоки и капитали в ново време. София, Неron Рress, 2001. 244 с. 2002 3-4 238-241
Марчева, И. - Евгения Иванова, Светла Димитрова. История на електрификацията в Старозагорския регион. Стара Загора, "Литера-принт" АД, 2002.271 с. 2003 5-6 267-270
Марчева, И. - Человек на Балканах в зпоху кризисов и зтнополитических столкновении XX века. Российская академия наук. Институт славяноведения. Санкт-Петербург, Изд. "Алетейя", 2002. 406 с. 2003 5-6 271-275
Марчева, И. - Наталья Коровицына. С Россией и без нее: Восточно-европейския путь развития. (Наталя Коровицина. С Русия и без нея: Източноевропейският път на развитие). Москва, Изд. "Эксмо", 2003.288 с. (Серия "Новейшая история"). 2005 3-4 266-270
Мигев, В. - Бойко Киряков. Христо Огнянов. Биография. София, ИК "Гутенберг", 1999. 284 с. с приложения. 2000 3-4 244-246
Мигев, В. - Илияна Марчева. Тодор Живков - пътя към властта. (Политика и икономика в България, 1953-1964 г.) София, 2000. 281 с. 2001 3-4 239-242
Мигев, В. - Борби и чистки в БКП. Сборник документи. Съст. Любомир Огнянов. С., 2001 2002 3-4 287-290
Мигев, В. - Восточная Европа в документах росийских архивов. Т. 1.1944-1948. Москва-Новосибирск, 1997.986 с.; Т.2.1949-1953. Москва-Новосибирск, 1998.1004 с. 2003 3-4 250-254
Мигев, Вл. - Давид Коен. Военновременната икономика на България (1939-1944). София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2002. 293 с. 2004 1-2 247-249
Мигев, Вл. - Димитър Иванов. Първата българска република (1946-1991). С., 2005. 271 с. 2005 5-6 216-220
Миланова, С. - Весела Чичовска. Политиката срещу просветната традиция. София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1995.457 с. 1997 3 175-181
Минкова, Л. - Априлското въстание 1876 г. в пресата на Австро-Унгария. Сборник от дописки, доклади, съобщения и статии от виенската преса. София, Изд. на Народната библиотека "Св.Св. Кирил и Методий", 1996. 634 с. 1996 4 172-176
Никова, Г. - Johanna Deimel. Bewegte Zeiten. Frauen in Bulgarien Gestern und Heute. - In: Wirtschaft und Gesellschaft in Südosteuropa, Band l3, München, 1998. 298 S. 1999 1-2 258-264
Никова, Г. - Татяна В. Волокитина. "Холодная война" и социал-демократия в Восточной Европе 1944-1948 гг. (Очерки истории). Москва, 1998. 223 с. 2000 3-4 260-263
Николова, В., Р. Стоянова - Иван Радков, Любомир Златев. Русенската община 1878-1949. Издателство "Държавен архив". Русе, 2002. 420 с. 2005 5-6 192-195
Нягулов, Бл. - През призмата на национализма. Gheorghe Zbuchea. România şi războaiele balcanice 1912-1913. Pagini de istorie sud-est europeană. Bucureşti, Editura Albatros, 1999. 458 p 2000 3-4 253-259
Нягулов, Бл. - Защитата на малцинствата - илюзорна идея или необходима реалност? Огняна Хрисимова. Пътят на една идея. За правата, правилата и малцинствата в Европейския Югоизток между двете световни войни. Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Университетско издателство, 2003, 298 с. 2004 1-2 238-246
Нягулов, Бл. - Френскоезични издания за историята на България (Evgenia Kalinova, Iskra Baeva. La Bulgarie contemporaine entre l'Est et l'Ouest. (Евгения Калинова, Искра Баева. Съвременна България между Изтока и Запада). Traduction de V. Lebedevska. Collection ,,Le Monde en transition". Paris: L'Harmattan, 2001. 246 p.; Ivan Iltchev. La rosе des Balkans. Histoire de la Bulgarie des origines a nos jours. (Иван Илчев. Розата на Балканите. История на България от началото до наши дни). Traduit du bulgare par: E. Borissova, N. Botsev, S. Deltchev, R. Stancheva. Sofia, Editions Colibri, 2002. 376 p.; Dimitrina Aslanian. Histoire de la Bulgarie des de l'Antiquité à nos jours. (Димитрина Асланян. История на България от древността до наши дни. Trimontium, Versailles, 2003, 496 p. 1999 3-4 233-239
Овчаров, Н., Д. Стоименов - По повод една фалшификация на средновековната българска история. Сврљшки одломци. Jеванћела (XIII в.). Издање приредно Никола Радић. Уредник издања Сретен Петровић. Ниш, 1994. 1999 3-4 233-239
Огнянов, Л. - Йорданка Гешева. Държавната институция Велико народно събрание (1879-1911 г.). Исторически аспекти. София. Издателство "Иврай", 2001. 319 с. 2002 5-6 270-273
Огнянов, Л. - Жеко Попов. Убити заради идеите си. Политическият възход и житейско крушение на фамилия Петкови. София, Изд. "Кира21", 2004. 368 с. 2005 3-4 251-253
Павлов, Пл. - Епископ-Константинови четения. Т. 1 (май 1994). Шумен, 1994. 245 с.; Т. 2 (май 1995). Шумен, 1995. 292 с. Изд. на Шуменския университет "Константин Преславски". 1997 4 158-160
Панова, Р. - Иван Божилов. Културата на средновековна България. София, 1995.196 с. 1997 3 172-174
Петков, П. - Димитър Игнатовски. Митрополит Климент Търновски. Жизнен път и обществено политическа дейност. Шумен, Аксиос, 1996.270 с. 1998 1-2 253-269
Попов, Ж. - Национално-освободителното движение на македонските и тракийските българи, 1878-1944 г. В четири тома. Македонски научен институт, Институт по история - БАН. София, Т. 1. 1994. 306 с.; Т. 2.1995. 423 с.; Т. 3.1997. 415 с. с илюстрации. 2000 1-2 260-270
Поппетров, Н. - Иван Илчев. Рекламата през Възраждането. София, Академично издателство "Проф. М.Дринов" 1995, 218 с. 1996 2 139-143
Поппетров, Н. - Osteuropa im Umbruch. Alte und neue Mythen. Cl. Friedrich, B. Menzel (Hrsg.). Frankfurt am Main, etc. Peter Land, 1994. 200 S. 1996 5 152-156
Поппетров, Н. - Анна Кръстева, Нина Димитрова, Нонка Богомилова, Иван Кацарски. Универсално и национално в българската култура. София, Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 1996. 224 с. 1997 5-6 206-210
Поппетров, Н. - Revolution auf Raten. Bulgariens Weg zur Demokratie. Hrsg. W. Höpken. München, R. Oldenbourg Verlag, 1996. 315 S. 1999 5-6 229-233
Поппетров, Н. - Иван Еленков. Родно и дясно. Принос към културната история на несбъднатия „десен проект" в България от времето между двете световни войни. София, Издателство „Лик", 1998.165 с. 2000 3-4 247-252
Проданов, Н. - Кратък Оксфордски речник на световната история - XX век. София, Академично издателство „Проф. М. Дринов", 1994. 342 с.
1997 1 130-136
Проданов, Н. - Йордан Табов и Кл. Василев. Възкръсващата История на д-р Ганчо Ценов. София, 2001. 56 с. + 10 илюстрации. 2002 5-6 263-261
Първанова, Р. - Д. Косев. Външната политика на България при управлението на Андрей Ляпчев. 1926-1931. София, Академично издателство „Проф. М. Дринов", 1995. 223 с. 1996 3 132-137
Първанова, Р. - Веска Николова. Сеячът. Д-р Борис М. Вазов (1873-1957). Жизнен и творчески път на политика, публициста, дипломата. В. Търново, Изд. „Витал", 2000.167 с. 2001 1-2 264-267
Радкова, Р. - Олга Тодорова. Православната църква и българите (ХV-ХVIII в.). София, Академично издателство „Проф. М. Дринов", 1997. 299 с. 1998 1-2 250-252
Радкова, Р. - Пенчо Пенчев. Казанлъшкият край през Възраждането. С., Акад. изд. „М. Дринов"; Изд. „Вион" -Пловдив, 2005. 335 с. 2005 5-6 189-191
Ракова, С. - Информационен бюлетин „Да се запази за вечни времена". Съставител Веселин Ангелов. С., 2002. 2003 1-2 276-286
Ревякина, Л. - „Совершенно секретно: Лубянка - Сталину о положении в стране (1922-1934 гг.). Т. 1 (ч. 1 и 2). Москва, 2001; Т. 2. Москва, 2001; Т. З (ч. 1 и 2). Москва, 2002; Т. 4 (ч.1 и 2). Москва, 2001; Т. 5. Москва, 2003; Т 6. Москва, 2002. 2005 1-2 345-355
Русев, И. - Вера Бонева. Христоматия по история на Българското възраждане. Църковно-национално движение. Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". 2002. 238 с. 2003 3-4 233-234
Сирков, Д. - Искра Баева, Евгения Калинова. Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1945-1955). Лекционен курс. София, Изд. „Полис", 2003. 263 с. 2004 3-4 234-236
Станчев, Кр., Ив. Билярски - G. Giraudo, G. Maniscalco Basile. Lessico guiridico, politico ed ecclesiastico della Russia del XVI secolo. (Da Roma alla Terza Roma, Lessici I). Roma, Herder ed., 1994, CCCVIII+1103 pp. 1998 5-6 237-239
Станчев, М. - Володимир Мильчев. Болгарскi переселенцi на пiвднi Украiiни 1724-1800 рр. Кiiв - Запорiжжя, РА "Тандем У". 2001. 198 с.@@ 2002 3-4 277-279
Стефанов, П., Архим. - David L. Edwards. Christianity: The First Two Thousand Years. Maryknoll (N.Y.), Orbis Books, 2001 1-2 250-253
Стоилова, Т. - Викторен Галабер. Двадесет и две години сред българите. Дневник. Т. 1. (1862-1866). София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 1998; Т. 2. (1867-1869. София, 2000 (Т. 1 и 8 от поредицата „Архивите говорят" на Главно управление на архивите при Министерския съвет). 2000 5-6 338-342
Стоянов, В. - Religion - ein deutsch-türkisches Tabu? (Türk-Alman ilikilerinde Din Tabu mu? Deutsch-türkisches Symposium 1996. Edition Körber-Stiftung. Hamburg, 1997.384 S. 1999 1-2 251-257
Стоянов, В. - Михаил Груев. Между петолъчката и полумесеца. Българите мюсюлмани и политическият режим (1944-1959). София, ИК „КОТА", 2003. 262 с. 2004 3-4 231-268
Страшимирова, Св. - Р. Панова. Средновековният български град - възможният анализ и невъзможният синтез. София, ИК „Свят. Наука", 2001. 2003 5-6 257-258
Танкова, В. - Тодор Ташев, Лиляна Ташева. Захарий Стоянов. Документален летопис. 1850-1889. София, Академично издателство „Проф. М.Дринов", 1995.465 с. 1998 3-4 215-218
Тодоров, П. - P. Pavlov, J. Janev, D. Cain. Istoria Bulgariei. Bucureşti, "Korint", 2002. 192 p. 2003 5-6 256-257
Тодорова, А., Ст. Джавезов - Васил Левски. Документи, автографи, диктувани текстове, документи, съставени с участието на Левски, преписи, фотокопия, публикации и снимки. Т. I. София, 2000. 704 с. 2001 1-2 254-256
Тодорова, Цв. - Ämter, Abkürzungen, Aktionen des NS-Staates. Handbuch für die Benutzung von Quellen der nationalsozialistischen Zeit. Bd.5. München, K. G. Säur Verlag, 1997. 416 S. 1998 3-4 219-225
Тонев, В. - Македония през погледа на австрийски консули, 1851-1877/78. ТЗ. (1872-1878). Подбор и редакция Виржиния Паскалева. Превод Елена Продева. С., 2001. 415 с. 2003 3-4 235-237
Тонев, В. - Е. Грозданова, О. Тодорова,С. Първева, Й. Списаревска, С. Андреев, К. Венедикова. Контрасти и конфликти „зад кадър" в българското общество през XV-XVIII век. София, 2003. 477 с. 2005 1-2 287-290
Тошкова, В. - Восточная Европа между Гитлером и Сталиным 1939-1941 гг. Ответственме редактори В. К. Волков, Л. Я. Гибианский. Москва, Издательство Индрик, 1999. 526 с. 2000 5-6 343-346
Трайков, В. - Панайот Панайотов. България в утрото на XXI век. Поглед от чужбина. София, ИК "Гутенберг", 2001,245 с. 2001 5-6 229-236
Трайков, В. - Любен Димитров. Възпитателната мисъл, лира и тръба на Г С. Раковски. С., Фондация „Човещина", 2003. 224 с. + ил.
2005 5-6 195-197
Тъпкова-Заимова, В, - История на българите. Т. 1. От древността до края на XVI век. Под редакцията на проф. Георги Бакалов. София, 2003. 590 с. 2004 3-4 226-232
Хаджийски, И. - Сл. Георгиев, Р. Коритарова, Л. Лазов. Те се бориха за родината. София, Издателска къща " Торекс-прес", 1995. 296 с.
1996 5 157-162
Хаджиниколов, В. - Елена Стателова. Биография на българския дух. Родът Паница. София, Академично издателство
„Проф. М.Дринов", 1997. 305 с.
1998 1-2 273-278
Хаджиниколова, Е. - Митрополит Григорий, Доростолски и Червенски (1872-1898). Документален сборник, Русе, 1998. 315 с. 2000 1-2 255-259
Хаджиниколова, Е. - Георги Ст. Генов. Американският принос за възраждането на българщината, с особен оглед към личността на Илайъс Ригс. Исторически архив, год. III, кн. 9-10, ноември 2000-май 2001. 130 с.
2002 1-2 234-237
Хаджиниколова, Е. - Иван Радев. Венета Хр. Ботйова. Живот преди и след Ботев. Велико Търново. Изд. „Фабер", 2003. 180 с. 2005 1-2 295-299
Холевац, Ж. -Joe Matošić. Krvavá Bugarska. Dopíši i člauci už Sofija o Sofija i Bugarskoj. (Жое Матошич. Кървава България. Записки и статии от София за София и за България). Zagreb, 1925. 2004 3-4 244-247
Христова, Н. - Евгения Калинова, Искра Баева. Българските преходи 1944-1999. София, Изд. „Тилия", 2000. 320 с.
2001 1-2 244-245
Цанев, Д. - Костадин Гърдев. Българските общности в Чехия и Словакия. Минало и настояще. София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски", 2003. 380 с. 2005 1-2 305-307
Чешмеджиев, Д. - Гатя Симеонова. Покръстването (През погледа на етнографа). София, Издателство „Диос", 1994. 1996 1 159-164
Чешмеджиев, Д. - Николай Проданов. Проблеми на историографската текстология (Върху материал от българската историопис VII-ХХ век). Велико Търново, 2003. 2005 1-2 269-276
Янева, Св. - Иван Иванов. Златица и Пирдоп през Възраждането. София, ИК „Златен змей", 2001.289 с. 2004 1-2 226-228
Янкова, В. - Преславската книжовна школа. Т. 5. Изследвания в чест на проф. д. и. н. Тотю Тотев. Академично издателство „Проф. Марин Дринов. София. 2001. 2002 5-6 249-252
Янкулова, Кр. - Болгарский ежегодник. Т. 2. Харьков-София. Межреспубликанская научная ассоциация болгаристов. Культурно-просветительньш центр „Васил Априлов", 1996.432 с. 1997 5-6 211-213
Jan Rychlík, Miroslav Kouba. Dějiny Makedonie. (Í!H PHXHHK, MHpocjjaB Ky6a. HcropHa Ha Lidové noviny, Praha, 2003