Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  

Историография
Ангелов, Димитър и Горан Тодоров. Н.С. Державин като историк на българския народ. 1963 6 74-93
Натан, Жак. Мястото на Георги Бакалов в развитието на марксистко-ленинската историография. 1964 6 68-91
Фол, Александър и Васил Гюзелев. Античността и ранното средновековие до VII в. в българската буржоазна историография. 1964 4 91-106
Против буржоазните извращения и фалшификации
Бужашки, Евлоги Тод. Буржоазно-фашистки фалшификации на българското национално-революционно движение. 1951/1952 3 289-320
Несторов, Христо. Буржоазни фалшификации по историята на Великата октомврийска социалистическа революция и на съветския строй. 1951/1952 1 60-89
Дискусии и обсъждания
Ангелов, Димитър. Въпроси на феодализма в българските земи през ХIII-XIV в. 1960 6 61-90
Василев, Васил Ат. Стопанската конюнктура в България през 1925-1929 г. и една неточност в периодизирането на революционното работническо движение. 1963 4 83-107
Гандев, Христо. Към въпроса за периодизацията на българската история. 1950/1951 3 330-343
Генов, Минко. За началото на славянската писменост. 1949/1950 4-5 600-609
[Димитров, Михаил Дафиникичев]. Академик Тодор Павлов за идеологията на Любен Каравелов, [Т. Павлов, Към въпроса за идеологията на Любен Каравелов, Избрани произведения, т. III; Философия и исторически науки, София, 1960 г., стр. 81-90, 81-90]. 1963 3 67-85
Кондарев, Н. „Отговорът" на Хр. Гандев. 1947/1948 3 379-387
Косев, Димитър. Към въпроса за периодизацията на новата българска история. 1949/1950 3 360-366
Косев, Д. Класовите отношения в България през Възраждането. [Основен доклад при дискусията, организирана от Института за българска история при БАН]. 1950/1951 4-5 443-463
Натан, Жак. По въпроса за периодизацията на нашата история. 1950/1951 2 210-218
Натан, Жак. Отново по въпроса за класите и класовите отношения в България през Възраждането. [Изказване на дискусията на същата тема, организирана от Института за българска история при БАН]. 1950/1951 4-5 464-482
Снегаров, Иван. По въпроса за класите и класовите отношения през Възраждането. [Изказване на същата дискусия]. 1951/1952 2 202-210
Снегаров, Иван. По периодизацията на българската история. [Изказване на дискусията по този въпрос]. 1951/1952 1 100-108
Тодоров, Николай Т. По някои въпроси за икономическото развитие и за зараждането на капитализма в българските земи под турско владичество. 1961 6 87-105
Христов, Христо. Някои проблеми на прехода от феодализма към капитализма в историята на България. 1961 3 83-107
Лекции и консултации
Бурмов, Александър. Създаване на българската държава. 1951/1952 1 90-99
Крилов, Л. И. Ролята и мястото на селските партии в борбата за победата на социализма. 1964 6 92-102
Митев, Йоно. За аграрния преврат у нас, извършил се в резултат от Освободителната война през 1877-1878 г. 1953 6 638-656
Окан, Халис. Условия, поява и развитие на работническото и социалистическото движение в Турция. 1960 4 92-105
Стойчев, Тодор. За атеистическата пропаганда в България през периода на буржоазно-капиталистическото господство. 1959 5 115-130
Тодоров, Николай. Национално-освободителното движение в Турция след Първата световна война и утвърждаването на кемализма. 1951/1952 2 175-198
Тодоров, Николай. Противонародната политика на турските управници преди и след Втората световна война. 1951/1952 4-5 474-505
Тончев, Йордан. В. И. Ленин за Балканската война. 1953 5 509-525
Цветкова, Бистра А. Турският феодализъм и положението на българския народ до началото на XIX в. 1955 1 59-86