Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Методология и методика
Бояджиев, Г. Историческата наука и конкретните прояви на обществените закономерности. 1990 5 54
Бояджиев, Г. Предмет и задачи на историографията като наука. 1986 5 66
Даскалов, Р. Концепцията на Макс Вебер за историческото познание. 1989 2 58
Запрянова-Тодорова, А. За емпиричното и теоретичното в историческото познание. 1988 6 64
Петров, А. Някои теоретико-методологически аспекти на понятието демокрация. 1990 11-12 66
Стоянов, Ж. Към критиката на обективистките концепции за историческото познание. 1987 12 66
Стоянов, Ж. Принципите на Маркс и Енгелс за критика на буржоазната историография. 1988 4 53
Стоянов, Ж. Проблемът за историческите понятия. 1990 7 55
Събития и личности
Билярски, Ив. Живяна история на българското право. Сто и четиридесет години от рождението на Стефан Савов Бобчев (20 януари 1853 - 8 септември 1940 г.) 1993 4-5 79
Божилова, Р. Илия Миларов и политическият живот в Хърватско. 1991 6 68
Божилова, Р. Степан Радич и "Възродена България". Една непозната книга за бьлгарите и за тяхната история. 1992 8-9 120
Божинов, Пл. Книжовни източници за изграждане на обществено-политическите възгледи на Марко Д. Балабанов. 1993 4-5 156
Възвъзова-Каратеодорова. К. Поп Минчо Кънчев за срещата си с Петко войвода. 1994-1995 4 152
Генов, Ц. Ив. С. Аксаков и българското освободително дело. 1986 12 54
Горина, Л. В. (СССР). Политическите възгледи на Марин Дринов до Освобождението. 1985 7 57
Григоров, Б. Български комунист край стената на Кремъл (100 години от рождението на Иван Костадинов). 1987 10 62
Грънчаров, М. Васил Ганчев в българското националнореволюционно движение през 60-те години на XIX в. 1990 11-12 48
Данова, Н. Марко Д. Балабанов и гръцкият културен и идейно-политически живот през XIX в. 1986 3 58
Дертлиев, А. Нови сведения за живота и дейността на Стою Филипов. 1991 1 57
Димитрова, Ст. Петко Енев. 1990 1 52
Дихан, И. М. (СССР) Участието на Серафим Мицев в държавното строителство на Украйна (1924-1929 г.) 1988 1 64
Дочев, Д. Фридрих Енгелс за България и българите. 1988 10 66
Дроснева, Е. Към биографията на ботевия четник хаджи Костадин Хаджидимитров от Сливен. 1992 5 86
Елдъров, С. Централният македонски комитет на Георги Капчев (1893-1899). 1992 7 99
Жечев, Н. Проф. Константин Велики и проблемите на Българското възраждане. 1992 8-9 134
Калъпчиева, Ел. Ст. Проф. д-р Параскев Стоянов. 1986 9 43
Караджов, К. Николай И. Бухарин - революционер и ръководител. 1988 12 63
Костов, Е. Генерал Рачо Петров - жизнен и професионален път. 1992 6 76
Костов, Е. Генерал Рачо Петров и строителството на железопътната линия Радомир-Кюстендил-турската граница. 1991 10 95
Латишев, А. (СССР) Черти от дейността на Борис Стоманяков. 1985 1 65
Миланова, П. Един човешки живот (Цвети Славчев Иванов. 1914-1950 г.) 1991 4 71
Миланова, С. Политическият процес срещу журналиста Цвети Иванов през 1946. 1994-1995 2 155
Митев, Ст. Иван Константинов Сарафов - опълченец и генерал от две армии. 1989 5 51
Петков, Ил. Паметникът на освободителите в София (1898-1988 г.) 1988 8 65
Петков, П. Ст. Климент Браницки и Търновски като министър-председател на Княжество България. 1994-1995 5 118
Петрова, Д. Тандем ли са д-р Г. М. Димитров и Н. Петков (1930-1944). 1992 11-12 160
Радев, Ив. Андон Никопит и участието му във възрожденския процес. 1991 8 75
Радкова, Р. За нравствените възгледи на Неофит Рилски. 1991 8 81
Сефтврски, Р. Хърватинът Янко Воеводич - участник в Освободителната война. 1988 7 63
Спасова-Михайлова, С. Поручик Ганьо Атанасов "прокурорът" - деец на Съединението. 1985 11 53
Спасов, Л. Съюзът за завръщане в Родината (1922-1923 г.) 1987 11 87
Стефанова, М.-Т. Участието на габровските търговци Арнаудови в книгоразпространението през 50-те -70-те години на ХIХ в. 1990 3 65
Стоянов, Ив. Руският кандидат за българския престол през 1886 г. 1989 6 54
Тонев, В. Кръстьо Ив. Попов-Мирски. 1992 1-2 147
Ценов, Й. Самарското знаме - изработка, история и значение. 1989 4 64
Чичовска, В. Председателят на Камарата на народната култура. 1985 3 60
Шевченко, Ф. П. Георги Ангелов Семенаров и украинското революционно движение (1905-1910). 1985 9-10 72
Янев, Я. Г. Георги Илиев Бусилин (1823-1845 г.) 1985 8 50
Писма и оправки
Андреев, К. Историята е точна наука. 1986 10 77
Билярски, Ив. Пак за добруджанските Тертеровци. 1993 3 143
Божилов, Ив. Как се пише рецензия? 1987 2 90
Ботушаров, Хр. Паметникът на Климент Охридски в София. 1988 10 84
Василев, В. Бележки по състава на Втората българска легия. 1992 5 94
Възвъзова-Каратеодорова, К. Добавки и поправки към биографията на възрожденския художник-революционер Атанас Клепаноа (Клепарски). 1992 1-2 171
Георгиев, Л. Още за Никола Попов и неговите сътрудници. 1989 4 91
Георгиев, П. Непълноти и грешки, които не бива да се отминават. 1990 3 83
Грънчаров, М. За годината на създаването на първото светско девическо училище през Възраждането. 1990 6 78
Джоргов, Б. За установяването на българо-съветските дипломатически отношения. 1986 1 58
Димитров, Хр. Отговор на Станислав Станилов. 1988 2 90
Игнатов, В. Още веднъж за деспот Йоан Тертер. 1993 3 138
Маразов, И. Принципи за интерпретация на тракийското изкуство. 1998 5 71
Маринов, Ал. Няколко думи за идването на Левски в Чепеларе и Райково. 1991 7 91
Матанов, Хр. В отговор на "Как се пише рецензия"? 1987 2 96
Попов, Д. В отговор на Иван Маразов. 1988 5 77
Радев, Ив. Бележки за едно енциклопедично издание. 1990 3 74
Саппа, Н. (СССР) Към биографията на Серафим Мицев. 1990 8 107
Станилов, Ст. Още за аулите в ранносредновековна България. 1988 2 88
Стоянов, В. Още за писмените знаци върху пръстена от село Хотница. 1987 3 68
Стоянов, Ив. Уточнение към биографията на Любен Каравелов. 1993 1 164
Спомени и дневници
Иванова, М. Мемоарни сведения за посещението на В. Левски в Дупница (Станке Димитров). 1988 4 83
Николов, Б. Априлското въстание през погледа на един участник. 1986 11 67
Специални науки
Анчова, К. Проблеми за достъпа до архивните документи. 1985 2 66
Веков, М. Въвеждане на метричната система в българските земи. 1989 2 73
Гребенарова, Сл. Заговезни - Тодоровден като преходен период в народния календар. 1989 1 55
Минков, И. Лубор Нидерле за етническата територия на българите. 1988 9 82
Стоянов, В. Палеографията в системата на хуманитарните науки. 1986 9 52
Тодорова, М. Н. Брак и брачност в България през ХIХ в. 1989 3 59
Дискусионни
Атанасов, Г. Етнодемографски промени в Добруджа (Х-ХVI в.). 1991 2 75
Божилов, Ив. Още за Плиска. 1991 1 70
Георгиев, П. Предизвикан отговор. 1991 1 66
Грозданова, Е., Ст. Андреев. Фалшификат ли е летописният разказ на поп Методи Драганов? 1993 2 146
Златев, Зл. Централният български революционен комитет в България (1871-1872). 1993 4-5 210
Иванов, Ив. Т. За въстаническите оперативни зони в хода на въоръжената борба (1941-1944 г.) 1989 5 68
Йорданов, Ст. За универсалността на понятието военна демокрация. 1987 6 67
Коледаров, П. Събитията около възникването на българската държава (есента на 678 - есента на 680 г.) 1986 8 60
Коледаров, П. Устройване и признаване на българската държава от Византия (есента на 680 - есента на 681 г.) 1988 2 70
Кондарев, Н. Още за съществуването на БРЦК в Букурещ до май 1872 г. 1987 9 82
Косев, Д. Предизвикан отговор. 1969 7 80
Лалев, И. Към въпроса за касиерството в Българския революционен централен комитет (1871-1872 г.) 1990 7 68
Луджев, Д. Опитът за преход към социализъм в страните от Източна Европа. 1990 1 67
Мигев, Вл. Политическата система на България от 9 юни 1923 г. до 9 септември 1944 г. 1990 9 77
Милчев, Ат. Критични бележки към рецензията на Павел Георгиев. 1990 4 78
Недев, Н. За болшевизацията - реална ли е крайната граница 1939 г.? 1987 11 100
Недев, Н. Прекъснатост или непрекъснатост на фашистката диктатура в България (1923-1944 г.) 1989 8 76
Неделчва, Н. Древните общества и свободната община в Тракия. 1989 2 83
Събев, Т. Научната критика изисква обективност и компетентност. 1990 3 68
Тодев, Ил. Граф Игнатиев и принципът за единство на православието. 1991 7 77
Тодев, Ил. Източният въпрос във възгледите на Маркс и Енгелс. 1989 4 79
Тодев, Ил. Нищета и в полемизирането. 1991 3 92
Филипов, Д. Отново за Източния въпрос и за отношението на Маркс и Енгелс към него. 1990 2 79
Филчев, А. За организационната структура и ръководството на въоръжената антифашистка борба в България (1941 -1944 г.) 1990 11-12 56
Хайтов, Н. Критика и критикуване. 1989 7 70
Царев, Г. Достоверността на източниците, използвани от Николай Хайтов в книгите му, посветени на гроба на Васил Левски. 1989 3 79
Цветков, Пл., Н. Поппетров. Към типологията на политическото развитие на България през 30-те години. 1990 2 63
Шарова, Кр. Васил Левски и Любен Каравелов в началната история на Българския революционен централен комитет (1869-1870г.) 1987 7 66
Научна есеистика
Тодев, Ил. Идеята за смъртта у Ботев. 1987 5 75
Генеалогия
Бояджиева, Ек. Родът Герман от Банско. 1985 8 57
Харбова, М. Наследници на Софроний Врачански. 1986 11 57
Чолов, П. Родът на Георги Димитров. 1989 9 80
Легенди и предания
Градешлиев, Ив. Краят на един мит и началото на една легенда. 1991 1 80
Караманджуков, Ал. Левски в Родопа. 1990 8 99
Стрезов, Сл. Два разказа за идването на Левски в Чепеларе и Райково (Смолянско). 1990 11-12 84
Историческо наследство
Дуйчев, Ив. Професор Янко Тодоров - заслужил историк на древността. 1993 3 132
Ников, П. Отношението на Русия към българското църковно-национално движение през Възраждането. 1992 5 99
Хипотези
Димитров, Стр. Формирането на средновековната българска народност в светлината на някои наши апокрифи. 1994-1995 5 134
Пенева, И. Към въпроса за етнонимите "гети" и "готи" в съчинението на Йорданес "Getica". 1994-1995 6 101