Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Историография
Велева Мария, Димитър Страшимиров - историк на Българското Възраждане. 1967 1 63-81
Джорджевич Бранко, Извори и публикации за влиянието на Октомврийската революция. 1965 6 81-98
Манко Александър В. (СССР), Единният фронт и българската историческа литература. 1974 2 78-87
Михайлов Емил, Изучаване на българо-руските взаимоотношения през средновековието след 9. IX. 1944 г. 1965 2 84-91
Михайлов Емил, Съветската историческа наука за образуването на древноруската държава. 1970 3 89-99
Николов Йордан, Спиридон Палаузов като историк на европейския феодализъм (1818-1872 г.). 1972 6 68-85
Песчани Дивол Г. (СССР), Юри Иванович Венелин в национално-културното възраждане на България. 1969 1 94-102
Телбизов Карол, Една неизвестна история на България от 1761 г. 1968 3 71-80
Тодоров Горан Д., Зараждане и начално развитие на българската историография (681-1018 г.). 1967 2 82-97
Тодоров Горан Д., Българската историография през ХI-ХIV в. 1967 3 74-95
Тончева Горанка, Състояние на проучванията върху произхода на траките. 1973 5 99-106
Цветкова Бистра А., Проблеми от историята на Европейския Югоизток през периода на османското проникване (края на XIV - първата половина на XV в.). 1974 6 78-93
Шопов Петър, Някои насоки в съвременната американска историография. 1970 5 110-122
Шопов Петър, Историческите проблеми на САЩ в Съветския съюз. 1971 5 83-94
Щрайзанд Йоахим (ГДР), Концепцията на Франц Меринг за историята на Германия. 1966 4 107-114