Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Критика и рецензии
Ангелов, Димитър, К. Куев, Черноризец Храбър, Изд. БАН, 1067, 454 с. 1968 2 93-98
Ангелов Иван, Христо Ботушаров, Ангел Стоилов, Невена Попова, Повишаване ефективността на обучението по история, С., Народна просвета, 1963. 1966 2 113-123
Ангелова Стефка, 3. А. Рикман, И. А. Рафалович, И. Г. Хынку, Очерки истории культури Молдавии, Кишинев, Изд. Штиинца, 1971, 196 с. 1974 3 105-111
Башлиев Димитър, А. Христов, Социална структура и социално развитие на западноафриканските страни. 1900-1970, Африкано-азиатски проблеми, № 3, Изд. БАН, 1972, 103 с. 1974 3 98-101
Беров Любен, Икономика на България, том втори, Икономиката на България през преходния период на капитализма към социализма, С., Наука и изкуство, 1972. 1974 4-5 211-216
Божиков Божидар Д., Народът Центральной и Юго-восточной Европы. Народи Югославии, АН СССР, Институт зтнографии, М., Изд. Наука, 1964. 1969 1 127-129
Божилов Иван А., Културата Дриду и Първото българско царство. 1970 4 115-124
Божилов Иван, Константин Косев, Весела Чичовска, Списание "Советское славяноведение" през 1969 г. 1971 2 112-121
Божилов Иван А., Γ . Χɩoνίδη, Ιδτoρία τήδ Βεϩoίς, τής πόλεως наί τής πεϱιонής, II, Βνζаντίνоι ϫϱόνоι, ΘεϬϬаλоνίκη, 1970, Ϭελ. , а«Я. 246. (Г. Хионидис, История на Верия, на града и околностите, П. Византийски период, Солун, 1970, 246 с.). 1971 5 138-145
Божилов Иван, Васил Гюзелев, I. Ваrnеа, St. Ştefănesku, Din isoria Dobrogei, vol. III. Bizantini, romăni şi bulgari la Dunarea de Jos, Bucureşti, 1971, 440 р., 130 fig., VII harţi. (Й. Барня, Щ. Щефанеску, Към историята на Добруджа, т. III. Византийци, румънци и българи на Долния Дунав, Букурещ, 1971, 440 с., 130 фиг. и 7 карти). 1972 3 115-125
Божилов Иван А., Й. Чангова, Средновековното селище над тракийския град Севтополис (XI-XIV в.), С., Изд. БАН, 1971, 150 с., вкл. 102 образа. 1974 1 120-126
Божилова Румяна, Документи за българската и сръбската история из маджарските държавни архиви (1868-1878 г.), издирил и подготвил за печат Петър Миятев, С., 1966, 185 с. 1971 2 121-127
Божинов Воин, Л. Б. Валев, Болгарский народ в борьбе против фашизма (накануне и в начальннй период второй мировой войни), М., Изд. Наука, 1964, 372 с, 1966 1 92-99
Бонева Мария, Franz Altheim, Geschichte der Hunnen, Berlin, Bd. I-V, 9159-1962, Т. I, 463 S., Т. II, 329 S., Т. Ш, 322 S., Т. IV, 388 S., Т. V, 467 S. 1966 5 106-111
Василев Васил Ат., Никола Ст. Баров, БКП в новия подем на антифашисткото движение 1929-1935, С., Изд. БКП, 1968, 256 с. 1968 6 75-83
Василев Васил Д. Историческа неосведоменост или авторска недобросъвестност. 1971 6 113-119
Велев Вельо, Бележки за "Извори за българската история", том III, С, Изд. БАН, 1966. 1972 1 126-130
Войнов Михаил, Пети том на "Славянски архив" (1963 г.) и българската историческа наука.
1965 3 100-106
Войнов Михаил, Василка Тъпкова-Заимова, Любомир Йончев, Византиjски извори за исторjу народа Jугославиjе, т. III, Београд, 1966, с. 1Х+409. Съставили Jадран Ферлуга, Божидар Ферjанчиђ, Радослав Катичић, Бариша Крекић, Борислав Радоjчић, редактори Георгиjе Острогорски и Фрањо Баришић. 1968 3 113-118
Гандев Христо, Върху методологическите въпроси, свързани с книгата "Българската народност през XV век. Демографско изследване". 1973 6 91-102
Геновски Михаил, Димо Казасов, Видяно и преживяно. 1891-1944, С., Изд. НС на ОФ, 1969, 703 с. 1971 1 101-110
Генчев Николай, Илчо Димитров, Буржоазната опозиция в България 1939-1944 г.. С, Наука и изкуство, 1969, 212 с. 1970 5 161-165
Георгиев Величко, Димитрина В. Петрова, БЗНС и Народният фронт (1934-1939 г.), С., Изд, БЗНС, 1967, 186 с. 1967 6 114-119
Георгиев Кънчо, Българска комунистическа партия. Документи на централните ръководни органи. 1891-1899, т. I, С., Изд. БКП, 1972, 594 с. Съставители В. Пълова, М. Горанова, М. Гетова, М. Маринова. Редактори Й. Йотов (отговорен редактор), М. Андреев, П. Цанев. 1974 2 113-120
Глушков Христо, А. Улунян, Българският народ в Руско-турската война от 1877-1878, С, ДВИ, 1972, 237 с. 1972 5 121-125
Горненски Никифор, Славка Петрова, Борбата на БРП за установяване на народнодемократическа власт - май-септември 1944 г., С., Изд. БКП, 1964, 250 с. 1966 3 121-125
Горненски Никифор, П. Щерев, Общи борби на българския и гръцкия народ срещу хитлерофашистката окупация, С., Изд. БАН, 1966, 178 с. 1967 3 110-114
Горненски Никифор, Диньо Шарланов, Създаване и дейност на Отечествения фронт (юни 1942-септември 1944 г.), С, Изд. БКП, 1966, 230 с. 1968 4 111-114
Горов Кирил Ж., По повод на рецензията на Леонид Ерихонов. 1970 3 106-113
Гюзелев Васил, Векът на Симеон през погледа на един френски историк (G. Sergharaert Chrisitan Gérard) Siméon le Grand, (893-927), Paris, 1960, 197 р. 1965 1 98-103
Гълъбов Гълъб Д., Турски извори за българската история, серия XV-XVI в., т.II, ч. I и II. 1968 1 142-146
Гълъбов Гълъб Д., Ибрахим Татарлъ, Турски култови сгради и надписи в България, ч. I, Год. Соф. унив., Фак. западни филологии, т. LХ, С., 1966, с. 567-615. 1968 5 104-108
Гълъбов Гълъб Д., Цветана Георгиева, Развитие и характер на кръвния данък в българските земи, Год. Соф. унив., Философско-исторически факултет, кн. Ш, История, т. ILХI, 1967, с. 36-72. 1970 4 111-115
Дамянов Симеон, Петър Кузманов, Кнез Иван Кулин. Под редакцията на чл.-кор. проф. Хр. Христов, С., ДВИ, 1971, 324 с. 1971 4 114-120
Дамянов Симеон, R. Poidevin, Les relations économiques et financières entre la France et l'Allemangne de 1898 à 1914, Paris, Librairie Armand Colin, 1969, ХVI+928 р. (Р. Поадвен, Икономическите и финансовите отношения между Франция и Германия от 1898 до 1914 г., Париж, Изд. Арман Колен, 1969, XVI+928 с.). 1971 5 131-138
Дамянов Симеон, Цветана Тодорова, Дипломатическа история на външните заеми на България. 1888-1912, С., Наука и изкуство, 1971, 500 с. 1972 4 99-108
Дамянов Симеон, Страшимир Димитров, Въстанието от 1850 година в България, С., Изд. БАН, 1972, 237 с. 1973 2 107-112
Дамянов Симеон, Николай Тодоров, Балканският град. XV-XIX в. Социално-икономическо и демографско развитие, С., Наука и изкуство, 1972, 504 с. 1973 6 102-109
Дамянов Симеон, Андрей Пантев, Англия срещу Русия на Балканите. 1879-1894, С., Наука и изкуство, 1972, 308 с. 1974 2 105-109
Джорджевич Бранко, По някои въпроси за книгата "История на балканските народи". 1973   92-99
Ерихонов Леонид (СССР), Отново за "публицистиката" на Л. Каравелов. 1967 6 119-136
Ерихонов Леонид (СССР), Кирил Ж. Горов, Социално-икономическите възгледи на Христо Ботев, С., Наука и изкуство, 1968, 286 с. 1967 6 119-136
Жечев Николай, Симеон А. Дамянов, Ломският край през Възраждането, С., Изд. НС на ОФ, 1967, 396 с. 1968 4 114-119
Живкова Людмила, Здравка Мичева, Н. Д. Смирнова, Балканская политика фашистской Италии (Очерк дипломатической истории (1936-1941), М., Изд. Наука, 1969, 280 с. 1971 1 110-115
Златев Златко, Петко Петков, Ликвидиране на капиталистическата собственост в промишлеността на България, С., Изд. БКП, 1965, 200 с. 1968 3 106-112
Златев Златко, Мито Исусов, Работническата класа в България, 1944-1947 г., Изд. БАН, 1971, 289 с. 1971 6 103-108
Иванов Петко, Военната история в т. I и II на "Кратка българска енциклопедия".
1966 3 118-121
Йонков Христо М., Страници из миналото на град Пещера, под редакцията на проф. Веселин Хаджиниколов, С., Изд. НС на ОФ, 1973, 344 с. с ил. 1974   112-116
Йонов М., Към въпроса за свободните селяни през ранното средновековие (Бележки към книгата на Еckhard Müller-Mertens, Karl der Grosse, Ludwig der Fromme und die Freien, Berlin, 1963). 1965 2 115-122
Йончев Любомир, Стр. Лишев, За проникването и ролята на парите във феодална България, С., Изд. БАН, 189 с. 1963 6 104-112
Йорданов Ангел Асенов, За някои неточности в един учебник по история. 1973 1 99-103
Йоцов Ярослав, Милен Куманов, Ст. Радулов, Кризата в обществено-политическите възгледи на буржоазната демокрация в България (1919-1923 г.) - Научни трудове на Академията за обществени науки и социално управление, История, т. 52,1972, 185 с. 1974 2 110-112
Кайнарова Мария, Bibliographie d'ètude balkaniques, vol. I-IV, 1966-1969, Sofia, 1968-1971. 1972 6 123-125
Калинков Асен, Стоян Танев, Интернационалната мисия на Съветската армия в България (1944-1947), С., ДВИ, 1971, 250 с. 1972 5 111-116
Калчев Калчо, Борис П. Матеев, Движението за кооперативно земеделие в България при условията на капитализма, С., Изд. БАН, 1967, 213 с. 1969 1 129-134
Кандев Петко, Й. Николов, Бойният път на българското учителство, С., Народна просвета, 1965, 267 с. 1965 6 99-104
Капитанов Христо, С. И. Сидельников, Борьба течений в первом болгарском революционном центральном комитете, Харьков, Изд. Харьковского университета, 1962, 315 с. 1965 5 99-104
Киркова Лилия, Туше Влахов, България и Младотурската революция, Год. Соф. унив., т. 1ЛХ, С., 1966, с. 1-80. 1968 2 88-92
Койчева Величка, Димитър Николов, Въпроси на историята в "Български диалектен атлас". 1966 4 12-131
Колев Никола, Dimitri Kitsikis, Propagande et pressions en politique internationale. La Grèce et ses revenications à la conférence de la Paix (1919-1920) Presses Univeersitaires de Frances, Paris, 537 р. (Димитри Кицикис, Пропаганда и натиск в международната политика. Гърция и нейните искания на мирната конференция (1919-1920), Париж, 1963, 537 с.). 1970 6 93-98
Коледаров Петър Ст., Българската история в чехословашки военен атлас. 1967 1 102-106
Кузманов Петър, Крумка Шарова, Любен Каравелов и българското освободително движение (1860-1867), С., Наука и изкуство, 1970, 434 с. 1972 1 115-126
Кузманова Антонина, Elisa Campus, Inteţelegarea balcanică, Editură Academiaei republici socialiste Romǎnia, Bucureşti, 1972, 394+XXV р. (Елиза Кампус, Балканското съглашение, Издание на Академия на науките на СР Румъния, Букурещ, 1972, 394+XXV с.). 1973 3 123-127
Лалков Милчо, История на Сръбско-българската война - 1885, С., ДВИ, 1971, 491 с. 1972 4 108-113
Лалков Милчо, И. С. Достян, Россия и балканский вопрос (Из истории русско-балканских политических связей в первой трети XIX в.), М., Изд. Наука, 1972, 368 с. 1973 2 112-117
Лишев, Страшимир, Етногенезис и културно наследство на българския народ - Сборник под редакцията на проф. Хр. Гандев, доц. Иван Коев и ст. н. сътр. Ст. Стойкова, С., 1971, 160 с. 1973 4 141-146
Манчев Кръстьо, Мемоарите на Стоядинович и някои балкански проблеми преди Втората световна война. 1971 3 102-108
Маринов Васил А., Христо Холиолчев, Населението на Североизточна България. Български диалектен атлас, ч. II, Институт за български език, С., Изд. БАН, 1966, С. 11-23. 1970 5 171-176
Матеев Борис, А. Наков, Интернациональная миссия советских войск в Болгарии, М., Изд. Наука, 1973. 1974 4-5 220-224
Матеева Мария, Кънчо Георгиев, Въпроси на българската археология, С., Изд. БАН, 1970, 380 с. 1971 3 97-102
Мигев Владимир, Нинко Косашки, Зад железните решетки. Из историята на фашистките затвори в България - 1923-1944 г., С., Изд. БАН, 1971, 434 с. 1972 1 110-115
Мигев Владимир, Величко Георгиев, Буржоазните и дребнобуржоазните партии в България. 1935-1939 година, С., Наука и изкуство, 1971, 466 с. 1972 6 108-116
Мигев Владимир, Българската комунистическа партия - ръководител и организатор на изграждането на развито социалистическо общество в България, С., Изд. БКП, 1974. 1974 4-5 205-211
Милев Александър, Йордан Заимов, Битолски надпис на Иван Владислав, самодържец български, С., Изд. БАН, 1970, 174 с. 1971 2 128-132
Михайлов Михаил, Д. Близнаков, В. Карагьозов и др., под редакцията на Н. Горненски, Варненската окръжна организация на Българската комунистическа партия. 1893-1944, С., Изд. БАН, 1965, 484 с. 1965 5 92-95
Михайлов Михаил, Септемврийското въстание 1923 г. Енциклопедия. С., Изд. БКП, 1973. Съставители: Георги Мишков, Екатерина Пеовска, Иван Драев и Панайот Панайотов. Под редакцията на Георги Мишков и Екатерина Пеовска. 1973 6 88-91
Мишков Георги, Документи за обявяване на независимостта на България в 1908 г. Из тайния кабинет на княз Фердинанд, С., Изд. БАН, 1968, 238 с. 1969 5 97-103
Мутафчиева Вера П., За точните методи в областта на историческата демография. Някои бележки върху методиката в две нови монографии. 1973 4 134-141
Наков Ангел, Бележки за краткия учебник по история на БКП. 1968 3 103-106
Наков Ангел, Весела Чичовска, Соболевата акция, С., Изд. БКП. 1972, 109 с. 1973 2 105-107
Натан Жак, Г. И. Чернявский, Рабочее движение в Болгарии в период частичной стабилизации капитализма, 1925-1929 годьг, Харьков, Изд. Харковьского университета, 1968, 200 с. 1968 6 83-88
Натан Жак, Л. Беров, Положението на работническата класа в България при капитализма, С., Профиздат, 1968, 344 с. 1969 4 111-117
Натан Жак, Научна биография за Георги Димитров. 1972 4 95-99
Недков Борис. V. Р. Мutafcieva, Str. Dimitrov, Sur l'état du sistème des timars des XVIIe-XVIIIe ss. Instiitute d'ètudes balkaniques, Sofia, 1968, 270 р. 1969 4 123-131
Николов Йордан, Историческите факти в "Материали по основи на научния атеизъм", С., Изд. БАН, 1965, 371 с.
1966 4 123-128
Николов Йордан, Михаил Бъчваров, Борбата на българските възрожденци против религиозните заблуди, С., Изд. БКП, 1966, 103 с. 1967 3 115-118
Николов Йордан, Варна 1444. Сборник от изследвания и документи в чест на 525-ата годишнина от битката край гр. Варна, С., ДВИ, 1969, 540 с. 1969 6 104-111
Панайотов Панайот, Три издания за интернационалното движение в Съветска Русия и за българските интернационалисти. 1969 4 Н7-122 1969 4 117-122
Пандев Константин Ст., Никола А. Спиров, Преображенското въстание. Борбите на тракийските българи за национално освобождение (1878-1903), С., ДВИ, 1965, 244 с. 1966 5 108-105
Пандев Константин, Георги В. Димитров, БКП и революционното движение в Благоевградски окръг. 1913-1925 г., С, Изд. БКП, 1972, 228 с. 1973 3 128-133
Пантев Андрей, Българският въпрос в нова книга по историята на германската външна политика в края на XIX в. 1970 3 100-104
Пантев Андрей, С. Дамянов, Френското икономическо проникване в България от Освобождението до Първата световна война (1878-1914), С., Изд. БАН, 1971, 263 с. 1972 3 112-115
Пантев Андрей, Илчо Димитров, Князът, конституцията и народът, С., Изд. НС на ОФ, 1972, 918 с. 1973 1 104-107
Петров Костадин, Величко Георгиев, Общият работнически професионален съюз в България (1944-1947), С., Профиздат, 1967, 226 с. 1968 5 109-114
Петров Методи, Две публикации за генерал Паренсов н някои въпроси от началната история на Княжество България. 1971 5 124-131
Петров Петър Хр., Ж. Въжарова, Славянски и славянобългарски селища в българските земи от края на VI до XI в., С., Изд. БАН, 1965, 228 с. 1965 2 109-115
Поборникова Стоянка, Димитър Р. Димов, Мусинската република, С., Наука и изкуство, 1963, 235 с. 1965 5 95-98
Попов Радослав, Балканската и българската история в шестия том от "Наръчник по европейска история". 1972 5 117-121
Първев Георги, Д. Ангелов, Б. Примов, Г. Батаклиев, Богомилството в България, Византия и Западна Европа в извори, С., Наука и изкуство, 1967, 224 с. 1968 3 118-123
Разбойников Анастас Сп., Чл.-кореспондент Йордан Захариев, Кюстендилската котловина. Географско-етнографско изследване, С., Изд. БАН, 1963. 1965 1 91-98
Снегаров Иван, Stephanos J. Papadopulos, Ecoles et assotiations grecques dans la Macédoine du nord durant le dernier sciècle de la fomination turque (Стефанос И. Пападопулос, Гръцки училища и дружества в Северна Македония през последното столетие на турското владичество), Salonique, Balkan Studies, vol. З, 1962, р. 396-442. 1965 4 107-117
Станчева Златка, Мария Кънчева, Консерватизъм или преднамереност (по повод една рецензия). 1967 1 106-112
Стателова Елена, Къньо Кожухаров, Петко Каравелов, С, Изд. НС на ОФ, 1968, 391 с. 1971 4 111-113
Стефанов Руси, Иван Ст. Врачев, Светли страници от революционното минало на Габрово, С., Изд. БКП, 1967, 215 с. 1969 5 90-97
Стоименов Стоян, В. Хаджиниколов, Д. Младенов, М. Исусов, Вл. Топалов, Ст. Великов, Д. Мичев, В. Василев, В. Георгиев, Д. Шарланов, История на профсъюзното движение в България. Под редакцията на проф. Веселин Хаджиниколов, С., Профиздат, 1968, 482 с. 1969 6 96-100
Стоянов Маньо, К. М. Апостолидис, История на Пловдив от най-стари до наши времена, Атина, Изд. на Съюза на гърците от Източна Румелия, 1959. 1965 3 107-110
Тивчев Петър, 3. В. Удальцова, Ссветское византиноведение за 50 лет, М., Изд. Наука, 1969, 362 с. 1970 6 99-107
Тивчев Петър, Д. Ангелов, Образуване на българската народност, С., Наука и изкуство, 1971, 415 с. 1972 6 116-122
Тодоров Горан Д., Христо Христов, Аграрните отношения в Македония през XIX и началото на XX в., С., Изд. БАН, 1964, 213 с. 1966 1 99-104
Тодоров Горан Д., И. Г. Сенкевич, Из исстории русского гражданското управления в период между Сан Стефано и Берлинском конгрессом, Краткие сообщения Института славяноведения, № 40. Из истории русско-болгарских и советско-болгарских отношений, М., 1964, с. 50-59. 1966 2 123-125
Тодоров Горан Д., Иван Н. Унджиев, Васил Левски. Биография, С, Изд. БАН, 1967, 386 с. 1968 1 136-142
Тодоров Николай, Василий Д. Конобеев, Българското националноосвободително движение. Идеология, програма, развитие, С., Наука и изкуство, 1972, 450 с. 1973 5 131-133
Тодоров Петър, Г. М. Ганев, Добруджанското националноосвободително движение в периода 1914-1919г., ГСУ - Идеологически катедри, т. LVI, 1961, с. 85-165. 1966 4 117-123
Тодорова Румяна, И. В. Ганевич, Деятельность Болгарской коммунистической партии по укреплению диктатури пролетариата, сентябрь 1944-1948 г. г., Киев, 1974. 1974 4-5 216-220
Тодорова Цветана, George W. Hallgarten, Imperialismus vor 1914. Die soziologischen Grundlagen der Aussenpolitik europäischen Grossmächte vor dem ersten Weltkriege, Bd. Bd. I, II, München, 1963 (Георг В. Ф. Халгартен, Империализмът преди 1914 г. Социологичните основи на външната политика на великите сили пред Първата световна война, т. I, II, Мюнхен, 1963, 676, 721 с.). 1966 6 102-109
Топалов Владислав, Списание "Военноисторически сборник", год. XXXIII, 1964, кн. 1-6; год. XXXIV, 1965, кн. 1-6.
1967 2 107-119
Топузов Иван П., Иван Б. Сарафов, Летопис на Панагюрище и Панагюрския край, Бюлетин на Общия народен музей в гр. Панагюрище, кн. 1-7, Панагюрище, 1963-1966 г.
1966 6 97-102
Фол Александър, Васил Гюзелев, Руси Стойков, Радка Стоянова, Владислав Топалов, Георги Георгиев, Атлас по българска история, С., Изд. БАН, 1963, 87 с. 1965 4 95-106
Хаджиниколов Веселин, Н. Недев, Асен Златаров. Книга за него и неговото време (1885-1936 г.), С., Изд. НС на ОФ, 1970, 427 с. 1970 5 165-171
Хаджиниколов Веселин, Недю Недев, Лайпцигският процес и българското антифашистко въстание, С., Наука и изкуство, 1972, 245 с. 1973 5 125-131
Христов Христо, За историческата правда в книгата на Ал. Беровски "Корона и кръв". 1970 3 104-106
Христов А. Христо, Ангел Вълчев, Тъмраш, С., Изд. НС на ОФ, 1973, 336 с. 1974 6 99-106
Цонев Стефан А., Страшимир Н. Лишев, Българският средновековен град (Обществено-икономически облик), С, Изд. БАН, 1970, 224 с. 1971 6 108-113
Цонев Стефан, Бистра Цветкова, Проучвания на градското стопанство през XV-XVI век, С., Наука и изкуство, 1972, 256 с. 1974 3 101-105
Чичовска Весела, Социалистическата революция в България и дружбата със Съветския съюз, Летопис на дружбата, т. I, Изд. НС на СФ, 1969, 596 с. 1970 4 105-111
Шопов Йосиф, Темпераментна, но неубедителна защита. 1967 2 119-127
Шопов Йосиф, Раннопалеолитни ли са находките при Свищов. 1971 4 120-127