Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Специални науки
Пейков Иван, Съветската архивна теория и практика в българското архивно дело. 1977 1 92-102
Стоянов Валери, Постижения и актуални проблеми на османската палеография и дипломатика 1983 2 101-105
Стоянов Валери, Предпоставки за възникване на османската палеография и дипломатика. 1984 3 106-115
Хаджиниколов Веселин, Проблеми и задачи на етнографската събирателска дейност. 1975 6 75-91
Историческа демография
Тодорова Мария Н., Структурата на населението, брачност, семейство и домакинство на Балканите. 1983 4 85-99
История на науката и техниката
Божков Илия Сл., Революция в техниката и науката през втората половина на XIX в. 1975 6 75-86
Чолова Цветана, Естественонаучните знания в Шестоднева на Йоан Екзарх. 1980 3 104-116
Генеалогия
Бояджиева Екатерина, Хаджи Вълчо от Банско и неговият род. 1983 6 72-90
Чаракчиев Никола, Христина Караджова-Чаракчиева, Изследване на родови връзки. 1984 1 89-96
Селищни проучвания
Бонев Ненчо, Младежта от Великотърновски окръг в защита на Съветска Русия и в борба за разлагане на Врангеловата армия (1921-1923 г.) 1977 4 121-127
Великов Стефан, Търговище през Възраждането. 1976 3 92-106
Владимирова Евгения, Интернационални прояви на пернишките трудещи се до и след Великия Октомври (1915-1924 г.) 1977 4 127-133
Георгиев Георги, Софийският седмичен пазар при капитализма. 1978 6 107-116
Грозданова Елена, 3а демографското състояние на Карнобатско и Айтоско през XVII-XVIII в. 1976 6 81-88
Грозданова Елена, Промени в поселищната мрежа и демографския облик на Елховския край през XV-XVII в. 1979 5 108-121
Грозданова Елена, Петко Груевски, Населението на Петрич и Петричката каза според поименен регистър от 1665 г. 1982 4 114-125
Гроздев Димитър Г., Трудещите се от Бургаски окръг под влиянието на Октомври. 1977 4 108-121
Данова Надя, Към историята на Търновската градска община през Възраждането. 1980 1 106-124
Дойков Васил Г., Русе в някои стари географски карти, съчинения и надписи. 1975 1 68-73
Милчев Атанас, Поселищен живот в долината на Средна Струма през античността. 1981 1 82-90
Парушев Йордан, Въпроси на социалистическото движение в Толбухински окръг до Първата световна война. 1975 6 92-106
Парушев Йордан, Центристка фракция в социалистическото движение в гр. Добрич (1905-1919 г.) 1980 4 97-102
Симеонова Гатя, Икономическа характеристика на Русе и района му при капитализма с оглед на поминъка на населението. 1980 5 95-108
В помощ на преподавателите по история
Пантев Андрей, Английската буржоазна революция като преход към новото време. 1979 3 107-117
Дискусии и обсъждания
Георгиева Цветана, За генезиса на буржоазните елементи в социалната структура на българите 1977 2 87-90
Дамянов Симеон, Необходими са повече краеведчески изследвания за ролята на буржоазията в българската национална революция. 1977 5-6 263-267
Драганова Славка, Имуществена и социална структура на населението в Русенска, Шуменска и Силистренска каза преди Освобождението. 1977 3 98-101
Койчева Величка, 3а формирането на българската буржоазия и за нейната роля през Възраждането в Старозагорско. 1977 5-6 258-263
Косев Димитър, Мисли по дискусията за ролята на българската буржоазия в националноосвободителното движение. 1977 1 103-105
Маждракова-Чавдарова Огняна, За отношението на българската буржоазия към Хатихумаюна от 1856 г. 1977 5-6 250-254
Митев Йоно, Движещи сили на българската национална революция с оглед участието на буржоазията в нея. 1977 1 105-116
Паскалева Виржиния, За икономическата и политическа дейност на едрата буржоазия в емиграция през 70-те години на XIX в. 1977 2 80-81
Плетньов Георги, Чорбаджиите от Търновско и националноосвободителното движение. 1977 3 105-109
Радкова Румяна, 3а връзките между интелигенцията и буржоазията в българското освободително движение 1977 2 90-93
Тонев Велко, Ролята на буржоазията в национално-освободителните борби на североизточните български земи 1977 5-6 254-258
Трайков Веселин, Два аспекта за ролята на буржоазията в българското национално-освободително движение. 1977 2 82-86
Харизанов Васил М., Ролята на буржоазията от Врачанския край в национално-освободителните борби. 1977 3 101-105
Христов Христо, 3а ролята на българската буржоазия в националната революция. 1977 3 91-97
Шарова Крумка, Българското националнореволюционно движение и едрата буржоазия. 1977 2 71-80
Шарова Крумка, Научни резултати от дискусията за ролята на буржоазията в българското освободително движение и предстоящи изследователски задачи. 1978 1 93-102