Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Дискусионни
Абаджиев Тодор Ст., Още по въпроса, дали е съществувал БРЦК в Букурещ до 1872 г. 1982 6 82-97
Григоров Александър, Всички ли мезри са били землища на запустели селища? 1980 6 85-95
Пандев Константин, Още за пограничния пункт на ВМОРО в Чепеларе до 1902 г. 1981 6 88-95
Паскалева Виржиния, Предпоставки и наченки на ранното Българско Възраждане. 1978 2 83-98
Извори и изворознание
Ангелов Петър, Грамотите на Стефан Душан за манастира "Св. Никола Мрачки" и българо-сръбските отношения. 1979 1 109-116
Божилова Румяна, Нови сведения за просветните борби през Възраждането. 1978 4 97-109
Божилова Румяна, Бенямин Калай за българското националноосвободително движение в навечерието на Източната криза. 1981 1 91-104
Божинов Воин, Документи за Илинденското въстание през 1903 г. 1978 3 80-92
Гюзелев Васил, Неизползуван извор за норманското нашествие в югозападните български земи през 1081-1085 г. 1976 6 106-108
Дамянов Симеон, Проблеми на българската народност и нация до Берлинския конгрес (1878 г.) в сборника "Македония". 1980 2 96-109
Димитров Илчо, Белгийски дипломатически документи за България. 1976 6 89-106
Димитров Марин П., Европейско-хазарската преписка от Х в. като извор за средновековната история на българите. 1980 4 103-116
Илиев Илия Г., Бележки върху биографията на Климент Охридски. 1984 1 97-105
Каймакамова Милияна, Две старобългарски летописни съчинения от XI в. 1976 5 86-96
Койчева Елена, Средновековната българска история в светлината на един неизползуван досега исторически извор. 1984 6 84-89
Магаева Августина, Групиране на документи за историята на България при социализма. 1984 4 120-130
Митев Димитър И., Два неизползувани досега източника за биографията на Васил Левски. 1981 2 111-118
Нешев Георги, Новоиздирени документи за влиянието на Джузепе Гарибалди всред българите. 1981 2 107-110
Николова Бистра Н., Житието на патриарх Йоаким I като исторически извор. 1979 5 122-131
Петрова Веселина, Из архивното наследство на Георги Бакалов. 1978 5 125-129
Първев Георги, Красимир Банев, Срещата на Григорий Цамблак с папа Мартин V на събора в Констанц през 1418 г. 1982 5 113-126
Сирадзе Реваз (СССР), Грузински извори за българската история през Средновековието и по-ново време. 1975 2 93-97
Скажински Мечислав (Полша), Отзвукът от революционните промени в България през 1945-1948 г. в полския печат. 1983 6 91-95
Стоилова Калина, Поменик на Хилендарския манастир от 1767 г. 1978 3 93-103
Тотев Анастас Ю., Ценен документ за историческата етническа демография на Балканския полуостров. 1982 5 105-113
Хаджиниколов Веселин, Проблеми на българското националноосвободително движение след Берлинския конгрес през 1878г. в сборника "Македония". 1980 1 85-105
Чернявски Георги Й. (СССР), Георги Димитров в ленинградския печат. 1982 2 113-118
Шрайнер Петер (Зап. Берлин), Събития от българската средновековна история във византийските кратки хроники. 1979 2 107-111
Юхас Петер (Унгария), Старите маджарски хроники за прабългарите. 1980 5 109-118
Документи и материали
Жечев Николай, Из обществената и публицистичната дейност на Тодор Бурмов. 1984 5 93-99
Материали
Билярски Цочо Б., Сведения за Търновската митрополия в просително послание на ерусалимския патриарх Хрисант от 1728 г. 1982 3 99-102
Бумбалов Любен Ст., Непубликувани писма на Георги Бакалов от 1894-1897 г. 1976 2 96-109
Дивизиев Иван Г., Писмени сведения за учителствуването на Гоце Делчев в Банско. 1977 3 83-90
Пандев Константин, Документи за македоно-одринското националноосвободително движение в архива на Димитър Стефанов. 1982 6 98-115
Савов Стефан Д., Стефанаки Савов и неговите спомени за революционното движение във Врачанско през 70-те години на XIX в. 1976 1 98-108
Стефанов Стефан, Писма на д-р Стоян Чомаков до велешкия митрополит Дамаскин. 1978 6 117-123
Цветкова Бистра А., Нови документи за Петър Парчевич. 1982 6 115-119