Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  

Статии
Алпатов, М. Нов етап в разработката на проблема за прехода от древния свят към средните векове. 1949/1950 4 568-582
Ангелов, Боню Ст. Някои проблеми на Кирилометодиевото дело. 1963 4 32- 50
Ангелов, Димитър. Към въпроса за поземлените отношения в средновековната балканска държава. 1945 4 285-298
Ангелов, Димитър. Робството в средновековна България. 1945/1946 2 129-156
Ангелов, Димитър. Приходи на средновековната българска държава. 1945/1946 4-5 385-411
Ангелов, Д. Феодализмът във Византия. 1946/1947 2 217-232
Ангелов, Димитър. Византийски влияния върху средновековна България. 1947/1948 4-5 401-416
Ангелов, Димитър. Византийски влияния върху средновековна България. 1948/1949 5 587-601
Ангелов, Димитър. Апокрифната книжнина като отражение на феодалната действителност и светогледа на експлоатираната класа в средновековна България. 1949/1950 4-5 493-508
Ангелов, Димитър. Антифеодални движения в Тракия и Македония през средата на XIV век. 1951/1952 4-5 439-456
Ангелов, Димитър. Турското завоевание и борбата на балканските народи против нашествениците. 1953 4 374-398
Ангелов, Димитър. За зависимото население в Македония през XIV в. 1957 1 30-66
Анков, Ангел. Георги Кирков. (По случай 30 години от смъртта му). 1949/1950 1 84-94
Арабаджиев, Сава С. Историческият Първи конгрес на Българската комунистическа партия през 1919 г. 1959 5 38-73
Баскин, М. Реакционната немска историография. 1945 2-3 218-234
Беров, Любен. Стопанската политика на правителството на Народния блок. 1953 3 244-273
Беров, Любен. Аграрното движение в Източна Румелия по време на Освобождението. 1956 1 3-35
Божиков, Божидар Д. Основни проблеми на античната история. 1945/1946 1 68-73
Божиков, Божидар Д. Петър Първи (1672-1689-1725 г.) 1945/1946 4-5 513-521
Божиков, Божидар Д. Реформите на Петър Велики (1672-1689-1725). (По случай 275-годишнината от рождението му). 1947/1948 4-5 493-505
Божинов, Войн. Борбата на българския народ против фашизма и хитлеристката окупация и победата на 9 септември 1944 г. 1954 5 3-30
Божинов, Войн. Участието на народно-демократическа България във войната против хитлеристка Германия. 1955 3 3-38
Бочкарев, В. Александър Невски. 1945/1946 3 317-335
Браунинг, Роберт. Комуната на зилотите в Солун (1342-1350 г.) 1949/1950 4-5 509-525
Бурмов, Александър. Феодализмът в средновековна България. 1945/1946 2 157-171
Бурмов, Александър. Зависимото население в България през ХIII и XIV в. 1946/1947 3 257-263
Бурмов, Александър. Нарастване на революционния подем всред българския народ през 1875-1876 г. 1950/1951 1 74-91
Бурмов, Александър. За началото на славянската писменост и книжнина. 1951/1952 1 50-59
Бурмов, Александър К. Към въпроса за отношенията между славяни и прабългари през VII-IX в. 1957 1 69-94
Бурмов, Александър К. Против буржоазно-идеалистическите становища по въпроса за налагането на християнството в България през IХ в. 1954 2 36-52
Бурмов, Александър К. Кризата в Българския революционен централен комитет през есента на 1875 г. и създаването на Гюргевския централен комитет. 1957 2 40-64
Бурмов, Александър К. Таен централен български комитет. (Образуване и първи период от развитието му). 1960 2 41-65
Бурмов, Александър К. Таен централен български комитет. (Втори период от съществуването му). 1960 3 59-84
Бурмов, Александър К. Съществувал ли е Централен революционен български комитет в Букурещ през1869-1872 г.? 1961 3 34-41
Бурмов, Александър К. Българското национално революционно движение и българската емиграционна буржоазия през 1867-1869 г. 1961 5 33-58
Бъчваров, Стефан М. Стопанската политика на комуните в България (1919-1923 г.) 1963 4 3-31
Василев, Васил Атанасов. Към въпроса за промишлената криза в България от 1929 до 1934 г. и за отражението й върху положението на работническата класа. 1957 2 3-39
Василев, Васил Ат. Текстилната индустрия у нас в първите години на стопанската криза от 1929-1934 г. и стачното движение на текстилните работници през 1931 г. 1958 5 27-62
Василев, Кирил. Димитър Благоев - Дядо. 1956 4 3-23
Василев, Кирил. Преломни събития в партийната история. 1963 6 26-42
Велева, Мария. Войнишките бунтове през 1913 г. 1958 1 3-33
Велева, Мария. Влошаване положението на народните маси по време на Балканската война. 1962 4 32-53
Велков, Велизар. Селото и градът в Тракия и Дакия през IV-V в.от н.е. 1955 4 32-55
Велчев, Велчо. Социална структура на България през Х век, според Беседата на презвитер Козма. 1945 2-3 138-155
Велчев, Велчо. Българи и руси в светлината на движението за славянско единство. 1948/1949 1 72-94
Вернер, Ернст (Лайпциг). Богомилство-Латинския Запад. 1957 6 16-31
Влахов, Туше. Сталин и националният въпрос на Балканите. 1949/1950 2 173-205
Влахов, Туше. Външната политика на Фердинад и Балканският съюз. 1949/1950 4-5 422-444
Влахов, Туше. Върховизмът и неговата роля по време на войните. 1950/1951 4-5 361-379
Влахов, Туше. Революционните борби на македонския народ и Илинденското въстание през1903 г. 1953 5 486-508
Влахов, Туше. Турско-българските отношения през 1913-1915 г. 1955 1 3-31
Влахов, Туше. Ленинизмът и националноосвободителните движения в зависимите и колониалните страни. 1960 3 3-22
Влахов, Туше. Възраждането в гр. Кукуш. 1960 6 18-50
Волгин, В. Диалектическият материализъм и историческата наука. [Встъпително слово на заседанието на Отдела за история и философия на Академията на науките на СССР от 18 юни 1945 г., посветено на 220-годишнината на Академията]. 1945 4 311-320
Гандев, Хр. Поглед върху европейския Ренесанс. 1945 1 49-64
Гандев,Христо. Парижката комуна. [Доклад, четен по случай годишнината й в Историко-филологическия факултет в София на 18 март 1947 г.] 1946/1947 4-5 519-53
Гандев,Христо. Причини за упадъка на Турската империя в периода от XVII до XIX век. 1946/1947 1 76-88
Гандев, Христо. Европейски изучвания на България през време на Възраждането. 1946/1947 2 162-182
Гандев, Христо. Към идейния разбор на Паисиевата история. 1946/1947 3 264-275
Гандев, Хр. Сталин и Китайската революция. 1949/1950 2 206-228
Гандев, Христо. Към историята на промишления капитализъм у нас през Възраждането. 1954 4 81-116
Генов, Цонко Ал. Подготовка, извършване и защита на Съединението през 1885 г. 1960 4 3-25
Генчев, Николай. Политическите борби между Отечествения фронт и буржоазната опозиция около създаването от 1947 г. 1962 5 3-31
Георгиев, Вл. Кога са дошли гърците в Гърция? 1947/1948 2 214-229
Георгиев, Георги. Масовите борби на работническата класа в периода на въоръжената борба (1941-1944 г.) 1964 2-3 72-93
Георгиев Емил. По въпроса за християнизирането на средновековна България. (Против догматизма и схематизма в нашата историческа наука). 1954 5 82-104
Горанов, Петър Ст. Икономическата помощ, оказана от Съветския съюз за развитието на нашето народно стопанство. 1959 4 65-94
Горненски, Никифор. Подготовка и извършване на Деветосептемврийското въстание. 1959 4 42-64
Горненски, Никифор. Създаване и нелегална дейност на Отечествения фронт (1942-1944 г.) 1964 4 40-68
Греков, Б. Д. Ленин и историческата наука. [Доклад, изнесен пред Общото събрание на Академията на науките на Украинската съветска социалистическа република]. 1945 2-3 94-116
Греков, Б. Създаване на руската държава [Доклад четен в Отдела по история и философия на Академията на науките на СССР по повод 220-годишнината от основаването на Академията]. 1945/1946 1 54-67
Григоров, К. И. Учението за обществено-икономическите формации и методологичното му значение за обществено-историческите науки. 1946/1947 3 318-334
Данева-Михова, Христина. Поява и значение на феодалния град. 1945/1946 3 349-354
Данов, Христо М. Из епохата и идеите на Александър Македонски. 1945/1946 3 336-348
Данов, Христо М. Към историята на Беломорска Тракия през елинистическата епоха. 1946/1947 2 129-141
Данов, Хр. М. Към материалната култура на тракийците през Омировата епоха. 1947/1948 1 15-21
Данов, Хр. М. Към социално-икономическото развитие на източната половина на Балканския полуостров през първите пет века пр. н. е. 1948/1949 1 59-71
Данов, Хр. М. Към историята на робството в древна Тракия. 1948/1949 3-4 406-417
Державин, Н. С. Произход на българите и образуване на първата българска държава. [Лекция, четена в Москва през зимата на 1943/1944.] 1945 1 6-33
Державин, Н. С. Богомилство и богомилите. 1945/1946 1 3-17
Елена, Диловска. Димитър Благоев и руското революционно движение. 1954 3 43-75
Димитров, Димитър П. Революционни брожения в Тракия и Мизия през Римско време. 1946/1947 1 35-51
Димитров, Д. П. Сталин и съветската археологическа наука. 1949/1950 2 229-241
Димитров, Д. П. Към въпроса за религията на траките от ранно-елинистическата епоха. 1957 2 65-81
Димитров, Илчо. Крахът на режима на пълномощията и разцеплението на Либералната партия (1883-1884 г.). 1963 2 23-53
Димитров, Илчо. Последното правителство на буржоазна България. 1964 5 3-33
Димитров, Михаил. За дейността и идеите на Любен Каравелов. 1954 2 3-18
Динеков, Петър. Книжовни средища в средновековна България. 1946/1947 4-5 407-425
Димитров, Страшимир Ат. Чифлишкото стопанство през 50-70-те години на XIX век. 1955 2 3-34
Димитров, Страшимир Ат. Към въпроса за отменянето на спахийската система в нашите земи. 1956 6 27-58
Димитров, Страшимир Ат. Политиката на управляващата върхушка в Турция спрямо спахийството през втората половина на XVIII в. 1962 5 32-60
Димитрова, Стела. Борбата на БКП (т. с.) за изграждане на единен фронт (септември 1923 г.-април 1925 г.) 1959 3 3-31
Дмитревски, Н. Как е създадена конституцията на Съединените щати на Америка. 1945/1946 1 74-95
Добрев, Георги Михайлов. Септемврийското народно антифашистко въстание през 1923 година и проблемите на българската народна и национално-освободителна революция. (По случай неговата 25-годишнина). 1948/1949 1 3-12
Донев, Доньо В. Борбата за възстановяване на народното стопанство у нас през периода от 1944 до 1948 г. 1958 4 13-43
Донева, Мария. Борбата на българския народ за мир през периода на подготовката на Втората световна война (1936-1939 г.) 1956 5 3-6
Дьосеги, Ищван (Унгария). Българският въпрос в австро-унгарската външна политика след Санстефанския мир (1878-1879 г.) 1964 1 37-62
Зарев, Пантелей. Политическите партии в България непосредствено след Освобождението. 1945 4 299-310
Златев, Златко Д. Борбата на българската работническа класа против саботажа на фабрикантите (1944-1947) 1964 2-3 124-150
Ирибаджаков, Никола. Народните маси като обществено-историческа категория. 1956 2 3-22
Исусов, Мито Ц. Борбата на БРСДП за създаване на революционни професионални съюзи (1907-1911 г.) 1959 1 45-79
Исусов, Мито. За предпоставките и закономерностите на социалистическата революция в България. 1964 2-3 45-71
Йонов, Михаил П. По въпроса за политиката на Австрия към Турция и политическите движения в България от края на XVI до началото на XVIII в. 1956 5 27-53
Йоцов, Ярослав. Балканската война. 1946/1947 4-5 435-455
Йоцов, Ярослав. Класи и партии у нас до 1923 година. 1947/1948 2 177-193
Йоцов, Ярослав. Намесата на България в Първата световна война. 1947/1948 4-5 417-438
Йоцов, Ярослав. Управлението на „Демократическия сговор". Статия първа. 1948/1949 1 13-58
Йоцов, Ярослав. Управлението на „Демократическия сговор". Статия втора. 1948/1949 3-4 451-488
Йоцов, Ярослав. Управлението на Земеделския съюз (1919-1923 г.) (Cтатия първа). 1949/1950 3 305-327
Йоцов, Ярослав. Управлението на земеделския съюз (1919-1923 г.). (Статия втора). 1950/1951 3 249-282
Йоцов, Ярослав. Към характеристиката на „народняшкото" управление (1894-1899). 1951/1952 2 123-142
Йоцов, Ярослав. За социално-икономическата основа на фашистката диктатура у нас в нейния начален етап (1923-1925 г.) 1959 5 3-37
Кабакчиев, Христо. България в Първата империалистическа война (1915-1918 год.) 1947/1948 1 40-56
Казачкова, Д А (Ленинград). Към въпроса за богомилската ерес в древна Русия през XI в. 1957 4 45-78
Калбе, Ернстгерт. Помощта на германските работници за преследваните от фашизма в България през 20-те години на нашия век. 1956 6 9-26
Караколов, Райчо Кир. Революционният и творчески път на Христо Кабакчиев (1878-1940 г.) 1947/1648 2 194-213
Караколов, Р. Характерни моменти от борбата на Българската работническата партия - комунисти. [Доклад пред партийния актив в София, изнесен в Клуба на културните дейци на 21. X. 1948 г.] 1948/1949 2 129-156
Караколов, Райчо. Историко-материалистическите възгледи на Димитър Благоев. 1948/1949 5 521-548
Караколов, Райчо. Сталин - гениален продължител на делото на великия Ленин. 1949/1950 2 143-158
Караколов, Райчо. Велик пролетарски революционер и учен [за Васил Коларов]. 1949/1950 3 261-275
Каракостов, Стефан. В. Г. Белински и българската литературна обществена мисъл. (По случай стогодишнината от смъртта на В. Г. Белински). 1948/1949 1 95-108
Клибанов, А. Военната организация на старите славяни. 1945/1946 2 193-209
Коен, Давид Б. Ограбването на българското народно стопанство чрез снабдяването на германските окупационни войски през Втората световна война. 1961 4 3-40
Кожухаров, Къню. 60 години борчески път на Българския земеделски народен съюз. 1960 1 12- 39
Кожухаров, Къню. Селското кооперативно движение в България в и началния му период (1890-1918 г.). 1962 2 27- 53
Коларов, В. Българският народ в борбата му за нова България. 1945 1 253-284
Кондарев, Никола. Още веднъж за идеологията и дейността на Любен Каравелов. 1955 1 3-31
Конобеев, В. Руско-българското бойно другарство през войната от 1877-1878 г. [Преп. от сп. „Вопросы истории", № 10, 1951 г.]. 1951/1952 3 221-250
Косев, Д. Просветното движение в България през първата половина на XIX век. 1945/1646 2 172-192
Косев, Д. П. Р. Славейков и българското национално-революционно движение. 1946/11947 1 52-75
Косев, Д. Отражението на Кримската война (1853-1856 г.) в България. 1946/1647 2 183-200
Косев, Д. Васил Ев. Априлов и Русия. 1946/1947 4-5 426-434
Косев, Д. Положението на българския народ преди Априлското въстание. 1947/1948 2 145-154
Косев, Д. Идеалистическо и материалистическо разбиране на Българското възраждане. 1947/1648 3 317-332
Косев, Д. Начало на антируската политика на българската едра буржоазия и П. Р. Славейков. 1948-1649 2 165-185
Косев, Д. Селското движение в България в края на XIX в. Основаването на БЗНС и отношението на БРСДП към селския въпрос. 1948/1949 5 549-586
Косев, Д. Въстанието на селяните в Северозападна България през 1850 г. и неговите причини. 1949/1950 4-5 474-492
Косев, Димитър. Септемврийското въстание през 1923 г. 1953 5 453-485
Косев, Димитър. Борбата на българския трудов народ под ръководството на БКП (т. с.) в защита на Съветска Русия през 1919-1922 г. 1954 5 31-50
Косев, Димитър. Към изясняване на някои проблеми от историята на България през XVIII и началото на XIX в. 1956 3 26-62
Косев, Д. Историческата наука в България през 1956 и 1957 г. [Препеч. с допълнения от сп. „Вопросы истории", № 7 от 1958 г.] 1958 6 6-33
Косев, Димитър. Ревизионистически фалшификации на българската история у скопските историци. 1959 1 15-44
Косев, Константин Д. Пречки за развитие на капиталистически отношения в българското градско стопанство през 60-те и 70-те години на XIX в. 1964 5 34-57
Крънджалов, Димитър. Развой и форми на славянската идея. 1946/1947 4-5 456-477
Крънджалов, Д. 30 години Чехословашка република. 28. X. 1918-28. X. 1948 г. 1948/1949 2 186-208
Куев, Куйо М. Революционната дейност на Адам Мицкевич през 1848 г. 1955 6 3-26
Ланков, Никола. Създаването на Федеративна народна република Югославия. 1947/1948 4-5 506-527
Мавродинов, Никола. Влияния от държавните форми на западния феодализъм през Второто българско царство. 1945 2-3 167-171
Манафов, Грую. Към въпроса за смазване съпротивата на буржоазията в НР България. 1962 2 3-26
Миков, В. Старите славяни на юг от Дунава. 1946/1947 2 142-161
Милчев, Ат. Социално-икономическият и обществено-политически строй на траките (VIII-IV в. пр. н. е.) 1949/1950 4-5 526-552
Митев, Димитър. За стратегията и тактиката на съвременното комунистическо движение. 1962 1 3-31
Митев, Йоно. Вековната борба на славяните с немските завоеватели. 1945 2-3 172-198
Митев, Йоно. Покръстването на българите. 1945/1946 4-5 412-434
Митев, Йоно. Образуването на българската нация. 1947/1948 3 291-316
Митев, Йоно. Отношението на великите сили към Съединението на България през 1885 г. 1954 4 57- 80
Михов, Марин. Великата октомврийска социалистическа революция. 1947/1948 1 57- 80
Михова, Христина Ив. Ролята на западните империалистически сили за установяване и укрепване на фашистката диктатура у нас от 1926 до 1931 г. 1954 1 46-68
Мичев, Добрин. Работата на Българската комунистическа партия за организиране на децата на трудещите се от 1921 до 1935 г. 1958 6 34-58
Мичев, Добрин. Четническото движение у нас при условията на подготовка на ново въоръжено въстание (1924-1925 г.). 1960 3 23-58
Мичев, Добрин. Из дейността на Г. Димитров като ръководител на Партията и народнодемократичната държава (1944-1949 г.). 1962 3 17-44
Мутафчиева, Вера П. Към въпроса за състава и облика на османската феодална класа през XIV-XVII в. 1958 1 34-57
Мутафчиева, Вера П. За състоянието на спахилъка през ХI-ХVI в. 1959 3 32-63
Мутафчиева, Вера П. Откупуването на държавните приходи в Османската империя през XV-XVII в. и развитието на паричните отношения. 1960 1 40-74
Мутафчиева, Вера П. Към въпроса за състава и облика на османската феодална класа през ХV-ХVI в. 1961 6 46-80
Натан, Жак. Класи и класови отношения в епохата на Българското възраждане 1945 1 34-48
Натан, Жак. Идеен и социологичен разбор на "Записките" на Захарий Стоянов. 1945 2-3 117-137
Натан, Жак. Идеологичен и социологичен разбор на „Под игото" от Ив. Вазов. 1945/1946 1 34-53
Натан, Жак. Идеологията на Христо Ботев. 1945/1946 3 272-316
Натан, Жак. Родовият строй у славяните. 1946/1947 1 24-34
Натан, Жак. Димитър Благоев за обществено-икономическото развитие на България. 1946/1947 3 276-317
Натан, Жак. Учението за обществено-икономическите формации. 1946/1947 4-5 393-406
Натан, Жак. Георги Димитров за обществено-икономическото развитие на България. 1947/1948 1 3-14
Натан, Жак. Икономическото и социално развитие на България като резултат от Освобождението (1877-1878 г.) 1947/1948 4-5 439-456
Натан, Жак. Димитър Благоев (Дядото). 1948/1949 5 513-520
Натан, Жак. Към въпроса за влиянието на Сталиновите идеи върху развитието на българската историческа наука. 1949/1950 2 159-172
Натан, Жак. Др. Васил Коларов против лявото сектантство и троцкизма в България. 1949/1950 3 276-294
Натан,Жак. Приносът на другаря Георги Димитров за развитието на историческата наука. 1950/1951 1 7-31
Натан, Жак. Икономическата мисъл у нас през епохата на Възраждането. 1950/1951 3 291-312
Натан, Жак. Бузлуджанският конгрес. 1951/1952 1 18
Натан, Жак. Новият гениален труд на Й. В. Сталин „Икономически проблеми на социализма в СССР". 1953 1 6-28
Натан, Рената. Класически исторически труд на революционния марксизъм. [По случай 10-годишнината от излизането на „История на ВКП(б) кратък курс на Й. В. Сталин]. 1948/1949 2 157-164
Недков, Б. Поголовният данък в Османската империя с оглед на България. 1945/1946 1 18-33
Несторов, Христо. Комунистическият интернационал - рожба на международната социалистическа революция. 1959 5 74-97
Никитин, С. А. Образуване на българския народ и възникване на българската държава. [Преп. от „Вестник Московского университета", Серия Общественных наук, № 1, 1952 г., стр. 131-153]. 1953 1 50-77
Ников, Нико. Карл Маркс за балканските народи и за политиката на големите държави на Балканите. 1953 3 234-243
Новосадски, Н. И. Художественото възпитание в древна Гърция. [преп. от сп. „Вестник древней истории"]. 1945 2-3 199-217
Панайотов, Ив. Австрия, Русия и съдбата на Балканите 1945/1946 4-5 482-512
Панайотов, Иван. Англия и Русия в навечерието на Освободителната война 1957 1 3-29
Панайотов, Иван. Англия и Русия през време на Освободителната война. 1957 3 32-69
Панайотов, Любомир. Борбата на БКП (т. с.) против ликвидаторите след Септемврийското въстание (1923-1925 г.) 1951/1952 4-5 380-409
Панайотов, Любомир. Борбата на Българската комунистическа партия против ликвидаторската група „Нов път". 1954 6 12-38
Панайотов, Панайот. Руските емигранти в България и движението сред тях за връщане в Съветска Русия (1920-1923 г.). 1963 5 34-61
Паскалева, Виржиния. За общинската политика на БРСДП до войните и дейността на Димитър Благоев като общински съветник през 1911-1915 г. 1954 3 76-103
Паскалева, Виржиния. Икономическото проникване на Австрия у нас от 30-те години на XIX в. до Кримската война. 1956 2 23-48
Паскалева, Виржиния. За търговските връзки между Франция и българските земи от началото на XIX в. до Освобождението. 1960 5 53-84
Паскалева, В. За началния етап в образуването на българска нация. 1962 6 29-52
Пастухов, Ив. Борби за социална справедливост в българските земи през вековете. (Древност и средновековие). 1945 2-3 156-166
Петков, Петко Д. Конфискуване на имуществата, придобити чрез спекула и по незаконен начин, след 9. IX. 1944 г. 1961 3 3-33
Петров, Кирил. Характерни особености и развитие на културната революция у нас. 1959 4 95-110
Петров, Петър Хр. Буржоазно-идеалистическите и реакционно-фашистките възгледи на проф. Петър Мутафчиев. 1950/1951 4-5 393-425
Петров, Петър. Унията между България и Римската църква през 1204 г. и Четвъртият кръстоносен поход. 1955 2 35-57
Петров, Петър. Поражението на латинците при Одрин през 1205 г. и неговото историческо значение. 1960 4 26-51
Петрова, Димитрина. Българският земеделски народен съюз и Народният фронт (1935-1939 г.) 1963 1 3-31
Петрова Славка. Неуспехът на монархо-фашистите да ликвидират народоосвободителната въстаническа армия през август 1944 г. 1960 5 17-52
Примов, Борислав. Великата харта на свободите. 1945/1946 2 210-225
Примов, Борислав. Гръцко-български съюз в началото на ХIII век. 1947/1948 1 22-39
Примов, Борислав. Към въпроса за обществено-политическите възгледи на богомилите. 1955 1 32-48
Примов, Борислав. Отношението на богомилите и на техните западни последователи към труда, частната собственост и държавата. 1956 1 36-58
Примов, Борислав. България като център на антицърковна и еретическа дейност в средновековна Европа. 1959 2 36-72
Примов, Борислав. За икономическата и политическата роля на Първата българска държава в международните отношения на средновековна Европа. 1961 2 33-62
Радков, Иван. Комитетите на Отечествения фронт - фактически органи на местната власт непосредствено след 9 септември 1944 г. 1963 2 3-22
Радойков, Владимир. Работническия контрол в нашата промишленост през първия етап на народната демокрация. 1955 5 3-26
Сирков, Димитър. Френската комунистическа партия и войната в Индокитай (1946-1954 г.) 1958 3 45-67
Стайков, Енчо. Войнишкото въстание през 1918 година. 1946/1947 2 201-216
Стефанов, Никола. Ролята на географската среда в общественото развитие и някои методологически проблеми на нашата историческа наука. 1957 3 3-31
Стефанов, Никола. Реакционният и антинаучен характер на съвременните възгледи за историческата наука. 1958 3 11-44
Стефанов, Никола. Основни черти и изисквания на марксистко-ленинския исторически метод. 1959 6 3-25
Стефанов, Никола. Опит за социологически анализ на някои факти и събития от българската средновековна история. 1963 3 26-48
Стоянов, Маньо. Чалъковци. (Към историята на един чорбаджийски род). 1950/1951 3 313-329
Тишев, Димитър. Борбата на БКП за съюз между работническата класа и трудещите се селяни в подготовката и провеждането на Септемврийското въстание през 1923 г. 1958 3 3-26
Тишев, Димитър. Влиянието на Ленин у нас по време на Първата световна война и на революционната криза. 1960 2 18-40
Тодоров, Ангел Ст. Борбата на Д. Благоев против общоделството за революционна политика и тактика на българската работническа класа. 1956 4 24-49
Тодоров, Горан. За отражението на Великата отечествена война на Съветския съюз у нас през 1941 и 1942 год. 1951/1952 4-5 347-379
Тодоров, Горан Д. Борбата на БРСДП (т. с.) против вмъкването на България в Първата световна империалистическа война. 1953 6 593-621
Тодоров, Горан Д. Дейността на Временното руско управление в България по уреждане на аграрния и бежанския въпрос през 1877-1879 г. 1955 6 27-59
Тодоров, Горан Д. Уреждането на аграрния и бежанския въпрос в Княжество България в първите години след Освобождението (1879-1881 г.) 1961 1 25-52
Тодоров, Горан Д. Политиката на българските буржоазни правителства по аграрния и бежанския въпрос след държавния преврат от 1881 г. (1881-1886 г.) 1961 2 3-32
Тодоров, Николай. Ленинската „Искра" и българските революционни марксисти 1950/1951 3 283-290
Тодоров, Николай. За някои промени в характера на цеховата организация у нас през първата половина на XIX в. 1958 4 44-76
Тодоров, Николай. За наемния труд в българските земи към средата на XIX в. 1959 2 3-35
Тодоров, Николай. По някои въпроси на балканския град през ХV-ХVII в. 1962 1 32-58
Тодоров, Я. Очерк на античната цивилизация в България през времето на римските императори. 1945/1946 3 257-271
Тодорова, Цветана. Борбата на Георги Димитров против реформизма в синдикалното движение до войните (1904-1912 г.) 1951/1952 4-5 410-438
Тодорова, Цветана. За началото на революционното работническо младежко движение у нас. 1955 3 39-61
Тодорова, Цветана. Към историята на Българския земеделски народен съюз в навечерието на войните. 1955 5 27-53
Тончев, Йордан Н. Масово-политическата дейност на Отечествения фронт и участието му във въоръжената борба (1943-1944 г.). 1962 4 3-31
Топалов, Владислав. Към историята на радослависткия режим (19 януари 1899 - 27 ноември 1900 г.) 1961 6 12-45
Топалов, П. Борба на българския народ за демократично устройство и независимост на България (1878-1894г.) 1945/1946 4-5 435-481
Топалов, П. Съпротивата на българския народ срещу немско-фашистките окупатори (1941-1944 г.) 1949/1950 4-5 385-421
Топенчаров, Владимир. Петнадесет години политика на мир. 1959 1 3-24
Топенчаров, Вл. Някои особености в историческото развитие на новоосвободените страни в Азия и Африка. 1961 1 3-24
Трифонова, Минка. Борбата на Българската комунистическа партия за укрепването и пълната победа на кооперативния строй след Априлския пленум на ЦК на БКП (април 1955-юни 1958). 1961 5 3-32
Унджиев, Ив. За началото на революционно-организационната дейност на Васил Левски. 1963 1 32-61
Хавранкова, Ружена (Чехословакия). Откликът на Априлското въстание през 1876 г. сред чешкото общество. 1959 6 26-52
Хаджиниколов, Веселин. Херцен и обществено-политическият живот на Русия през XIX в. 1946/1947 4-5 478-518
Хаджиниколов, Веселин. Историческото място и значение на „Манифеста на комунистическата партия". 1948 3 333-358
Хаджиниколов, Веселин. Исторически корени и предистория на революционните събития в Китай. 1948/1949 5 602-540
Хаджиниколов, Веселин. Ленин и Сталин за значението на Първата руска революция (1905-1907 г.). [По случай 45 години от началото на революцията - 9-22 януари 1905 г.) 1949/1950 3 328-355
Хаджиниколов, Веселин. Отзвуци и влияния у нас на Първата руска революция от 1905-1907 г. 1949/1950 4-5 445-473
Хаджиниколов, Веселин. Помощта на българския народ за пострадалите от глада в Поволжието през 1921 г. 1951/1952 3 251-288
Хаджиниколов, В. и Н. Тодоров. Политиката на САЩ след Първата световна война и американската продоволствена „помощ" за България през 1919 г. 1953 4 345-373
Хаджиниколов, Веселин. Съединението на Украйна с Русия и българският народ. 1954 2 19-35
Хаджиниколов, Веселин. Отношенията между България и Съветския съюз след Октомврийската революция до нормализирането им през 1934 г. 1954 4 14-56
Хаджиниколов, Веселин. Борбата на съветското правителство за мир непосредствено след Октомврийската революция и Партията на тесните социалисти. 1957 5 3-42
Хан, Хунг-Соо. Мао-Це-Тунг, великият организатор и пълководец на нов Китай. 1947/1948 3 359-367
Хан, Хунг-Соо. Обществата в Източна Азия. 1947/1648 4-5 528-555
Хензел, Витолд. Начало на полската държава. 1954 2 53-66
Христов, Хр. Отношението на Зах. Стоянов към българското национално-революционно демократично движение и към социализма. 1947/1948 2 155-176
Христов, Христо, Идейната еволюция на българските революционери след Освобождението. 1948/1949 3-4 418-450
Христов, Хр. Към въпроса за влиянието на Великата октомврийска социалистическа революция в България. 1949/1950 1 42-83
Христов, Хр. Др. Васил Коларов и българската историография. 1949/1950 3 295-304
Христов, Христо. Войнишкото въстание през 1918 г. 1950/1951 1 32-73
Христов, Хр. Към характеристиката на Стамболовия режим. 1951/1952 1 19-49
Христов, Хр. Лайпцигският процес и отзвукът му в България. 1953 2 156-179
Христов, Христо. Върху някои проблеми на българската историческа наука. 1953 6 565-592
Христов, Христо, Димитър Благоев - Дядото 1954 3 3-42
Христов, Христо. Борбата на българския народ в защита на Съветска Русия против подпомагането на Деникиновата контрареволюционна армия 1957 5 43-57
Христов, Христо Ив. Първият интернационал - дело на работническата класа. 1964 6 15-45
Христу, Василе. Добруджеану Гереа и българите. 1947/1948 1 81-90
Цанкова, Геновева. Населението на Източната римска империя и варварите през епохата на варварските нашествия. 1951/1952 2 143-165
Цветкова, Бистра, Поземлените отношения в българските земи под османско владичество до средата на ХVII век. 1950/1951 2 158-192
Цветкова, Бистра. Характерни черти на османския феодализъм в българските земи. 1650/1951 4-5 380-392
Цонев, Стефан. Стоковото производство във феодална България. 1954 5 51-81
Шапкарев, Ив. Кръстоносните походи. Причини, място и значението им за историческото развитие на Западна Европа. 1946/1947 3 335-349
Шарланов, Диньо. Отечественият фронт в условията на социалистическото строителство (1948-1961 г.) 1962 3 45-69
Шарова, Крумка. Карл Маркс и Фридрих Енгелс за развитието на южните славяни и на българския народ. 1949/1950 4-5 553-567
Шарова,Крумка. Буржоазната историография и участието на България във войните (1912-1918 г), 1950/1651 2 129-157
Шарова, Крумка. Разцеплението на БРСДП през 1903 г. и синдикалното движение. 1953 2 180-210
Шарова, Крумка. Селските вълнения в Русенско против десятъка в Русенско през 1900 г. 1957 4 3-44
Шарова, Крумка. Българското социалистическо движение в навечерието на Бузлуджанския конгрес (1890-1891 г.). 1961 4 41-74
Шарова, Крумка. Сътрудничество мeжду сръбските и българските социалисти през 90-те години на XIX век. 1964 1 12- 36
Шелудко, Д, Касабов, Мацини и Левски. 1947/1948 4-5 457-492
Щерев, Пантелей. Общи борби на българския и гръцкия народ срещу хитлеро-фашистката окупация, 1963 3 3-25