Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Отзиви и книгопис
Аврамов Аспарух, История на Българската комунистическа партия, С., Изд. БКП, 1969, 708 с. 1970 3 114-119
Андреев Коста, В борба с фашизма, С., Изд. БКП, 1966, 604 с. 1968 4 120-123
Андреев Михаил, Ярослав Радев, Държавни представителни органи в България. 1944—1947 г., С., Изд. БАН, 1965, 178 с. 1968 1 147-151
Атанасов Петко, П. С. Сохань, Вогонь вiчноï дружби. Видавництво полiшчноï! литератури Украïни, Киïв, 1966, 114 с. 1966 4 132-133
Беров Любен, Ст. Цонев, П. Близнаков, Икономически предпоставки на социалистическата революция в България, Държавно издателство Варна, 1964, 108 с. 1965 2 131-132
Божиков Божидар, Народммира, Этнографические очерки, Институт этнографии Академии наук СССР, М., 1954—1964 г. 1965 5 110-115
Божилов Иван А., Византийско-славянските отношения в трудовете на професор Иван Дуйчев. 1972 6 133-136
Бонева Таня, Марин Жабински, Лили Радева, Ethnologia slawica, Братислава, т. 1(1970), т. II (1971), т. III (1972). 1974 3 126-128
Бояджиев Георги Д., История и психология, М., Изд. - Наука, 1971, 384 с. 1972 4 119-124
Василев Васил Ат., Ж. Натан, Паметни времена (Спомени), С, Изд. БКП, 1971. 1971 3 109-113
Василев Васил Ат., Спомени за великия пролетарски революционер и човек. 1972 2 137-143
Веков Ангел, Недю Станев Дойчев, Борбата на БКП (т. с.) за свързване на трудещите се маси в периода на следвоенната революционна криза (1919 — 9 юни 1923 г.), С., Изд. БКП, 1964, 214 с. 1966 1 110-112
Веков Ангел, Петър Цанев, Марксистко-ленинската книга през периода на фашистката диктатура (1923—1944 г.). Историко-библиографски преглед, С., Изд. БКП, 1965, 325 с. 1966 2 132-136
Веков Ангел, Цанко Николов, Делото на В. И. Ленин и българската общественост, С., Изд. БКП, 1971, 216 с. 1973 1 108-111
Веков Ангел, Петър Цанев, Марксистката историческа наука в България, С., Изд. БКП, 1972, 187 с. 1974 1 127-136
Велков Велизар, Б. М. Штаерман, Расцвет рабовладель-ческих отношений в римской республике, М., Изд. Наука, 1964, 264 с. 1965 2 133-135
Генчев Николай, Христо Гандев, Българската народност през XV в., С., Наука и изкуство, 1972, 397 с. 1973 3 138-141
еоргиева Цветана, Бележити българи, т. II, С., ДВИ, 1968, 656 с. XXV 1969 1969 4 138-142
Георгиева Цветана, Опис на тимарските регистри, запазени в Ориенталския отдел на Народната библиотека „Кирил и Методий". Съставители: М. Михайлова, Ас. Велков, П. Груевски, С. Андреев, М. Стайнова. Редактор Б. Цветкова, С., 1970, 96 с. +прил. 1970 6 109-111
Глушков Христо, Паисий Христов, Никола В. Михов, Принос към историята на търговията на Турция и България, С., Изд. БАН, 1971, 574 с. 1974 3 122-126
Гочева Златозара, М. В. Щепкина, Болгарская миниатюра XIV века. Исследование псалтири Томича. Под ред. и со вступительной статии проф. Ив. Дуйчева, М., Изд. Искусство, 1963, 245 с. 1966 5 116-119
Гочева Златозара, Б. Геров, Проучвания върху западно-тракийските земи през римско време, ч. II, ГСУ/ФЗФ, т. 61, 1967, 101 с. 1968 4 123-126
Гочева Златозара, Преслав, сборник, I ч., С., Български Художник, 1968, 181 с. 1970 6 111-115
Грозданова Елена, Книга законов Селима I. Публикация текста, перевод, терминологической коментарий и предисловие А. С. Тверитиновой. М., Изд. Наука, 1969, 158 с. 1970 4 132-134
Гюзелев Васил, Христоматия по история на България, т. I (съставители проф. Ал. Бурмов и доц. П. Петров), С., Наука и изкуство, 1964, 432 с. 1965 4 123-127
Гюзелев Васил, А. П. Каждан, Византийская культура (Х—Х11вв.), М., Изд. Наука, 1968, 232 с. с 29 ил. 1969 5 104109
Гълъбов Гълъб Д., Ф. Милкова, Поземлената собственост в българските земи през XIX в., С., Наука и изкуство, 1970, 260 с. 1971 5 152-155
Дамянов Симеон, Димитър Сирков, В защита на испанската република (1936—1939), С., Изд. БКП, 1967, 270 с. 1968   102-105
Дамянов Симеон, Христо Христов, Освобождението на България и политиката на западните държави (1877— 1878), С, Изд. БАН, 1968, 256 с. 1968 6 91-97
Дамянов Симеон, Христина Данева-Михова, Парижката комуна 1871 г., С, Народна просвета, 1971, 232 с. 1972 1 137-139
Дамянов Симеон, Г. Димитров в спомените на Жак Дюкло. 1972   146-155
Данова Надя, Н. Тодоров, В. Трайков, Участници в борбите за освобождението на Гърция, С., Изд. БАН,1971, 1020 с. 1972 6 130-133
Димитров Марин, Балчик, С., Изд. НС на ОФ, 1971, 133 с. 1971 6 125-127
Димитров Страшимир, А. Д. Желтяков, Ю. А. Петросян, История просвещения в Турции (конец XVIII — начало XX века), М. Изд. Наука, 1965, 175 с. 1966 3 132-134
Димитров Страшимир, Йоно Митев,Исторически студии, С, ДВИ, 1963, 256 с. 1967 3 126-160
Динков Кирил, Д. Мичев, Четническото движение в България, 1924—1925 г., С, Изд. БКП, 1964, 199 с. 1965 1 104-106
Дойнов Стефан, Извори за българската история, т. XVIII. Немски извори за българската история, т. 1. Съставители: В. Паскалева, К. Косев, М. Донева, С., Изд. БАН, 1973, 296 с. 1974 3 119-122
Дядкин Василий Г. (СССР), Тактиката на единния фронт в миналото и сега. 1972 2 155-158
Жечев Николай, Сборник в чест на акад. П. Константинеску—Яш. 1967   132-134
Жечев Николай, VI.Vl. Diculescu, S. Iannovici, C. Danielopolu, M.N.Popa, Relaƫiile comerciale ale Ʈării Româneşti cu Peninsula Balcanicâ (1829—1858), Bucureşti, 1970, 308 р. (Вл. Дикулеску, С. Янкович, К. Даниелополу, М. Н. Попа, Търговските връзки на румънските земи с Балканския полуостров (1829—1858 г.), Букурещ, 1970, 308 с.) 1972 5 128-131
Жечев Николай, К. А. Поглубко, Очерки истории болгаро-руссийских революционнмх связей (60—70-е годы XIX века), Кишенев, 1972, 311 с. 1973 6 116-117
Жечев Николай, Румяна Камбурова-Радкова, Рилският манастир през Възраждането, С., Наука и изкуство, 1972, 220 с. 1974 6 131-134
Жечев Николай, Мария Велева, Димитър Страшимиров, Историографски очерк, С., Наука и изкуство, 1972, 202 с. 1974 6 110-113
Живкова Людмила, Икономическата и политическата експанзия на Германия на Балканите през 1939—1941 г., отразена в английските периодически списания. 1968 1 157-162
Златев Златко, Г. Н. Попов, Болгарские коммунисты в борьбе за осуществление культурной революции (1944—1948), Харьков, Изд. Харьковского госуд. университета, 1966, 232 с. 1966 5 112-114
Златева Ани, Боянка Тонинска, Периодични издания в България, съдържащи исторически материали (1878—1914 г.). 1974 3 112-119
Йотов Кольо, Ицо Самуилов, С болшевиките в борба за нов интернационал (партията на тесните социалисти и цимервалдското обединение), С., Изд. БКП, 1964,193 с. 1966 3 126-129
Калинков Асен, Ст. Митев, Хр. Ковачев, Партизанската война, С., ДВИ, 1966, 181 с. 1967 1 126-129
Калинков Асен, Стоян Петров, Стратегия и тактика на БКП, С., 1969, 288 с. 1970 4 125-128
Калинков Асен, Диню Шарланов, Помощното движение в България, С., Изд. БКП, 1971, 270 с. 1972 4 114-119
Ковачев Велчо, Дончо Даскалов, Съпротивата вПетавъ-станическа оперативна зона. 1941—1944, С., Изд. БКП, 1968, 282 с. 1969 2-3 319-321
Коев Иван, Съветска монография за етнокултурните успоредици между дунавските и волжките българи. 1970 5 186-188
Колева Татяна Ан., Ю. В. Бромлей, Зтнос и зтнография, М., 1973, 283 с. 1973 6 110-13
Коледаров Петър, Атлас на партизанското движение в България 1931—1944. Музей на революционното движение в България (колектив под общото ръководство на Стоян Стоименов, бележки — Георги Ст. Георгиев, консултант Никифор П. Горненски), С., Изд. БКП и Главно управление по геодезия и картография. 1969 2-3 316-319
Коледаров Петър Ст., Кръв по розите, С., ДВИ, 1971, 168 с. +23 ил. 1972 3 129-131
Косев Константин, Априлското въстание 1876—1966 (Доклади и изказвания на юбилейната научна сесия в София), С., Изд. БАН, 1966, 243 с. 1967 6 141-148
Косев Константин, Симеон Дамянов, Франция и българската национална революция, С., Изд. БАН, 1968, 257 с. 1968 5 119-123
Косев Константин, Елена Стателова, Витка Тошкова, Икономика на България. Том първи — Икономиката на България до социалистическата революция, под редакцията на акад. Ж. Натан, проф. В. Хаджиниколов и проф. Л. Беров, С., 1969, 685 с. 1971 2 133-141
Костов Павел, Александър Георгиев, Трудовият блок (1926—1929 г.), С., Изд. БКП, 1968, 180 с. 1969 4 134-137
Костова Емилия, Българската научна историческа книжнина през първото полугодие на 1970 г. 1971 1 124-139
Костова Емилия, Българската научна историческа книжнина през второто полугодие на 1970 г. 1971 4 131-144
Костова Емилия, Българската научна историческа книжнина през първото полугодие на 1971 г. 1972 1 142-152
Костова Емилия, Българската научна историческа книжнина през второто полугодие на 1971 г. 1972 4 124-134
Костова Емилия, Г. И. Чернявский, П. С. Сохань, Советская и международная периодика о Болгарии. 1917—1944 гг. 1972 5 126-127
Историческая библиография, С., Народна библиотека „Кирил и Методий", 1971, 177 с. 1972 5 126-127
Костова Емилия, Българската научна историческа книжнина през първото полугодие на 1972 г. 1973 1 115-125
Костова Емилия, Проблеми на историята на предприятията. Доклади, статии и материали. Съставили и редактирали проф. Веселин Хаджиниколов и Берта Калаора. С., Профиздат, 1971, 263 с. 1973 3 134-138
Костова Емилия, Българската научна историческа книжнина през второто полугодие на 1972 г. 1973 5 144-158
Костова Емилия, Българската научна историческа книжнина през първото полугодие на 1973 г. 1974 2 124-135
Костова Емилия, Българската научна историческа книжнина през второто полугодие на 1973 г. 1974 4-5 224-237
Куманов Милен, Две нови изследвания върху развоя на историческата мисъл на страните от Европа и Америка. 1969 1 135-136
Куманов Милен, Г. И. Чернявский, П. С. Сохань. Советская печать о Болгарии. XI. 1917 — IX. 1944 гг. Историческая библиография, С., Народна библиотека „Кирил и Методий", 1970, 385 с.
1971 1 116-118
Кюлюмова-Бояджиева Ел.,Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Berlin, ХVII, Jahrg., 1969.
1971 3 118-128
Ламбрев Кирил, Предсмъртни завети. Сборник от предсмъртни писма и последни слова на герои, загинали п борбата против фашизма, 1923—1924 г. Съставили и редактирали Стоян Симеонов и Георги Георгиев, С., ДВИ, 1965, 196 с. 1965 6 113-115
Ламбрев Кирил, ДрагойКоджейков, Рождение и съзиждане, С, Профиздат, 1966, 202 с. 1966 6 114-118
Ламбрев Кирил, В бой за народа свобода, Год. на Музея на революционното движение в България, С., 1965, 438 с. 1967 3 119-126
Ламбрев Кирил, Революционното профсъюзно движение в България (1878—1944 г.). Библиография. (Съставител Ив. Цолов със сътрудничество на И. Данчева и Ц. Мустакерски. Редактори: Др. Коджейков, Г. Младжов. Рецезент М. Исусов.) Кабинет по история на профсъюзното движение в България, Народна библиотека „Кирил и Методий". С., Профиздат, 1968, 810 с. 1969 4 132-134
Лишев Страшимир Н., В. А. Сметанин, Зпистолография, Свердловск, 1970, 181 с. 1970 6 108—109
Маждракова-Чавдарова Огняна, С. И. Сидельников, Болгарский революционньш центральнмй комитет (1869—1872 гг.), Харков, 1970, 176 с. 1971 2 141—146
Маждракова-Чавдарова Огняна, П. А. Чихачов, Великие державьт и восточннй вопрос, Составитель, автор предисловия и примечаний В.В.Цыбульский, М., Изд. Наука, 1970, 224 с. 1971 5 150—152
Маждракова-Чавдарова Огняна, Христо Ботев. Албум. Съставители: Радка Стоянова, Николай Жечев, С., Наука и изкуство, 1970, 258 с. 1972 1 140—142
Манолова Лидия, Преглед на материалите, поместени в списание „Ческословенски часопис хисторицки", год. XIX, 1966, кн. 1. 1968 1 163—166
Марзанова Снежана, Николай Мизов, Ислямът в България, С., Изд. БКП, 1965, 232 с. 1966 1 105—110
Маринов Васил, А. Beurmann, Fernweidewirtschaft in Sudosteurope. Ein Beitrag zur Kulturgeographie des ostlichen Mittelmeergebietes, Braunschweig, 1967, 232 с., 62 снимки, 22 карти и 14 фиг. 1969 5 109—112
Маринов Васил, И. И. Мещеркж, Социально-зкономи-ческое развитие болгарских и гагаузких сел в Южной Бессарабии (1808—1856), Кишенев, АНМССР, 1971, 341 c. 1973 1 111—114
Маркова Зина, Стою Шишков, Избрани произведения. Съставили и редактирали Кирил Василев, Анастас Примовски, Стойко Кабасанов, Изд. Христо Г. Данов 1965, 420 с. 1966 3 129—132
Маркова Зина, К. Косев, Н. Жечев, Априлското въстание, 1876 г., С., Наука и изкуство, 1966, 159 с. 1966 4 133—136
Маркова Зина, Н. Генчев, Одеското българско настоятелство, ГСУ, ФИФ, т. LХIV (1970), кн. III — история, С, 1972, с. 101—220. 1973 4 150—151
Марковски Димитър, И. Мещерюк, Переселение бол-гар в Южною Бессарабию (1828—1834 г. г.). (Из истории развития русско-болгарских дружеских связей), Кишенев, 1965, 208 с. 1965 6 118—120
Марковски Димитър, В. И. Ленин и историческая наука, М., Изд. Наука, 1968, 551 с. 1970 1-2 205—209
Милкова Фани, Турски извори за историята на правото в българските земи, т. II, съставила и коментирала Бистра А. Цветкова, Изд. БАН, 1971, 120 с. 1972 5 131—136
Мирчева Христина, Парижката комуна — 1871 г. Съставител М. Семков. Под редакцията на проф. Хр. Гандев, доц. Хр. Михова и доц. Несторов, С., 1971, 350 с. 1972 1 131—136
Митев Йоно, Г. Димитров, Писма (1905—1949 г.). Съставители: Петра Радетсова, Стоянка Поборникова, Мария Ерелийска, Трендафила Ангелова, Бойка Добрева, под редакцията на проф. Петър Георгиев и Петра Раденкова, С., Изд. БКП, 1962, 585 с. 1965 2 123-130
Мичев Добрин, Весела Чичовска, В. Хаджиниколов, Георги Димитров и съветската общественост. 1934— 1945 г.. С., Изд. БАН, 357 с. 1972 6 126-130
Мичев Добрин, Нова книга за българо-съветските революционни връзки. 1973 4 147-149
Младжов Георги, Велчо Ковачев, Нелегалният периодичен печат в България. 1918—1944 г. Аналитичен указател на съдържанието на партийните и антифашистките вестници, списания и бюлетини, С., Изд. БКП, 1968, 590 с. 1969 2-3 312-316
Наков Ангел, Цанко Николов, Ангел Веков, Чествуване на Великия Октомври в България. 1918—1944, С., Изд. БКП, 1967, 149 с. 1967 4-5 208-213
Наков Ангел, Георги Димитров, 1882—1949, С., Изд. БКП, 1970, 236 с. 1972 2 158-160
Наков Ангел, Д. Г. Песчаный, Создание идейно-политических и зкономических предпосилок для осуществления ленинското кооперативного плана в НРБ и сотрудничество с СССР (1948—1950 г.), Вопросы исторической науки, Краснодар, Изд. Краснодарского государственного пед. института, вып., 129, 1970,160 с. 1972 3 126-128
Натан Жак, Б. Симов, Б. Благоев, Он. Асланян, Възстановяване и развитие на промишлеността в НРБ. 1944— 1948 г., С., Изд. БКП, 1968, 303 с. 1969 6 112-116
Недев Недьо, Д. Мичев, НРПС. Създаване и дейност (1925—1936 г.), С, Профиздат,. 1965, 200 с. 1965 6 115-118
Нерсесов Георги А. (СССР), Съветска литература по историята на африканските страни (1965—1969 г.). 1970 5 177-186
Нешев Георги, Донка Петканова-Тотева, Дамаскините в българската литература, С., Изд. БАН, 1965, 259 с. 1966 2 136-137
Нешев Георги, Христо Христов, Паисий Хилендарски. Неговото време, жизнен път и дело, С., Наука и изкуство, 1912, 380 с. 1973 2 124-126
Николов Йордан, Димитър Ангелов, Богомилството в България, С., Наука и изкуство, 1969, 561 с. 1970 3 124-130
Николов Йордан, Д. Ангелов и П. Тивчев, Подбрани извори за историята на Византия, С., Наука и изкуство, 1970, 397 с. 1971 1 118-124
Николов Йордан, История на фолософската мисъл в България, т. I, С., Изд. БАН, 1970, 471 с. 1973 2 118-123
Панайотов Любомир, Елена Диловска, Владимир Бонев. За единния, народния и Отечествения фронт, С., Изд. НС на ОФ, 1971, 385 с. 1873 5 134-137
Пандев Константин, А. Калинков, Те умряха за тебе, Родино!, С., Изд. НС на ОФ, 1972, 168 с. 1973 5 138-140
Пантев Андрей, С. В. Овнанян, Армяно-болгарские исторически связи и армянских колонии в Болгарии во второй половине XIX в., Ереван, 1968, 200 с. 1968 6 89-91
Пантев Андрей, Елена Стателова, Георги Димитров в спомени на журналисти, С., Изд. НС на ОФ, 1971, 191 с. 1872 2 144-145
Паскалева Виржиния, Geburt der Freiheit, Gestalten und Ereignisse, Frankreich, 1789—1794 (Раждане на свободата, образи и събития, Франция, 1789—1794 г.), Веrlin, 1964, 380 с. 1966 4 136-137
Паскалева Виржиния,Николай Жечев, Браила и българското културно-национално Възраждане, С., Изд. БАН, 1970, 238 с. 1971 6 127-131
Пейков Иван, Мария Кузманова, История на архивите и организация на архивното дело в България, Наука и изкуство, 1966, 257 с. 1967 2 128-132
Песчани Дивол Гр. (СССР), Стоян Сюлемезов, Браздите на бъдещето. Спомени, С., Народна младеж, 1967, 250 с. 1971 4 128—130
Пляков Здравко Ст., М. П. Йонов, Европейски пътеписи — извор за историята на българските земи през XVII век, ГСУ (ФИФ, т. LХII, кн. V — История, С., 1968, 191 с. (отделен отпечатък). 1971 5 156—157
Примовски Анастас, Проф. Михаил Н. Андреев, Ватопедската грамота и въпросите на българското феодално право, С., Изд. БАН, 1965, 192 с. 1968 2 107—111
Примовски Анастас, Ценни извори за миналото на българския народ през XVI в. 1973 5 140—144
Първев Георги, Борислав Примов, Бугрите. Книга за поп Богомил и неговите последователи, С., Изд. НС на ОФ, 1970, 388 с. 1970 4 134—140
Радкова Румяна, Минко Гечев, Килийните училища в България, С., Народна просвета, 1967. 1968 3 124—126
Радкова Румяна, К. Косев, За капиталистическото развитие на българските земи през 60-те години на XIX век, С, Изд. БАН, 1968, 201 с. 1969 6 116—119
Радкова Румяна, Книга за дружбата между българския и молдавсюм народ. 1971 6 120—125
Райкова Ана и Й. Шопов, Илинденското въстание, С., ДВИ, 1969, 245 с. 1971 5 146—150
Самоковлиев Никола, М. И. Семиряга, Антифашистские народнне восстания. Академия наук СССР, научно-популярная серия, В., Изд. Наука, 1965, 266 с. 1966 2 130—132
Самуилов Йцо, Абрам М. Шнитман, Из истории интернациональних связей В. И. Ленина с революционнмм рабочим движением в Болгарии (1896—1923 г.), Мурманский гос. педагогический институт, Изд. М-во просвещения РСФСР, 1968, 477 с. 1970 1-2 209—214
Стателова Елена, Митко Иванов, Знаменосец на пролетарския интернационализъм, С., Наука и изкуство, 1973, 185 с. 1974 6 107—109
Тивчев Петър, Димитър Ангелов, История на Византия,трета част (1204—1453 г.), С., Наука и изкуство, 1967, 179 с. 1968 1 152—157
Тивчев Петър, Бистра Цветкова, Паметна битка на народите. Държавно издателство—Варна, 1969, 290 с. 1970 3 119—124
Тивчев Петър, Етногенезис и културно наследство на българския народ, сборник под редакцията на проф. д-р Хр. Гандев, доц. Ив. Коев и ст. н. с. Ст. Стойкова, С, 1971, 160 с. 1972 3 131—134
Тодоров Горан, СтефанВеликов, Кемалисткатареволюция и българската общественост. 1918—1922, С., Изд. БАН, 1966, 129 с. 1966 5 144—116
Тодоров Николай, D. Djordjevic, Révolutions nationales des peuples balkaniques, 1804—1914, Веоgrad, 1965 (Д.Джорджевич, Националноосвободителни революции на балканските народи 1804—1914, Београд, 1965), 250 с. 1966 2 126—130
Тодоров Николай, Кемал Ататюрк за Великата октомврийска революция и турско-съветските отношения. 1967 4-5 219—222
Тодорова Мария Н., Внешняя политика Росии XIX и начала XX века, М., Изд. политической литератури, 1960^1970, серия I, 1—7 т. 1974   120—123
Тончев Йордан, Герои на антифашистката борба (1923—1944 г.). Библиографски указател, издание на Народната библиотека „Кирил и Методий", кн. I, С., 1967, 655 с. 1969 1 137—138
Тошкова Витка, БКП и делото на Октомври, 1917—1944 г., С., Изд. БКП, 1957, 488 с. 1968 2 99—102
Трайков Веселин, Основен библиографски труд по история на България. 1965 3 116—120
Тъпкова-Заимова Василка, В. Гюзелев, Княз Борис I, С., Наука и изкуство, 1969, 531 с. 1971 3 113—117
Унджиев Иван, История на българската журналистика 1844—1877/1878—1885 г., С, Наука и изкуство, 1965, 557 с. 1967 1 116—115
Унджиев Иван, Андрей Цветков, Георги Стойков Раковски (1821—1971 г.), Биографичен очерк. 1971 4 130—13$
Унджиев Иван, Бистра А. Цветкова, Хайдутството в българските земи през XV—XVIII в. (Проучвания и документи), С., Наука и изкуство, 1971, 427 с. 1973 2 126-129
Филчев Никола, Димитър Митев, За съвременната стратегия на комунистическото движение, С., Изд. БКП, 1963, 180 с. 1965 3 112-115
Фол Александър, Велизар Велков, Робството в Тракия и Мизия през античността, С., Наука и изкуство, 1967, 148 с. 1968 3 126-130
Хаджиниколов Веселин, Д. Косев, Международното значение на Септемврийското въстание през 1923 г., Изд. БАН, 1964, 252 с. 1965 4 118-123
Хаджиниколов В., Ангел Хр. Веков, Българо-руски революционни връзки, 1885—1917 г., С., Изд. БКП, 1965, 204 с. 1965 5 105-110
Хаджиниколов Веселин, Диню Шарланов, Ролята на професионалните съюзи в строителството на социализма (1948—1963 г.), С., Профиздат, 1966, 172 с. 1966 6 110-114
Хаджиниколов Веселин, Панайот Ил. Панайотов, Приносът на българи за победата на Октомврийската революция, С., Изд. БКП, 1967, 246 с. 1867 4-5 214-217
Хаджиниколов Веселин, Григор Пописаков, Икономически отношения между България и СССР, С., Наука и изкуство, 1968, 348 с. 1970 1-2 215-222
Хаков Дженгис, Oya senčer Türkye’de ïşçi sinifi, Doğuşu ve yapisi, Istanbul, 1969, 315 з. 1969 6 119-122
Хаков Дженгис, Г. 3. Алиев, Турция в период правления младотурок, М., Изд. Наука, 1972, 387 с. 1974 6 109-110
Христов Йордан, Йордан Тончев, Създаването на РМС и първите му борби против фашизма, С., Народна младеж, 1970, 284 с. 1970 4 128-131
Христов Христо, И. И Минц, История Великого Октобря. В трех томах. Том I. Свержение самодержавия, М., 1967, 930 с. 1967 4-5 218—219
Христов Хр. В., С. N. Velichi, La contribution de l'emigration bulgare de Valachie a la renaissance politique et culturelle du peuple bulgare (1762—1850), Вucarest, 1970, 280 р. 1974 6 114-119
Цветкова Бистра А., Турски документи за историjата на македонскиот народ. Сериjа прва, I, Скопjе, 1963. 1965 3 120-123
Цветкова Бистра А., R. Mantran, Istanbul dans la seconde moitie d XVIIe siecle. Bibliotheque archeologique et historique de l'Institute francais d'archeologie d'Istanbul, Paris, 1962, 729 р. (Р. Мантран, Цариград през втората половина на XVII в. Археологическа и историческа библиотека на Френския археологически институт в Цариград, 8 факсимилета на документи, 14 карти, 6 диаграми). 1965 5 116-119
Цветкова Бистра А., Турски документи за историjата на македонскиот народ, сериjа прва, II, Скопjе, 1966 с. + факсимилета. 1967 1 118-120
Цветкова Бистра, Полезно помагало по история на балканските народи. 1970 5 188-191
Черкезова Мария, Мария Велева, Разнообразие на българските народни носии, С., Наука и изкуство, 1970, 177 с. 1971 2 146-148
Чунтулов Владимир Т. (СССР), В. Хаджиниколов, Обша стопанска история, т. I — до прехода към империализма. Второ преработено издание, С., Наука в изкуство, 1963. 1965 1 107-109