Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Критика и рецензи
Азманов Искрен, The Bulgarian-Americans, Palo Alto, California, Raguzan Press, 1979, XIV + 172 p. (Николай Алтънков, Българите-американци, Изд. Пало Алто, Калифорния, Рагузан прес, 1979) 1982 6 124-129
Атанасова Елена, Бойка Соколова, Албански възрожденски печат в България, С., Изд. БАН, 1979, 208. 1980 3 129-133
Боев Борис, Йордан Зарчев, БЗНС и борбата за укрепване на надроднодемократичната власт. С., Изд. БЗНС, 1977, 120 с. 1979 4-5 238-242
Беров Любен, Някои противоречия в характера и социалното поведение на Софраний Врачански в книгата на Вера Мутафчиева 1980 2 120-125
Божилов Иван, Balard, Gênes et l'outre-mer, I. Les Actes de Caffa du Notaire Lamberto di Sambuceto (1289-1290), Paris, Mouton & Co, La Haye, 1973 (Documents et recherches, XII), 420 p. 1975 3 151-154
Божилов Иван, Gyula Moravcsik, Enführung in die Byzantinologie, Budapest, 1976,186 S. und XI Tafl. (Д. Моравчик, Въведение във византологията, Будапеща, 1976, 186.) 1978 3 114-117
Божилова Румяна, Прилози за Илинден1978, Крушево, 1979, 984 с. 1980 5 122-129
Божилова Румяна, Спомени за Съединението от 1885 г., С., Изд. на ОФ, 1980, 433 с. 1982 1 106-108
Бояджиев Георги, Борис Могильницкий, О природе исторического познания, Томск, Изд. Томского университета, 1978, 236 с. 1980 1 123-130
Василев Васил, П. Кунин, Влиянието на Октомврийската редолюция, на ленинизма за развитието на аграно-селския въпрос в България (1919-1944), С., 1975 1980 2 99-107
Василев Васил, Михаил Бирман, Формирование и развитие болгарского пролетариата 1978-1923 гг., М., Изд. Наука, 1980 236 с. 1980 6 106-110
Василев Васил, Č. Amort, Dejini Bulharska, Praha, Nakl. Svoboda, 1980, 765 str. ( Честимир Аморт, История на България Прага, Изд. Свобода, 1980, 765 с.) 1981 2 119-124
Венев Кирил, Србиjа 1878, Документи, приредили Михаило Воjводић, Драгољjуб Р. Живоjновић, Андреj Митровић, Радован Самарђић, Српска књижевна задруга, коло LXXI, књига 473, Београд, 1978, 696 с. 1983 5 122-128
Вечева Екатерина, Елена Подгорская, Экономические связи Молдавского княжества и балканских стран с русским госудаством в XVII Кишинев, 1980, 160 с. 1982 1 108-110
Възвъзова-Каратеодорова Кирила, Френски пътеписи за Балканите. Том I. XV-XVIII в, С., Наука и изкуство, 1975, 534 с. 1976 4 118-121
Вълчев Ангел, Истини и заблуди около Тъмраш. 1975 4 114-124
Гандев Христо, Милен Семков, Европа и фашизмът 1919-1939, 823 с. 1980 2 110116
Гандев Христо, Д. Сираков, Външната политика на България 1938-1941, С., Наука и изкуство 1979 г. 1980 5 119-122
Гарабедян Агоп, Костас П. Кирис, Кипър, Турция и елинизмът. Институции, структури, връзки, проблеми, Никозия, 1980, 247 с. 1983 6 119-121
Генов Цонко, Веселин Трайков, Георги Стойков Раковски. Биография, С., Изд. на БАН, 1974, 407 с. 1975 2 115-119
Геновски Михаил, Мария Манолова, Русия и конституционното устройство на Източна Румелия, С., Изд. на БАН, 1976, 220 с. 1976 5 105-108
Геновски Михаил, Александър Велев, Просветна и културна политика на правителството на Александър Стамболийски, С., Изд. БЗНС, 256 с. 1982 3 107-111
Генчев Николай, Зина Маркова, Българското църковно-национално движение до Кримската война, С., Изд. БАН, 1976, 222 с. 1976 3 112-117
Георгиев Георги, Цонко Генов, Освободителната война 1877-1878, С., Наука и изкуство, 1978, 328 с. 1978 5 139-143
Горанов Петър Ст., Димитър Саздов, Фани Милкова, Изключителното наказателно законодателство - реакционно оръдие против въоръжената антифашистка борба на българския народ. 1941-1944 г., С., Наука и изкуство, 1976, 149 с. 1977 2 94-99
Горненски Никифор, Радослав Попов, Стоян Рачев, Димитър Димитров, Историческите факти против Михаило Апостолски. 1979 4 132-145

Гоцев Димитър Г., По повод на една статия, обнародвана в загребското списание "Časopis za suvremenu povijest".

1981 1 105-114
Градева Росица, Йордан Пеев, Ислямът. Доктринално единство и разноликост, с., 1982, 352 с. 1984 2 103-105
Грозданова Елена, Валери Стоянов, Възникване и развитие на османотурската палеография и дипломатика с библиография 1984 6 93-97
Грънчаров Стойчо, St. Constant, Foxy Ferdinand 1861-1948). Tsar of Bulgaria, Sidwick & Jackson, London, 1979. (Стивън Констант, Фердинанд лисицата (1861-1948 г.), Цар на България, Сидушс и Джексън, Лондон, 1979, 352 с. 1981 6 111-116
Гунев Георги, А. Rossos, Russa and the Balkans: Inter-Balkan rivalries and Russan foreign роliсу 1908 1914, 1981.(Ендрю Росос, Русия и Балканите: вътрешнобалканските съперничества и руската външна политшса 1908-1914 Г., Торонто, 1981, 313 с.) 1983 5 119-122
Дамянов Симеон, Димитър Косев, Септемврийското въстание 1923 г., второ издание, С., Наука и изкуство, 1973, 785 с. 1975 2 105-110
Дамянов Симеон, Христо Христов, Аграрният въпрос в българската национална революция, С., Наука и изкуство, 1976,312 с. 1977 1 122-127
Дамянов Симеон, Константин Косев, Бисмарк, Източният въпрос и българското освобождение (1856-1878 г.), С., Наука и изкуство, 1973, 785 с. 1978 4 113-117
Дамянов Симеон, "Дранг Нах Остен" и народы Центральной, Восточной и Юго-восточной Европы.1871-1918 гг., М., Изд. Наука, 1977, 318 с. 1978 5 134-139
Дамянов Симеон, Димитър Косев, Русия, Франция и българското освободително движение. 1860-1869 г., С., Изд. БАН, 1978, 232 с. 1978 6 127-132
Дамянов Симеон, Георги Георгиев, Освобождението и етнокултурното развитие на българския народ (1877-1900 г.), С., Изд. БАН, 1979, 266 с. 1979 6 149-163
Дамянов Симеон, Николай Генчев, Франция в българското духовно възраждане, С., Изд. на СУ "Климент Охридски, 1979, 418 с. 1980 4 133-139
Дамянов Симеон, Constantin Velichi, La Roumanie et le mouvement révolucionnaire bulgare de libération nationale (1850-1878). Editura Acadamiei Republicii socialiste Rômania, Bucuresti, 1979. (Константин Велики, Румъния и българското революционно националноосвободително движение (1850-1878 г.), Букурещ, 1979, 231 с. 1981 6 121-125
Дамянов Симеон, Harvard Encyclopedia of Аmеrican ethnic groups, Stephan Thernstrom, Editor, (Харвардска енциклопедия на американските етнически групи), Harvad University Press, Cambridge (Massachusetts) and London (England), 1980, 1020 р. 1982 5 127-139
Дамянов Симеон, Theodor Dimitrov, L'amitie Bulgaro-Suisse. 100 ans de relations culturelles BulgaroSuisses (Тодор Д. Димитров, Българо-швейцарското приятелство. 100 години българо-швейцарски културниотношения, Женева, 1982, 1026 с.) 1983 1 133-139
Дамянов Симеон, Георги Вълков, Българското опълчение. Формиране, бойно използуване, историческа съдба, С., Военно издателство, 1983, 448 с. 1983 4 110-115
Дамянов Симеон, Милчо Лалков, Балканската политика на Австро-Унгария (1914-1917). Австроунгарската дипломация в борба за съюзници презПървата световна война, С., Наука и изкуство, 1983, 420 с. 1984 1 106-112
Дамянов Симеон, Радослав Попов, Балканската политика на България. 1894-1898, С., Изд. БАН, 1984, 258 с. 1984 3 119-123
Дамянова Ечка, J. Tomaszewski, Rozwój Bułgarii w latach 1944-1956, Wydawnictwo Universytetu Warszawskiego, 1980, 189 р.
(Й. Томашевски, Развитието на България през 1944-1956 г.), Издателство на Варшавския университет, 1980, 189 с.
1982 1 101-106
Данов Христо М., Маргарита Тачева-Хитова, История на източните култове в Долна Мизия и Тракия, V в. пр. н. е. - IV в. н. е., С., Наука и изкуство, 250 с. 1984 1 117-120
Даскалов Георги, Истината за българо-югославските отношения през септември-октомври 1944 г. в светлината на балканската политика на СССР и Великобритания 1983 6 99-114
Диловска Елена, Летопис за живота и дейността на Димитър Благоев, 1856-1903, т. I, С., Партиздат, 1974, 595 с. 1975 2 111-114
Диловска Елена, Летопис за живота и дейността на Димитър Благоев, 1904-1924 г., т. II, С., Партиздат, 1975, 775 с. 1976 3 107-112
Диловска Елена, Александър Велев, Главни реформи на земеделското правителство, С., Наука и изкуство, 1977, 181 с. 1978 3 107-110
Димитров Илчо, Славка Петрова, Деветосептемврийската социалистическа революция 1944, С., Наука и изкуство, 1981, 556 с. 1982 3 103-107
Димитров Страшимир, Симеон Дамянов, Френската политика на Балканите 1829-1853 г., С., Изд. БАН, 1977, 326 с 1978 3 110-114
Димова-Манчева Веселина, Кръстьо Манчев, Jerzy Skowronek, Mieczysław Tanty, Tadeusz Wasilewski, Historia słowian południowych i zachodnich, Warszawa, PWN, 1977, 771 р. (Йежи Сковронек, Миечислав Танти, Тадеуш Василевски, История на южните и западните славяни, Варшава 1977, 771 с.) 1979 1 117-120
Драганова Тодорка, Снежана Попова, Размисли върху историческите пиеси, представени на "Поглед към вековете" през 1975 г. във Велико Търново 1975 5 104-106
Жечев Николай, Христо Глушков, Евлоги и Христо Георгиеви. Живот и дейност, С., 1982, 220 с. 1983 2 116-119
Жечев Николай, Тодор Ташев, Животът на летописеца. Част I. Джендо. Пловдив, Изд. "Хр. Г. Данов", 1984, 296 с.
1984 6 97-101
Запрянова-Тодорова Антоанета, Йордан Андреев, Семинариум по средновековна българска история. Помощни исторически дисциплини, Велико Търново, 1979, 171 с. 1983 2 106-111
3латев Златко, Мито Исусов, Политическите партии в България (1944-1948), С., Наука и изкуство, 1978, 490 с. 1979 4-5 234-238
Илчев Иван, Richard Crampton, Bulgaria. 1878- 1918. А Нistory. East Europian monographs, Boulder, Distributed by Columbia University Press, New York, 1983, 580 р. 1984 6 111-115
Йоцов Ярослав, Милен Куманов, П. Коледаров, Н. Мичев, Промените в имената и статута на селищата в България 1878-1972 г., С., Наука и изкуство, 1973, 285 с. 1975 6 107-109
Калинков Асен, Димитър Трифонов, Бунтовете в 27-и пехотен чепински полк. 1915-1918., С., ДВИ, 1977, 146 с. 1979 2 120-125
Калчев Калчо К., Г. Михайлов, Н. Бонев, Килифарево - комунистическа крепост, С., Партиздат, 1977, 207 с. 1978 6 124-127
Калчев Калчо К., Ангел Веков, Ленин и България - биохроника. В. И. Ленин и българското революционно движение, II изд., С., Наука и изкуство, 1980, 149 с. 1981 5 159-163
Кискинова Маргарита, Извори за историята на Тракия и траките, т. I, С., Изд. БАН, 1981, 330 с. 1983 2 120-123
Кузманова Антоанета, Октомври и Балканите, С., Изд. Наука и изкуство, 1977, 268 с. 1978 4 110-113
Куманов Милен, Й. Митев, Фашисткият преврат на Девети юни 1923 година и Юнското антифашистко въстание, С., Изд. БЗНС, 1973, 448 с. 1975 3 147-151
Куманов Милен, Панайот Ил. Панайотов, Влиянието на Великия октомври върху идейно-политическото развитие на БЗНС, С., Изд. на БЗНС, 1978, 127 с. 1978 5 130-133
Куманов Милен, Георги В. Димитров, Малцинствено-бежанският въпрос в българо-гръцките отношения (1919-1939 г.), Благоевград, 1982 г., 378 с. 1983 5 117-119
Лалков Милчо, Die Donaumonarchie und die südslawische Frage von 1848-1918. Erstes österreichisch-jugislawisches Historikertreffen gösing 1976). Wien, 184 S. (Дунавската монархия и южнославянският въпрос от 1848 до 1918 г., Виена, 1979, 184 с.) 1983 5 117-119
Леви Соня, Христо Стефанов, John D. Bell. Peasants in power. Princeton. New Jersey, 1977, 271 р. (Джон Д. Бел, Селяните на власт, Пристън, Ню Джърси, 1977, 271 с.) 1981 1 117-120
Манолова Мария Г., М. Г. Коротких, Россия и конституционное строительство в Болгарии 1878- 1879, Изд. Воронежского университета, 1982, 125 с. 1983 2 111-116
Марков Георги, Витка Тошкова, България и Третият райх. 1941-1944 (Политически отношения), С., Наука и изкуство, 1975, 257 с. 1975 4 105-106
Марков Георги, Deutscjland im zweiten Weltkrieg, Belrin, Akademie-Werlag, 1974, 644 S. 1976 2 117-121
Марков Георги, История на антифашистката борба в България (1939-1944), С., Партиздат, 1976, т. I, 383 с.; т. Ш, 488 с. 1979 6 145-149
Маркова Зина, Константин Косев, Николай Жечев, Дойно Дойнов, История на Априлското въстание 1876, С., Партиздат, 1976, 622 с. 1976 5 108-113
Маркова Зина, Велко Тонев, Николай Генчев, Възрожденският Пловдив (Принос в Българското духовно възраждане), Пловдив, Изд. "Хр. Г. Данов, 1981, 510 с. 1983 4 115-118
Матанов Христо, Иван Венедиков, Военното и административното устройство на България през IX и Х век, С., Военио издателство, 1979, 161 с. 1980 1 135-140
Матанов Христо, България в творчеството на чуждестранни историци. ХVII-ХIХ в. Кн. 1: Мавро Орбини, Царството на славяните, откъси, С., Наука и изкуство, 1983, 185 с. 1984 1 113-117
Матанов Христо, Драгољуб Драгоjловиђ, Богомилство на Балкану и у Малоj Азиjи. II. Богомилство на православном истоку. Српска академиjа наука и уметиости. Балканолошки инcтитyr, Посебна издања, књ. 15, Београд, 1982, 234 с. 1984 2 109-113
Мигев Владимир, Р. П. Гришина, Возникиовение фашизма во Болгарии 1919-1925, с., Изд. БАН, 1976, 343 с. 1978 1 103-108
Мигев Владимир, История фашизма в Западной Европе, М., Наука, 1978, 614 с. 1979 2 112-120
Мигев Владимир, Златко Д. Златев, Проблеми на прехода от капитализма към социализма в България, С., Изд. БАН, 1982, 254 с. 1983 1 126-132
Милкова Фани, Желязко Колев, Съюз на българските национални легиони, С., Изд. Наука и изкуство, 1976, 163 с. 1976 6 109-111
Минчев Минчо, Цонко Генов, По бойния път на освободителите (1877-1878), С., Изд. Медицина и физкултура, 1976, 226 с. 1977 5-6 268-271
Митев Йоно, Отговор на една рецензия. [М. Куманов, Й. Митев, Фашисткият преврат на Девети юни 1923 година и Юнското антифашистко въстание, С., Изд. БЗНС, 1973, 448 с., Истрически преглед, 1975, 3, 147-151] 1976 2 121-124
Митев Трендафил, История на Българската комунистическа партия. Трето допълнено издание, С.,Партиздат, 1981, 719 с. 1981 5 154-159
Митев Трендафил, Ст. Грънчаров, Политическите сили и монархическият институт в България (1886-1894 г.), с., Наука и изкуство, 1984. 1984 5 115-117
Мишев Радослав, А. З. Манфред, Образование русско-француского союза, М., Наука, 1975, 373 с. 1977 1 117-122
Мишев Радослав, Освобождението на България и руската общественост, Летопис на дружбата, т. VI, с., Изд. на ОФ, 1977, 359 с. 1978 4 117-121

Недев Стефан Т., Бележки за т. ХVII и ХVIII от 1973 г. на "Извори на българската история".

1975 5 92-96
Нейкова Андриана, Ново издание с документи и материали за Георги Димитров. 1982 2 130-132
Никова Господинка, Margot Hegemann, Kurze Geschichte des RGW, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1980, 376 S.
(Маргот Хегеман, Кратка история на СИВ, Германско издателство на науките, Берлин, 1980, 376 с.)
1982 6 120-123
Николов Йордан, Спиридон Палаузов, Избрани трудове, т. I, Изследвания по история на България и Европейския Югоизток през Средновековието, под редакцията на Васил Гюзелев и ХристоКоларов, С., Наука и изкуство, 1974, 604 с. 1976 5 113-118
Николова Веска, Трендафил Митев, Генерал Георги Вазов, С., Военно издателство, 1983, 199 с. 1983 4 107-109
Огнянов Любомир, Великий Октябрь и революции 40-х годов в странах Центральной и Юго-Восточной Европн, М., Изд. Наука, 1977, 541 с. 1979 4-5 21-234
Пандев Константин, Дойно Дойнов, Кресненско-Разложкото въстание. 1878-1879 г. Принос за неговия обхват и резултати, за вътрешните и външнополитическите условия, при които избухва, протича и стихва, С., Изд. БАН, 1979, 334 с. 1980 1 131-135
Пантев Андрей, К. Новакова, Печатът и личният режим на Фердинанд, С., Наука и изкуство, 1975, 175 с. 1975 5 110-114
Пантев Андрей, R. Т. Shanon, Gladsone and the Bulgarian Agitation 1876, London, 1963, Тhomes Nelson and Sons Ltd. 308 р. 1976 1 132-137
Пантев Андрей, Радослав Мишев, F. R. Bridge, From Sadowa to Sarajevo The foreign policy of Austro-Hungary (1866-1914), London and Boston, 1972. (Ф. Р. Бридж, От Садова до Сараево. Външната политика на Австро-Унгария (1866-1914), Лондон и Бостън, 1972, 480 с.) 1981 2 125-130
Патерински Андрей, Методологически и историографски проблеми на историческата наука, том I, С, Изд. БАН, 1973, 263 с. 1976 2 113-116
Пенчиков Косьо, Бранко Джорджевич, Влиянието на В. И. Ленин и на Октомврийската революция в Югославия (1914-1919), С., Изд. на БАН, 1973, 298 с. 1975 4 109-114
Пенчиков Косьо, България и европейските страни през XIX-XX в. Сборник от научни изследвания, посветени на чл.-кор. проф. Туше Влахов по случай 75-годишнинатаму,С, Изд.БАН, 1974, 333 с. 1976 4 111-116
Петров Петър, Предизвикан отговор. [Хайтов Николай, Родопската история в някои статии и книги на проф. Петър Петров.] 1977 2 105-109
Петров Методи, Иван Стоянов, Й. Митев, Съединението (1885 г.), С., Военно издателство, 1980. 1981 6 116-121
Петров Методи, Вожд, учител, трибун. Спомени за Георги Димитров от работнически и профсъюзни дейци (Второ преработено и допълнено издание), С., Профиздат, 1981, 276 с. 1982 2 119-122
Петрова Славка, История на Отечествената война на България. 1944-1945 г. В четири тома. Том първи, С, ДВИ, 1981, 381 с 1982 5 140-147
Попов Радослав, Елена Стателова, Източна Румелия (1879-1885). Икономика, политика, култура, С, Изд. на ОФ, 1983, 376 с. 1983 6 115-118
Радева Мария, Н. Т. Сапронова, Великан Октябрьская социалистическая революция и учительское движение в Болгарии (1917-1923 г.), Изд., Воронежского университета, 1981, 198 с. 1982 4 131-134
Радулов Стефан, Владимир Мигев, Утвърждаване на монархо-фашистката диктатура в България. 1934-1936 г., Изд. на БАН, 1977, 188 с. 1978 2 107-111
Саздов Димитър, Георги Наумов, Селското движение в България. 1928-1934 г, С., Наука и изкуство. 1975, 283 с. 1977 4 137-141
Саздов Димитър, Елена Стателова, Дипломацията на Княжество България. 1879-1886 г., С., Изд. БАН, 1979. 1980 2 116-120
Спасов Людмил,Търновските законодатели. Юбилеен сборник, С., Военно издателство, 1980, 237 с. 1980 6 110-113
Стайнова Михаила, Йордан Пеев, Опис на арабските ръкописи. Том първи. Коран, С., Народна библиотека "Кирил и Методий", 1977, 148 с. 1979 3 156-128
Стаменова Живка, Традицията в съвременната празнично-обредна система (сборник от докладн), С., 1981, 184 с. 1982 1 96-100
Стателова Елена, Сто години от Руско-турската освободителна война. 1877-1878, кн. 1, С., 1979, 540 с. 1981 5 163-165
Стателова Елена, Вл. Топенчаров, Българската журналистика 1903-1917 (очерк), С., Наука и изкуство,1971. 1982 3 111-115
Стателова Елена, И. В. Козменко, Руската дипломация и формирането на българската държавност след Освобождението, С., Наука и изкуство, 1982, 215 с. 1983 1 142-144
Стефанов Руси, Работническото революционно движение във Великотърновски и Габровски окръг, с., Изд. БКП, 1972, 650 с. 1975 3 139-146
Стефанов Руси, История на революционното профсъюзно движение в Габровски окръг, С., Профиздат, 1977, 186 с. 1979 3 121-125
Стефанов Христо, Nissan Oren, RevoIution administered, Agrarianism and Communism in Bulgaria, Baltimor and London, 1973, 204 р. (Нисън Оурън, Направляваната революция, Аграрианизъм и комунизъм в България, Балтимор и Лондон, 1973, 204 с.) 1977 4 134-137
Стефанов Христо, Richard F. Staar (editor), Уеаг book оп InternationaI Communist Affairs, Stanford, CaIifornia. (Ричард Ф. Стар (издател), Годишник за междуародната комунистическа дейност, Станфорд, Калифорния). 1979 4-5 242-247
Стоянов Желязко, Методи Петров, Помощни исторически дисциплини, том I, С., Наука и изкуство, 1979, 394 с. 1980 4 128-133
Стоянов Иван, Тончо Жечев, Тодор Икономов (очерк из историята на българската обществена мисъл), с., Изд. на ОФ, 1975, 176 с. 1977 5-6 272-276
Стоянов Иван, Априлското въстание в Първи Търновски ревотоционен окръг, 1876, с., Наука и изкуство, 1978, 350 с. 1979 1 125-129
Стоянов Лъчезар, Милен Семков, Моабит 8085. Димитров пред имперския съд, С., Партиздат, 1981, 320 с. 1982 2 127-130
Танев Стоян, Ф. Милкова, Реакционният закон за защита на държавата като изключителен наказателен закон в България през периода 1924-1934 Г., С., Наука и изкуство, 1973, 138 с. 1975 5 109-113
Танев Стоян, А. И. Черний, Болгарская коммунистическая партия в борьбе за социалистическую индустриализацию в страны (1948-1958 п.), Издательство при Киевском государственом университета, Киев, 1976. 1977 3 127-131
Татарлъ И., Ömer Lüye fi Barkan, Turkit'de toprak meselesi. Toplu eserler I. Istambul Gözlem Yayinovi, 1980. (Ю. Л. Баркан, Аграрният въпрос в Турция. Събрани съчинения, том 1, Истанбул, Изд. "Гьозлем", 1980, 965 с.). 1984 3 124-131
Теохаридис Йоанис, Н. И. Пантазопулос, "Привилегиите" като културен фактор в отноmения:та между християни и мюсюлмани, Солун, 1975. 1976 4 116-117
Тивчев Петър, Г. Л. Курбатов, История Византии (историография), Ленинград, Изд. Ленинградского университета, 1975, 256 с. 1976 6 111-115
Тодорова Антоанета, С. А. Мадиевский, Методология и методика изучения социальных групn в исторической науке, Кишинев, "Штинца" , 1974, 63 с. 1975 5 107-110
Тодорова Цветана, Стефан Радулов, Управлението на БЗНС и българската буржоазия, С., Изд. БЗНС, 1981, 412 с. 1982 4 126-131
Тошкова Витка, Стоян Рачев, Англия и съпротивителното движение на Балканите (1940-1945), С, Изд. БАН, 1978, 334 с. 1979 3 118-120
Тошкова Витка, Кръстьо Манчев, Валериаи Бистрицки, България и нейните съседи. 1931-1939. Политически и дипломатически отношения, С., Наука и изкуство, 1978, 307 с. 1980 6 103-106
Тошкова Витка, Георги Марков, Hans-Joachim Hoppe, Bulgarien - Hitlers eigenwilliger Verbündeter. Eine Fallstudie zur nationalsozialistischen Südosteuropapolitik, Stuttgart, 1979 (Ханс Йоаким Хоппе. България - своенравен хитлеристки съюзник, Щутгарт, 1979, 320 с.). 1981 1 114-117
Тошкова Витка, Илчо Димитров, Англия и България (1938-1941). Навечерието и началото на Втората световна война, Изд. ОФ, С., 1983, 276 с. 1984 3 116-119
Трайков Веселин, Гръцки труд за източната криза (1875-1878 г.) и политиката на Гърция. 1976 1 129-132
Трайков Веселин, Вера Мутафчиева, Кърджалийско време, С., Наука и изкуство, 1977, 390 с. 1978 1 108-111
Трайков Веселин, Константин Пандев, Национално-освободителното движение в Македония и Одринско. 1878-1903, С., Наука и изкуство, 1979, 346 с. 1980 3 123-129
Хаджиниколов Веселин, Р. Т. Аблова, Сътрудничеството на съветския и българския народ в борбата против фашизма. 1941 - май 1945, С., Наука и изкуство, 1973, 380 с. 1975 2 100-105
Хаджиниколов Веселин, Ангел Веков, Г. В. Плеханов и социалистическото движение в България, С., Партиздат, 1978, 236 с. 1979 1 121-125
Хаджиниколов Веселин, Дончо Даскалов, Георги Димитров и новият курс на Коминтерна. 1934-1936, С., Партиздат, 1980, 352 с. 1982 2 122-127
Хаджиниколов Веселин, Ив. Георгиева, Българска народна митология, С., Наука и изкуство, 1983. 1984 5 117-121
Хаджиниколова Елена, Иван Д. Забунов, Болгари Юга России и национальное болгарское возрождение в 50-70-е гг. XIX в., Изд. "Штиинца", Кишинев, 1981, 160 с. 1982 6 129-131
Хайтов Николай, Родопската история в някои статии и книги на проф. Петър Петров. 1977 2 99-105
Христов Христо, Воин Божинов, Българската просвета в Македония и Одринска Тракия. 1878-1913 г., С., Изд. БАН, 1982, 392 с. 1983 1 139-142
Христов Христо Ив., Васил Гюзелев, Средновековна България в светлината на нови извори, С., Народна просвета, 1981, 260 с. 1982 6 132-136
Цветкова Бистра А., N. Beldiceanu, Le Timar dans l'Empire Ottoman (début XIVe - début XVIe siècle) Wiesbaden, 1980.
1982 3 115-119
Цонев Михаил, Кирил Косев, Горнооряховският партизански отряд. Съдбовни дни, С., ДВИ, 1977, 550 с. 1982 5 147-151
Чичовска Весела, Документални сборници за българо-съветските отношения (1944-1970). 1975 1 87-91
Чолова Цветана, П. Коледаров, Политическа география на средновековната българска държава. Първа част. От 681 до 1018 г., С., Изд. БАН, 1979, 86 с. 1980 5 129-133
Шарланов Диню, Александър Стамболийски, Избрани произведения, С., Изд. БЗНС, 1979, 523 с. 1980 3 117-123
Шарова Крумка, За "Българският Великден" на Тончо Жечев и за църковно-националната борба на българите. С., 1976, 517 с. 1976 1 116-129
Шарова, Крумка, Христо Ботев, Събрани съчинения, С., 1976, 517 с. 1977 3 132-134
Шопов Петър, А. Пантев, П. Петков, САЩ и България по време на Първата световна война, С., 1983, 151 с. 1974 5 112-114