Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Статии
Атанасов Атанас, Социалната активност на работническата класа в България (1971-1981 г.) 1984 6 3-23
Атанасова Елена, Георги Димитров и албанското демократично и комунистическо движение (1920-1939 г.) 1975 6 3-23
Арабаджиев Сава, Интернационализмът на БКП в творчеството на Димитър Благоев (1885-1917 г.) 1976 3 16-40
Баева Искра, Кризата в Полската селска партия и нейното преодоляване (1945-1949 г.) 1984 2 12-33
Бакалов Георги, Царската промулгация на Петър и неговите приемници в светлината на българо-византийските дипломатически отношения след договора от 927 г. 1983 6 35-44
Беров Любен, Първите циклични кризи на европейския капитализъм и стопанската конюнктура в българските земи през XIX в. 1978 6 22-36
Беров Любен, Промени в реалните доходи на трудещите се в НР България (1944-1979 г.) 198 2 33-13
Божилова Румяна, Боби Бобев, България и албанският въпрос в началото на XX в. 1982 4 23-41
Божинов Воин, Насоки във външната политика на НР България (1970-1976 г.) 1977 2 8-24
Бур Марта, Християнското население и православните манастири на Балканите през османското владичество. 1984 3 39-63
Ванчев Йордан, Движението за новобългарска просвета в Пиринския край през XIX в. до 1978 г. 1980 1 23-44
Василев Васил Ат., Майски манифест на ЦК на ВМРО от 1924 г. - обстановка, преговори и последици. 1980 5 39-63
Василев Васил Ат., Великобритания и Македонският въпрос (1924-1929 г.) 1984 1 20-42
Веков Ангел, Владимир Илич Ленин и революционното движение в България. 1980 2 3-21
Виноградов Вадлен Н. (СССР), Маоистки извращения на историята на народите от Централна и Югоизточна Европа. 1980 1 49-55
Вълков Георги, Планове за създаване на редовна българска армия през Освободителната война (1877-1878 г.) 1978 5 41-58
Вълчев Ангел, Турските въоръжени сили по време на Априлското въстание и ролята им за неговото потушаване. 1976 1 34-55
Генов Цонко, Някои военни и дипломатически въпроси на Освободителната война. 1977 5-6 36-51
Генчев Николай, Франция и българо-гръцките църковни отношения през 50-те - 70-те години на XIX в. 1976 4 31-56
Георгиев Величко, Из историята на масонството в България. 1976 5 42-65
Георгиев Величко, Международни прояви на масонската Велика ложа на България (1918-1936 г.) 1981 6 3-24
Георгиев Георги, Преустройство на традиционната селищна система в резултат от Освобождението. 1977 5-6 111-126
Георгиев Ставри, Разцеплението на БРСДП през 1903 г. и неговите исторически последици. 1983 4 34-42
Гочева Златозара, Античното наследство в ранната българска култура. 1982 1 30-41
Грънчаров Стойчо, Вътрешни аспекти на българските политически режими (януари 1901 - май 1903 г.) 1977 3 3-22
Гюзелев Васил, Образование и грамотност в България през XII-XIV в. 1983 5 21-44 5
Дамянов Симеон, Единадесетият конгрес на БКП и българските историци. 1976 3 33-15
Дамянов Симеон, Проблеми на индустриалното развитие на балканските страни в края на XIX и началото на XX в. 1980 3 42-65
Дамянов Симеон, Великите сили в България през епохата на капитализма (1878-1944 г.) 1981 3-4 73-94
Дамянов Симеон, Людмила Живкова - историк, изкуствовед и теоретик на културата. 1981 5 92-120
Дамянов Симеон, В. И. Ленин и образуването на СССР. 1982 6 3-18
Дамянов Симеон, Европейската дипломация и Илинденско-Преображенското въстание. 1983 3 23-41
Дамянова Ечка, Българската общественост и възстановяването на полската държавна независимост (1914-1918 г.) 1979 6 26-46
Данчева-Василева Анка, България и Латинската империя (1207-1218 г.) 1977 1 35-51
Даскалов Дончо, Из международната дейност на Васил Коларов през периода на Трети и Четвърти конгрес на Коминтерна (1921-1925 г.) 1976 2 15-34
Даскалов Дончо, За подготовката на Септемврийското въстание в София през 1923 г. 1983 4 3-15
Димитров Георги В., Бежанският проблем при управлението на БЗНС (1920-1923 г.) 1979 1 50-68
Димитров Страшимир, Албанската лига и Източната криза. 1978 4 28-41
Димитрова Стела, Идеологическата борба на Д. Благоев против десния опортюнизъм (1917-1924 г.) 1976 3 41-57
Димов Ненчо, В. Коларов и международното аграрно движение (1929-1939 г.) 1977 4 3-26
Димов Ненчо, Идейно-политическата еволюция на западноевропейската социалдемокрация през първата половина на 70-те години. 1978 4 3-27
Димов Ненчо, Интерсиндикал в защита на трудещите се и португалският революционен процес (1970-1978 г.) 1980 3 20-41
Дойнов Дойно, Комитетите "Единство" и Кресненско-Разложкото въстание (1878-1879 г.)
1978 5 21-40
Донков Румен, От сегрегация към апартейд в ЮАР. 1983 1 11-30
Жечев Николай, Велчова завера. 1975 3 63-80
Зарчев Йордан, Двадесет години от Априлския пленум на Централния комитет на Българската комунистическа партия. 1976 2 3-14
Зарчев Йордан, Българският земеделски народен съюз и социализмът. 1979 4 63-82
Златев Златко, СССР и стопанското развитие на социалистическа България (1944-1958 г.) 1984 4 39-58
Иванов Митко, Списание "Ново време" - бележит воин на революционната теория и практика. 1977 2 3-7
Исусов Мито, Изборите за конституционно събрание и разположението на политическите сили в България през 1946 г. 1976 4 3-30
Исусов Мито, Революционният процес и политическата система на народната демокрация в България (1944-1948 г.) 1979 4-5 83-113.
Исусов Мито, Георги Димитров и политическата система на народната демокрация в България. 1982 2 27-58
Каркелев Иван, Ятаци и помагачи във въоръжената борба (1941-1944 г.) 1980 1 23-48
Ковачева Маргарита, Начало на външната политика на Княжество България. 1975 3 47-62
Коларж Йозеф (ЧССР), Чехословашко-българските отношения през 1919-1923 г. 1984 5 24-46
Конев Илия, Историзмът в културно-националното развитие на българите до Паисий Хилендарски. 1979 6 47-69
Косев Димитър, Виржиния Паскалева, Четиринадесети международен конгрес на историческите науки и участието на българските историци. 1976 1 3-1&
Косев Димитър, Някои проблеми около четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. 1979 2 41-62
Косев Димитър, Георги С. Раковски и българската национално-демократическа революция. 1981 6 43-57
Косев Кирил, Организационно развитие, командуване и социално-политическа характеристика на Горнооряховския партизански отряд. 1976 6 25-44
Кралев Крали, Илинденско-Преображенското въстание в Странджа планина. 1983 3 14-22
Кузманова Антонина, Добруджанският въпрос на Парижката мирна конференция през 1919 г. 1983 6 19-34
Маждракова-Чавдарова 0гняна, 3а идейно-политическата подготовка и последователност на Априлското въстание. 1976 1 11-33
Марков Георги, България и нейните съюзници през Балканката война (1912-1913 г.) 1983 1 31-48
Маркова Зина, Елена Стателова, Учредителното събрание в Търново. 1979 3 41-61
Матеев Борис, Вторият конгрес на Българското историческо дружество. 1977 1 3-14
Матеев Борис, Списание "Исторически преглед" за социалистическата революция и развитието на България по социалистически път. 1979 4-5 5-24
Меламед Ана, Преустройството на Отечествения фронт в единна обществено-политическа организация. 1978 6 3-21
Мемишев Юсеин, Българските турци в борбата за укрепване на народнодемократичната власт (1944-1948 г.) 1984 4 59-83
Мигев Владимир, Дванадесетият конгрес на Българската комунистическа партия. 1981 5 46-66
Мигев Владимир, Икономическата политика на БКП на село през преходния период от капитализма към социализма (1944-1958 г.) 1984 3 3-16
Мигев Владимир, Опити на реакционните сили в България за овладяване на студентското движение (1934-1939 г.) 1981 1 22-32
Митев Димитър Й., Англия, македонският въпрос и българо-югославските отношения през 1924 г. 1984 3 17-34
Митев Димитър Й., Превратът на 9 юни 1923 г., Англия и македонският въпрос. 1983 4 16-33
Митев Йоно, Колониалната политика на Португалия при режима на Марселу Каетану (26.IX.1968-25.IV.1974 г.) 1983 6 3-18
Митев Трендафил, Политическата обстановка в първите години на Стамболовия режим и българските социалисти (1887-1891 г.) 1981 2 52-74
Михайлов Емил, Киевска Русия (882-1132 г.) 1982 5 45-72
Мичев Добрин, Георги Димитров и борбата на Германската комунистическа партия за смъкване на хитлеристката диктатура (1941-1945 г.) 1982 2 59-76
Мичева Здравка, Великата октомврийска социалистическа революция и балканските народи (1917-1922 г.) 1977 4 27-41
Наков Ангел, Българо-съветските отношения в развитието на социалистическа България. 1979 4-5 48-62
Никова Господинка, Сътрудничество между страните-членки на СИВ, в планирането и стопанското развитие на България. 1984 5 3-23
Николов Цанко, Априлската линия на Българската комунистическа партия. 1984 4 17-38
Николова Анна, БЗНС през временната и частичната стабилизация на капитализма (1925-1929 г.) 1982 4 3-22
Несторов Христо, Победата над фашизма - прелом в световната история. 1975 3 29-46
Огнянов Любомир, Антивоенната дейност на Александър Стамболийски (1914-1918 г.) 1979 2 22-40
Огнянов Любомир, Другарят Тодор Живков за Априлската линия на партията. 1981 5 39-48
Палешутски Костадин, Илинденско-Преображенското въстание в Серския революционен окръг. 1983 3 3-13
Панайотов Иван, За хронологизацията и периодизацията на бронзовата епоха в българските земи. 1975 6 24-46
Панайотов Иван, Към дипломатическата история на Берлинския конгрес. 1977 5-6 89-110
Панайотов Любомир, Илинденско-Преображенското въстание и българската прогресивна общественост. 1978 3 3-21
Панова Снежка, Търговски връзки между българските земи и Трансилвания през XVII в. 1976 2 35-58
Пантев Андрей, 3а въздействието на Американската революция в Западна Европа и Латинска Америка. 1977 2 25-46
Пантев Андрей, Англо-руските отношения в Освободителната война. 1977 5-6 22-35
Пантев Андрей, Проекти на САЩ за определяне границите на България през 1918-1919 г. 1981 1 33-49
Паскалева Виржиния, Българската възрожденска буржоазия и Освобождението. 1977 5-6 68-88
Пенчиков Косьо, "Дисконто Гезелшафт" и българо-германските политически отношения (1919-1929 г.) 1982 3 14-29
Петров Методи, Иван Стоянов, Политиката на първото българско правителство след Освобождението (юли-ноември 1879 г.) 1980 2 22-42
Петров Методи, Българо-руска политическа отношения в навечерието и по време на пълномощията (1879-1883 г.) 1981 6 25-42
Петров Методи, Българо-руски политически отношения в навечерието на Съединението (1883-1885 г.) 1983 2 22-38
Петрова Димитрина, Из политическата дейност на БЗНС (1930-1931 г.) 1977 1 15-34
Попов Радослав, Българската политическа емиграция и отношенията между България и балканските държави (1886-1887 г.) 1976 5 27-41
Примов Борислав, Вторият кръстоносен поход през балканските земи и Византия. 1978 6 37-57
Радева Мария, Просветно-културната политика на българската държава след Освобождението (1879-1900 г.) 1980 4 20-40
Радков Иван, Социални последици от концентрацията, механизацията и индустриализацията на селското стопанство в България (1958-1978 г.) 1979 4-5 25-47
Самарджиев Божидар, Англия и някои проблеми на реформеното дело в Македония през 1903-1908 г. 1984 6 24-43
Сирков Димитър, Монархо-фашистка България в международната криза през пролетта на1939 г. 1978 1 3-22
Спасов Людмил, Политически борби и разложение на Либералната партия (юни 1884 - август 1886 г.) 1982 1 21-29
Списаревска Йоанна Д., Права на дубровничаните в българските земи под османско владичество (XV-XVI в.) 1975 4 31-53
Стайкова Бистра, Идейни принципи на партията БААС в Сирия. 1983 5 3-20
Стателова Елена, Развой и характер на отношенията между Княжество България и Източна Румелия (1879-1885 г.) 1978 5 3-20
Стойчев Петко, Александър Стамболийски - идеолог на дребноселската демокрация. 1975 1 3-30
Стойчев Петко, Отношението на Александър Стамболийски към Октомврийската революция и Съветска Русия. 1977 4 42-71
Стоянов Желязко, Фридрих Енгелс и проблемът за особеностите на историческото познание (към 160-годишнината от рождението му). 1980 5 20-38
Стоянов Желязко, Карл Маркс и някои теоретически проблеми на историческата наука. 1978 2 3-23
Стоянов Иван, Политически борби и разложение на Либералната партия (юни 1884 - август 1886 г.) 1982 5 23-44
Танев Стоян, Българо-чилийски отношения (ноември 1970 - септември 1973 г.) 1976 6 3-24
Танев Стоян, Българската комунистическа партия в историческата съдба на работническата класа и народа. 1981 5 68-7-91
Теохаридис Йоанис (Кипър), Установяване на османско владичество и на османско феодално земевладение в Кипър. 1978 3 22-41
Тишев Димитър, Отношението на Александър Стамболийски към Българската комунистическа партия. 1979 2 7-21
Тодоров Николай, Състояние и задачи на българската историческа наука. 1975 5 3-22
Тодорова Мария Н., Англия и Османската империя през 30-те години на XIX в. 1978 2 24-43
Тодорова Хенриета, Актуални проблеми на българската праистория. 1975 1 31-47
Тодорова Хенриета, Социално-икономическите отношения в България в края на каменно-медната епоха. 1978 2 44-50
Тодорова Цветана, Проблеми на индустриализацията в България (1912-1915 г.) 1982 1 3-20
Тонев Велко, Временното руско управление в Добруджа (1877-1879 г.) 1982 6 19-37
Тончев Александър, Италианските нормани и балканското население под византийска власт (1081-1100 г.) 1975 2 25-45
Тончев Александър, Италианските нормани на Балканите през ХII в.(1100-1187 г.) 1977 3 23-38
Топалов Владислав, Външната политика на България по време на Радослависткия режим. 1984 2 34-53
Тошкова Витка, България в балканската политика на САЩ (септември 1943 - юни 1944 г.) 1979 1 27-49
Трайков Веселин, Обявяване на независимостта на Румъния и участието й във войната от 1877-1878 г. 1977 5-6 52-67
Фол Александър, Траки и скити. 1983 2 39-48
Фол Александър, Елинизмът в Тракия. 1984 5 47-52
Хаджиниколов Веселин, Седмият конгрес на Коминтерна и Георги Димитров. 1975 5 19-30
Хаджиниколов Веселин, Избраните съчинения на другаря Тодор Живков и българската историческа наука. 1976 4 3-26
Хаджиниколов Веселин, Александър Бурмов - ученият и организаторът. 1981 2 39-51
Хаджиниколов Веселин, Другарят Тодор Живков и българската историческа наука. 1981 5 16-38
Хаджиниколов Веселин, Историческото наследство на акад. Жак Натан. 1982 5 3-26
Хаджиниколов Веселин, Велик и човечен. Черти от характера на Георги Димитров. 1982 5 10-22
Хаджиниколов Веселин, Четиридесет години списание "Исторически преглед". 1984 4 3-19
Хаджиниколова Елена, Някои въпроси по преселването на българи в Русия през 1861 г. 1976 6 45-61
Хараламбиев Иван Б., Социалистическият работнически интернационализъм, фашизмът и войната (1929-1939 г.) 1975 2 3-24
Христов Христо, Победата над фашизма и световният исторически прогрес. 1975 4 3-18
Христов Христо, Русия, западните държави и освобождението на България. 1977 5-6 5-21
Христов Христо, Македонизмът като политическа концепция в края на XIX и началото на XX в. 1979 3 23-40
Христов Христо, Георги (Гоце) Делчев - бележит български патриот и революционер. 1982 3 30-40
Христов Христо, Леонид Илич Брежнев - бележит борец за мир и социален прогрес. 1983 1 3-10
Христова Донка, Международната лига за мир и свобода в защита на българското национално-освободително движение. 1982 6 38-55
Цветкова Бистра, Характерни черти на османската обществено-икономическа структура в Европейския Югоизток през XV-XVI в. 1980 4 41-69
Чичовска Весела, Културна политика на народнодемократичната власт (1944-1948 г.) 1979 4-5 114-137
Шарова Крумка, Херцен и българската възрожденска интелигенция. 1983 1 49-63
Щерев Пантелей, Борбата за решаване на т. нар. военен въпрос в Гърция (20.V.1944 - 12.II.1945 г.) 1983 2 3-21