Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Спомени и дневници
Андонова Нина, Разказано ми за Гоцевия род. 1983 3 119-123
Билярски Цочо В., Един ден от дневника на Михаил Николов Розов за Илинденско-Преображенското въстание в Костурско. 1983 3 124-131
Попов Борис (Венко), Завземането на властта в Плевенската (XI) ВОЗ. 1984 5 100-111
Писма и оправки
Жечев Николай, Писано ли е достатъчно за Васил Петлешков. 1975 2 98-99
Иванов Иван, Била ли е Мария, дъщерята на цар Иван Асен II, съпруга на сръбския крал Стефан Владислав? 1983 6 96-98
Несторов Христо, Научна недобросъвестност или странене от критиката. 1983 1 116-120
Петров Методи, 3а ролята на Александър Батенберг в първите години след Освобождението (1879-1880 г.) 1976 4 106-110
Примовски Анастас, Прав ли е Николай Хайтов? 1982 1 87-95
Радев Иван, Още една страница за Ботевата смърт. 1978 3 104-106
Рачев Стоян, По повод на една рецензия. 1980 6 96-102
Филчев Никола, Някои неточности в книгата на Емил Манов "Старите млади години". 1981 6 109-110
Хайтов Николай, Опровержение на всяка цена. 1983 1 121-125
Хисарлъшка Спасина Ив., Благоевград и джелепкешанският регистър от 1576 г. 1976 2 110-112
Христов Христо, По следите на една историко-документална фалшификация. 1983 4 100-106
Чолов Петър.За някои въпроси по проучването на Ботевата чета. 1976 1 109-115
Научна публицистика
Пандев Константин, 3а историческите факти и тяхното интерпретиране във филма "Мяра според мяра". 1982 1 81-86
Научна информация
Бояджиев Георги, Някои проблеми на методологията на историческата наука в Полша. 1975 1 74-86
Бояджиева Елена, Проблеми на съвременната научно-информационна дейност в историческата наука. 1976 2 82-95
Бояджиева Елена, 3а съставяне на тезаурус в историческата наука. 1980 4 117-127
Вик Петер (ГДР), Научна информация и документация в областта на историческите науки в ГДР. 1975 4 99-104
Макавеева Люба, Дискусия сред съветските учени за етническата специфика на земеделието. 1976 5 97-104