Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Събития и личности
Атанасов Петър, Яковият часословец (1566-1966). 1966 2 96-104
Велев Никола, Из политико-обществената дейност на Кръстьо Петков Мисирков. 1968 5 70-86
Киселков Васил Сл., Сава Доброплодни. 1968 4 77-87
Куртев Недялко, Убийството на шуменските курсисти през 1933 г. 1973 1 87-91
Мадолев Георги Т., Васил Главинов - пионер на социалистическото движение в Македония и Одринско. 1968 2 66-81
Маринова Мария, Роман Петков Аврамов. 1967 4-5 177-182
Миятев Петър, Константин Иречек и българо-чехословашките културни отношения (1878-1918 г.) 1974 3 82-85
Миятев Петър, Диаманди Ичхиев. 1974 6 94-98
Николов Йордан, Васил Чолаков и протестантската пропаганда през Възраждането. 1969 4 89-102
Романченко Иван и Давид Заславски (СССР), Михайло Петрович Драгоманов. 1965 5 70-87
Христов Христо, Смъртта на Гоце Делчев. 1971 2 93-95
Цанкова-Петкова Геновева, Петър Делян през погледа на неговите съвременници. 1966 4 97-106
Шелудко Нора, Иван Николаевич Кашинцев (Калина). 1967 3 103-109
Специални науки
Георгиев Кънчо, Към въпроса за обнародването на документалните извори за нашата история. 1966 3 91-114
Кайнарова Мария, Библиография по българска история в международните библиографии на библиографии. 171 4 106-110
Коледаров Петър Ст., Някои въпроси на историческата география и картография в България. 1965 2 92-102
Костова Емилия, Развитие, състояние и задачи на българската историческа библиография. 1970 6 79-90
Паскалева В., Д. Дойнов, М. Гаврилова, Състояние, проблеми и перспективи на музеите и отделите "Възраждане в България". 1967 6 86-96
Селищни проучвания
Деведжиев Марин, Развитие на проблемата за разширяване на варненското пристанище към езерата и за съединяването му с Девненската низина. 1966 5 81-91
Димитров Георги В., Пиринският край в защита и подкрепа на Съветска Русия (1918-1922). 1967 4-5 152-163
Йовков Милчо Д., За названието на град Павликени. 1971 6 86-91
Петкова Бъна, Дейността на Русенската организация на БРСДП (т. с.) сред учителите (1905-1912 г.). 1974 3 71-81
Стоянов Димитър, Пловдив и окръгът в подкрепа и защита на Съветска Русия (1921-1922 г.). 1967 4-5 142-152
Тончева Горанка, Нови находки и проучвания за Одесос през архаичната епоха. 1968 6 66-70
Цолов Георгин Т., Първи отзвуци на Февруарската и Октомврийската революция в Шуменски окръг 1967 4-5 163-176
Цонев Стефан, Стопански облик на град Варна в навечерието на Освобождението. 1973 1 73-86
Дискусии и обсъждания
Геновски Михаил, Монархията, самостоятелното земеделско управление и българският фашизъм. 1968 3 62-65
Генчев Николай, Нужни са сериозни изследвания за фашизма в България. 1968 4 88-92
Димитров Илчо, Някои своеобразия в развитието на фашизма в България. 1968 1 95-97
Дончев Слави Т., Писмеността на прабългарите и славянската азбука. 1971 2 96-109
Йоцов Ярослав, По някои въпроси на българския фашизъм. 1967 1 82-97
Казасов Димо, Фашизмът и българските партии. 1968 5 94-100
Кожухаров Къньо, Земеделският съюз и българският фашизъм. 1967 6 111-113
Косев Димитър, БРЦК в Букурещ, Васил Левски и вътрешната революционна организация. 1973 3 73-106
Костов Павел, Установяване, характер и непрекъснатост на фашистката диктатура в България. 1987 3 96-102
Мигев Владимир, За периодите на фашистката диктатура от 1934 до 1944 г. 1967 2 98-100
Натан Жак, Характер, същност и главни етапи в развитието на българския фашизъм. 1966 6 84-96
Натан Жак, Заключения и изводи по основните въпроси на дискусията за фашизма в България. 1969 1 103-118
Петров Стоян, За етапите на въоръжената борба на българския народ против фашизма 1966 3 83-90
Радулов Стефан, За идеологията на българския фашизъм. 1968 5 87-93
Снегаров Иван, В коя година се е покръстил българският княз Борис. 1966 5 92-99
Хаджиниколов Веселин, За нашите дискусии. 1966 6 83-84
Хаджиниколов Веселин, Още за фашизма и неговите особености в България. 1968 6 50-63
Цонев Н., Фашистката диктатура и народният блок. 1968 6 49-50
Лекции и консултации
Кръстев Радой С., Кюрдското националноосвободително движение и кюрдските национални организации. 1966 1 63-80
В помощ на преподавателите по история
Бояджиев Георги Д., Ролята на народните маси и учебното съдържание по история в средния курс. 1971 3 81-96
Манасиева Елка, Учебниците по българска история през 1971 6 92-100
Възраждането. Стоилов Ангел, Съвременни изисквания при обучението по история. 1972 1 90-96
Шопов Йосиф, Бележки върху проекта за програма по история. 1972 4 75-80