Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  

Материали и публикации
Ангeлов, Д. Сведения за славяните у византийски писатели. 1945/1946 2 240-244
Ангелов, Д. По въпроса за стопанския облик на българските земи през XI-XIV в. (Предимно по сведения на писмените извори). 1950/1951 4-5 426-442
Бачински, А. Д. (СССР) Нови данни за пребиваването на Любен Каравелов в Русия през 1869 г. 1961 5 79-85
Боршуков, Георги. За Третия конгрес на Българската работническа социалдемократическа партия. 1951/1952 4-5 506-511
Б[ояджиев], 0[гнян Д.] Първият устав и първата програма на Българската работническа партия "комунисти". [Програмата на групата на Д. Благоев в Петербург от 1883 г.] 1948/1949 2 225-226
Веков, Ангел. Две необнародвани писма на Димитър Благоев. 1963 6 94-97
Велева Мария Ник. Статии на Д. Благоев в органите на Сръбската социалдемократическа партия 1963 5 101-103
Великов, Стефан, Към въпроса за времето на Дядо Николовото въстание и за предателството, което улеснило неговия разгром. 1950/1951 2 206-209
Великов, Стефан. Материали за биографията на Александър Войков. 1956 2 90-99
Гандев, Хр. Писма на П. Р. Славейков и А. П. Шопов по Априлското въстание. 1945/1946 1 107-113
Георгиев, Кънчо. Някои нови документи за историята на партията и за дейността на Д. Благоев. 1956 4 103-106
Горненски Никифор. Кратки данни за действията на партизанските части в навечерието и по времето на Деветосептемврийското въстание. 1950/1951 1 92-115
Дивизиев, Иван Г. Нов документ за Яне Сандански. 1964 4 107-109
(Димитрова, Емилия П., Райна Николова, Величка Филипова) I. Документи за Димитър Благоев из държавните архиви на СССР и България. II. Документи за Димитър Благоев из Централния държавен архив у нас. 1954 3 104-112
Документи за Великата октомврийска социалистическа революция. 1947/1948 1 95-98
Енгелс, Фридрих. Положението в Германия. Първо писмо до редактора на "Northen Star". Прев. от немски Стефан И. Станчев. 1947/1948 1 106-111
Енгелс, Фридрих. Положението в Германия. Второ писмо до редактора на "Northen Star". 1947/1948 2 238-243
Eнгелс, Фридрих. Положението в Германия. Трето писмо до редактора на "Northen Star". (Прев. от оригинала Ст. Ив. Станчев).
1946/1947 3 360-365
Енгeлс, Фридрих. В навечерието на Мартенската революция 1848 г. (Превел от немски: Ст. Ив. Станчев). 1946/1947 4-5 543-548
Жечев, Николай. Неизвестна статия на български революционен демократ в румънски вестник. 1964 1 93-98
Из проектоустава на Българския революционен централен комитет, изработен от Васил Левски. 1945 4 321
Йотов, Кольо. В. "Правда" за революционното движение в България от 1919 до 1923 г. 1962 4 94-100
[Калбе, Ернстгерт]. Документи за революционните връзки между работническите движения в Германия и България през 20-те години на нашия век. 1956 6 80-88
Коджейков, Драгой. Учредителният конгрес на Общия работнически синдикален съюз (21-22 юли 1904 г.) 1950/1951 2 193-205
Конев, Илия. Нови сведения за Втората българска легия в Белград. 1960 6 91-99
[Лайббранд, Роберт]. Позив на Германската комунистическа партия, разпространен в средата на март 1941 г. във връзка с навлизането на хитлеристките войски у нас на 1. III. 1941 г. 1957 3 109-110
Л[амбре]в К[ирил]. Битката при Грюнвалд (15 юлий 1410 г.). [Прев. от „Хрестоматия по истории средних веков" от проф. Н. П. Грацианского и проф. С. Д. Сказкина, Москва, 1938 г., т.II, ч.I. 1945 1 65-69
Материали за историята на съпротивата на нашия народ срещу немско-фашистките окупатори и техните български слуги (1941-1944 г.) 1949/1950 4-5 610-622
Минев, Димо, Цани Гинчев за лясковските чорбаджии и градинарите. 1963 1 94-95
Мирчев, Милко. Един извор за вътрешната история на нашиге антични градове по Черноморието. 1946/1947 1 112
[Михайловски, Никола Хр.], Спомените на Никола Хр.Михайловски за Освобождението на България. 1949/1950 4-5 623-631
Мичев, Добрин, Нови материали за отражението на Първата руска революция (1905-1907 г.) в България. 1956 1 92-101
Ноков, Стоян, Студентски спомени от Женева (1889-1894 г.) 1956 4 81-103
Орманджиев, Иван Нови данни за Димитър Благоев и съучениците му в Одрин през учебната 1874/1875 г. 1962 3 85-90
Орманджиев, Иван, Нови данни за Г. С. Раковски по време на Първата българска легия и след нейното разтуряне. 1962 6 75-84
Паскалева, В., Е. Диловска. Димитър Благоев - почетен член на Петроградския съвет на работническите и войнишки депутати. 1981/1952 2 199-201
Пенев, Никола. Спомени за Димитър Благоев. 1956 4 78-81
Пепо, Петрак (НР Албания), Стоян Маслев. Страници от историята на българо-албанските дружески отношения през XIX в. 1960 3 113-122
Попов, Никола. Още данни за класовите различия в българското общество през турското владичество. 1954 6 53-58
Програма на Българския революционен централен комитет. 1945 2-3 235-236
Първият устав и първата програма на Българската работническа партия (комунисти) 1948/1949 2 226-233
Савова, Елена, Гаврил Георгиев, публицист на социализма у нас. Книгописен преглед от..., 1948/1949 3-4 497-508
Савова, Елена. Гаврил Георгиев, публицист на социализма у нас. Книгописен преглед от..., (Продължение от кн. 3-4). 1948/1949 5 643-655
Савова, Елена. Гаврил Георгиев - публицист на социализма у нас. Книгописен преглед от..., (Продължение от кн. 5, год. V). 1949-1950 1 121-127
Сохан, П. С. (СССР), Нови данни за живота и революционната дейност на Георги Димитров. 1962 4 88-93
Сохан, Павел Ст. (СССР). Първият български вестник в Русия. 1964 5 101-105
Стоименов, Стоян В. Из дейността на БКП в защита и подкрепа на Испанската република (1936-1939 г.) 1963 2 85-92
Стойков, Руси. Нови сведения за миналото на български селища през XV и XVI в. 1959 6 77-88
Стойчев Иван. Неизвестно писмо на Димитър Благоев. 1951 4-5 512-513
Тодоров, Горан Д. Необнародвани писма на Вела Благоева. 1962 1 83-85
[Тодоров, Николай]. Спомени за Иван Загубански. 1950/1951 3 344-348
Тодоров, Николай. Нови данни за аграрните отношения у нас през 60-те години на XIX в. 1958 5 102-113
Тодорова-Петкова, Бонка, Виктория Тилева. Някои нови материали за биографията на Вела Благоева. 1955 5 87-106
Трифонов, Трифон. Две непубликувани писма на Гоце Делчев. 1961 4 108-109
Улуняи, Акоп. Из неиздадени писма за Любен Каравелов. 1963 2 92-93
[Христов.Христо] Документи за Димитър Благоев из държавните архиви на СССР и България. 1954 3 104-112
Христов, Христо. Нови документи за биографията на Георги Димитров. 1955 3 96-98
Христов, Христо. Документ за българската история от средата на XVIII в. 1962 2 65-70
Цанев, Петър. Някои данни за Първия и Петия конгрес на Българската работническа социалдемократическа партия. 1954 5 105-108