Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Отзиви и книгопис
Александров, Ем. Георги Барболов. Руско-турската освободителна война и Румъния през 1877-1878 г. София, Народна просвета, 1987. 1990 4 91
Бобев, Б. Великите сили и Балканите в ново и най-ново време. Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на паметта на Людмила Живкова. София, БАН, 1985. 1986 12 84
Борисов, Й. Захари Стоянов и Съединението. Доклади и научни съобщения. Русе, 1986. 1987 6 90
Василев, В. O. A. W. Dilke and Margaret S. Dilke. Recollections of thе National Liberation Struggles in Macedonia (At thе end of thе 19th and thе beginning of thе 20th Centuries). New Delhi, Mosaic Publications, 1984. 1985 8 81
Василев, К. Личните документи като исторически извор. София, БАН, 1987. 1988 1 111
Веков, A. Филип Панайотов. Доктор Кръстю Раковски. Допълнение към автобиографията му. София, Партиздат, 1988. 1988 10 96
Великов, Ст. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора. Т. 1. София, Свят, 1985. 1986 2 84
Величков. Й. Кореспондентът на "Таймс" съобщава от София. Съставители: Константин Пандев и Валентин Александров. София, София-прес, 1983. 1985 1 94
Величков, Й., Н. Вапцаров. Assen Nikoloff. Thе Bulgarian Resurgence. Cleveland, Ohio, 1987. 1988 3 105
Вечева, Ек. Francesko Guida. La Bulgaria dalla guerra di liberazione sino al Trattato di Neuilly (1877-1919). Testimonianze Italiane. Roma, 1984. 1987 8 114
Воденичарова, Ан. Багра Георгиева, Иван Николов, Снежана Димитрова. Българската селска къща от края на XIX и началото на ХХ век. София. БАН, 1987. 235 с. 1988 9 99
Вълчев, В., М. Матакиева. Библиография на научните трудове на акад. Димитър Ангелов 1939-1986 г. 1987 4 88
Вълчев, В., М. Матакиева. Библиография на научните трудове на акад. Иван Дуйчев 1931-1986. 1987 6 92
Вълчев, В., М. Матакиева. Библиография на трудовете на проф. д-р Симеон Ангелов Дамянов 1944-1987. 1987 9 101
Георгиева, Цв. Йоанна Списаревска. Чипровското въстание и Европейският свят. София, Наука и изкуство, 1988. 1989 9 106
Георгиева. Цв. Проблеми на развитието на българската народност и нация. София. БАН, 1988. 1989 1 93
Гешевa, Й. Българските държавни институции. 1879-1986 г. Енциклопедичен справочник. София, ДИ "Д-р Петър Берон", 1988. 1989 7 101
Гешева, Й. Иван Стоянов. Либералната партия в Княжество България (1879-1886г.) София, Наука и изкуство, 1989. 1989 12 77
Гешeвa, Й. Съединението 1885 г. и неговата военна защита. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на научната сесия, състояла ce на 19.Х1.1985 г. в гр. Сливница. София, Военно издателство, 1986. 168 с. 1987 1 98
Глушков, Хр. Съединението на Северна и Южна България и Сръбско-българската война. Дипломатически документи. София, Наука и изкуство, 1989. 1990 11-12 94
Глyшков, Xp. Dictionaire Napolеon. Sous la direction de Jean Tulard. Paris, Fayard, 1987. 1769 p. 1988 9 101
Жечев, Н. Въпроси на българската история през ХIХ в. в сборника "Исследования по истории стран Юго-Восточной Европы в новое и новейшее время". Кишинев, Наука, 1983. 1985 9-10 103
Жечев, Н. Огняна Маждракова-Чавдарова. Възрожденецът Стефан Пенев Ахтар. София, Народна просвета, 1985. 1986 12 86
Запрянова-Тодорова. А. Цветана Чолова. Естественонаучните знания в средновековна България. София, 1988. 1989 3 105
Захариева, Ек. Кирил Попов. Български народни орнаменти. София, Български художник, 1986. 1989 4 105
Иванов, М. (СССР). П. С. Сохань. Георгий Димитров и Украйна. Киев, Политиздат Украины, 1982. 1985 2 92
Иванова, Св. Елена Грозданова, Стефан Андреев. Българите през XVI век. София. Изд. на Оф. 1986. 1987 5 91
Илиев, Ил. Dimitri Obolensky Six Byzantine Portraits. Oxford, Clarendon Press, 1988. 1989 10 67
Илиев, Ил. Куйо М. Куев. Съдбата на старобългарската ръкописна книга през вековете. София, Наука и изкуство, 1986. 1987 3 80
Исусов, М. Димитър Луджев. Дребната буржоазия в България 1944-1958. София. Наука и изкуство, 1985. 1986 10 85
Йорданов, К. Александър Фол. Политика и култура в древна Тракия. София, Наука и изкуство, 1990. 1990 9 103
Колева, В. Елена Валева. Международното движение за солидарност с антифашистката борба на българския народ (1925-1929 г.). София, Наука и изкуство, 1985. 1986 9 68
Коледаров. П. Ст. The Pen and the Sword. Studies an Bulgarian History by James F. Clarke. Edites by D. Hupchik. East European Monograph. № CCLII, New York, 1988. 1989 5 105
Костова, Ем. Академик Веселин Димитров Хаджиниколов. Библиография 1946-1986 г. 1987 5 94
Костова, Ем. Академик Димитър Константинов Косев. Библиография. 1979-1988. 1989 1 96
Костова, Ем. Кръстина Гечева. Българската култура през Възраждането. Библиография. Българска и чужда книжнина. 1878-1983. София. БАН, 1986. 1988 12 100
Костова, Ем., Кр. Гечева. Българската историческа научна книжнина през първото полугодие на 1984 г. 1985 6 81
Костова, Ем., Кр. Гечева. Българската историческа научна книжнина през второто полугодие на 1984 г. 1985 9-10 106
Кузманова, А. Петър Тодоров, Любен Бешков. Българският добруджански периодичен печат. 1885-1918. Толбухин, Изд. на Окръжна библиотека "Георги Кроснев", 1986. 1987 9 99
Кузманова, А. Francesko Guida. L'Italia e il Risorgimento balcanico. Marco Antonio Canini. Roma, Edizionidell'Ateneo, 1984. 1986 4 85
Кузманова, А. Storia delia storiografia (Histoire de l'historiographie; History of Historiography; Geschichte der Geschichtsschreibung). Milano, № 1-5, 1982-1984. 1985 12 93
Kyмaнов, M. Христо Цеков. Георги Дамянов Йотов. Свещен е гласът народен. София, Изд. на БЗНС, 1988. 1990 2 98
Лaлков, M. Георги Марков. България в Балканския съюз срещу Османската империя. 1912-1913. София, Наука и изкуство, 1989. 1990 1 90
Любенова, Л. Мария Велева. Александър Бурмов. София, Университетско издателство "Климент Охридски", 1988. 174 с. 1990 3 98
Маждракова-Чавдарова, О. Крумка Шарова. Български революционен централен комитет. 1869-1872 (Извороведски изследвания). София, 1987. 1988 6 107
Маждракова-Чавдарова, О. Четата на Христо Ботев. Сборник изследвания. Съставител и редактор Н. Жечев. София, Наука и изкуство, 1985. 1986 6 82
Маринов, В. Н. А. Брегадзе. Очерки по агроэтнография Грузии. Тбилиси, 1982. 1985 4 82
Маринова, Ек. Българо-съветски отношения. 1983-1986. Документи и материали. София, Партиздат, 1989. 1989 11 80
Maрков, Г. Методологически и историографски проблеми на историческата наука.Т. III. София. БАН, 1983. 1985 7 75
Mapков, Г. Спомени за обявяване на независимостта на България 1908. Съставители: Радослав Попов и Елена Стателова. София, Изд. Оф, 1984. 1985 1 91
Маркова, З. Ангел Димитров. Училището, прогресът и националната революция. Българското училище през Възраждането. София, Издателство на БАН, 1987. 1988 5 92
Maтeeв, Б. Донко Дочев. Семената на бурята. Социално-класова характеристика на партизанското движение във II B03. Пловдив, Христо Г. Данов, 1984. 1985 11 69
Maтeeв, Б. Л. Б. Валев. Исследования по новой и новейшей истории Болгарии. Москва, Наука, 1986. 1986 11 79
Mечев, К. Слав Хр. Караславов. Солунските братя. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1984. 566 с. 1987 1 100
Миланова, С. Свобода И. Гюрова. Народнодемократичната власт и комунистическо-земеделското сътрудничество в Плевенско (1944-1947 г.). София, Изд.на БЗНС, 1987. 1989 6 98
Милкова, Ф. K. Maly. Trestni pravo v cechach v 15-16 stoleti. Praha, 1979. 1985 5 90
Mитев, Д. Осемдесет години Илинденско-Преображенско въстание. София. БАН, 1988. 1989 3 101
Mитев, Й. Радослав Мишев, Австро-Унгария и България. 1879-1894 г. Политически отношения. София. Издателство на Оф, 1988. 333 с. 1990 5 100
Mитев, Тp. А. Пантев. Българският въпрос в САЩ (1876-1903 г.) В.Търново, 1985. 1985 5 88
Mитев, Тp. Андрей Пантев. Историческа българистика в Англия и САЩ (1856-1919 г.) София, 1986. 1987 10 92
Mитев, Тp. Ставри Георгивв. Общоделският опортюнизъм. Облик и съдба (1903-1912). София, Партиздат, 1985. 1985 12 94
Mишев, P. Елена Стателова, Андрей Пантев. Съединението 1885. София, Народна просвета, 1985. 1986 1 72
Mишев, Р. Симеон Дамянов. Великата френска революция. Кратък исторически очерк. София, БАН, 1987. 1988 1 113
Mишев, P. Христо Глушков. Френската революция. 1789-1799. София, Народна просвета, 1989. 1990 6 90
Младенов, Б. Norbert Kołomejczyk, Adam Koseski. Europejskie państwa socjalistycze 1960-1975. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1984. (Норберт Коломейчик, Адам Косески. Европейските социалистически страни. 1960-1975. Варшава. Виедза повшехна, 1984). 1985 11 67
Мутафчиева, В. Цветана Георгиева. Еничарите в българските земи. София. Наука и изкуство, 1988. 1988 10 98
Наков, А. Летопис на дружбата. Т. 9. София, Изд. Оф, 1984. 1986 4 83
Haков, A. Организация на Варшавския договор. Документи и материали, 1955-1985. София, Партиздат, 1985. 1986 8 80
Неделчев, Н. Christo Danov. Trakowie. Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. 1988 4 99
Hешев, Г. Йоно Митев. История на Априлското въстание. 1876 г. Т. 2. София. БАН, 1988. 1989 8 94
Никова, Ек. Economie Theory and History. Ed. by Jurgen Kocka and Gyorgy Ranki. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1985. 1986 11 81
Николов, Й. Петър Ангелов. Българската средновековна дипломация. София, Наука и изкуство, 1988. 1988 11 97
Николова, В. Никола Генадиев. Мемоари. Т. 1. София, Изд. Оф, 1985. 1987 2 105
Николова, В. Т. Ташев. Животът на летописеца. Ч. 2. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1985. 1986 8 81
Николова, Г. Трендафил Митев, Александър Крапивин. Съветският принос в изучаването на българското революционно движение от края на ХIХ и началото на ХХ век. София, Профиздат, 1987. 1989 4 102
Нинова, Ел. Erich S. Gruen. The Hellenistic Worid and the Coming of Rome. Vol. 1-2. University of Californie Press, Berkeley LA. London, 1986. 862 p. (Ерик С. Груен. Елинистическият свят и появата на Рим. Т. 1-2. Бъркли, 1986. 862 с.). 1990 8 117
Нягулов, Бл. Сборник "Добруджа", 1. Варна, Книг. "Георги Бакалов, 1984. 1985 7 78
Пaвлов, Д. Боян Кастелов. Димо Хаджидимов. София, Изд. на Оф, 1985. 1988 11 94
Палангурски, М. Петър Ст. Горанов. Извоюване независимостта на България. Велико Търново, 1986. 1988 2 98
Пaнтев, A. Съединението 1885. Сборник от документи 1878-1886. София, Наука и изкуство, 1985. 1986 1 75
Петков, П. Стайко Трифонов. Антантата в Тракия. 1919-1920. София, Университетско издателство "Кл. Охридски", 1989. 1989 11 82
Петров, M. Божидар Димитров. Руско-турската война. 1877-1878. Хроника. София, Наука и изкуство, 1988. 1989 5 110
Петров, M. Коста Църнущов. Солунските атентатори. Документален роман. София, Изд. Оф, 1987. 1988 7 110
Петров, М. Христо Тасев. Борба за национална просвета в Мелнишкия край. София, Народна просвета, 1987. 1988 8 102
Петров, M. Цанка Славчева. Историческа българистика в чужбина. 1944-1980. Биобиблиографски справочник. София, БАН, 1983. 1985 4 80
Петрова, Евд. Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Чуждестранни документи. София. Петър Берон, 1988. 1988 12 98
Поповa, H. Българската историческа книжнина през първото полугодие на 1987 г. 1988 3 108
Поповa, H. Българската историческа научна книжнина през второто полугодие на 1987 г. 1988 8 04
Поппетров, Н. Jahre der Wiedererrichtung des bulgarischen Staates 1878-1988 (Hrsg. K.-D.Grothusen).-Südosteuropa-Studie 44. Südosteuropa-GeselIschaft, München, 1990. 1990 10 77
Рaдевa, M. Елена Стателова. Евлоги Георгиев и свободна България. София, Университетско издателство "Климент Охридски", 1987. 1988 6 104
Райкова, А. Петър Кузманов. Войводата Цеко Петков. София, Военно издателство, 1989.185 с. 1990 8 120
Райчинов, С. Кирило-методиевски студии. Кн. 4. 1100 години от смъртта на Методий. София, БАН, 1987. 1989 6 100
Ревякина, Л. Биография на дружбата. София, Наука и изкуство, 1984; Биография дружбу. Москва. Прогрес, 1984. 1986 5 84
Сефтерски, Р. Йоахим Вернер. Погребалната находка от Малая Перешчепина и Кубрат-хан на българите. София, БАН, 1988. 1989 2 104
Славчева, Ц. Българска историческа научна книжнина през второто полугодие на 1988 г. 1989 10 70
Слaвчевa, Ц. Българска историческа научна книжнина през първото полугодие на 1988 г. 1989 3 109
Славчева, Ц. Българската историческа книжнина през първото полугодие на 1990 г. 1990 11-12 96
Соколова, Б. Българо-балкански културни взаимоотношения 1878-1944. София. БАН, 1986. 1987 2 107
Спaсов, Л. Райко Даскалов. Политическа и държавна дейност. София, Изд. на БЗНС, 1988. 1989 8 92
Стателова, Ел. Георги Вълков. И Европа им ce възхити. София, Военно издателство, 1985. 1986 2 82
Стателова, Ел. Илчо Димитров. Преди 100 години. Съединението. София, Септември, 1985. 1986 3 90
Стоянов, Ж. Александър И. Зевелев. Историографическое исследование: методологические аспекты. Москва, Высшая школа, 1987. 1988 5 89
Стоянов, Ж. Историческая наука. Вопросу методологии. Москва, Изд. Мысль, 1986. 1987 8 111
Стоянов, Ж. Ольга М. Медушевская. Современное зарубежное источниковедение. Москва, 1983. 1985 2 88
Стоянова, Р. Българската историческа научна книжнина през първото полугодие на 1986. 1987 3 82
Стоянова, Р. Българската историческа научна книжнина през второто полугодие на 1986 г. 1987 10 95
Taнев, Ст. Петър Терзийски. Социалистическа България в дати и събития. Хроника. 1944-1984. София, Наука и изкуство, 1984. 1985 3 80
Taнковa, В. Тр. Митев. Генерал Никола Иванов. София, Военно издателство, 1986. 1986 7 72
Tишев, Д. Нинко Косашки. Революционният процес в армията. 9 юни 1923-1929 г. София, Държавно военно издателство, 1988. 1989 2 102
Тодоров, Ив. Velizar Veikov. Geschichte und Kultur Thrakiens und Mösiens. Gesammelte Aufsätze. Verlag Adolf M. Hakkert. Amsterdam, 1988. 1989 12 80
Тодорова, М. Р. Михнева. Россия и Османская империя в международных отношениях в середине XVIII века. Москва, Изд. "Наука", 1985. 1986 7 75
Тодорова, М. Daniel Panzac. La Peste dans l'Empire Ottoman. 1700-1850. Leuven. Editions Peeters, 1985. 659 p. (Collection turcica V). 1986 5 87
Тонинска-Дончева, Б., Н. Попова, Р. Стоянова. Българската историческа научна книжнина през второто полугодие на 1985. 1986 9 69
Tончев, Й. Анатолий Копьшов. Отечественный фронт и народно- демократическая революция в Болгарии. Львов, Государственный университет, 1986. 1987 12 87
Тошкова, В. Славка Петрова. Хроника на Деветосептемврийската социалистическа революция. Юни-септември 1944. София, Партиздат, 1984. 1987 4 87
Филчев, Ив. История на Отечествената война в България 1944-1945. Т. 4. Резултати, изводи и поуки от войната. София, Военно издателство, 1984. 1986 10 87
Хаджиниколов, В. Невена Даскалова-Желязкова. Кариоти (Етнически принадлежност и културно битови черти в края на XIX и началото на ХХ век). София, БАН, 1989. 1990 4 93
Хаджиниколова.Ел. Българо-руски и българо-съветски връзки и отношения, осъществявани през Варна и Варненския край. Варна, Държавен архив, 1988. 1989 7 98
Хаджиниколова, Ел. Константин Косев, Стефан Дойнов. Освободителната война (1877-1878 г.) и българската национална революция. София, Наука и изкуство, 1988. 1988 7 112
Хаджиниколова, Ел. Освобождението на България. Кореспонденции и материали на руския печат (1876-1879). Том 1. Отзвукът от Априлското въстание в Русия. 1876 г. Подбор, увод и бележки Е. Бужашки. София, Наука и изкуство, 1988. 1990 2 100
Хаджиниколова, Ел. Освобождението. 1878. Спомени. Ред.колегия: Ел. Миладинова, Е. Харбова, Т. Тихов. София, Български писател, 1989. 1990 7 88
Хаджиниколова, Ел. Теофана Златарова. Цената на свободата (Един възрожденски род в спомените на Т. Златарова). Съст., редакция, археографска обработка и бележки В. Филипова и Св. Златарова. София, Изд. на Оф, 1988. 1989 9 104
Шопов, П. Георги Гунев, Иван Илчев. Уинстън Чърчил и Балканите. София, Изд. на Оф, 1989. 1990 7 86