Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Преглед
Ангелов Боньо Ст., Извори за българската история в съветските архиви и библиотеки. 1969 5 124-126
Ангелов Димитър, Васил Гюзелев, Известия в арменски извори за средновековна история на България. 1966 1 120-127
Ангелов Димитър, Тринадесети конгрес на византинистите. 1966 6 124-128
Ангелов Димитър, Конференция за Кирил и Методий в Солун. 1967 1 138-140
Ангелов Димитър, Конференция на Международната асоциация на византолозите във Венеция. 1969 1 142-145
Ангелов Димитър, Венец върху надгробната плоча на Кирил Философ. 1969 4 156-157
Ангелов Димитър, Конгресът на византолозите в Румъния. 1971 6 132-140
Басмаджиева Магдалена, Съкровищница на революционни реликви (15 години от основаването на Музея на революционното движение в България). 1965 5 120-126
Бербенлиев Пею, За превръщане на Велико Търново в национален паметник. 1965 6 121-124
Беров Любен, Пети международен конгрес по стопанска история. 1970 6 116-122
Божилов Иван А., Международен симпозиум по славянска археология. 1970 4 132-164
Божинов Воин, Научна конференция в Москва, посветена на 20-годишнината от победата над фашистка Германия. 1965 4 140-143
Бояджиев Георги Д., Срещи и разговори с унгарски учени по въпроси на методологията на историята. 1973 2 152-156
Василев Васил Ат., Научна сесия за 20-годишнината от победата на 9 септември 1944 г. 1965 1 110-117
Василев Васил Ат., Разширява се сътрудничеството между българските и чехословашките историци. 1970 5 195-198
Василев Васил Ат., Втори колоквиум на Европейската асоциация на историците по съвременна история. 1974 2 156-158
Великов Стефан, Ангел Наков, Научна сесия за 25-годиш нината на социалистическата революция в България. 1969 6 122-132
Велинова Лиляна, Семинар за научната информация в областта на обществените науки. 1970 1-2 235-237
Велков Велизар, Трети конгрес на историците в ГДР. 1965 3 136-138
Велков Велизар, Общо събрание на Българското историческо дружество. 1967 3 131-134
Генова Людмила, Научна сесия за 90-годишнината от освобождението на София. 1968 2 122-125
Генчев Стоян, Първа национална научно-отчетна конференция по етнография. 1974 1 135-142
Генчев Стоян, Етнографският институт с музей през 1973 г. 1974 2 148-151
Георгиева Цветана, Среща с Тур Хейердал. 1972 2 175-177
Дамянов Симеон, Народни тържества за 280-годишнината на Чипровското въстание. 1968 6 105-108
Дамянов Симеон, Международна конференция в Москва по проблемите на ленинизма и антикомунизма. 1970 3 147-151
Дамянов Симеон, Първи колоквиум на френски и български историци. 1973 1 133-139
Дамянов Симеон, Втори конгрес на стопанските историци във Франция. 1974 1 149-152
Дамянов Симеон, Втори колоквиум на български и френски историци. 1974 4-5 254-259
Дамянова Бчка, Първа научна среща на български и полски историци. 1973 2 148-150
Делчев Желязко Г., Клуб на историка в Хасково. 1972 3 139-141
Димитров Страшимир Ат., Институтът за балканистика през 1966 г. 1967 2 145-149
Димитров Страшимир, Втората албанологическа конференция в Тирана. 1968 3 135-137
Димитров Страшимир, Институтът за балканистика през 1968 г. 1969 2-3 331-336
Димитрова Александра, Единадесета отчетна археологическа конференция във Велико Търново. 1966 5 120-123
Донева Мария, Трета научна сесия на българо-германската комисия. 1972 1 156-159
Донева Мария, Научна конференция за издаването на документални извори. 1974 2 151-153
Доронченков А. И., Втора междувузовска конференция на историците слависти в Педагогическия институт във Великие Луки. 1965 2 140-143
Дуков Любомир, Международна етнографска конференция по въпросите на съвременния бит и култура. 1973 2 150-152
Жечев Николай, Въпроси на българската история в сборника "Romanoslavica". 1965 2 143-148
Жечев Николай, Институтът за история през 1973 г. 1974 2 144-148
Живков Тодор Ив., Конференция на сп. "Демос" и Втори национален симпозиум по фолклористика. 1973 5 165-167
Живкова Людмила, Здравка Мичева, Международна конференция за политиката на Великите сили на Балканите (1937-1941 г.). 1971 4 145-150
Захариева Йорданка, Първи международен конгрес по тракология. 1972 5 145-148
Захариева Йорданка, Мария Икономова, Научна сесия за петдесетгодишнината на Съветския съюз. 1973 1 126-129
Захариева Йорданка, Българските историци пред 50-годишнината от Септемврийското въстание. 1973 4 152-154
Захариева Йорданка, Методи Петров, Юбилейно тържество за академик Димитър Косев. 1974 2 158-162
Икономова Мария, Единадесети международен конгрес по ономастика. 1972 5 148-150
Илиев Димо, Издирени ценни ръкописи и произведения на нашата култура. 1968 1 180-181
Исусов Мито, Научна конференция за съвременните проблеми на международното работническо движение. 1968 1 167-177
Исусов Мито, Научна сесия в Москва за 30-годишнината на социалистическата революция в България. 1974 6 126-127
Калаора Берта, Из дейността на чехословашките историци на работническото и профсъюзното движение. 1968 1 177-180
Калаора Берта, Кабинетът по история на профсъюзното движение в България през 1967 г. 1968 3 131-135
Калаора Берта, Кабинетът по история на профсъюзното движение през 1968 г. 1969 5 113-116
Калаора Берта, Кабинетът по история на профсъюзното движение през 1969 г. 1970 5 204-207
Калинков А., П. Коледаров, Деветдесетгодишнината на Априлското въстание. 1966 4 138-149
Кацаркова Вера, Мария Калицин, Международна конференция върху балканския град през XV-XVIII в. 1969 4 161-167
Киркова Лиляна, Двама съветски учени с големи заслуги за внедряването на ленинските принципи в работата на българските архиви. 1970 1-2 242-243
Коев Иван, Из научната дейност на Етнографския институт и музей през 1965 г. 1966 3 125-141
Коев Иван, Из научната дейност на Етнографския институт и музей през 1966 г. 1967 3 138-141
Колев Стойко, Христина Михова, Научноизследователската работа в Историческия факултет на Софийския университет. 1973 3 150-153
Колева Татяна, Тържествена научна сесия за Октомврийската революция. 1967 6 149-156
[Коледаров Петър], Из живота на Българското историческо дружество. 1965 3 144-145
[Коледаров Петър], Из живота на Българското историческо дружество. 1965 4 144-146
[Коледаров Петър], Из живота на Българското историческо дружество. 1966 1 127-128
[Коледаров Петър], Из живота на Българското историческо дружество. 1966 2 152
Коледаров Петър, Климентовите тържества в България. 1967 1 121-130
Коледаров Петър, Пред всенародното чествуване на Великия Октомври. 1967 4-5 223-229
Коледаров Петър, Чествуване 20-годишнината на Института за история при БАН. 1968 2 119-122
Коледаров Петър Ст., Впечатления от научна командировка в Унгарската народна република. 1971 1 156-160
Коледаров Петър Ст., Някои проблеми на историческата наука в Афганистан. 1972 1 166-168
Коледаров Петър, Първа международна научна конференция и изложба на историческата карта в Будапеща. 1976 1 141-144
Косатев Тодор, Научен семинар по проблеми на външната политика. 1973 6 137-140
Косев Димитър, Подготовка за написване на многотомна история на България. 1969 6 136-140
Костадинова Лаура, Архивен фонд "Стефан Стамболов" в научния архив на БАН. 1969 5 116-124
Костова Емилия, Историческата наука в Монголската народна република. 1966 4 149-155
Кронтц Джордже (Румъния), Извори и изследвания върху историята на държавата и правото в Румъния. 1966 3 141-145
Крумов Димитър, Десет години музейна българо-съветската дружба. 1965 1 120-129
Кръстанов Трендафил, Центрове за изследване на гръцката история към Атинската академия на науките. 1971 2 163-166
Кръстанова Киприяна, Пред Девети конгрес на Международния съюз на антропологическите и етнографските науки. 1973 1 138-140
Кузманова Антонина, Бойка Соколова, Седмица на балканската взаимност. 1966 1 113-117
Лященко Л. (СССР), Архивни материали в гр, Киев за културно-просветните връзки на Украйна с южните славяни през XIX в. 1965 5 126-130
Маждракова-Чавдарова Огняна, Научна сесия, посветена на Г. С. Раковски. 1971 4 150-152
Маждракова-Чавдарова Огняна, Чествуване на проф. Иван Унджиев. 1973 2 156-158
Маринов Марин, Четвърти международен симпозиум по история. 1970 6 142-143
Маркова Зина, Стефан Дойнов, Тържествена научна сесия по случай 250 години от рождението на Паисий Хилендарски. 1973 1 129-133
Мартиненко А. К. (СССР), Преглед на документалните източници в някои архиви на СССР за историята на руско-българските отношения в епохата на империализма (1895-1917 г.). 1966 5 126-134
Матеев Борис, Чествуване на академик Иван Снегаров. 1965 4 130-133
Матеев Борис, Научна конференция за Великата отечествена война на съветските народи. 1970 4 146-150
Матеев Борис, Единният център по история при БАН през 1972 г. 1973 3 144-150
Матеев Борис, Единният център по история при БАН през 1973 г. 1974 3 129-134
Меламед Ана, Четвърто заседание на смесената комисия на историците от НР България и СССР. 1974 4-5 242-247
Мигев Владимир, Фестивал на българо-съветската младежка дружба. 1971 5 161-162
Мигев Владимир, Димитровска сесия на младите научни работници. 1972 3 135-137
Мигев Владимир, Международна теоретична конференция за 90-годишнината от рождението на Г. Димитров. 1972 5 134-139
Митев Йоно, Научна сесия за Юнското антифашистко въстание в Плевен и Плевенски окръг през 1923 г. 1973 5 159-161
Мичев Добрин, Научноизследователската дейност на Института по история на БКП при ЦК на БКП през 1966 г. 1967 3 134-137
Мичев Добрин, Научна сесия в Москва за годишнината на Коминтерна. 1969 4 148-156
Мишел Анри, Френският комитет за история на Втората световна война. 1968 3 139-148
Наков Ангел, Първа национална научна конференция за историята на предприятията. 1971 1 149-153
Наков Ангел, Пето заседание на проблемната комисия по история на Октомврийската революция. 1972 6 137-138
Наумова Николина, Теоретична конференция за интернационализма на българската работническа класа. 1974 6 127-129
Нешев Георги, Славянски ръкописи и материали за българската история в румънските архиви и библиотеки. 1968 6 108-114
Нешев Георги, Впечатления от командировка в Унгария. 1973 4 166-169
Остич Петър, Научно тържество за 50-годишшшата на Коминтерна. 1969 6 143-147
Панайотов Панайот, Вечер на историята в Търговище. 1968 2 127-128
Панайотов Панайот, Седми конгрес на архивистите в Москва. 1972 6 138-142
Панайотов Панайот, Двадесет и пет тома "Известия на държавните архиви". 1973 5 167-171
Пандев Константин, Методи Петров, Сесия за Спартак в град Сандански. 1971 3 139-141
Пантев Андрей, Впечатления от научна командировка в Англия. 1970 1-2 237-242
Пантев Андрей, Научна сесия за стогодишнината на Русенския революционен комитет. 1972 2 172-175
Паскалева Виржиния, Велизар Велков, Международна конференция по история на градовете в Югоизточна Европа. 1967 1 134-137
Паскалева Виржиния, Кънчо Василев, Симпозиум по въпросите на марксистко-ленинската методология на историческата наука. 1970 5 199-204
Паскалева Виржиния, Мария Велева, Василка Тъпкова-Заимова, Историческата проблематика на VII международен конгрес на славистите. 1973 6 126-133
Паскалева Виржиния, Подготовката за XIV международен конгрес на историческите науки в Сан Франциско (22-29 август 1975 г.). 1974 2 136-140
Петров Методи, Паметно събрание за Константин Иречек. 1968 2 125-126
Петров Методи, Празници на историческата наука. 1968 6 101-103
Петров Методи, Българските историци пред юбилея. 1969 2-3 322-325
Петров Методи, Международен симпозиум за Константин-Кирил Философ. 1969 4 157-161
Петров Методи, Сто години Българска академия на науките. 1969 6 132-136
Петров Методи, С творчески инициативи към юбилея. 1970 1-2 223-226
Петров Методи, Академик Тодор Павлов на 80 години. 1970 3 158-163
Петров Методи, Тържествена научна сесия за В. И. Ленин. 1970 4 141-146
Петров Методи, В памет на професор Александър Бурмов. 1971 3 142-145
Петров Методи, Иван Божилов, Шестнадесета археологическа конференция. 1971 4 153-155
Петров Методи, Владимир Мигев, Научна конференция за Георги Димитров. 1972 1 153-156
Петров Методи, Владимир Мигев, Пред юбилея. 1972 2 161-163
Петров Методи, Сто години факел на родолюбив. 1972 2 170-172
Петров Методи, Румяна Радкова, Научна конференция за българската историография след Втората световна война. 1972 4 135-139
Петров Методи, Академик Жак Натан на 70 години. 1973 1 144-148
Петров Методи, Юбилейно тържество за заслужилия учител Андрей Цветков. 1974 1 153-156
Петров Методи, Първи международен симпозиум по проблеми на социалистическия бит и култура. 1974 6 129-132
Попов Радослав и Елена Стателова, Научна конференция в Белград за избухването на Първата световна война. 1974 6 132-136
Примов Борислав, В. Тъпкова, Дубровнишкият архив и неговото значение за българската история. 1985 6 124-130
Примов Борислав, Борис Матеев, Николай Жечев, Дейността на Института за история при БАН през 1969 г. 1970 3 139-147
Примов Борислав, Борис Матеев, Николай Жечев, Институтът за история през 1970 г. 1971 2 149-159
Примов Борислав, Борис Матеев, Николай Жечев, Институтът за история през 1971 г. 1972 2 163-169
Примов Борислав, Николай Жечев, Институтът за история през 1972 г. 1973 2 135-142
Примов Борислав, Международен симпозиум за еретическите движения през ХІІ-XIV в. 1973 4 162-165
Раденкова Петра, Новата експозиция на музей "Георги Димитров" в Лайпциг. 1966 2 147-151
Райкова Ана, Научна сесия в град Гоце Делчев. 1974 2 153-155
Рачев Стоян, Институтът за балканистика през 1973 г. 1974 3 134-138
Стателова Елена, Методи Петров, Дневник на Първия конгрес на българските историци. 1970 3 131-139
Стателова Елена, Андрей Пантев, Научна сесия за въстанието на селяните в Северозападна България през 1850 г. 1970 4 157-162
Стателова Елена, Научна сесия за живота и делото на Ангел Кънчев. 1971 1 153-155
Стателова Елена, Андрей Пантев, Научна сесия за 100-годишнината на Парижката комуна. 1971 3 129-132
Стателова Елена, Международен журналистически симпозиум за Георги Димитров. 1972 4 140-143
Тодоров Николай, Институтът за изследване на Европейския Югоизток в Букурещ. 1965 1 129-131
Тодоров Николай, Страшимир Димитров, Една година Институт за балканистика. 1965 3 131-136
Тодоров Николай, Научна среща на български и югославски историци.
1965 4 133-140
Тодоров Николай, За архивите в Гърция. 1965 6 131-134
Тодоров Николай, Страшимир Димитров, Институтът за балканистика през 1965 г. 1966 2 142-147
Тодоров Николай, Международна конференция на историци по съвременна история в Страсбург. 1966 4 155-156
Тодоров Николай, Страшимир Димитров, Центрове на историческата наука в Турция. 1967 2 149-154
Тодоров Николай, Подготовка на Втория конгрес по балканистика. 1968 4 130-131
Тодоров Николай, Центрове за източноевропейски и балканистични изследвания в САЩ. 1968 5 127-135
Тодоров Николай, Турското историческо дружество и неговият седми конгрес. 1970 6 128-131
Тодоров Николай, Конференция, посветена на изследванията върху илирите. 1972 6 146-148
Тодоров Николай, Десет години Институт за балканистика. 1974 2 140-144
Тодоров Николай, Научно съвещание за славянския проект на ЮНЕСКО. 1974 4-5 247-248
Тодорова Мая Н., Англо-българска научна конференция на историци. 1973 6 133-137
Тодорова Мария Н., Анкета сред студенти историци. 1974 3 138-144
Тодорова Цветана, Една година научна дейност на Института за история. 1966 2 138-142
Тодорова Цветана, Институтът за история през 1966 г. 1967 2 135-144
Тодорова Цветана, Научна конференция на съветски и германски историци в Берлин. 1967 6 156-162
Тодорова Цветана, Международни задачи на Института за история при БАН 1968 4 127-130
Тодорова Цветана, Комисия на българските и германските историци. 1969 1 139-142
Тодорова Цветана, Методи Петров, Из дейността на Института за история през 1968 г. 1969 2-3 325-331
Тодорова Цветана, Втора научна среща на комисията на историците на НРБ и ГДР. 1971 1 140-148
Тодорова Цветана, Пета сесия на българо-германската комисия на историците. 1972 2 143-146
Тодорова Цветана, Шестият международен конгрес по стопанска история. 1974 6 120
Топалов Владислав, Теоретична конференция "70 години Български земеделски народен съюз". 1970 3 155-158
Тошкова Витка, Международна научна конференция по историографията на Втората световна война в Централна и Източна Европа. 1974 1 142-149
Тумангелов Борис, Пети етнографски семинар в Словакия. 1972 6 143-145
Тъпкова-Заимова Василка, Международен конгрес по класически проучвания в Будапеща. 1966 1 118-120
Тъпкова-Заимова Василка, Страшимир Димитров, Вторият конгрес по балканистика и участието на българските историци. 1970 4 150-157
Тъпкова-Заимова Василка, Веселин Трайков, Международен колоквиум във Венеция. 1971 5 158-160
Тъпкова-Заимова Василка, Международен симпозиум за търновската книжовна школа. 1972 1 163-166
Хаджиниколов Веселин, Научните секции и комисии при Българското историческо дружество. 1965 2 136-139
Хаджиниколов Веселин, Международна научна конференция в Париж за Народния фронт. 1967 1 130-134
Хаджиниколов Веселин, Международна научна конференция в Москва за Октомврийската революция. 1967 3 142-149
Хаджиниколов Веселин, Към разширяване на сътрудничеството със съветските историци. 1968 6 68-100
Хаджиниколов Веселин, Среща на историци от братски страни. 1969 2-3 336-342
Хаджиниколов Веселин, Трета координационна среща по проблемите на Октомври. 1969 6 144-149
Хаджиниколов Веселин, Юбилейна научна сесия в родния град на В. И. Ленин. 1970 3 151-154
Хаджиниколов Веселин, Съвещание на ръководни етнографи от социалистическите страни. 1973 5 161-164
Хаджиниколова Елена, Научна сесия на архивистите. 1972 3 137-139
Хаджиниколова Елена, Научна сесия по случай сто години от гибелта на Васил Левски. 1973 3 142-144
Христов Ангел, Трета международна конференция на африканистите от социалистическите страни. 1971 6 140-142
Христов Ангел. Международна комисия за изучаване историята на Африка. 1974 4-5 360-361
Христов Христо, Международна научна среща в Москва. 1965 1 118-120
Христов Христо, Крумка Шарова, Научноизследователската дейност на Института за история при БАН през 1964 г. 1965 3 124-131
Христов Христо, Документи за българската история в английски архиви. 1965 3 139-144
Христов Христо, Международен симпозиум по славистика. 1966 5 124-126
Христов Христо, Пътуване в Узбекската съветска социалистическа република. 1966 6 129-132
Христов Христо, Цветана Тодорова, Воин Божинов, Научната дейност на Института за история през 1967 г. 1968 2 115-118
Христов Христо, Дейността на Института за история по подготовката на многотомната история на България. 1969 6 141-143
Христов Христо, Конференция на американски и български учени. 1973 4 154-158
Цветкова Бистра А., Международният симпозиум по икономическа и социална история на Близкия и Средния Изток. 1968 3 137-139
Цветкова Бистра, Научна сесия, посветена на хайдутството в България. 1968 6 104-105
Цветкова Бистра, Международен симпозиум по проблеми от историята на Европейския Югоизток. 1971 2 159-162
Цветкова Бистра А., Впечатления от научни срещи в САЩ. 1971 6 143-147
Цветкова Бистра, Гълъб Д. Гълъбов на осемдесет години 1972 3 144-145
Чаракчиев Асен, Конференция в Ленинград, посветена на Октомврийската революция. 1967 4-5 230-233
Черкезова Мария, За експозицията на Етнографския музей в град Елхово. 1973 5 171-175
Чичо века Весела, Комисия на историците от България и СССР. 1968 5 124-127
Чичовска Весела, Красимира Митовска, Второ заседание на комисията на историците от България и Съветския съюз. 1970 5 192-195
Чичовска Весела, Четвърто координационно съвещание по проблемите на Октомврийската революция. 1971 3 135-139
Чичовска Весела, Боянка Тонинска, Първи симпозиум на българо-чехословашките отношения. 1972 1 160-162
Чичовска Весела, Дискусия по проблеми от историята на България през Втората световна война. 1973 2 142-147
Чичовска Весела, Симпозиум за Великия Октомври и революциите от четиридесетте години в Централна и Югоизточна Европа. 1973 4 158-162
Чичовска Весела, Теоретична конференция за Септемврийското въстание и работническо-селското единство. 1973 6 123-126
Чичовска Весела, Научна сесия по проблемите на социалистическата революция в България. 1974 4-5 238-242
Шарова Крумка, Документи за българското национално-освободително движение в югославските архиви. 1965 5 130-136
Шарова Крумка, Симпозиум по историята на градовете в Белград 1967 6 163-166
Шарова Крумка, Международна научна конференция в Москва по случай 100 години от Парижката комуна 1971 3 132-135
Шарова Крумка, Професор Иван Унджиев на седемдесет години 1972 3 141-144
Шарова Крумка, Българо-полска конференция за полската емиграция на Балканите през ХІХ в. 1974 4-5 249-254
Шопов Петър, В Атланта и Вашингтон (впечатления от специализация ва САЩ). 1969 6 149-153
Шопов Петър, Научна среща на историци от България и ГДР. 1970 1-2 226-235
†Анастас Спасов Разбойников [Петър Коледаров] 1967 2 155
†Академик А. Губер (1902 - 1971 г. [Виржиния Паскалева] 1971 5 162
†Академик Жак Натан [Методи Петров] 1974 3 3-8
†Академик Иван Снегаров [Йордан Николов] 1971 3 147-149
†Академик Кирил, Патриарх Български [Петър Коледаров] 1971 3 145-147
†Академик Кръстю Иванов Миятев [Станчо Станчев] 1966 6 132-133
†Aкад. Михаил Димитров [Иван Унджиев] 1966 6 133-134
†Академик Михаил Тихомиров (1893 - 1965) [Петър Коледаров] 1965 6 137-138
†Васил Миков [ Петър Коледаров] 1970 6 132-133
†Василе Христу [Андрей Цветков] 1969 1 148
†Д-р Иван Стефанов Пенаков [Веселин Трайков] 1971 3 150-151
†Йозеф Кабрда [Петър Миятев] 1968 4 134-135
†Йоро Тадич [Николай Тодоров] 1970 1-2 249
†Професор Павел Костов [Борис Боев] 1974 4-5 261-263
†Симеон Радев Трайчев [Петър Коледаров] 1967 2 154-155