Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Критика и рецензии
Аврейски, Н. Добрин Мичев. Георги Димитров и работническото движение в Германия. София, Наука и изкуство, 1984. 1985 11 59
Бакалов, Г. Петър Коледаров. Името Македония в историческата география. София, Наука и изкуство, 1985. 1987 3 76
Бобев, Б. Международни отношения на Балканите. 1918-1939 (Историографски изследвания). Поредица "Балкани" № 6, София, БАН, 1984. 1985 3 76
Боев, П. Костадин Палешутски. Югославската комунистическа партия и македонският въпрос. 1919-1945. София. БАН, 1985. 1986 6 75
Божилов, Ив. Издания на византийски печати. 1990 10 69
Божилов, Ив. J. V. A. Fine, Jr. The Early Medieval Balkans. A Critical Survey from the Sixth to the Tweifth Century, XIX + 336 p.; Thе Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Tweifth Century to the Ottoman Conquest, XVI + 683 p. The University of Michigan Press. Ann Arbor, 1983. 1987. 1990 11-12 85
Божилов, Ив. Les Outils dans les Balkans du Moyen Age a nos jours. Sous la direction de Andre Guillou. Vol. 1. Nomenclature et formes. Par G. Ostuni. 380 p.; Vol. 2. Planches par G. Ostuni. 1032 p. Paris, 1986. 1990 9 97
Бояджиев, Г. М. А. Барг. Категории и методи исторической науки. Москва, Наука, 1984. 1985 1 83
Бредов. И. фон. Manfred Oppermann. Thraker zwischen Karpatenbogen und Ägäis. Leipzig, Jena, Berlin, Urania-Verlag, 1984. 1987 5 88
Baсилев, В. Aт. J. Kolár. Bulharská demokratická emigrace v Ceskoslovensku v letech 1923-1933. Praha, Academia, 1983. 1985 5 84
Baсилев, B. Aт. Христо А. Христов. България, Балканите и мирът 1919. София, Наука и изкуство,1984. 1985 12 86
Василева, М. Леонид Шкаренков. Агонията на бялата емиграция. София, Партиздат, 1989. 1989 10 61
Bеличков, A. Г. Стефан Груев. Трънен венец. Царуването на Борис III 1918-1943. Ланхъм. Мериланд. Медисънбукс, 1987. 1988 10 89
Bълков, Г. Борис Чолпанов. Славата на България. София, Военно издателство, 1985. 1986 9 61
Генов, Г. Ст. Димитър Гоцев. Идеята за автономия като тактика в програмите на националноосвободителното движение в Македония и Одринско1893-1941. София. БАН, 1983. 1985 2 80
Георгиев, Г. Боян Кастелов. Масовите борби на работническата класа в България. 1941-1949. София, Профиздат, 1986. 1988 2 93
Георгиев, К. Желязко Стоянов. История и общество. функции на историческата наука. София, Наука и изкуство, 1987. 1988 1 105
Гешевa, Й. Мария Манолова. Парламентаризмът в България (1879-1894г.). София, БАН, 1989. 236 с. 1990 3 94
Гешевa, Й. Стойчо Грънчаров. България на прага на двадесетото столетие. Политически аспекти. София, Изд. Оф, 1986. 1987 6 84
Градева, Р. Константин А. Жуков. Эгейские Эмираты в XIV-XV вв. Москва, Наука, 1988. 1989 3 97
Грозданова, Е., З. Маркова. Страшимир Димитров, Николай Жечев, Велко Тонев. История на Добруджа. Т. З. София, БАН, 1988. 1989 9 96
Грънчаров, Ст. Веска Николова. Народната партия и буржоазната демокрация. Кабинетът на Константин Стоилов (1894-1899). София, Наука и изкуство, 1986. 250 с. 1987 1 94
Гюзелев, В. Петер Юхас. Тюрко-българи и маджари. Влияние на тюркско-българската култура върху маджарите. София, 1985. 1986 8 76
Дамянов, С. В. Н. Виноградов. Великобритания и Балканы от Венского конгресса до Крымской войны. Москва, 1985. 1986 3 85
Дамянов, С. Виржиния Паскалева. Средна Европа и земите по Долния Дунав през ХVIII-ХIХ в. (Социално-икономически аспекти). София, БАН, 1986. 1986 9 64
Дамянов, С. Д. Дойнов. Комитетите "Единство". Ролята и приносът им за Съединението 1885 г. София, Наука и изкуство, 1985. 1986 7 69
Дамянов, С. L'absolutisme éclairé. Publié par B. Köopeczi. A. Soboul, H. Balázc, D. Kosáry. Academiai Kiadó et éditions du CNRS. Budapest-Paris, 1985. 1986 4 79
Димитров, Стр. Елена Грозданова. Българската народност през XVII век. Демографско изследване. София, Наука и изкуство, 1989. 1989 12 72
Димитров, Стр. Куйо Куев, Георги Петков. Събрани съчинения на Константин Костенечки. Изследване и текст. София, БАН, 1986. 1986 12 78
Димитров, Стр. Nikolaj Todorov, Asparuch Veikov. Situation demographique de la Peninsule balkanique (fin du XVе s. debut du XVIе s.) Sofia, Ed. de l'Academie bulgare des sciences, 1988. 1989 7 93
Димитров, Хр. В. Бешевлиев. Първобългари. История. София, Изд. Оф, 1984. 1985 1 86
Димитров, Хр. Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. Отв. ред. Г. Г. Литаврин. Москва, Наука, 1988. 272 с. 1990 11-12 92
Дойнов, Ст. Семеен архив на Хаджитошеви. Т. 1. (1751-1827). София, БАН, 1984. 1985 7 66
Дюлгерова, Н. Б. Н. Билунов, И. Д. Забунов, Н. В.Зуева, И. В. Козменко, К. Н. Поглубко, Л. И. Степанова, А. А. Улунян, Н. Н. Червенков, Е. М. Шатохина. Болгаро-российские обществено-политические связи.. 50-70-е г. ХIХ в. Кишинев, 1986. 1986 10 81
Дянкова, Ал. Бележки към книгата на Петър Славински "Родът Шишмановски". 1987 4 78
Емануилов, Ем. Г. Буржуазная историография второй мировой войны. Анализ современных тенденций. Наука, 1985. 424 с. 1987 1 91
3aрчев, Й. Иван Радков. Културната революция в българското село. София, Наука и изкуство, 1984. 1986 5 78
Златев, Зл. Господинка Никова. Съветът за икономическа взаимопомощ и България. 1949-1960. София. БАН, 1989. 1990 7 79
Златев, 3л. Стоян Петров. Социалистическото общество в НРБ. етапи и особености. София, Партиздат, 1987. 1988 6 94
Иванова, Св. Анатолий Аркадьевич Кошкин. Крах стратегии "спелой хурмы". Москва, 1989. 1990 7 83
Илиев, Ил. Лизбет Любенова. Петър Ников. Жизнен път и научно дело. София, Наука и изкуство, 1986. 1988 1 108
Илиева, И., Н. Дюлгерова. Руски пътеписи за българските земи (XVII-XIX в.) Съставителство, предговор, коментар и бележки Маргарита Н. Кожухарова. София. Изд. Оф, 1986. 1987 8 106
Илчев, Ив. Величко Георгиев. Масонството в България (Проникване, организация, развитие и роля до средата на тридесетте години на ХХ век). София, Наука и изкуство, 1986. 1987 6 80
Йонков, Хр. М. Йоно Митев. История на Априлското въстание 1876 г. В три тома. Т. 1. Предпоставки и подготовка. София, БАН, 1986. 1987 3 72
Йонков, Xp. M. Стоян Заимов. Миналото. Очерки и спомени из деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869-1877 година. София, БЗНС, 1983. 1985 8 70
Йончев, Л., Ил. Тодев, Ж. Попов. Кратка история на Добруджа. Варна, Георги Бакалов, 1986. 1988 3 98
Йордaнов, Ст. Г. И. Довгяло. Становление идеологии раннеклассового общества (На материале хеттских клинописных текстов). Минск, Изд. БГУ им. В. И. Ленина, 1982. 1985 7 70
Йорданов, Ст. От доклассовых обществ к раннеклассовым. Отв. ред. Б. А. Рибаков. Москва, Наука, 1987. 1989 1 82
Йорданов, Ст. Свод етнографических понятий и терминов. Социально-экономические отношения и соционормативная культура. Москва, Наука, 1986. 1988 5 82
Kaлчев, К. Ангел Веков. Революционна България и революционна Русия. Българо-руски и българо-съветски революционни връзки. Историко публицистични изследвания. София, Наука и изкуство, 198. 1968 4 87
Кацаркова, В. Здравко Златанов. 150 години сливенска текстилна промишленост. София. Профиздат, 1984. 1986 4 76
Козарев, Л. Костадин Кюлюмов. Подполковникът. София, Партиздат, 1989. 1990 4 84
Коледаров, П. Божидар Димитров. България в средновековната морска картография. ХIV-ХVII век. София, Наука и изкуство, 1984. 1987 2 99
Кондарев, Н. Васил Левски (1837-1987 г.). Изследвания. София, БАН, 1988. 1990 1 85
Косев, Д. Николай Хайтов. Гробът на Васил Левски. Второ основно преработено и допълнено издание. Пловдив, 1987. 1987 10 73
Кузманова, А. Извори за българската история. Т. ХХVII. Чехословашки извори за българската история. Т. 2. София, БАН, 1987. 1988 9 95
Куманов, М. Велчо Ковачев. Нелегалният периодичен печат в България (септември 1923 - 22 юни 1941 г.). София, БАН, 1986. 1986 10 79
Куманов, М. Георги Чернявски. Против извращенията на българската история. София, Наука и изкуство, 1986. 1988 8 94
Куманов, М. Иван Вълов. Янко Забунов. По хребета на времето, София, Изд. на БЗНС, 1988. 1989 3 94
Куманов, М. Историята на България в мемоарната литература. Т. 1-2. Библиографски указател. София, Народна библиотека "Кирил и Методий", 1985. 1986 11 73
Куманов, М. История на България в художествената литература. Т. 1-2. Библиографски указател. София. НБКМ, 1981-1983. 1988 3 102
Куманов, М. Стайко Трифонов. Българското националноосвободително движение в Тракия. 1919-1934. София, Наука и изкуство, 1988. 1989 10 64
Куманов, М. Христо Стефанов. Българската радикална партия. 1906-1949. София. Наука и изкуство, 1984. 1986 1 63
Кънчев, К. Хенриета Тодорова. Каменно-медната епоха в България. София, Наука и изкуство, 1986. 1989 6 94
Лалков, М. Агоп Гарабедян. Националноосвободителната борба и провъзгласяването на Република Кипър (1945-1960). София, БАН, 1989. 281 с. 1990 5 92
Лалков, М. Антонина Кузманова. Балканската политика на Румъния. 1933-1939. София. БАН. 1984. 1985 4 76
Лалков, М. Антонина Кузманова. От Ньой до Крайова (Въпросът за Южна Добруджа в международните отношения. 1915-1940 г.). София. Наука и изкуство, 1989. 1989 11 73
Лалков, М. Костадин Палешутски. Македонският въпрос в буржоазна България 1918-1941. София, БАН. 1983. 1986 2 76
Леви, С. Д. John D. Bell. The Bulgarian Communist Party from Blagoev to Zhivkov. Stanford, Hoover Institutin Press, 1986. 1989 1989 1 86
Леви. С., Хр. Стефанов. Richard Staar (editor). Yearbook on International Communist Affair. Stanford, California, Hoover Institutin Press, Stanford University, 1982. 1987 9 92
Маринова, Ир. Минчо Минчев. Първото правителство на Отечествения фронт. София, Изд. на Отечествения фронт, 1988. 206 с. 1990 3 92
Марков, Г. Костадин Гърдев. България и Унгария, 1923-1941. София. Наука и изкуство, 1988. 1988 10 92
Марков, Г. С. Дамянов. България във френската политика 1878-1918 г. София, Наука и изкуство, 1985. 1985 9-10 98
Матанов, Хр. Rade Mihljcic. Lazar Hrebelianovic. Istorija-Kult-Predanje. Beograd, Nolit, 1984. 1985 8 74
Матанов, Хр. Васил Гюзелев. Училища, скриптории, библиотеки и знания в България (ХIII-ХIV в.). София, Народна просвета, 1985. 1986 1 68
Матанов, Хр. Иван Божилов. Фамилията на Асеневци (1186-1460). Генеалогия и просопография. София, БАН, 1985. 1986 6 77
Матеев, Б. Й. Зарчев. БЗНС и изграждането на социализма в България 1944-1962. София, Наука и изкуство, 1984. 1985 5 81
Мигев, Вл. Милен Семков. Фашизмът. София Издателство "Кл. Охридски", 1989. 356 с. 1990 5 95
Мигев, Вл. Фани Милкова. Българската буржоазна държава през периода на фашистката диктатура. 1923-1944 г. София, Държавно военно издателсгво, 1987. 1990 6 82
Минков, Игн. Георги Георгиев. Българските партизани. Историко-етнографски очерк. София. Партиздат, 1984. 1985 6 72
Митев, Д. Jugoslovensko-Bugarski Odnisti u XX Veku. T. 1. Beograd, 1980; T. 2. Beograd, 1982. 1987 8 99
Михнева, Р. Английски пътеписи за Балканите (края на XVI-30-те години на ХIХ в.). София, Наука и изкуство, 1987. 1988 7 105
Мичева, Цв. Димитър Г. Гоцев. Младежките националноосвободителни организации на македонските българи. 1914-1941 г. София, БАН, 1988. 1988 12 94
Мутафчиева, В. Свилен Станимиров. Политическата дейност на българите-католици през 30-те. 70-те години на XVII век. София, Наука и изкуство. 1988. 1989 2 99
Неделчев, Н. П. Фридрих Энгельс и проблемы истории древных обществ. Сборник научных трудов. Киев, Наукова думка, 1984. 1987 4 82
Николов, Й. Георги Бакалов. Средновековният български владетел (Титулатура и инсигнии). София, Наука и изкуство, 1985. 1986 2 79
Николов, Й. Димитър Ангелов. Българинът в средновековието (светоглед, идеология, душевност). Варна, Изд. Георги Бакалов, 1985. 1986 5 8
Николов, Й. Христо Матанов, Румяна Михнева. От Галиполи до Лепанто. Балканите, Европа и османското нашествие. 1354-1571 г. София. Наука и изкуство, 1988. 1989 8 88
Николава, В. Тодор Събев. Самостойна, народностна църква в средновековна България. София, Синодално издателство. 1987. 1988 11 89
Панайотов, П. Димитрина Петрова. Самостоятелното управление на БЗНС. 1920-1923 г. София, Изд. на БЗНС, 1988. 1989 9 93
Парушев, Й. История на учителското профсъюзно движение в България. София. Профиздат, 1983. 1985 2 83
Пенчиков, К. Извори за българската история. XXIII. Чехословашки извори за българската история. Т. 1. София, БАН, 1985. 1986 8 73
Петков, К. Дмитрий И. Поливянни. Средновековният български град през ХIII-ХIV в. Очерци. София, Наука и изкуство, 1989. 1989 6 91
Петков, К. Развитие зтнического самосознания славянских народов в зпоху зрелого феодализма. Москва,Наука, 1989. 1990 6 86
Петров, М., К. Църнушанов. Владимир Стоjанчевич. Србиjа и Бугарска от Санстефанског мира до Берлинско конгреса. Београд, Просвета, 1986. 1989 4 95
Пинтев, Ст. В. Тошкова. България в балканската политика на САЩ 1939-1944 г. София, Наука и изкуство, 1985. 1986 7 67
Поппетров, Н. Александър Абр. Галкин. Германский фашизм. Издание 2-е дополненное и преработанное. Москва. Наука, 1989. 1989 8 84
Поппетров, Н. Величко Георгиев, Народният сговор. 1921-1923 г. София, Университетско издателство "Кл. Охридски", 1989. 1990 4 87
Поппетров, Н. Външната политика на правителството на БЗНС (ноември 1919 - юни 1923 г.). Александър Стамболийски. документално наследство. Съставители: П. Панайотов, Т. Добриянов. София, Изд. на БЗНС, 1989. 1989 12 68
Поппетров, Н. Георги Георгиев. Пропусната победа. София, Партиздат, 1989. 1990 2 93
Поппетров, Н. Даниил М. Проектор. Фашизм: путь агрессии и гибели. Москва. Наука, 1989. 1990 9 98
Поппетров, Н. Димитър Грънчаров. Избрани произведения. София, Издателство на БЗНС. 1988. 1988 7 102
Поппетров, Н. Димитър Тишев. Д-р Райко Даскалов. Жизнен път и обществена дейност. София, Наука и изкуство, 1988. 1989 5 101
Поппетров, Н. За българската история в някои немскоезични справочни издания. 1988 12 90
Поппетров, Н. Любомир Василев. Политическо и организационно развитие на БЗНС (юни 1923 - април 1925 г.). София, Изд. на БЗНС. 1988. 1989 @@@
Поппетров, Н. Wolfgang-Uwe Friedrich. Bulgarien und die Mächte 1913-1915. (Ein Beitrag zur Weltkriegs-Imperialismusgeschichte). Stuttgard, Franz Steiner Verlag Wiesbaden CmbH, 1985. 1987 12 81
Радкова, Р. Веселин Трайков, Николай Жечев. Българската емиграция в Румъния. XIV в.- 1878 г. София, Наука и изкуство, 1987. 1988 4 90
Саздов, Д. Радослав Полов. България и Русия (1894-1898). Политически отношения. София, Оф, 1985. 1985 11 63
Сефтерски, Р. Йордан Андреев. Български ханове и царе. VII-ХIV век. Историко-хронологически справочник. София, Д-р Петър Берон, 1988. 1989 4 98
Соколова, Б. Румяна Радкова. Българската интелигенция през Възраждането (ХVIII. първата половина на XIX в.). София, Наука и изкуство, 1986. 1987 9 95
Стателова, Ел. Жеко Попов. Народнолибералната (Стамболовистка) партия в България. 1903-1920. София. Наука и изкуство, 1986. 1988 2 95
Стателова, Ел. Димитър Саздов. Демократическата партия в България 1887-1908. София, Наука и изкуство. 1987. 1987 12 85
Стефанов, Хр. J. Droz et etc. Histoire générake du socialisme. T. I-IV. Paris, Presse univ. de France, 1972-1978.
1986 3 82
Стефанов, Хр. Yearbook on International Communist Affairs. Robert Wenson, Richard Sttar (editors) Stanford, California, Hoover Institution Press Stanford University, vol. XVII (1983), p. 534; vol. XVIII (1984), p. 587; vol. XIX (1985), p. 593. 1989 5 98
Стоянов, В. Георги Наумов. Атентатът в катедралата "Св. Неделя". София. Партиздат, 1989. 1990 2 90
Стоянов, В. Петър Добрев. Стопанската култура на прабългарите. София. БАН, 1986. 1987 2 102
Стоянов, Ив. Цонко Генов. Славянските комитети в Русия и българското освободително дело (1858-1878). София. Изд. на Оф, 1986. 1988 8 96
Татарлиев, Ил. Йордан Пеев. История и философия на една религия. София. Наука и изкуство, 1985. 1988 9 92
Тодев, Ил. Годишник на Националния музей на образованието. Т. 1. Габрово, 1983. 1985 3 73
Тонев, В. Зина Маркова, Българската екзархия. 1870-1879 г. София, БАН, 1989. 1990 1 83
Тошкова, В. Георги Вълков. Парола "Унтервелт". София, Изд. Оф, 1984. 1985 4 3
Тъпкова-Заимова, В. Ани Данчева-Василева. България и Латинската империя (1204-1261). София. БАН, 1985. 1985 12 90
Тютюнджиев, Ив. Христо Матанов. Югозападните български земи през ХIV в. София, Наука и изкуство, 1986. 1987 10 87
Хаджиниколов, В. Весела Чичовска. Международна културна дейност на България 1944-1948 г. София, БАН, 1990. 1990 10 71
Хаджиниколов, В. Димитър Филипов. Съветският авангард. София, Изд. на Оф, 1988. 1988 11 86
Хаджиниколов, В. Спомени за Цанко Церковски. Сборник. Съставителство, редакция и бележки на Иван Сестримски. София, Изд. БЗНС, 1984. 1986 11 85
Хаджиниколов, В. Стойко Колев. Трите руски революции и влиянието им в България. Историографски очерк. София, Партиздат, 1986. 1987 5 83
Хаджиниколов, В. Стоян Генчев. Народна култура и етнография. София. Наука и изкуство, 1984. 1985 6 75
Хаджиниколова, Ел. Васил Маринов. На гости у бесарабските българи. София. Отечество, 1988. 1989 11 76
Хаджиниколова, Ел. Международные отношения на Балканах. 1856-1878 гг. Ответственный редактор доктор исторических наук В. Н. Виноградов. Москва, Наука, 1986. 1987 6 87
Хаджиниколова, Е. Н. П. Игнатиев. Записки (1875-1878). Съставителство и бележки Иван Илчев. София, Изд. на Оф, 1986. 1986 12 75
Xаликов, А. X. (СССР) Димитър Димитров. Прабългарите по Северното и Западното Черноморие. (Към въпроса за тяхното присъединяване и история в днешните руски земи и ролята им при образуването на българската държава). Варна, Георги Бакалов, 1987. 1988 5 85
Ханджиев, Р. Pashanko Dimitrov. Boris III of Bulgaria. Toiler, Citizen, Kimg. 1894-1943. Lewes (Sissex), The Book Guild Ltd., 1986. 1988 6 98
Христов, Хр. Ив. Н. Живков. Велчовата завера. Исторически очерк. София. Наука и изкуство. 1985. 1985 9-10 101
Христов, Хр. Maichill Kiel. Art and Society of Bulgaria in the Turkish Period. Vah Gorcum, Assen Maastricht, 1985, 400 p. (Изкуство и общество България в периода на османското владичество. Изд. "Ван Горкум", Асиин Маастрихт, 1985. 400 с.) 1990 8 110