Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Историография
Билунов, Б. Н., Г. Песчани (СССР). Двадесет години поредица "Летопис на дружбата". 1989 12 57
Бонева, В. Животът и делото на д-р Иван Селимински в българската историческа книжнина. 1991 12 70
Бонева, В. Историкът Гаврил Кръстевич. 1993 4-5 182
Бояджиева, Ел. България (1878-1944) в съвременната немска историография. 1992 10 110
Венев, К. Съвременна югославска историопис за "Сръбски селища и райони" в България след Берлинския конгрес. 1986 7 57
Волокитина, Т. В., Ел. Л. Валева (СССР) Научното дело на Любомир Б. Валев. 1985 9-10 78
Глушков, Хр. Научното дело на проф. Алберт Собул (1914-1982 г.) 1987 5 66
Глушков, Хр. Френската революция от 1789-1799 г. и нейната интерпретация в миналото и съвременността. 1989 9 62
Гочева, Зл. Професор Христо Данов - учен и преподавател. 1988 8 74
Джурова, Акс. Академик Иван Дуйчев и Центърът за славяно-византийски проучвания. 1987 6 50
Жекова, Ел. Научното творчество на проф. Христина Михова. 1988 12 81
Златев, Зл. Васил Левски и българската историческа книжнина (1987-1990). 1992 7 80
Златкова, М. Професор Иван Шишманов и германската славистика. 1993 2 129
Костова, Е. Български проучвания за Унгарската съветска република и за нейния отзвук в България. 1990 1 60
Крапивин, А. В. (СССР) Съветската следвоенна историография за по-ранната история на Българския земеделски народен съюз (1899-1919 г.). 1987 1 33
Ленкова, Гр. Историческите възгледи на френския историк медиавист Марк Блок. 1987 8 76
Матеев, Б., Й. Зарчев. Научното дело на член-кореспондент Мито Исусов. 1988 5 60
Никова, Ек. Следвоенното икономическо развитие на България в западната научна литература. 1989 3 48
Николов, Й. Проф. Петър Тивчев - ученият, преподавателят, човекът. 1938 11 60
Николов, Й. Проф. д-р Бистра Цветкова - учен и общественик. 1986 12 63
Панова. Сн. Българската историография до Втората световна война по въпросите на социално-икономическото развитие през XVIII в. 1990 9 60
Пилингер, Р. (Австрия) Австрийски историко-археологически изследвания в България. 1985 12 76
Попов, Р. Проф. д-р Симеон Дамянов - изследователят и ученият. 1987 9 63
Русев, О. Концепции за национализма и за националния въпрос в Източна Европа в американската историография през 70-те и 80-те години на ХХ век. 1994-1995 6 69
Сапронова, Н. Т. (СССР) Учителите в Априлското въстание според българската и съветската историография (до средата на 70-те години). 1986 6 60
Стателова. Ел. Д-р Дойно Дойнов - талантлив историк и ръководител. 1989 7 66
Стоилова, Т. Руската революционна-демократична мисъл за някои проблеми от външната политика на Руската империя през ХVIII в. 1987 3 58
Тодорова, М. Н. Фернан Бродел (1902-1985 г.) 1986 11 52
Тодоров, Н. Двадесет и пет години Институт по балканистика при БАН. 1989 8 65
Христов, Хр. Изследванията на Джеймс Ф. Кларк по българска история. 1990 10 61
Чолов, П. Стожер на нашата прабългаристика и епиграфика. 1990 6 71
Шарова, Кр. Научното дело на Кирила Възвъзова-Каратеодорова. 1987 12 53
Шарова, Кр. Проф. д-р Вера Мутафчиева - ученият и творецът. 1989 6 62
Янева, Св. Българското занаятчийство през втората четвърт на ХIХ в. в историческата литература. 1989 11 58