Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Извори и изворознание
Ангелов, В. Неизвестни писма за присъединяване на Пиринска Македония към Югославия (август-септември 1944 г.). 1991 9 91
Андреев, Ст. За датировката на подробните османски регистри (муфасар дефтерите) от ХV-ХVI век. 1992 1-2 156
Билярски, Ив. Молитви за царя (Към историята на средновековния славянски Евхологион). 1991 5 71
Бицаева-Стоянова, Р. "Дневни бележки" на д-р Васил Радославов (1914-1916). 1991 10 99
Бояджиева, Ек. Ктиторската приемственост през вековете в манастира 3ограф, отразена в един непубликуван поменник. 1986 10 69
Василев, Л. Българската тема върху страниците на в."Льо пьопл" (юни 1923 - декември 1925 г.). 1988 1 91
Велева, М. Из кореспонденцията на Александър Бурмов. 1991 6 83
Германова, Ст. Македония и Одринска Тракия в пътните бележки на руски учени и кореспонденти (кран на XIX- началото на XX в.). 1988 4 67
Гюзелев, В. Нови данни за пребиваването на Луиджи Марсили в българските земи в края на ХVII в. 1987 8 91
Гюзелев, В. Ново сведение за средновековната история на България и за Кирил философ. 1985 9-10 84
Даскалов, Г. За верен критерий към чуждите документални извори за историята на България през Втората световна война. 1985 6 61
Димитров, Хр., Ил. Илиев. "Унгарската хроника" на Йоан Туроци от XV в. като извор за средновековната история на България. 1988 6 75
Дюлгерова, В. Заточеници, участници в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. 1988 11 74
Жечев, Н. В."Народност" за четата на Хаджи Димитьр и Стефан Караджа. 1988 10 77
Иванова, М. Източният въпрос през погледа на в. "Дунавска зора". 1987 6 59
Илиев, Ил. Г. Бележки върху творчеството на Теофилакт Охридски. 1991 3 67
Исусова, М. Писма на български политически дейци до Георги Димитров (1944-1948). 1992 3 99
Красавина, Св. (СССР) Трудът на Дука като извор за историята на антиосманската борба на народите от Югоизточна Европа. 1988 9 73
Кунчева, Н. Материали на Васил Левски и на Ловчанския централен революционен комитет. 1987 7 107
Николов, Б. Документи из дейността на българските емигрантски дружества в САЩ и Канада от началото на ХХ в. 1986 3 73
Петрова, Евд. Австро-унгарски източник за Кресненско-Разложкото въстание през 1878-1879 г. 1988 11 68
Радев, Ив. Белочерковският препис на "История славянобългарска и неговият автор. 1989 1 72
Стефанов, П. Паметник на антиосманската съпротива през Възраждането. 1991 2 71
Стоименов, Д. Представата за България в ранносредновековната арабска география (VIII-ХII в.) 1986 8 50
Стоянов, В. Личните имена и прозвището "Абдуллах" в османотурските документи. 1986 1 51
Стоянов, В. Наблюдения върху османо-турските документални извори за "специалните" категории население в земите под османска власт. 1988 3 58
Стоянов, В. Предсмъртните писма на Никола Д. Петков до Георги Димитров и Васил Коларов (19 август - 22 септември 1947 г.) 1991 5-7 90-55
Стоянов, Ив. Две записки за обучението на българите в Русия през 60-тегодини на ХIХ век. 1992 3 92
Тачева, М. Тракийският владетел Спарадок - извори и интерпретация. 1990 6 58
Тодоров, Ив. Най-ранни сведения за римската коалиция на Балканския полуостров в края на III в. пр. н. е. 1990 8 91
Тошкова, В. Американски документи за външната политика на СССР до 1943 г. 1991 8 100
Тютюнджиев, Ив. Българската хроника от XV в. и Хрониката на влашкия монах Михаил Мокса (1620 г.). 1987 4 68
Фол, Ал. Нови сведения за Странджа през древността. 1965 2 75
Документи и материали
Венедиктов, Г. К. (СССР) Три писма на В. Априлов до Ю. Венелин. 1985 9-10 87
Генов, Р. Българското църковно-национално движение в кран на 60-те години на XIX в. през погледа на английската дипломация. 1986 5 73
Дертлиева, А. Две писма на български патриот в защита на Априлското въстание. 1988 3 88
Димитров, Хр. М. Два документа за Фръчковия род. 1991 1 75
Златев, Л., Й. Борисов. Два документа от Доростолочервенската митрополия за въстаническите действия в Дряновския манастир, Габровско и Севлиевско. 1988 6 89
Иванов, В. Освободителната борба на българския народ върху страниците на вестник "Правда" (1941-1944 г.) 1988 8 81
Миладинова, Ел. Неизвестен документ за съдбата на Васил Левски. 1988 11 80
Митев, Й. Важен документ за Априлското Въстание. 1988 3 85
Николов, Б. Непубликувани документи из архива на Христо Узунов. 1990 5 81
Николов, Б. Сава Михайлов - непубликувани писма и материали. 1989 6 75
Николов, Б. Устав на тайните Македоно-одрински студентски дружества в Русия. 1988 8 89
Павлова, В. М. Симо Соколов в националноосвободителните борби. 1985 4 59
Петков, П. Ст. Записка на екзарх Йосиф I от 1878 година върху историята на българския църковен въпрос. 1993 3 121
Петров, М. Устави на националноосвободителното движение в Западните покрайнини. 1990 8 78
Петров.Т., Б. Николов. Новооткрити правилници за четите на ВМОРО, изработени преди 1901 г. 1988 3 71
Първанова, З. Документи, свързани с възстановяването на Вътрешната одринска организация (1910-1911). 1994-1995 1 163
Родзим, Ян (Полша) България и Балканите в оценките на един полски дипломат (1939-1946 г.) 1988 2 81
Стоянов, Ив. Неизвестни документи за държавния преврат от 27 април 1881 г. в Княжество България. 1987 2 83
Тенева, Н. Програмата на Д. Маринов от 1903 г. за задачите на Етнографския музей. 1992 11-12 177
Тишев, Д. Архивни документи на д-р Райко Даскалов. 1986 12 69
Тодоров, В. Малко известно издание за Осман Пазвантоглу. 1990 3 84
Хисарлъшка-Танова, Сп. Георги Измирлиев (Македончето). 1986 6 68
Чернявски, Г. Ив. (СССР) Две статии на Георги Димитров за българското работническо движение. 1988 7 81
Чернявски, Г. И. (СССР) Васил Коларов и подготовката на учени-историци сред българските политемигранти в СССР през 30-те години. 1985 1 72