Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Статии
Ангелова, Р. - Народната партия и вътрешнополитическото развитие на България (6 май 1903-16 януари 1908). 2003 1-2 3-31
Атанасов, Г. - Етнодемографски и етнокултурни процеси по Добруджанското Черноморие през средновековието. 1996 2 175-179
Баева, И. - Европейско и неевропейско в източноевропейския социализъм. Българският случай. 2000 5-6 72-90
Богданова, Р. - Българският вариант на десталинизацията (1953-1956). 1997 4 21-57
Божинов, Пл. - Политически идеи и дейност на Марко Д. Балабанов в навечерието на Априлското въстание от 1876 г. 1997 4 3-20
Божинов, Пл. - Архимандрит Методий Кусев и защитата на българската национална кауза пред Европа през 1876 г. 2000 5-6 169-192
Божинов, П. - Цариградските българи и акцията в защита на националните интереси след Априлското въстание. 2001 5-6 3-20
Бояджиева, Е. - Германската академия в Мюнхен и нейните лекторати в България (1925-1944). 2000 3-4 90-111
Бояджиева, Е. - Историческите срещи между българската и немската култура. Междуличностни общувания (1919-1939). 2003 1-2 32-50
Бур, М. - Българи от Чипровско - посредници в търговския обмен през XVI-ХVII век. 1997 2 3-24
Вачков, Д. - Българският външен дълг в периода на голямата икономическа криза (1929-1934). 1998 5-6 78-108
Вачков, Д. - Идеи в българското общество за федеративно изграждане на Европа и света (1916-1919). 2000 5-6 297-317
Велев, В. - Вътрешната западнопокрайнска революционна организация "Въртоп". 1999 3-4 51-69
Велева, М. - Григор Начович в Учредителното събрание. 2000 1-2 83-108
Велинов, Ал. - Аспекти на българската политика спрямо българомохамеданите (1912-1944). 2000 1-2 134-150
Величков, А. - Американската просветно-благотворителна мисия на Балканите и в Близкия изток между двете световни войни. 1997 1 13-49
Величкова, Г. - Фашизмът и италианското културно проникване (20-те-средата на 30-те години). 1999 5-6 80-104
Вечева, Ек. - Европа, Балканите и българите (XV-XVII в.). Някои историографски проблеми. 2000 5-6 5-21
Гагова, К. - Калоян - цар на България и Влахия. 1999 1-2 3-17
Галунов, Т. - БЗНС и българският парламентаризъм (1920-1923). 1998 5-6 60-77
Галунов, Т. - Държавните доставки и министерската отговорност на Лазар Паяков (1903-1908). 2002 3-4 161-183
Георгиев, П. - Коронацията на Симеон през 913 г. 2001 1-2 3-20
Георгиева, Ц. - Природна среда и модел на селищната система в българското пространство през ХV-ХVII век. 1996 2 31-56
Гешева, Й. - Министерската отговорност по Търновската конституция и по конституционните проекти (1879-1947). 1997 3 19-36
Гешева, Й. - Допитването до народа от 1922 г. или доколко може да се нарушава конституцията. 1999 5-6 57-79
Гешева, Й. - Анкетните комисии по член 106 от Търновската конституция. 2001 3-4 3-49
Готовска-Хенце, Т. - Чехословакия и Съветът за икономическа взаимопомощ. 1998 5-6 153-162
Готовска-Хенце, Т. - За идейно-политическия профил на чехословашката Харта'77. 1999 3-4 145-157
Готовска-Хенце, Т. - Към въпроса за съветския модел (Приносът на Чехословакия). 2003 1-2 51-74
Грозданова, Е., С. Андреев - За вътрешните миграции на българите през XVII в. 2000 3-4 30-55
Данова, Н. - Българските ученици на остров Андрос. 1996 1 32-69
Данчева-Василева, А. - Пловдив (Филипопол) в пределите на средновековната българска държава (IX в.- първото десетилетие на XIII в.). 1996 1 3-31
Данчева-Василева, А. - Пловдив в пределите на средновековната българска държава (първото десетилетие на XIII в. 70-те години на XIV в.). 1997 5-6 3-23
Данчева-Василева, А. - Социалната структура на населението във Филипопол (Пловдив) IV-XIV в. 2003 3-4 3-29
Димитров, К. - Котис I като "Паис" на Аполон и трако-гръцките контакти през първата половина на IV в. пр. Хр. 2000 3-4 3-15
Димитрова, П. - Георги Флоровски и "евразийската съблазън". 1998 3-4 61-76
Динева, Д. - Войната, революцията, границите (Централна Европа 1914-1920 г.). Случаят с Полша. 1998 1-2 63-94
Дьорфи, Д. - Заселване на унгарците и създаване на уседнало общество. 1996 6 3-14
Дяконова, Е. - Руските планове за независимост на България (1906-1908). 1999 6 3-14
Жолдош, А. - Основаване на Унгарската държава. 1996 6 15-27
Златев, Зл. - Българите в Чехословакия (1945-1949). 1997 5-6 24-43
Златев, Зл. - България в европейското стопанство (1945-1949). 2001 1-2 61-80
Иванов, М. - Голямата депресия и новата програма за българското стопанство (1929-1934). 1999 1-2 46-66
Иванов, М., Д. Вачков - Българският външен дълг през Втората световна война (1939-1945). 2001 3-4 92-116
Иванова, Ц. - Реформите и националното обединение на българския народ във възгледите на Григор Начович. 2003 3-4 68-90
Назърска, Ж. - Етническите и религиозните малцинства в Българския парламент (1879-1885). 1999 1-2 3-22
Накова, Г. - Българското стопанство между Германия и Съветския съюз. Ликвидирането на германското технологично влияние в България. 1999 3-4 70-112
Никова, Г. - Разделянето на европейското стопанство и България. 2000 5-6 120-147
Никова, Г. - Процесът на съветизация и преустройството на българската външна търговия (1944-1951 г.). 2002 5-6 112-148
Никова, Г. - Живковата икономическа реформа, перестройката и стартът на скритата приватизация в България. 2003 5-6 92-125
Нягулов, Б. - Малцинственото движение на банатските българи в Румъния (1935-1940). 1998 5-6 109-132
Нягулов, Б. - Европейската защита на малцинствата и България - съвременни аспекти. 2000 5-6 270-296
Ормош, М. - Унгарският вътрешнополитически живот (1921-1938). 1996 6 61-82
Павлов, Вл. - Пристанище Дедеагач през Балканската война 1912-1913 г. 2002 5-6 68-88
Панова, Р. - Морфология на средновековния български град. 2000 1-2 3-21
Паскалева, В. - Съдба и битие на унгарско-полската емиграция в Османската империя (1849-1850). 2000 5 225-251
Петков, П. Ст. - Българският проект за конституция от 1879 година (Към историята на идеите за политическо управление през 70-те години на XIX в.). 2000 3-4 56-89
Пинтев, С. - България на тристранните съюзнически конференции в края на 1943 г. (Москва и Техеран). 1996 2 57-69
Пинтев, С. - Принципът на безусловна капитулация и примирието с България - октомври 1944 г. 1998 3-4 37-60
Пинтев, С. - България 1947 г. - извън американските интереси и инициативи. 1999 5-6 105-118
Пляков, 3. - Монетните находки от ХIII-ХIV в. като извор за външнотърговските връзки на средновековна България. 2002 3-4 3-74??
Поппетров, Н. - Авторитаризъм - фашизъм (към модела на политическото развитие на България-1918-1944 г.). 1997 2 25-48
Първанова, Р. - Отношенията между България, "Дисконтогезелшафт и Междусъюзническата комисия (1919-1929). 1999 1-2 23-45
Първева, С. - Структура на аграрното и социалното пространство в селото на Балканите през втората половина на XVII в.: районът на Одрин в 1669 г. [summary] 2000 1-2 22-82
Ревякина, Л. - Фонд "Москва" (Международен фонд за подпомагане на леви работнически организации) 1950-1991 г. 1998 5-6 133-152
Ревякина, Л. - Българо-съветските отношения (1935-1940). 2001 1-2 21-60
Русев, Ив. - Българските учебници по търговия от епохата на Възраждането (30-те - 70-те години на XIX в.). 2003 5-6 40-91
Салджиев, Хр. - Турското малцинство в Югославия след края на Втората световна война (1945-1956). 2003 5-6 126-141
Симеонова, Л. - Киевският митрополит Йосиф Болгаринович и руско-литовските отношения от края на XV век. 1998 5-6 3-19
Симеонова, Л. - Разшифроване на езика на символите. "Реформите" на Лъв VI Мъдри в дворцовия и публичния церемониал. 1999 5-6 3-20
Симеонова, Л. - Константинопол през погледа на своите жители от елита и простолюдието (втората половина на IX-началото на XI век). 2000 3-4 16-29
Симеонова, Л. - От етиопеца през дявола до черния арапин: поява на събирателния образ на черните в балканския мисловен свят. 2002 3-4 75-92
Стоянов, В. - Българските турци след Втората световна война. 1998 1-2 95-133
Стоянова, В. - Българският малцинствено-териториален проблем през Втората световна война в контекста на общоевропейските процеси. 2000 5-6 252-269
Танкова, В. - Свободните българи в изгнание и движението за обединена Европа. 2000 5-6 318-337
Танчев, Ив. - Организации и обществено-политически изяви на българските студенти в чужбина (1878-1885). 1999 5-6 21-41
Танчев, Ив. - Организации и общественополитически изяви на българските студенти в чужбина (1886-1894). [summaru] 2000 1-2 109-133
Танчев, Ив. - Българи в европейски военноучебни заведения (1878-1912). 2000 5-6 193-204
Танчев, Ив. - Италианският принос в подготовката на българска интелигенция с висше и специално образование (1878-1914г.). 2001 1-2 61-79
Тодорова, О. - Жените в София през 70-те години на XVII век. (По данни от един регистър с наследствени описи). 1996 3 3-40
Тодорова, Цв. - Индустриализация на столичното стопанство 1900-1918 г. Динамика почти две десетилетия. 1999 3-4 18-50
Тодорова, Цв. - Външният държавен дълг на България през военно време, 1913-1918 г. 2002 5-6 3-67
Тонев, В. - Новобългарското образование и първите учителски събори. 2003 5-6 20-39
Трайков, В. - Априлското въстание и балканските народи. 1996 4 86-95
Трайкова, В. - Към възприемане на андартската идея - първи стъпки на гръцкото правителство и Македонския комитет (декември 1903-май 1904 г. 2002 3-4 136-160
Фодор, П., К. Хеди - Унгария в политиката на Османската империя. 1996 6 46-60
Христова, Н. - Власт и интелигенция. Българската 1968 г. 2000 5-6 205-225
Христова, Н. - Споменът и забравата. Писателите и тяхната "мемоарна" памет за 1962 година. 2002 3-4 184-198
Цветков, П. С. - Балканите и европейската цивилизация. 2000 5-6 91-98
Чикхеи, Л. (Унгария) - Участието на българите в Петнадесетгодишната война. 1997 1 3-12
Шарова, К. - Български външнополитически акции пред Европа през XIX век до 1877 година. 1996 4 3-76
Якимов, Г. - Дуалистичните възгледи на П. Кисимов като деец на БТЦК (1866-1868). 2002 3-4 93-135
Янева, С. - Регулация на занаятчийското производство в българските земи през първата половина на XIX век. 1998 3-4 3-36
Янева, С. - Пътища на индустриализацията: протоиндустриите в Европа и в българските земи (ХVIII-ХIХ в.). 2000 5-6 99-119
Янева, С. - Стопански практики през Възраждането - търговският тефтер на х. Христо Рамков, опит за микроанализ. 2003 3-4 30-67