Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Методология и методика
Бояджиев, Г. Историческата наука и конкретните прояви на обществените закономерности. 1990 5 54
Бояджиев, Г. Предмет и задачи на историографията като наука. 1986 5 66
Даскалов, Р. Концепцията на Макс Вебер за историческото познание. 1989 2 58
Запрянова-Тодорова, А. За емпиричното и теоретичното в историческото познание. 1988 6 64
Петров, А. Някои теоретико-методологически аспекти на понятието демокрация. 1990 11-12 66
Стоянов, Ж. Към критиката на обективистките концепции за историческото познание. 1987 12 66
Стоянов, Ж. Принципите на Маркс и Енгелс за критика на буржоазната историография. 1988 4 53
Стоянов, Ж. Проблемът за историческите понятия. 1990 7 55
Спомени и дневници
Иванова, М. Мемоарни сведения за посещението на В.Левски в Дупница (Станке Димитров). 1988 4 83
Николов, Б. Априлското въстание през погледа на един участник. 1986 11 67
Специални науки
Анчова, К. Проблеми за достъпа до архивните документи. 1985 2 66
Веков, М. Въвеждане на метричната система в българските земи. 1989 2 73
Гребенарова, Сл. Заговезни - Тодоровден като преходен период в народния календар. 1989 1 55
Минков, И. Лубор Нидерле за етническата територия на българите. 1988 9 82
Стоянов, В. Палеографията в системата на хуманитарните науки. 1986 9 52
Тодорова, М. Н. Брак и брачност в България през ХIХ в. 1989 3 59
Генеалогия
Бояджиева, Ек. Родът Герман от Банско. 1985 8 57
Харбова, М. Наследници на Софроний Врачански. 1986 11 57
Чолов, П. Родът на Георги Димитров. 1989 9 80
Легенди и предания
Градешлиев, Ив. Краят на един мит и началото на една легенда. 1991 1 80
Караманджуков, Ал. Левски в Родопа. 1990 8 99
Стрезов, Сл. Два разказа за идването на Левски в Чепеларе и Райково (Смолянско). 1990 11-12 84
Историческо наследство
Дуйчев, Ив. Професор Янко Тодоров - заслужил историк на древността. 1993 3 132
Ников, П. Отношението на Русия към българското църковно-национално движение през Възраждането. 1992 5 99