Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Статии
Аврамов Аспарух, Димитър Благоев за политическата стратегия и тактика на БРСДП (т. с.) до Октомврийската революция. 1967 6 34-61
Аврамов Аспарух., Политическата стратегия и тактика на БКП по време на Септемврийското въстание през 1923 г. 1973 4 3-27
Аврамов Петър, Организационно изграждане на БКП след излцзането й от нелегалност (9 септември 1944 -февруари 1945 г.) 1965 2 3-32
Аврамов Петър, Проблеми на културната революция и на нейната периодизация в България. 1972 1 3-31
Адемов Ахмед, Подпалването на Райхстага и новите защитници на действителните му автори. 1973 2 9-36
Ангелов Димитър, По някои въпроси около покръстването на българите. 1965 6 38-57
Ангелов Димитър, Възникване и утвърждаване на българската народност. 1971 2 35-63
Арабаджиев Сава, Селските женски бунтове във Великотърновско през 1918 г. 1966 5 73-86
Арабаджиев Сава, Червеният селски интернационал (Крестинтерн) и събитията в България през 1923 г. 1973 4 28-53
Байчински Константин, Развитие на стратегията и тактиката на световното комунистическо движение и VII конгрес на Комунистическия интернационал. 1965 4 3-29
Белоусов Николай, В. И. Ленин, Комунистическият интернационал и българите (1919-1923 г.) 1970 1-2 102-127
Божилов Иван А., България и печенезите (896-1018 г.) 1973 2 37-62
Валев Любомир Б. (СССР), Великата отечествена война на Съветския съюз и въоръжената борба на българския народ против фашизма. 1974 4-5 26-31
Василев Васил Ат., Българо-чехословашките политически отношения (1926-1931 г.) 1972 3 17-48
Велев Александър, Трудовата повиниост на земеделското правителство и политическите партии. 1974 1 8-35
Вълков Георги, Създаване, развитие и роля на Народното опълчение в България (1880-1891 г.) 1974 2 35-61
Генчев Николай, Одеското настоятелство в борбите за освобождението на България (1856-1878 г.) 1972 6 11-34
Георгиев Величко, Дейността на Общия работнически професионален съюз за защита на непосредствешпе интереси на работническата класа и служителите (1944-1947 г.) 1965 1 3-28
Георгиев Емил, Делото на Кирил и Методий - принос на българския народ в общославянското и общоевропейското историческо развитие. 1969 4 3-14
Гинчев Георги, Из приноса на България за освобождението на Югославия от немско-фашистко иго. 1969 6 3-23
Григоров Боян, С името на Ленин в борбата против фашистката диктатура в България. 1970 1-2 53-73
Григоров Боян, Българските марксисти и Парижката комуна (1891-1944 г.) 1971 1 48-68
Грънчаров Стойчо, Разногласия между Фердинанд и правителството на прогресивно-либералната партия (1901-1903 г.) по въпросите на външната политика. 1972 5 22-39
Гюзелев Васил, За участието на българите в отблъскването на арабската обсада на Цариград през 717-718 г. 1973 3 28-47
Дамянов Симеон, Отношението на френската дипломация и общественост към Априлското въстание през1876 г. 1966 2 36-64
Дамянов Симеон, Интернационализмът на Парижката комуна. 1971 1 28-47
Дамянов Симеон, Френско-руските противоречия на Балканите и дейяостта на полската. емиграция (1830-1848 г.) 1974 1 36-64
Дамянова Ечка, Полша, България и междубалканските отношения (1930-1939 г.) 1974 6 5-31
Данова Надя, Критското въстание през 1866-1869 г. и българската общественост. 1971 6 33-63
Джорджевич Бранко, Борбата на сръбската социалдемократическа партия против войната, за мир и балканска федерация (1914-1915 г.) 1967 1 15-40
Джорджевич Бранко, Октомврийската революция и сръбското работническо движение (1917-1919 г.) 1967 4-5 43-71
Димитров Димитър и Христо Кьосев, Партизанското движение в шеста въстаническа оперативна зона. 1966 6 22-47
Димитров Илчо, Народен съюз "Звено" (1 октомври 1944 - 19 февруари 1949 г.)
1970 5 3-33
Димитров Илчо, Фашистка Италия и сговористкото правителство в България през 1923 г. 1973 4 54-75
Димов Ненчо, Ленинските идеи в Профинтерна и българските революционни профсъюзи. 1970 1-2 128-155
Дихан Михаил (СССР), Българската съветска партийна школа в Днепропетровск и Одеса - огнище за марксистко-ленинска просвета (1924-1930 г.) 1970 1-2 156-178
Дойнов Стефан, Българите и Първото сръбско въстание. 1970 5 51-74
Дочев Донко, Социално-класова характеристика на Първа родопска бригада "Георги Димитров". 1969 2-3 43-60
Емануилов Емануил, Участието на комунисти във френското правителство (1944-1947 г.) 1972 4 3-21
Живков Тодор, Революционер, трибун, теоретик. 1972 3 3-16
Живкова Людмила, Англо-турските отношения в навечерието на Втората световна война. 1968 1 3-28
Живкова Людмила, Преминаване на Англия към политиката на гаранции през пролетта на 1939 г. 1970 5 34-50
Златев Златко, Решителни години за социалистическата индустриализация на НР България (1944-1960 г.) 1974 4-5 79-102
Иванов Иван Т., "Символичната война" - последна война на българската буржоазия. 1973 5 3-33
Илиев Йордан, Социално-класова характеристика на Първа средногорска партизанска бригада "Христо Ботев". 1974 4-5 32-48
Исусов Мито, Връзки между работническото движение в България и Сърбия в началото на XX в. 1965 3 3-32
Исусов Мито, Стопански разходи на България в Отечествената война (1944-1945 г.) 1969 1 52-67
Исусов Мито, Движението за кооперативно обработване на земята в България (1944-1947 г.) 1969 2-3 147-171
Исусов Мито, Отечественият фронт и опитите за деформиране на новата парламентарна система в България (1945-1946 г.) 1974 4-5 160-188
Йончев Любомир, Някои въпроси във връзка със Самуиловата държава. 1965 1 29-48
Йорданов Борис, Партията и работническият контрол над капиталистическата промишленост в България (1944-1947 г.) 1969 2-3 106-121
Калаора Берта, Софийските работници в началния период на Втората световна война (1939-1941 г.) 1974 3 9-31
Калинков Асен, Българската жена в Отечествената война (1944-1945 г.) 1969 2-3 214-233
Калинков Асен, Съветската помощ за Българската армия през Отечествената война (1944-1945 г.) 1974 4-5 189-201
Каменов Евгений, Характерни черти на германо-фашистката окупация на България през 1941-1944 г. 1966 1 3-21
Кишкилова Парашкева, Народнодемократичната революция в Румъния от 23 август 1944 г. до 6 март 1945 г. 1973 6 3-28
Коен Давид, Провалът на нацистките планове за унищожаване на българските евреи. 1969 2-3 61-81
Кожухаров Къню, За характера и насоките на самостоятелното земеделско управление (1920-1923 г.) 1970 3 32-44
Конобеев Васили (СССР), За аграрната програма на българскате революционери през 60-70-те години на XIX в. 1971 3 1-47
Косев Димитър, XII международен конгрес на историчйските науки във Виена и участието на българските историци в неговата работа. 1965 6 9-22
Косев Димитър, Тринадесети международен конгрес на историческите науки в Москва. 1970 6 3-22
Косев Димитър, Г. С. Раковски за външната политика на бьлгарското националноосвободително движение. 1971 4 31-54
Кристанов Цветан, Към въпроса за етногенезиса на българския народ. 1966 3 33-50
Кузманова Ангонина, Румъния и дипломатическата подготовка на Бажанския пакт (октомври 1933 - февруари 1934 г.) 1970 3 13-31
Лалов Игнат, Вълко Яначков, Бойната дружба между 15-а пехотна дивизия и народноосвободителните войски на Македония. 1969 2-3 194-213
Леонидов Атанас, Репарационната политика на второто сговористко правителство и грабителските домогвания на международния империализъм (1926-1931 г.) 1966 2 10-35
Леонидов Атанас, Чуждите кредитори в България след Първата световна война. 1969 4 15-37
Литаврин Генадий Г. (СССР), Темпове и специфика на социално-икономическото развитие на средновековна България в сравнение с Византия (от края на VII до края на XII в.) 1970 6 23-40
Мадолев Георги, Благоевградската областна партийна организация в началния етап на Втората световна война. 1974 4-5 71-78
Манчев Кръстьо, Правителството на Цветкович-Мачек и въпросът за "преустройството" на Югославия. 1965 2 32-56
Манчев Кръстьо и Валериан Бистрицки (Чехословакия), Българо-югославското сближение и Чехословакия (1933-1937 г.) 1968 4 3-30
Маркова Зина, Българският народ и грьцкото духовенство в национално-културния живот през първата половина на XIX в. 1969 4 38-55
Маслев Стоян, Гръцкото въстание през 1821-1829 г. и българският народ. 1965 4 30-57
Матеев Борис, За главния удар на Деветосептемврийското въоръжено въстание. 1969 2-3 82-105
Милкова Фани, Развитие и характер на османското поземлено законодателство от 1839 до 1878 г. 1965 5 31-55
Митев Йоно, Още за създаването на Българската народна армия. 1970 4 3-26
Митев Йоно, Петко войвода и българското национално-революционно движение. 1973 6 29-47
Мичев Добрин, Г. Димитров и Германската комунистическа партия след Седмия конгрес на Коминтерна (1935-1939 г.) 1972 2 38-65
Мичева Здравка, Българо-югославско културно сближение през 30-те години (1933-1940 г.) 1967 3 3-29
Мичева Здравка, Балканският пакт и българо-югославските отношения (1933-1934 г.) 1971 4 3-30
Монов Цвятко, Социалистически преобразования в Родопския край (1944-1974 г.) 1974 4-5 121-139
Натан Жак, Марксистката мисъл в България по някои въпроси на Октомврийската революция и българо-съветската дружба. 1967 4-5 12-42
Натан Жак, Учението на Карл Маркс и българската история. 1968 3 3-22
Натан Жак, Влиянието на ленинските идеи за развитие на българската историческа наука. 1970 1-2 3-26
Натан Жак, Фридрих Енгелс и историческата наука. 1971 1 14-27
Натан Жак, Г. Димитров за социалистическото строителство в България. 1972 2 3-17
Наумов Георги, Политически борби в Демократическия сговор през управлението на Андрей Ляпчев. 1969 6 24-51
Ненчовски Георги, Българското село по пътя на социализма (1944-1974). 1974 4-5 103-12
Николов Йордан, Съюзът на пролетарските свободомислещи (14. X. 1931 - 19. V. 1934 г.) 1965 5 3-30
Николов Йордан, Великата селска война в Германската раннобуржоазна революция. 1974 6 32-50
Николов Цанко, Десет години по пътя, начертан от Априлския пленум. 1966 2 3-9
Панайотов Иван, Из дипломатическата история на Санстефанския договор. 1966 5 27-49
Панайотов Иван, Из дипломатическата подготовка на Берлинския конгрес. 1968 2 16-39
Панова Снежка, Търговска и финансова дейност на евреите на Балканите през XVI-XVII в. 1967 3 30-60
Пантев Андрей, Политиката на английското либерално правителство към България през 1880-1885 г. 1967 2 27-48
Пантев Андрей, Англия и реформената акция в Европейска Турция (1895-1903). 1971 6 3-32
Пантев Андрей, Проблеми на взаимоотношенията между големите и малките държави в ново време. 1974 3 32-45
Паскалева Виржиния, Прусия-Германия и българският въпрос през третата четвърт на XIX в. 1973 5 34-61
Петров Петър Хр. Покръстване на българите. 1965 3 33-60
[Петров Петър], Проф. Александър Колев Бурмов и неговото научно дело. 1965 6 3-8
Пляков Здравко Ст. За демографския облик на българския град през XV - средата на XVII в. 1968 5 29-47
Попов Георги, В. Бойко (СССР), Съветско-българско сътрудничество в развитието иа социалистическото изкуство (1944-1948 г.) 1974 4-5 140-159
Попов Радослав, Политиката на Сърбия към България през периода на балканската криза (1908-1909 г.) 1968 5 7-28
Примов Борислав, Международно значение на Втората българска държава в периода на нейното създаване и утвърждаване. 1966 1 22-46
Примов Борислав, Българското богомилство и европейската реформация. 1969 1 29-51
Сирков Димитър, Антифашисткото движение в България след присъединяването й към Тристранния пакт (март-юни 1941 г.) 1973 3 3-27
Ставрев Пеню, Начало на съпротивата на българския народ против хитлеристкото хазайничене. 1969 2-3 30-42
Стателова Елена, За българо-сръбските отношения в периода 1909-1911 г. 1969 5 20-38
Стателова Елена, Руско-български политически отношения (1908-1912 г.) 1973 1 3-17
Стефанов Христо, Образуване и начална дейност на Българската радикалдемократическа партия. 1970 4 27-47
Стоянов Костадин, Ролята на РМС за утвърждаване на народнодемократичната власт (1944-1947 г.) 1969 2-3 122-146
Танев Стоян, Масовото движение в България за подпомагане на югославските деца през 1944-1945 г. 1969 2-3 234-253
Тивчев Петър, Страници от социалната история на Кипър през XIV-XV в. 1971 5 22-42
Тишев Димитър, БЗНС и въоръжената борба на българския народ против монархо-фашистката диктатура (1941-1944 г.) 1966 3 3-32
Тишев Димитър, Владимир Илич Ленин и борбата на българските селяни за социализъм. 1970 1-2 74-101
Тодоров Горан, Към дипломатическата история на Съединението на България през 1885 г. 1965 6 22-37
Тодоров Николай, Първият конгрес по балканистика и неговото значение. 1966 6 14-21
Тодоров Николай, Веселин Трайков, Гръцкото въстание от 1821-1829 г. и българите. 1971 2 3-34
Тодоров Николай, Академик Димигьр Косев на 70 години. 1974 1 3-7
Толев Любен, Българската история и патриотичното възпитание. 1968 1 3-21
Тончев Йордан, Из борбите на РМС през периода на икономическата криза от 1929 до 1934 г. 1966 4 30-59
Тончев Йордан, Агитационно-пропагандистка дейност на РМС през периода на въоръжената борба (1941-1944 г.) 1974 4-5 49-70
Тошкова Витка, Външната политика на правителството Добри Божилов (септември 1943 - май 1944 г.) 1974 2 3-34
Хаджиниколов Веселин, Първото представителство на Интурист в България. 1967 2 68-81
Хаджиниколов Веселин, За българите в освободителната война и за нейния характер. 1968 1 22-47
Хаджиниколов Веселин, Борбата за спасяване на Г. Димитров след Лайпциг и съветската общественост. 1972 2 66-85
Хаджиниколов Веселин, Въздействието на Октомври и социалистическата революция в България. 1974 4-5 16-25
Хаков Дженгис, Основни насоки на външната политика на Турция през Втората световна война. 1967 6 3-33
Христов Ангел, В. И. Ленин и националноосвободителното движение в колониалните и зависимите страни. 1970 1-2 195-204
Христов Филю, Девети септември и Българската народна армия. 1969 2-3 172-193
Христов Хр., В. Божинов, Цв. Тодорова, За написване на многотомна история на България. 1966 6 3-13
Христов Христо, Октомврийската революция и българо-съветската дружба. 1967 4-5 3-11
Христов Христо, Георги Раковски и българската национална революция. 1968 1 48-67
Христов Христо, Освобождението на България и Кресненско-Разложкото въстание. 1968 6 13-23
Христов Христо, За жизнения път и подвига на Паисий Хилендарски. 1972 3 49-71
Христов Христо, За самоуправлението на българите в османската държава през XV-XVIII в. 1973 1 18-42
Царидис Трендафилос, Външната политика на Гърция през 1936-1941 г. 1968 3 23-51
Цветкова Бистра, Хайдутството в българските земи през XV-XVIII в. 1968 4 31-59
Цветкова Бистра, Промени в османския феодализъм на балканските земи през XVI-XVIII в. 1971 4 55-73
Цветкова Бистра, Промени в положението на населението в балканските земи (края на XVI до средата на ХVIII в.) 1972 4 22-44
Чичовска Весела, Организационно изграждане и дейност на българо-съветските дружества (1944-1946 г.) 1967 4-5 72-96
Шарланов Диню, Създаване и дейност на легалната помощна организация (1929-1934 г.) 1966 5 3-26
Шарланов Диню, Отечественият фронт и най-новата история на България. 1967 2 3-26
Шарланов Диню, Г. Димитров за социалната природа на Отечествения фронт. 1972 2 18-37
Шнитман Абрам (СССР), България в идейното наследство на В. И. Ленин (по случай излизането от печат на пълното издание на Лениновите съчинения). 1966 4 3-29
Шнитман Абрам (СССР), Димитър Благоев за Ленин и ленинизма. 1970 1-2 27-52
Шнитман Абрам (СССР), Георги Плеханов в идейното наследство на Димитър Благоев. 1972 1 32-63
Шопов Петър, Владимир Илич Ленин и Съединените американски щати. 1970 1-2 179-194