Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Рецензии и отзиви
Величков Йордан, Christ Anastasoff, The Bulgarians, Exposition press Hicksville, New York, 1977, 356 p. and 24 p. bibliography and index 1977, 356 р. 1983 3 132-136
Зарчев Йордан, Зл. Златев, Б. Матеев, Вл. Мигев, България в епохата на социализма, С., Партиздат, 1981, 279 с. 1984 4 131-133
Канациева Р., Народная республика Болгария, Москва, Изд. Наука, 1983, 332 с. 1984 4 133-136
Конев Илия, Й. Ванчев, Новобългарската просвета в Македония през Възраждането, С., Наука и изкуство, 1982, 214 с. 1983 3 144-146
Маркова Бистра, Хр. Силянов, Освободителните борби на Македония, С., Наука и изкуство, 1983 т. I. - 490 с., т. II - 609 с. 1983 3 139-144
Савов Николай, Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г., С., Изд. БАН, 1983, 228 с. 1983 3 139-144
Тучев Иван, История на Отечествената война на България (1944-1945 г.). Т. И, С., ДВИ, 1982, 464. 1984 4 140-145
Чичовска Весела, М. Исусов, Комунистическата партия и революционният процес в България. 1944- 1918, С., Партиздат, 1983, 337 с. 1984 4 136-140
Отзиви и книгопис
Ангелов Димитър, П. Тивчев, Леонтий Махера, Кипърска хроника. Превод от гръцки, подбор и бележки, С., Изд. ОФ, 1974, 261 с. 1975 3 161-164
Арабаджиев Сава, Георги Радев, Чапаево - от социалистическа искра до партизанска крепост, С., ДВИ, 1974, 230 с. 1976 2 125-128
Баева Искра, Trzynaście wieków Bułgarii. Materiały polsko-bułgarskich sesij naukowej. Warszawa, (28-30. X. 1981), 1983. (Тринадесет века България. Материали от полско-българската научна сесия, Варшава, 1983) 1984 3 136-138
Бавский Соломон Ис., Джемшид Сайяр, Опис на персийските ръкописи в Народната библиотека "Кирил и Методий", С., 1973, 238 с. 1975 6 121-123
Башлиев Димитър, Любомир Недялков, Младежкото революционно движение в Латинска Америка, С., Народна младеж, 1976, 288 с. 1978 6 133-137
Башлиев Димитър, А. А. Стрелко, Славянское население в странах Латинской Америки, Киев, Наукова думка, 1980, 144 с. 1982 3 125-132
Беров Любен, Марта-Бур Марковска, Балканите и унгарският пазар през XVIII в., С., Изд. БАН, 1977, 207 с. 1978 5 150-153
Богданова Румяна, Международни отношения и външна политика на България след Втората световна война, С, Изд. БАН, 1982, 344 с. 1984 5 122-124
Бонев Нено, Сборник със студии по история, Велико Търново, 1975, 379 с. 1976 2 128-129
Бояджиев Георги, Един век вярна служба на народното образование, С., Народна просвета, 1979, 134 с. 1980 5 138-141
Бояджиев Георги, Методологические и теоретические проблеми истории исторической науки. Межвузовский тематический сборник. Калинин, Изд. Калинского университета, 1980, 142 с. 1981 5 170-174
Бояджиев Георги, Желязко Стоянов, Философски проблеми на историческото познание, С., Наука и изкуство, 1982, 170 с. 1982 6 137-139
Веков Ангел, Стоян Радев, Унгария и Георги Димитров, С., Изд. ОФ, 1982, 192 с. 1983 1 145-147
Велева Мария, Креса Златарска-Тодорова, Баща ми Васил Златарски, С., Наука и изкуство, 1975, 267 с. 1977 1 131-134
Вечева Екатерина, Веска Николова, България 681-1981, Изд. ОФ, 1981, 580 с. 1982 4 135-140
Великов Стефан, Радослав Попов, Австро-Унгария и рефоомите в Европейска Турция (1903-1908), С., Изд. БАН, 1973, 225 с. 1975 2 124-126
Великов Стефан, Христо Гандев, Априлското въстание 1876 г., С., Наука и изкуство, 1974 1976 1 138-139
Великов Стефан, Веселин Трайков, Идеологически течения и програми в националноосвободителните движения на Балканите до 1878 година, С., Наука и изкуство, 1978, 400 с. 1979 3 132-135
Величков Йордан, George Prpic, Sout slavic immigration in America. Twayne Publishers, A division of K. Hall and Co, Boston, 1978, 280 раges +17 раges bibiography (Джордж Прпич, Южнославянската имиграция в Америка, Изд. Туейн Паблишърс, поделение на К. Хол и Со., Бостон, 1978, 280 с.) 1983 2 134-138
Влахов Туше, Илчо Димитров, Българо-италиански политически отношения 1922-1943, С., Наука и изкуство, 1976, 472 с. 1978 2 112-116
Гандев Христо, Надя Данова, Националният въпрос в гръцките политически програми през XIX век, С., Наука и изкуство, 1980, 335 с. 1982 1 120-124
Гарабедян Агоп, Костас П. Кирис, Кипър, Турция и елинизмът. Институции, структури, връзки, проблеми, Никозия, 1980, 247 с. 1983 6 119-121
Генова Людмила, Априлското въстание в изследванията на един съветски историк. 1976 1 140-143
Генчев Николай, Николай Кауфман, Народни песни на българите от Украинска и Молдавска ССР, С, Изд. БАН, 1982, т. I, 718 с. т. П, 943 с. 1983 5 136-139
Георгиев Георги, Етнография на България. Том I. Увод в етнографията и социално-нормативна култура, С., Изд. БАН, 1980, 376 с. 1981 3-4 226-231
Георгиев Кънчо, В. А. Елчанинов, Проблеми творчества в историческом познании и искусстве, Томск, Изд. Томского университета, 1979, 192 с. 1980 5 134-138
Георгиева Цветана, В. А. Сvetkova, B. Les institutions Ottomanes en Europe. Akademie der Wissenschaften und literatur, Veröffentlichungen der Orentalischen Kommission, Band XXXII, Wiessbaden, (Бистра А. Цветкова, Османските институции в Европа, Академия на науките и литературата. Публикации на Ориенталската комисия, том XXXII, Висбаден, 1978, 134 с.) 1979 6 160-164
Георгиева Цветана, Снежка Панова, Българските търговци през XVII в., С., Наука и изкуство, 1980. 1980 6 117-120
Гечева Кръстина, Българската научна историческа книжнина през първото полугодие на 1976 г. 1977 2 118-134
Гечева Кръстина, Българската научна историческа книжнина през второто полугодие на 1976 г. 1978 1 114-130
Гигов Тодор М., Военна подготовка и провежданена Априлското въстание - 1876 г., С., ДВИ, 1976, 440 с. 1976 4 128-131
Гигов Тодор М., Кирил Косев, Горнооряховският партизански отряд. Съдбовни дни, С., ДВИ, 1977, 550 с. 1979 1 133-136
Глушков Христо, Андрей Пантев, Американската буржоазна революция 1776-1789, С., Наука и изкуство, 1977, 156 с. 1978 6 127-140
Глушков Христо, Велико Търново през вековете, С., Изд. ОФ, 1982, 312 с. 1983 5 129-131
Гърдев Атанас, Ненчо Димов, Профсъюзите в Западна Европа и антимонополистическата борба, С, Профиздат, 1981, 294 с. 1982 5 152-156
Давидова Сима, Книги за Първия международен конгрес по българистика. 1981 6 136-139
Данков Евлоги, Владислав Жанович Келле, Матвей Яковлевич Ковальзон. Теория и история, М., Политиздат, 1981, 288 с. 1982 4 140-143
Дамянов Симеон, G. Castellan, N. Todorov, La Bulgarie, Presses Universitaire de France, éd. Paris, 1976, 128 р. (Ж. Кастелан, Н. Тодоров, България, Френско университетско издателство, Париж, 1976, 128 с.) 1977 2 112-115
Дамянов Симеон, Константин А. Поглубко, Христо Ботев и Россия, Кишинев, 1976, 192 с. 1977 4-5 285-288
Дамянов Симеон, Любен Беров, Движението на цените на Балканите през XVI-XIX в. и европейската революция на цените, С., Изд. БАН, 1976, 324 с. 1978 2 116-120
Дамянов Симеон, Българската емиграция във Влахия след Руско-турската война 1828-1829 г. Сборник от документи, С., Изд. БАН, 1980, 452 с. 1981 2 136-139
Дамянова Ечка, Norbert Kołomejczyk, Rewolucje ludowe w Europie. 1939-1948, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1973, 296 р. 1975 6 114-118
Дзюбко Иля (СССР), Стоян Танев, Iwan G. Nakonieczny, Swiatowy sistem socjalistyczny. Problemy spolecznopoliticzne, Warszawa, 1981, 252 р. (Иван Г. Наконечни, Световната социалистическа система, Обществено-политически проблеми, Варшава, 1981, 252 с.) 1983 4 119-123
Димитров Ангел, Стефан Дойнов, Българското националноосвободително движение. 1800-1812 г., С., Изд. БАН, 1979 1981 5 175-178
Дойнов Дойно, Райна Княгиня (Райна Попгеоргиева Футекова), Автобиография, Документи и материали, С., Наука и изкуство, 1976, 231 с. 1977 1 130-131
Дойнов Стефан, Просветното дело в Неврокоп (Гоце Делчев) и Неврокопско през Възраждането.С., Народна просвета, 1979 1980 6 114-117
Дончева Боянка, Спомени за Учредителното събрание от 1879 г., Съставители Елена Стателова, 4 Зина Маркова, С., Изд. ОФ, 1979, 257 с. 1980 3 140-142
Дончева Боянка, Иван Шипчанов, Вестители на бойна слава (военните кореспонденти през Балканската война от 1912-1913 г.), С., Военно издателство, 1983, 186 с. 1984 3 140-142
Дочев Донко, Йордан Илиев, Георги Георгиев, НОВА. Бойната дейност на Народноосвободителната въстаническа армия, 1943-1944 г., С., ДВИ, 1974, 299 с. 1975 5 115-118
Драганова Славка, А. Д. Новичев, История Турции. Т. II. Новое время. Част вторая (1839- 1853), Изд. Ленинградското университета, 1973,206 с. 1975 1 99-101
Драгнева Жана, Списание "Беллетен" за историята на Османската империя (XV-XIX в.) 1978 3 128-132
Дядкин Васил Гр. (СССР), Константин Пандев, Националноосвободителното движение в Македония и Одринско. 1878-1903, С., Наука и изкуство, 1979. 346 с. 1980 4 142-144
Жечев Николай, Николае Чакир, Христо Ботев в Румъния. Нови изследвания. С., Наука и изкуство, 1980. 128 с. 1982 1 118-120
Живков Живко, История на видинската окръжна организация на БКП, С., Партиздат, 1983, 636 с. 1984 3 132-135
Калаора Берта, Никола Алексиев, В редиците на класата, С., Партиздат, 1977 1978 3 118-119
Кардашев Цветан, Евлоги Данков, Нели Бъчварова. Природонаучните знания и книжнина през Българското възраждане, С., Изд. БАН, 1982, 183 с. 1983 2 138-141
Колев Николай, Веселин Хаджиниколов, Теоретико-методологически проблеми на етнографската наука, Велико Търново, Изд. Великотърновски университет, 1979, 224 с. 1980 2 138-141
Колева Татяна А., Добруджа, Етнографски, фолклорни и езикови проучвания, С., Изд. БАН, 1974, 494 с. 1975 5 124-126
Косашки Нинко, Кирил Косев, Подвигът. 1912- 1913, С., Военно издателство, 1983, 218 с. 1983 5 131-136
Косев Димитър, Димитър Г. Гоцев, Национално-освободителната борба в Македония 1912-1915, С., Изд. БАН, 1981, 208 с. 1982 3 135-140
Костова Емилия, Българската научна историческа книжнина през първото полугодие на 1974 г. 1975 1 101-114
Костова Емилия, Българската научна историческа книжнина през второто полугодие на 1974 г. 1975 6 123-135
Костова Емилия, Кръстина Гечева, Българската научна историческа книжнина през 1982 г. 1983 4 129-141
Костова Емилия, Кръстина Гечева, Българската научна историческа книжнина през първото полугодие на 1983 г. 1984 1 132-142
Костова Емилия, Българската научна историческа книжнина през второто полугодие на 1983 г. 1984 5 127-140
Крайнов Иван, Тодор Петров, Български ордени и медали (1878-1981), С., Военно издателство, 1982, 160 с. 1984 3 138-140
Кузманова Антонина, Ечка Дамянова, България и Полша. 1918-1941, С., Наука и изкуство, 1982, 316 с. 1983 4 123-126
Куманов Милен, Веска Николова, Аспарух Аврамов, Политическата стратегия и тактика на БКП. 1903-1923, С., Партиздат, 1974, 326 с. 1975 4 129-132
Куманов Милен, Дончо Даскалов, Васил Коларов и Георги Димитров и революционните събития в България. 1923-1925, С., Партиздат, 1978, 277 с. 1980 5 141-145
Куманов Милен, Димитрина Петрова, БЗНС през периода на икономическата криза. 1929-1934, С., 1979, 309 с. 1981 1 124-128
Куманов Милен, Йордан Тончев, За свобода и хляб (Участието на РМС във въоръжената борба 1941-1944 г.), С., Военно издателство, 1982, 266 с. 1983 1 147-150
Лазаров Михаил, Българската историческа наука за 1970-1974 г. 1977 2 110-112
Лалков Милчо, Студентски проучвания, Исторически факултет, Клуб за научно творчество на младежта, т. 1, С., 1977, 222 с.; т. II, 1974, 275 с.; т. ІІІ, 1975, 396 с. 1976 3 122-125
Ласкова Павлина, Стела Димитрова, БКП против десния опортюнизъм - за единство на работническата класа (1917-1923), С., Партиздат, 1979, 330 с. 1978 5 146-150
Лвунин Юри А. (СССР), Г. Чернявски, Д. Мичев, Съветската общественост и революционното движение в България. (1917-1923), С., Партиздат, 1979, 366 с. 1980 3 137-140
Маждракова-Чавдарова Огн., Известия на Народната библиотека "Кирил и Методий". Т. ХІV (ХХ), С., 1978, 839 с. 1979 6 154-158
Манчев Кръстьо, Dĕjiny Československo-bulharskych vztanu. Academia, Praha, 1980 (История на чехословашко-българските отношения, Прага, Изд. Академия, 1980, 400 с.) 1982 2 132-135
Манчев Кръстьо, Štefan Zelenak, Bulharsko na prahu socializmu (1944-1948), Nakladatel'stvo Pravda, Bratislava, 1981, 296 s. (Штефан Зеленак, България на прага на социализма (1944-1948 г.), Изд. Правда, Братислава, 1981, 296 с.) 1983 6 121-124
Марковски Димитър Д., Нова многотомна "История на Унгария". 1978 2 123-125
Матакиева Мария, Българската научна историческа книжнина през първото полугодие на 1975 г. 1976 2 130-141
Матакиева Мария, Българската научна историческа книжнина през второто полугодие на 1975 г. 1976 5 125-142
Матеев Борис, Дивол Песчани, Българо-съветско сътрудничество при социалистическото преустройство на селското стопанство в НР България. 1948- 1958, С, Партиздат, 1977, 312 с. 1979 4-5 255-258
Мелцер Давид Б. (СССР) М. И. Иосько, Судзиловский-Руссель, Жизнь, революционная деятельность и мировоззрение, Минск, Изд. Белгосуниверситета, 1976, 336 с. 1977 5-6 284-285
Мечев Константин, Владимир Топенчаров, Две жарави - един пламък. Бугри & катари, Есе, С., Наука и изкуство, 1974, 334 с. 1977 2 115-118
Мигев Владимир, Владимир И. Голуб, Болгария социалистическая (Союз рабочих и крестьян - основа развития социалистическото сельского хозяйства НРБ), Киев, 1976, 192 с. 1977 4 145-147
Милкова Фани, П. Славов, Българската социалистическа държава (Същност, закономерности, етапи и перспективи), С., Партиздат, 1975, 493 с. 1976 4 122-125
Митев Йоно, Дойно Дойнов, Националнореволюционните борби в Югозападна България през 60-те и 70-те години на XIX в., С., Изд. БАН, 1976, 248 с. 1979 2 130-132
Митев Йоно, Боян Григоров, От съглашателство към залез. Социалдемократическата партия в България (9 юни 1923 - 19 май 1934 г.), С, Партиздат, 1980, 346 с.; По пътя на реформизма, социалдемокрацията и борбите на трудещите се в България (9 юни 1923 - 19 май 1934 г.), С., Изд. ОФ, 1981, 248 с. 1983 6 124-128
Митев Трендафил, Давид Б. Мелцер, Белорусия и Болгария: дружба, вечная, нерушимая (681-1981 г.), Минск, 1981, 318 с. 1982 5 156-160
Митовска-Димитрова Красимира, Из истории Великого Октября и последующих социалистических революции. Сборник статей, М., 1978, 542 с. 1979 4-5 248-252
Мишев Радослав, В чест на академик Христо А. Христов. Изследвания по случай 60 години от рождението му, С., Изд. БАН, 1976, 489 с. 1976 5 122-124
Младенов Бойко, Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-bułgarskich. Tom I. 1918- 1944, Wrocław, Ossolineum 1982, 747 р. (Документи и материали за историята на полско-българските отношения. Том I. 1918-1944. Вроцлав, Осолинеум, 1982, 747 с.) 1984 1 125-128
Мръвкарова Мария М., Елхадж Ахмед Али паша, Османски политически трактат. Подготвила за печат Бистра Цветкова, С., Ориенталски отдел, 1972, 151 с. + факс. 1975 4 132-133
Нешева Жана, Помощни исторически дисциплини, т. III, С., 1981, 325 с. 1984 2 114-117
Никова Господинка, Geschichte der sozialitischen Gemeinschaft, Herausbildung und Entwicklung des realen Sozialismus vonb 1917 bis zur Gegenwart, Berlin Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1981. (История на социалистическата общност. Възникване и развитие на реалния социализъм от 1917 г. до съвременността, Берлин, Германско издателство на науките, 1981, 531 с.) 1983 2 131-134
Николов Борис, История на Отечествената война на България. 1944-1945 г. Том трети, С., Военно издателство, 1983. 1984 6 105-108
Николов Йордан, Интересно изследване за историята на град Троян. 1975 2 120-124
Николов Йордан, Христоматия по история на България. Том I. Ранно Средновековие. VII-XII в. Съставители Петър Петров и Васил Гюзелев, С., Наука и изкуство, 1978, 486 с. 1980 2 132-137
Николов Йордан, Христоматия по история на България. Т. 2. Същинско Средновековие (края на XII-ХIVв.). Съставители Петър Петров и Васил Гюзелев, С., 1978, 480 с. 1981 1 129-134
Николов Йордан, История на България. Том втори. Първа българска държава, С., Изд. БАН, 1981 1981 3-4 221-226
Николов Цанко, Вековна дружба и бойно братство, С., 1980,431 с. 1981 2 131-134
Николова Веска, В памет на академик Михаил Димитров. Изследвания върху Българското Възраждане, С., Изд. БАН, 1974, 772 с. 1975 1 97-99
Николова Веска, Проучвания за историята на еврейското население в българските земи. XV-XX в., С., Изд. БАН, 1980, 319 с. 1981 1 121-124
Новакова Камка, Елена Стателова, Политика, партии, печат на българската буржоазия (1909-1912 г.), С., Наука и изкуство, 1974 1975 6 118-120
Огнянов Любомир, Валентин Д. Мозеров, Зкономическая политика Болгарской коммунистической партии в промишлености. Восстановительннй период (1944-1948 гг.), Саранск, Мордовское книжное издательство, 1973, 320 с. 1977 1 128-129
Орманджян Агоп, 3. М. Касабян, Из историята на армено-българската дружба, Ереван, Айастан, 1978. 96 с. 1979 4-5 232-233
Огнянов Любомир, История на Благоевградската окръжна организация на БКП, С., ПарТиздат, 1979. 499 с. 1980 2 125-128
Панайотов Панайот, Ненчо Димов, Профинтернът и балканското профсъюзно движение, С., Профиздат, 1976, 230 с. 1978 3 119-123
Пантев Андрей, Симеон Дамянов, Нова и най-нова обща исторя; Първа част; Ново време, 546 с.; Втора част. Най-ново време, 428 с., Велико Търново, 1980 1982 4 144-146
Патерински Андрей, Борис И. Марушкин. Советология: расчеты и просчеты, М., Издательство политической литературы, 1976, 159 с. 1977 4 142-145
Патерински Андрей, Великият Октомври и Българският народен земеделски съюз, С., Изд. БЗНС, 1978, 234 с. 1979 2 126-130
Патерински Андрей, Методологически и историографски проблеми на историческата наука. Том II, С., Изд. БАН, 1978, 238 с. 1980 2 128-132
Патерински Андрей, Българо-съветски отношения и връзки. Документи и материали. Том. П. Септември 1944 - декември 1958, С., Изд. БАН, 1981, 895 с. 1982 3 120-125
Патерински Андрей, Александър В. Манко, Фалшификатори на историята. Критика на съвременната буржоазна историография на революционното движение в България (1917-1924 г.), С., Изд.БАН, 1980, 176 с. 1983 6 129-132
Пейков Иван Г., Методологически кодекс. Издание на Главното управление на архивите при Министерския съвет, С., 1982, 721 с. 1984 1 121-125

Петкова Илка, Василка Тъпкова-Заимова, Долни Дунав - гранична зона на византийския Запад (Към историята на северните и северозападните български земи, края на Х-ХІІ в.), С., Изд. Бан, 1975, 186 с.

1976 6 122-124
Петров Методи, Георги Вълков, Руските учители на българското войнство, С., Военно издателство, 1977, 230 с. 1977 5-6 280-283
Петров Методи, Репортажи за Освободителната война, 1877-1878. Съставител Людмила Генова, С., Изд. ОФ, 1978, 428 с. 1978 4 126-129
Песчани Дивол (СССР), Минка Трифонова, БКП и социалистическото преустройство на селското стопанство. 1944-1958 С., Партиздат, 1981, 330 с. 1981 5 166-170
Плетньов Георги, Христоматия по история на България. Т. 3. (Българският народ под османско владичество. Ранно Българско Възраждане (ХV-20-те години на ХІХ в.), С., 1982, 445 с. 1984 1 128-131
Попов Владимир, Кирил Йорданов, История на България. Том 1. Първобитнообщинен и робовладелски строй. Траки, С., Изд. Бан, 1979, 471 с. 1981 3-4 218-221
Прахова Румяна, Laura Beth Sherman, Fires on the Mountains, New York, 1980. (Лаура Бет Шерман, Пожари в планината. Македонското революционно движение и отвличането на Елен Стоун, Ню Йорк, Изд. "Монографии за Източна Европа, Боулдър", 1980, 128 с.) 1982 1 114-118
Радков Теодоси, Руси Атанасов, В единен строй, с., Изд. БЗНС, 180 с.
1980 4 140-142
Радкова Румяна, Велко Тонев, Добруджа през Възраждането, Държавно издателство Варна, 1973, 318 с. 1977 3 139-142
Радкова Румяна, К. А. Поглубко, Из истории болгаро-российских культурных связей 40-70-х годов ХІХ в. Кишинев, Изд. "Штиинца", 1976, 178 с.; За да бъдат полезни на народа си, С., Народна просвета, 1976, 165 с. 1978 3 126-128
Радкова Румяна, Описание документальных источников по истории русско-болгарских связей за 1850-е-1870-е годы в рукописных фондах государственной публичной библиотеки им. "М. Е. Салтыкова-Щедрина", С., 1978, 212 с. 1979 6 158-160
Райкова Ана, П. С. Сохань, Оберки украино-болгарских связей, Изд. Наукова думка, Киев, 1976, 289 с. 1977 3 135-136
Райкова Ана, Борбите в Македония и Одринско. 1878-1912. Спомени. Съставителство, редакция и бележки Константин Пандев, Здравка Нонева, С., Български писател, 1981, 877 с. 1983 1 150-153
Русев Пеньо, Георги Данчев, Димитър Кантакузин, С., 1979, 212 с. 1980 4 149-152
Савов Николай, България и народите на Съветския съюз през вековете. Летопис на дружбата, т. VІ, VІІ, С., Изд. ОФ, 1981, 636 с. 1981 3-4 231-239
Самарджиев Божидар, The Bulgarian Uprising of April 1876 and teh Eastern Question, Southeastern Europe, 1977, vol. 4, N 2, p. 143-346 (Априлското въстание в България през 1876 г. и Източния въпрос, Югоизточна Европа, 1977, т. 4, № 2, с. 143-346) 1980 4 145-149
Самарджиев Божидар, The Russo-Turkish War of 1877-1878 and the Liberation of Bulgaria. Souteastern Europe, 1979, vol. 6, part 2 (Руско-турската война от 1877-1878 г. и освобождението на България - Югоизточна Европа, 1979, т. 6, ч. 2, с. 125-247) 1981 6 130-134
Самарджиев Божидар, Одринският мир от 1829 г. и балканските народи. Поредица "Балкани", № 5, С., Изд. БАН, 1981, 186. 1982 6 140-143
Спасов Людмил, Ст. Радулов, Участието на Българския земеделски народен съюз в Народния фронт, С., Изд. БЗНС, 1976 1978 1 112-114
Стателова Елена, Опис на мемоарните документални източници, запазени в Българския исторически архив при Народната библиотека "Кирил и Методий", С., 1978, 251 с. 1980 1 146-148
Стоянов Желязко, 3. Лооне, Современная философия истории, Таллин, 1980, 296 с. 1982 1 111-114
Стоянов Желязко, Юрий В. Петров, Практика и историческая наука, Томск, 1981, 420 с. 1983 2 124-127
Стоянов Иван, Румяна Радкова, Неофит Рилски и новобългарската култура, С., Наука и изкуство, 1975, 227 с. 1978 4 129-132
Стоянов Иван, Методи Петров, Столетие освобождения Болгарии от османското ига. 1878- 1978, М., Изд. "Наука", 1978, 288 с. 1979 3 129-132
Стоянов Иван, Цветана Павловска, Проблемата за въоръжаване на въстаническите сили в българското националноосвободително движение (1869-1876 г.), С., Военно издателство, 1978, 267 с. 1980 5 145-149
Стоянов Петър, Индийско списание за изследвания на областта Македония 1984 3 142-144
Стоянова Радка, Александър Бурмов, Христо Ботев и неговата чета, С., Наука и изкуство, 1974, 758 с. 1975 5 118-120
Танев Стоян, Социалистическият интернационализъм в действие, С., Партиздат, 1974, 247 с. 1975 4 125-128
Танев Стоян, А. И. Черний, Болгарская коммунистическая партия - организатор социалистическото соревнования в промншленности (1948-1958), Львов, изд. при Львовском государственном университете, "Виша школа", 1979, 135 с. 1981 2 134-136
Тивчев Петър, 3. В. Удальцова, Идейно-политическая борьба в ранней Византии (по данных историков IV-VII в.), М., Изд. Наука, 1974, 351 с. 1975 5 120-121
Тивчев Петър, Димитър Ангелов, Общество и обществена мисъл в средновековна България (IX- XIV в.), С., Партиздат, 1979, 313 с. 1979 3 135-138
Тишев Димитър, Панайот Панайотов, Българо-съветски отношения и връзки. 1917-1923, С., 1982, 292 с. 1983 4 126-129
Тодоров Димитър, Г. Гатев, Хр. Венков, М. Минчев, История на вълнено-текстилната промишленост в Габрово, С., Профиздат, 1982 1984 5 124-127
Тодоров Николай, Ö. L. Barkan, E. H. Ayverdi, Istambul vakiflari Tahrîr Defterî 953 (1546) Tarîhli Istambul, 1970, 504 р. 1975 3 158-161
Тодорова Антоанета, Тържество на Априлската линия на партията. Двадесет години от Априлския пленум на ЦК на БКП 1956 т., С., Партиздат, 1976, 455 с. 1976 3 118-121
Тодорова Мария Н., Славка Драганова, Материали за Дунавския вилает (Русенска, Силистренска Шуменска и Тутраканска каза) през 50-те - 70-те години на XIX в., С., Изд. БАН, 1980, 478 с. 1982 6 144-145
Тодорова Мария Н., Е. Грозданова, С. Андреев, Соларството по Българското Черноморие през XV-XIX век, С., 1982 (НБКМ, Българска археографска комисия - Ориенталска секция), 174 с. 1984 2 122-124
Тодорова Румяна, Ангел Наков, Българо-съветски отношения. 1944-1948, С., Наука и изкуство, 1978, 227 с. 1979 1 130-132
Тодорова Цветана, Стопанска история на България. 681-1981, С., Наука и изкуство, 613 с. 1983 2 128-131
Тончев Йордан, Д. Б. Мельцер, Советско-болгарские отношения 1917-1935 т., Минск, 1975, 184 с. 1976 4 126-128
Трайков Веселин, А. А. Ровняков, В Борьбе за свободу Болгарии. Национально-освободительное движение болгарского народа и деятельность Георгия Раковского, 30-е-60-е годы XIX в., Ленинград, Наука, 1980, 208 с. 1981 6 134-136
Трайков Веселин, Ново ценно издание на съветската българистика. 1984 6 102-104
Унджиев Иван, Николай Жечев, Спомени за Априлското въстание от 1876 година, С., Изд. ОФ, 1975, 377 с. 1976 1 139-140
Хаджиниколов Веселин, Н. Белоусов, Под името "Алюр", С., Държавно военно издателство, 1974, 149 с. 1975 3 155-158
Христов Ангел, Димитър Башлиев, Управление на блока на народното единство в Чили (1970-1973 г.), С., Изд. БАН, 1982, 280 с. 1984 2 117-122
Христов Христо, Живот, посветен на революцията. 1980 1 141-146
Цанев Димитър, История на град Враца от древността до Освобождението, т. I, С., Изд. на Бълг. историческо дружество и Градския народен съвет във Враца, 1976, 528 с. 1976 6 116-122
Цанев Петър, История на Пловдивската окръжна партийна организация на БКП,1892-1975, С., Партиздат, 1976, 556 с. 1978 4 122-126
Цветков Жоро, Василий Цикулас, Гръцката прогресивна общественост и Лайпцигският процес, С., Партиздат, 1975, 226 с. 1976 5 119-121
Шарланов Диню, Берта Калаора, Борбите на софийските работници против фашизма и капитализма, 1939-1944, С., Партиздат, 1977, 178 с. 1978 5 144-146
Шопов Петър, Пенка Караиванова, САЩ - външнополитически раздвоения, С., Наука и изкуство, 1980, 316 с. 1981 6 126-130