Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Съобщения
Александров, Е. Българо-дубровнишкият договор от 1253 г. (Международноправна характеристика). 1991 12 35
Александрова, М. Българо-аржентински връзки (1906-1949 г.) 1987 2 35
Александрова, М. Българо-кубински връзки до победата на революцията през 1959 г. 1989 9 38
Ангелов, В. Акцията за демографското преброяване на населението в Пиринския край (25-31 декември 1946 г.) 1990 8 48
Ангелов, В. За дейността на така наречения "Горноджумайски областен македонски народен театър" през 1947-1948 година. 1994-1995 3 148
Ангелова, Ив., Б. Георгиев. БРСДП (т.с.) и провъзгласяването на независимостта на България през 1908 г. 1939 4 47
Анчев, Ст. Българската комунистическа партия и добруджанския въпрос (1919-1923 г.) 1990 6 34
Арабаджиев, С. Българските троцкисти и създаването на Четвъртия интернационал (1933-1938 г.) 1989 8 51
Атанасов, А. Трудово-кооперативните земеделски стопанства в България (1988-1960 г.) 1990 3 41
Барболов, Г. Политиката на Букурещ в Македония по арумънския въпрос през 1878-1913 г 1993 1 148
Билярски, Ив. Към въпроса за административното устройство в Източна Македония около средата на ХIII век. 1993 1 88
Билярски, Ив. Титлата "кесар" в средновековна България. 1989 11 54
Благоева, Б. Бягството на Борис II и Роман от Константинопол. 1985 6 35
Бойков, Ат. Съдбата на свищовските заточеници от 1867 г. 1987 8 63
Борисов, Г. Българската народна армия в Белградската операция през 1944 г. 1987 4 40
Ботушаров, Хр. Автори и подбор на учебниците по история в България (1878-1944 г.) 1986 9 33
Бояджиева, Ел. Български студенти и студентски дружества в Германия (1919-1932 г.) 1988 12 37
Бояджиева, Ел. Нови данни за ктиторска дейност на хаджи Вълчо - брата на Паисий Хилендарски. 1988 9 61
Ватулян, Ф. В. (СССР) - Българо-индийски връзки през 50-те - 70-те години на ХХ век. 1986 3 39
Вачков, Д. Българската политика на страниците на парижкия всекидневник "Тан" (август 1914 - октомври 1915 г.) 1994-1995 1 137
Велчев, Д. Българската народна студентска младеж (нарстудите) в Австрия (1924-1929 г.) 1989 5 27
Вълков, В. Погребението на цар Борис III. 1992 3 74
Вълков. В. Цар Борис III и Любомир Лулчев извън политиката. 1992 6 61
Генов, Г. Ст. Българското военно губернаторство в Македония (ноември 1912- юни 1913 г.) 1985 7 38
Георгиев, Б. Образуване и начална дейност на Либералната (Радославистка) партия в България (1886-1894). 1992 1-2 113
Георгиев, Б. Организационно изграждане на Радославистката партия (1894-1899). 1993 1 129
Георгиев, М. Основни черти на старобългарското медико-биологично познание (IХ-ХIV в.) 1988 7 50
Георгиев, П. Първобългарският надпис от Филипи в нова светлина. 1990 3 55
Георгиев, Ст. Пролетарската революция в идейно-публицистичното наследство на българските тесни социалисти. 1989 10 29
Георгиева, С. Женското ктиторство в средновековна България. 1991 8 44
Германов, Ст. Реформената акция в Македония и руската общественост (1903-1908 г.) 1990 4 34
Гешева, Й. Княжеските пълномощия и задачите на II Велико народно събрание (1881г.) 1994-1995 2 108
Гешева, Й. Първото българско Велико народно събрание и изборът на княз Александър Батенберг. 1993 4-5 107
Глушков, Хр. Франция, Османската империя и Съединението на България (1885-1886 г.) 1985 5 67
Гонис, Д. (Гърция) Състав на Търновския събор от 1359 г. 1989 1 40
Градева, Р. За правните компетенции на кадийския съд през XVII век. 1993 2 98
Граматиков, Г. Река Марица като търговски път през ХVIII-ХIХ век. 1982 10 86
Грек, И. Ф. (СССР) Ю. И. Венелин, В. Е. Априлов и проблемите на българската национална църква. 1990 6 48
Григоров, Б. Февруарските събития в Австрия и Франция през 1934 г. и българското работническо движение. 1985 3 38
Гришина, Р. П. (СССР) Антифашистката борба на българския народ на страниците на списание "Славяни" (1942-1945 г.) 1986 11 32
Грънчаров, М. Към въпроса за чорбаджийството през XVIII и първата четвърт на ХIХ век. 1992 7 66
Грънчаров, М. Чорбаджийството в Плевенско през З0-те-70-те години на ХIХ в. 1985 8 29
Гърдев, К. Лайпцигският процес през 1933 г. в унгарския печат. 1987 8 50
Гюзелев, Б. В. Българите в Мала Азия и техните селища (XVII -първата четвърт на ХХ в.) 1989 12 44
Гюзелев, В. Николай Кузански за събитията в България през 1454 г. 1986 1 44
Давидова, Е. Из историята на заема за българската черква във Фенер-Цариград. 1994-1995 4 84
Даскалов, Г. Българските акционни комитети във Вардарска Македония (април-август 1941 г.) 1991 8 53
Деведжиев, М. Основни начала за изграждане на железопътната мрежа в България в миналото. 1986 9 24
Деведжиев, М. Построяване и значение на Централната железопътна линия София-Варна. 1988 9 51
Димитров, Д. Българската помощ за Югославия в края на Втората световна война (септември 1944 - май 1945 г.) 1990 9 46
Димитров, Д. Народноосвободителните войски на Македония, взаимодействащи с Българската народна армия (септември-ноември 1944 г.). 1988 2 41
Димитров, К. Монетосечене и царска идеология в доелинска Тракия (края на VI - първата половина на IV в. пр. н. е.) 1992 4 73
Димитров, К. Тракийската царска династия в Кабиле през ранно-елинистическата епоха. 1987 3 49
Димитров, Хр. Аварите и Малка Скития (565-626). 1992 8-9 105
Димитров, Хр. Аулите на ранносредновековна България (VII -IХ в.) 1985 2 8
Димитрова, Л. В. "Дейли Уоркър" и освобождаването на Димитров, Танев и Попов след Лайпцигския процес. 1989 12 34
Дихан, М. Д. (СССР) Бесарабските българи в Първата руска революция. 1985 3 51
Добрев, П. Прабългарите и Кавказ. 1989 10 41
Дойчинов, Б. Промени в структурата на висшето образование в България (9 септември 1944-1948 г.) 1991 1 43
Езекиев, С. Настоятелството за бедните училища в Цариград и българската просвета в Македония (1874-1876 г.) 1990 2 52
Жечев, Н. Киев и българското девическо образование през Възраждането. 1992 3 58
Запрянова-Тодорова. А. Републиканският календар на френската революция. 1990 1 45
Захариева-Христова, Н. Англо-руските противоречия и мисията на ген. Столетов в Афганистан през 1878 г. 1985 1 37
Златилов, В. Източнородопската област в политиката на турския национализъм (1913-1944 г.) 1990 2 39
Златкова, М. Петдесет годишният юбилей на Софийския университет през 1939 г. 1988 10 49
3олотухин, М. Ю. (СССР) Руският печат за събитията по време на българската криза (1885-1886). 1986 8 39
Зотова, Кр. Книжарницата на Христо Г. Данов във Велес и делото на братя Босилкови. 1992 11-12 116
Иванова, Св. Институтът за колективна отговорност в българските градове през ХV-ХVIII в. 1990 1 33
Иванова, Св. Мюсюлманки и християнки пред кадийския съд в Румелия през XVIII век. Брачни проблеми. 1992 10 76
Илиев, Б. Действия и боен път на четата на Таньо Стоянов през 1876 г. 1986 2 52
Илиев, Н. Малолетен ли е бил цар Иван-Стефан през 1330 г. 1989 6 46
Илиев, Н. Шишмановият поход срещу Сърбия през 1292 г. 1988 11 50
Илиева, Г. Историко-летописната традиция в творчеството на йеросхимонах Спиридон Рилски. 1993 6 116
Илиу, Ф. (Гърция) Учебната книжнина и национализмът (подходът на Димитрис Глинос). 1993 6 129
Йовевска, М. Тракия в политиката на България и Гърция (1878-1919 г.) 1991 3 44
Йовков, М. Етнорелигиозна характеристика на павликяните от XV-XVII в. 1989 9 51
Йорданов, В. Бачо Киро и ръководителите на българската революционна емиграция. 1987 12 45
Йорданов, В. Учителстването на Бачо Киро през 1848-1876 г. 1985 4 49
Йорданов, Й., Бр. Димитрова. Медико-антропологично изследване на черепи в Дряновския манастир на загинали през май 1876 г. 1989 1 30
Йорданов, К. Етнокултурни отношения между траки и скити. 1992 8-9 97
Йорданов, Ст. Османистични приноси към етнокултурната история на българските земи в древността. 1993 6 80
Йосифов, Н. Създаване на българското социалистическо трудово законодателство (1944-1951 г.) 1986 10 32
Йочев, Е. Общоиндийският конгрес на профсъюзите по време на управлението на партията Джаната. 1989 8 36
Кабакчиев, Ю. За социалната структура и върховната власт в одриската и гетската политически формации. 1993 3 70
Калчев, К. Още за съвместната борба на БРСДП (т. с.) и В. И. Ленин против опортюнизма във Втория интернационал. 1988 9 41
Калчев, К. К. Ленинови произведения в България в навечерието на Октомврийската революция. 1987 11 76
Каменов П. Правителството на Калман Тиса и българската криза (1885-1890 г.) 1989 6 31
Каменов, Т. Междуправни проблеми на разоръжаването между двете световни войни. 1985 11 32
Кацунов, В. Етнокултурен модел на историческото съзнание през българското средновековие. 1991 7 36
Кирова, М. Революционно движение в Сливен във връзка с четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа през 1868 г. 1988 10 61
Ковачев, Р. Населението на Габрово от средата на XV да края на XVII в. Демографски аспекти и именна система. 1991 9 52
Колева, Ж. Българи от Македония в Цариград през Възраждането. 1986 12 44
Колева, Ж. Възрожденската интелигенция от Македония за изучаване и популяризиране на българската история и култура. 1988 4 41
Конева, Р. Държавните институции а България (1912-1918 г.) 1991 3 52
Константинов, Н. Надничният блок и социалното положение на работниците (1948-1950). 1992 5 70
Косик, В. И. (СССР) Още за държавния преврат в Княжество България през 1881 г. 1988 7 38
Коцев, Г., Г. Царев. Етносоциален състав на избирателите в София през 1882 г. 1991 4 19
Кочанков, Н. Българо-хърватските отношения (април-декември 1941 г.). 1994-1995 5 94
Кръстев, А. Учредяване на Сръбската афтокефална църква (1219 г.) и отношението на архиепископиите в Охрид и Търново. 1987 9 51
Кузманов, П. Британският колониализъм през погледа на Г.С.Раковски. 1989 5 40
Кузманов, П. За събитията след въстанието от 1850 г. в България. 1987 2 48
Кьосева, Цв. Използване на октомврийския опит в борбата срещу буржоазния печат в България (1944-1948 г.) 1987 11 47
Кьосева, Цв. От информационен към директивен печат. (Някои аспекти на съветското влияние върху българския печат. 1944-1949 г.) 1991 4 53
Кючукова, Р. Махатма Ганди: концепцията за ненасилието - исторически предпоставки и същност. 1990 7 41
Лечев, В. Младежките организации на Демократическата партия в България (октомври 1920 - юни 1923 г.) 1993 4-5 130
Лечев, В. Младежките организации при Обединената народнопрогресивна партия в България (ноември 1920 - май 1921 г.) 1992 4 94
Лечев, В. Младежките организации при Радикалната партия (октомври 1921 - февруари 1924 г.). 1992 10 100
Лечев, В. Създаване на партията "Народно единство". 1994-1995 4 110
Маждракова-Чавдарова, О. Вестник "Дунавска зора" и новите идеи за организиране на българското революционно дело (февруари 1868 - юни 1869 г.). 1987 7 38
Малингудис, Ф. За материалната култура на раннославянските племена в Гърция. 1985 9-10 64
Манчев, К., Е. Дойчинова - Мюсюлманското население от Североизточна България в българската и в турската политика (1919-1339 г.) 1991 5 57
Маргос, А. Къде се е намирал средновековният Хръсград? 1988 12 57
Маринова, М. Октомврийската революция и българските жени. 1987 11 62
Марков, Г. Марсилският атентат през 1934 г. 1987 1 42
Матанов, Хр. Кой е бил деспот Константин от миниатюрите на Лондонското евангелие. 1985 7 47
Мачковски, П. Организация на работническия контрол в промишлените предприятия на Плевенска област (септември 1944 - декември 1947 г.) 1991 2 45
Миланова, С. Законодателните избори на 18 ноември 1945 г. и политическият живот в България. 1989 7 380
Милачков, В. Добруджанската организация в търсене на международна подкрепа (1919-1923). 1994-1995 2 133
Минков, Д. Мерната единица за повърхност "дьонюм" в административно-финансовата практика на Османската империя (ХV-ХХ в.). 1991 12 47
Минчев, Д. Четите на ВМОРО във войната срещу Сърбия през 1915г. 1991 4 33
Мирчева, К. Любен Каравелов - Александър Наришкин и освободителното движение на южните славяни - 1877-1878 година. 1994-1995 3 133
Митев, Й. Българската анкета през 1876 година. 1986 6 43
Митев, Й. Краят на Първата република в Португалия и военният преврат от 28 май 1926 г. 1990 11-12 38
Митев, Й. Съдене на априлските въстаници от Одринския вилает през 1876 г. 1988 6 50
Митев, Пл. Първият опит за откриване на руско консулство в българските земи във Варна или в Силистра? 1991 8 53
Михайлов, Ст. Ново тълкуване на търновския златен еднолицев медальон. 1993 1 83
Михайлов, Ст. Прабългарското име на хан Омуртаг. 1992 10 69
Михнева, Р. Един епизод от съдбата на Босна или Балканите между империите (1739-1741). 1994-1995 5 58
Михов, М. Българският буржоазен печат за процеса срещу Кръстю Г. Раковски и "десноцентристкия блок" в СССР (март1938 г.) 1991 9 79
Мишев, Р. Австро-Унгария и идеята за обявяване на независимостта на България (1889-1908 г.). 1989 3 34
Мишев, Р. Австро-Унгария и Съединението през 1885 г. 1985 5 52
Мишев, Р. За преговорите на Борис Сарафов с австро-унгарската дипломация през 1901 г. 1991 7 43
Младенов, П. Ив. Митническият контрол по р. Дунав в България до 9 септември 1944 г. 1989 3 25
Момчилов, Д. Едно предположение за местонаходището на средновековната Ктения. 1991 6 35
Момчилов, Д. В. Значение и местонахождение на средновековната крепост Лардея. 1988 8 58
Момчилов, Д. В. Карнобатската крепост Маркели. 1986 4 57
Мутафова, Кр. Отношенията между православни духовници и католици в Българските земи през втората половина на XVIII век. 1993 6 101
Назърска, Ж. Административно териториално деление и погранични проблеми в Източна Румелия (1879-1885). 1994-1995 5 74
Недев, Св. Опозиционният печат и Българската народна армия (1945-1946). 1988 11 36
Неделчев, Н. Създаването на държавата на долонките. 1992 3 46
Неделчева, В. Българо-украинско културно сътрудничество в областта на културно-просветната работа (1969-1983 г.) 1988 2 32
Нейков, П. Н. Г. С. Раковски и идеята за общественото развитие. 1986 3 47
Николова, Б. Сведения за отношенията между България, Рим, Запада и Латинската империя в старобългарската книжнина (IХ-ХIV в.). 1987 4 54
Николова, Б. Титлата на българския патриарх през ХIII-ХIV в. 1994-1995 6 55
Николова, В. Строителни проекти и дейност на народната партия (1894-1899 г.) 1986 5 38
Нитов, Й. Боевете при Нова Загора, Калитиново и Стара Загора през 1877 г. 1988 3 51
Нягулов, Бл. Добруджанският въпрос в международните отношения през 1926 г. 1988 5 44
Павлова-Харбова, Е. Списание "Читалище" и Българското възраждане. 1993 1 110
Палангурски, М. Социална опора на Либералната (Радославистката) партия (края на ХIХ - началото на ХХ в.). 1991 11 73
Парушев, Й. Първата просветна реформа в България през 1891 г. 1987 6 39
Парушев, Т. Частният и кооперативният сектор в корабостроенето и кораборемонта в България (1918-1944 г.). 1988 8 35
Пеев, Г. Организиране на финансовата система на Българското княжество до 1894 г. Изборът на модели. 1994-1995 1 109
Пеликан, Ян (Чехословакия) - Чехословашко-български преговори по някои финансови проблеми (1947-1949 г.) 1987 10 35
Пелтеков, Ал. Псевдоними на дейци в македоно-одринското освободително движение с кратки сведения за революционната им дейност. 1987 5 50
Пелтеков, А. Псевдоними на дейци в македоно-одринското освободително движение. 1992 5 55
Пенева, Ив. Отново за идентифицирането на Велика, епископската катедра на Климент Охридски в 893 г. 1990 11-12 30
Пенева, Ив. За две тракийски имена в административния апарат на българската държава от края на IX век - Таридин и Котокий. 1992 10 72
Пенчиков, К. Испанската гражданска война и българският легален печат. 1988 4 32
Петкова, Ел. Войнишкото въстание от 1918 г. и позицията на Англия по българското предложение за примирие. 1989 7 53
Петков, Г. Най-старият препис от търновската редакция на Стишния пролог. 1992 11-12 110
Петрова, В. За сътрудничеството на Георги Бакалов с полската социалистическа интелигенция през 90-те години на ХIХ век. 1991 6 40
Петров, М. Руско-българските отношения и стремежите на българите към национално обединение (1878-1885 г.). 1985 5 35
Петров, П. Отношението на Георги Димитров към живите опълченци от Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. след 9 септември 1944 г. 1988 3 44
Петров, Т. Турски действия срещу четите на ВМОРО (1904-1908 г.) 1990 9 31
Петрова, Д. Създаване и дейност на Цанковото движение (май 1932-май 1934 г.) 1986 6 34
Питасио, А. (Италия) Българското възраждане и Гарибалди. 1986 4 46
Попов, Г. Н., С. Ю. Страшнюк (СССР). Сътрудничество между съветските и българските художници в развитието та изобразителното изкуство (1971-1984 г.). 1985 2 35
Попов, Ж. Румъния и Съединението през 1885 година. 1993 3 76
Попов, Ж. Социалистическото движение в Южна Добруджа (1894-1912 г.). 1986 7 42
Поппетров, Н. Водачески схващания в българския десен политически поток (30-те - първата половина на 40-те години). 1992 1-2 130
Поппетров, Н. Идейно политическите схващания на "Съюз на българските национални легиони" и "Ратници за напредъка на българщината" в годините на Втората световна война. 1991 6 53
Поппетров, Н. Органидзациите "Отец Паисий" и "Български орел" през Втората световна война. 1987 9 32
Пунтев, П. Старите култове в Япония и връзките й с народите от алтайската езикова група. 1985 1 51
Първанова, З. Българската политика по македонския въпрос след Младотурския преврат (юли-октомври 1908 г.) 1993 4-5 118
Първанова, Р. Програмата на Демократическия сговор. 1987 6 26
Първанова, Р. Формиране на правителството на Андрей Ляпчев (4 януари 1926 г.) 1991 11 87
Първева, Ст. За вакъфите в Североизточна Тракия през първата половина на ХVIII век. 1992 5 44
Радев, Ст. Българо-унгарски политически и културни връзки между двете световни войни. 1986 7 29
Радков, Ив. Тринадесета въстаническа оперативна зона. 1987 5 33
Радонов, 3др. Мерки за запазване на недвижимите старини у нас (1878-1944 г.) 1986 11 40
Радонов, Здр. Нови насоки на събирателската и научноизследователската работа на музеите (1948-1958 г.) 1989 4 34
Радонов, 3др. Преустройство на културно-масовата работа на музеите (1948-1958 г.) 1988 1 35
Ревякина, Л. Печатът в СССР за БЗНС през юни-септември 1923 г. 1985 9-10 54
Симеонова, Г. Българските паметници на Кирил и Методий. 1991 10 87
Симеонова, Г. Годишнини, свързани с имената и делото на Кирил и Методий. 1986 1 31
Симеонова, Г. Етнографски аспекти при проучване на българската емиграция. 1987 1 56
Симеонов, Цв. Васил Левски и Данаил Хр. Попов - взаимоотношения при изграждане на Вътрешната революционна организация (1869-1872 г.) 1987 7 59
Стефанов, П. Гложенският манастир - средоточие на българо-украинските културни връзки. 1992 1-2 85
Стефанов, Хр. Взаимоотношения на БКП (т.с.) и Радикалдемократическата партия (1918-1919 г.) 1987 3 34
Стоянова, В. Българската православна църква в Беломорската област 1941-1944 година. 1993 4-5 140
Стоянова, Р. Младежкият съюз, женските и професионалните групи към Демократическата партия (1924-1934). 1994-1995 4 128
Стоянова, Р. Обществено-политически възгледи на Демократическата партия (1931-1934 г.) 1989 11 37
Стоянов, В. Разцеплението в Задграничното представителство на БЗНС през 1925 г. 1986 8 24
Стоянов, В. Убийството на Петко Д. Петков през юни 1924 г. Политически аспекти. 1990 10 33
Стоянов, В. Участието на БЗНС в опита за сваляне на правителството на Ал. Цанков чрез военен преврат (1924-1925 г.) 1988 6 35
Стоянов, Ив. Закупуване и доставяне на оръжието за Българското опълчение. 1987 10 47
Стоянов, Ив. Нови данни за събитията в българските земи а началото на ХIХ век. 1991 11 64
Стоянов, И. Търговски връзки между България и Русия в първите години след Освобождението. 1990 7 27
Стоянов, М. Стачката на миньорите от рудник "Куциян" на 7 септември 1944 г. 1988 5 31
Та Ван Лонг (Виетнам). Еволюция на пропадащите занаяти в България (от края на ХIХ в. до 1910 г.) 1990 5 33
Та Ван Лонг (Виетнам). Развитие на наемния труд в занаятчийството в България (1888-1910 г.) 1991 12 54
Танев, Ст. Словашкото народно въстание и българската общественост. 1985 4 37
Танкова, В. Първият конгрес на Нарадно-либералиата (стамболовистка) партия. 1991 5 44
Танчев, Ив. Българи в американските учебни заведения в Цариград (от Освобождението до началото на ХХ век). 1993 3 91
Танчев, Ив. Българи в учебните заведения в Съединените американски щати (от Освобождението до началото на ХХ век). 1992 11 -12 131
Танчев, Ив. Българската държава и подготвянето на специалисти с европейско образование (1879-1885). 1991 10 70
Танчев, Ив. Българската държава и подготвянето на специалисти с европейско образование. (Персонифицирани данни за Княжество България от Освобождението до Съединението 1885 г.) 1992 1-2 99
Танчев, Ив. Български студенти в университетите на Франция (1878-1914). 1992 7 71
Танчев, Ив. Създаване на софийския клон на Алианс франсез. 1990 8 33
Темелски, Хр. Заточение на св. Методий и неговите ученици в Швабско. 1990 5 44
Теодосиев, Н. Трибалите: Някои проблеми на историческото им развитие. 1992 1-2 70
Тодоров, П. Октомври и революционното развитие на Добруджа през годините на Първата световна война. 1987 12 31
Тодорова С. Дъщерята на Ростислав Михайлович и събитията в България от средата на ХIII в. 1989 2 52
Тодорова, Цв. Софийският университет "Климент Охридски". Професорска колегия (1888-1915 г.) 1989 2 32
Тончев, Й. Тютюноработническа стачка от 1929 г. 1986 12 31
Трайков, В. Българите и делото на Джавахарлал Неру. 1991 2 36
Улунян, А. А. (СССР) Националноосвободителното движение на арменския народ, примерът на българите и делото на Васил Левски. 1988 8 52
Улунян, А. А. (СССР) Руският консервативен и либерален печат за Съединението на Северна и Южна България през 1885 г. 1985 12 67
Фичоров, Ив. Численост и състав на индустриалците в средата на 40-те години на ХХ век. 1993 2 121
Христов, А. Българските вестници за Англо-бурската война (1899-1902 г.) 1986 10 43
Христова, Н. Вестник "Стършел" (1946-1947 г.) 1990 10 48
Христова, Н. Вестник "Щурмовак" и отечественофронтовската пропаганда (1944-1945 г.) 1985 12 51
Цветков, Б. Хр. Археологическите разкопки в Мелник и въстанието на Драгота през 1255 г. 1985 11 47
Челак, Е. (Молдова) Централното училище в Комрат и българското образование в Бесарабия. 1993 1 96
Червенков, Н. Н. (СССР) "Одески вестник" за четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. 1988 12 52
Чешмеджиев, Д. За някои аспекти на култа към Кирил и Методий през Второто българско царство (извън атонско-търновската реформа). 1993 6 90
Чешмеджиев, Д. Кирил и Методий - покръстители на българите? 1992 4 84
Чокоев, Ив., К. Тотев. Еврейският квартал в Търновград през ХIV в. опит за локализация. 1993 4-5 95
олаков, Ст. Историко-публицистичен поглед върху столичния вестник "3аря" (1935-1944 г.) 1986 2 37
Чолов, П. За състава на Втората българска легия в Белград (1867-1868). 1991 9 63
Чолов, П. Към въпроса за състава на Първата българска легия в Белград от 1862 г. 1990 4 52
Чолов, П. Неизяснени въпроси за Ботевите четници. 1986 5 52
Щерионов, Щ. Корабостроенето по Южното Черноморие през Възраждането. 1992 6 44
Яникова, Н. Съветската българистика (1917-1927 г.) 1938 1 51