Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  

Официални документи, редакционни и уводни статии
Божинов, Войн. Две десетилетия - равни на век. 1964 2-3 21-44
Бурмов, Александър К. Живот и дейност на Марин Дринов. [Доклад, изнесен на тържествено събрание в БАН по случай 50 г. от смъртта му]. 1956 3 6-15
Гановски, Сава. Освобождението на България от турско иго и някои проблеми на нашата марксистка историография, [Слово, произнесено при откриването на научната сесия на БАН по случай 80 г. от Освобождението.] 1958 2 3-12
Гандев, Хр. Априлското въстание през 1876 г. [Доклад, изнесен на чествуването в Централния дом на Народната армия по случай 80-годишнината]. 1956 3 16-25
Димитров, Георги. Доклад на... пред V конгрес на БКП. 1947/1948 3-4 257-330
Димитров, Георги. 3аключително слово на... пред V конгрес на БКП. 1948/1949 3-4 372-376
Другарят Вълко Червенков и нашата историческа наука. 1950/1951 1 3-6
[Живков, Тодор]. Осемдесет години от обесването на великия български революционер-демократ Васил Левски. [Доклад на..., изнесен на тържественото събрание в София на 19 февруари 1953 г.] 1953 2 125-142
Забележителен деец на международното работническо движение. (В памет на Георги М. Димитров). 1949/1950 1 17-26
Задачите на съветските историци в областта на новата и най-новата история 1949/1950 1 27-41
[Исторически преглед.] Уводни думи. 1945 1 3-5
[Исторически преглед.] Пред исторически избори. 1945 4 249-252
[Исторически преглед.] Георги Димитров за задачите на българската историческа наука 1946/1647 1 3-4
Косев, Димитър. Дмитриевич Греков. (Доклад на..., организирано на 26 април т.г. от БАН по случай седемдесетия рожден ден на академик Борис Дмитриевич Греков). 1951/1952 4-5 337-346
Косев, Димитър. Паисий Хилендарски и българското национално освободително движение. [Доклад на научната сесия, организирана от БАН по случай 190 години от написването на "История славянобългарска" от Паисий Хилендарски 1953 1 35-49
Косев, Димитър. Изводи от обсъждането. [Заключително слово при обсъждането на макета на том I "История на България"]. 1954 1 38-45
Косев, Димитър. Развитието на историческата наука в България след победата на Великата октомврийска социалистическа революция. [Доклад, изнесен на тържествената научна сесия организирана от Отделението за история, археология, философия и педагогика при БАН по случай 40-годишнината на Великата октомврийска революция]. 1957 6 3-15
Косев, Димитър. Развитието на българската историческа наука след победата на 9. IХ. 1944 г. 1959 4 26-41
Косев, Димитър. Шестдесет години от Илинденското и Преображенското въстание в 1903 г. [Доклад на тържествено събрания в София по случай 60 годишнината им]. 1963 5 23-33
Косев, Димитър. За състоянието и задачите на българската историческа наука. [Доклад, изнесен пред Националното съвещание на българските историци в София на 13-14. I. 1964 г.] 1964 4 3-39
Кутиков, Владимир. XV сесия на Общото събрание на ООН. 1960 6 3-17
Натан, Жак. Историческите решения на Втория национален конгрес на Отечествения фронт. 1948 3 273-290
Натан, Жак. Петият конгрес на БРП (к) и задачите на нашата историческа наука. 1948/1949 3-4 387-405
Натан, Жак. Историческото значение на народната победа на Девети септември. 1959 4 3- 25
Натан, Жак. Петнадесет години "Исторически преглед'". 1960 I 3-11
Натан, Жак, Академик Тодор Павлов и българската историческа наука. 1960 2 11-17
Натан, Жак. Двадесет и вторият конгрес на КПСС и българската историческа наука. 1962 3 3-16
Натан, Жак, Решаващи исторически събития на нашата съвременност. 1963 3 3-22
Несторов, Христо. Конгрес, който чертае нова историческа епоха. 1961 6 3-11
Никитин, С. А. Задачите на съветските историци в изследването на историята на България. [Доклад пред научните сътрудници от Института за българска история при БАН, изнесен на 4. X. 1954 г.] 1954 6 3-11
Никитин, С, А, Руската общественост и Освобождението на България. [Доклад, изнесен на паучната сесия на БАН по случай 80 г. от Освобождението] 1958 2 13-26
Обръщение от ЦК на БКП към членовете на Партията и към българският народ [по случай смъртта на Георги Димитров]. 1949/1950 1 6-10
Обръщение на ЦК на Българската комунистическа партия към членовете на Партията и към българският народ [по случай смъртта на Васил Коларов]. 1949/1950 3 257-260
Обръщение на ЦК на Българската комунистическа партия, на Министерския съвет на Народна република България, на Президиума на Народното събрание на Народна република България и Националния съвет на Отечествения фронт. [По случай смъртта на Й. В. Сталин]. 1953 2 115-116
От Централния комитет на Комунистическата партия на Съветския съюз, от Министерския съвет на Сюъза на ССР и от Президиума на Върховния съвет на СССР. [Обръщение по случай смъртта на Й. В. Сталин). 1953 2 113-114
Оцетя, Андреа. Приносът на румънския народ в Руско-турската война от 1877-1878 г. [Доклад, изнесен на научната сесия на БАН по случай 80 г. от Освобождението на България]. 1958 2 27-33
Павлов, Тодор. Безсмъртното дело на Паисий Хилендарски. [Встъпително слово на научната сесия по случай 190 години от написването на "История славянобългарска" от Паисий Хилендарски, организирана от БАН]. 1953 1 29-34
Павлов, Тодор. За марксическа история на България. [Изказване при обсъждането на макета на том I от "История на България"]. 1954 1 3-37
Павлов, Тодор. Бележит учен и културен деец. [Встъпителна реч на тържественото събрание, посветено на 50-годишнината от смъртта на Марин С. Дринов]. 1956 3 3-5
Петдесет години научна, културна и обществена дейност на академик Тодор Д. Павлов. 1956 6 3-4
Петров, Кирил и Мито Исусов. Деветдесет години от рождението на В. И. Ленин. 1960 2 3-10
Победата над хитлеристка Германия. 1945 2-3 89-93
Резолюция на V конгрес на БКП по марксистко-ленинската просвета и борбата на идеологическия фронт. 1948/1949 3-4 377-386
Решенията на Шестия конгрес на Българската комунистическа партия и задачите на историческата наука. 1954 4 3-13
Ръководителите на ВКП (б) и правителството на СССР за Георги Димитров [некролог за Георги Димитров]. 1949/1950 1  
[Стайков, Енчо]. Седемдесет и пет години от Освобождението на България от турско иго. (Доклад на др. . . .,.изнесен на 3 март 1953 г. пред тържественото събрание в Народния театър "Кръстьо Сарафов"). 1953 2 143-155
Сталин, Й. [В.] Националният въпрос и ленинизмът. Отговор на другарите , Мешков, Ковальчук и др. 1949/1950 2 129-142
Сталин, И. В. Реч, произнесена на заключителното заседание на XIX конгрес на Комунистическата партия на Съветския съюз. 1953 1 3-5
Й. В. Сталин, С. М. Киров и А. А. Жданов. Произведения върху основни въпроси на историята. 1953 3 225-233
[Тодоров, Горан Д.]. Родната история - могъщ фактор за патриотичното възпитание на нашия народ. 1959 1 3-14
[Тодоров, Николай]. Петилетката в съкратени срокове. 1958 6 3-5
Тодоров, Николай. Бележит деец на турския народ. [Доклад, изнесен на тържественото събрание в София на Дружеството на ООН по случай 25 г. от смъртта на Кемал Ататюрк]. 1964 1 3-11
[Хаджиниколов, В. Д.]. Против влиянието на буржоазната идеология и ревизионизма в историческата наука. 1958 3 3-10
[Хаджиниколов, В. Д.]. Седмият конгрес на Българската комунистическа партия задачите на нашата историческа наука. 1958 4 3-28
[Хаджиниколов, В. Д.]. Осмият конгрес на Българската комунистическа партия и някои важни задачи на нашата историческа наука. 1962 6 3-28
Хаджиниколов, Веселин. Двадесет години списание "Исторически преглед". 1964 2-3 3-20
[Христов, Хр. А.]. Академик Тодор Павлов и българската историческа наука. 1956 6 5-8
[Христов, Хр. А., Д. С. Ангелов, Г. Д. Тодоров, Н. Т. Тодоров и Хр. Н. Гандев]. Пети международен конгрес на славистите и участието на историците в него. 1963 6 3-25
Христов, Христо Ан. Интернационализмът на БКП и борбата за единство на международното революционно движение. 1964 6 3-14
Червенков, Вълко. Доклад на др.... пред V конгрес на БКП. 1948/1949 3-4 331-371
[Червенков, Вълко]. Слово на секретаря на ЦК на БКП, др. м-р Вълко Червенков, произнесено при погребението на др. Георги Димитров. 1949/1950 1 11-16
Червенков, Вълко. Първата стъпка. 1951/1952 1 3-5
Червенков, Вълко. Отговор до др. [акад. Ив.] Странски. 1951/1952 2 116-117
Червенков, Вълко. Отговор до др. Т. Павлов. 1951/1952 2 118-122
Червенков, Вълко. Реч на другаря..., произнесена на траурния митинг в София на 6 март 1953 година по случай смъртта на Йосиф Висарионович Сталин. 1953 2 117-118
Червенков, Вълко. Към 80-годишнината от гибелта на Васил Левски. 1953 2. 119-124