Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Съобщения
Аморт, Честмир. (Чехословакия). Прогресивните традиции на чешко-българската дружба. 1959 3 77-99
Ангелов, Б, Ст. Класовият характер на старобългарската литература. 1947/1948 4-5 556-561
Ангелов, Боню Ст. Относно годината на изнамирането на славянската писменост. 1958 3 101-107
Ангелов, Боню Ст. Някои моменти из живота и делото на Софроний Врачански. (По случай 150 години от смъртта му). 1964 1 85-92
Андреев, Михаил. Българското обичайно право и неговото развитие през последните десетилетия на турското иго. 1956 5 58-71
Анев, Петър. Комунистическото движение в Пловдивски окръг след Първата световна война (1918-1922 г.). 1961 3 4Й- 72@
Антонова, Вера. За мястото на аула на хан 0муртаг. 1962 5 84-86
Атанасов, Жечо. Из историята на народното учителско движение в България в края на XIX век. 1957 1 85-94
Батовски, Хенрик. Легионът на Мицкевич и славянските народи през 1848-1849 г. 1957 ) @ 67-82
Беров, Любен. „Източните железници" в България (1873-1908 г.) 1959 1 80-104
Бирман, М, А. (Москва). Към въпроса за участието на българи във Великата октомврийска социалистическа революция и Гражданската война. 1957 6 32-41
Бланк, А. С. (СССР). Димитър Благоев - основател на първата марксистка организация в Русия. 1959 2 78-93
Бланк, А. С. (СССР). Лайпцигският процес и антифашисткото движение в Германия. 1964 5 58-66
Близнакоз, Петко. Борбата на БКП за създаване на легална работническа партия в България (1926-1927 г.) 1959 3 64-77
Боршуков, Георги. Дончо Сумпуров - организатор на борбите на печатарските работници през 1894-1895 г. 1953 3 274-290
Боршуков, Георги. За оригинала на първия брой от Ботевия вестник „Нова България". 1956 4 58-67
Брадинска Радка Н. Навлизане на жените в работническото движение и начало на социалдемократическото женско движение в България. 1964 4 76-90
Бурмов, Александър. За датата на две телеграми от Христо Ботев. 1950/1951 4-5 510-512
Бурмов, Александър К. Формиране на Ботевата чета. 1956 4 67-77
Бурмов, Александър К. Поправки към том първи от „Архив на Г. С. Раковски". 1956 5 72-78
Бурмов, Александър К. Един неизяснен момент от биографията на В. Левски. 1957 3 79-80
Бьодей, Йожев [Унгария]. България в спомените на унгарските емигранти - сподвижници на Кошут. 1958 6 82-91
Валев, Любомир Борисович. Димитър Благоев и руското революционно движение през 80-те години на XIX в. 1956 4 50-57
Ванков, Васил. Идейно-политическата еволюция на БЗНС през 1947-1948 г. 1960 6 51-60
Василев, Кънчо. Отзвуци на Ленските събития у нас. 1951/1652 4-5 457-462
Веков, Ангел. Руската революционна емиграция в Швейцария и българските студенти-социалдемократи (1885-1912 г.) 1963 1 62-73
Велики, Константин. (НР Румъния). Съдбата на осъдените четници от първото революционно движение в Браила през 1841 г. 1958 6 92-95
Велики, Константин. (НР Румъния). За търговията на българските градове с Австрия в края на XVIII и началото XIX в. 1959 6 61-76
Великов, Стефан. Никола Куруто - знаменосецът на Ботевата чета. 1947/1948 1 96-98
Великов, Стефан. Сава Геренов - един забравен революционер. 1948/1949 1 109-114
Великов, Стефан. Нови сведения за двама Ботеви четника. 1948/1949 5 641/642
Великов, Стефан. БКМС след септември 1923 г. и основаването на РМС. 1958 6 59-72
Великов, Стефан. Българската общественост и националноосвободителната борба на турския народ (1919-1923 г.) 1964 4 69-76
Велков, Велизар. По някои проблеми на късноантичното село в Тракия. 1956 5 93-110
Велков, Ив. Старото Търново. Разкопките на Момина крепост през 1942-1943 г. 1945/1946 1 96-102
Венедиков, Иван. Келтското нашествие в нашите земи през III в. пр. н. е. под светлината на археологическите материали. 1955 3 77-95
[Възвъзова-]Каратеодорова, Кирила. Един непубликуван документ от Васил Левски. 1954 4 117-121
Възвъзова-Каратеодорова, Кирила. Два непубликувани документа за биографията на Стефан Караджа. 1955 3 62-65
Възвъзова-Каратеодорова, Кирила. Уточняване на някои непроучени факти от живота и дейността на войводата Никола Генчев Вираноолу (Дядо Никола). 1963 1 73-79
Гандев, Хр. Един опит за въстание във Видин и Видинско по време на Руско-турската война от 1768-1774 г. 1954 6 39-52
Ганов, Банко. Борбата на Д. Благоев за създаване на социалистическо учителско движение в България. 1961 4 84-93
Генов, Цонко. Спомени на поборника и опълченец Станю Г. Гъдев. 1955 5 77-79
Генчев, Николай. Изборите за Велико народно събрание през октомври 1946 г. 1964 2-3 213-229
Георгиев, Георги. Формирането на пернишкия рудничарски пролетариат. 1958 6 72-81
Георгиев, Георги. Поява и развитие на работническото движение в София (1885-1900 г.) 1963 5 71-85
Георгиев, Емил. Покръстването на славяните и българите и началото на славянската писменост според вести в "Сказанието" на Черноризец Храбър. 1947/1948 1 91-94
Георгиев, Петър. Ролята и значението на в."Работник" в историята на Партията и работническото движение у нас. 1953 1 78-88
Георгиева, Соня. За керамичното производство в средновековен Преслав (въз основа на археологически материали). 1953 6 625-635
Горов, Иван П. Вела Живкова в Одрин и Битоля през учебната 1881/1882 г. 1958 4 77-83
Григоров, Боян. Борбата на Българската комунистическа партия против белия терор и за извоюване на политическа амнистия (1925-1929 г.). 1960 5 5-106
Григоров, Боян. Борбата на партията в защита на Ботевото дело през периода на стабилизацията (1925-1929 г.) 1963 4 63-71
Григоров, К. И. Стопанска история и социология. 1945/1946 3 360-364
Давидович, Давид С. (СССР). Съветско-германските отношения в периода на Рурската криза през 1923 г. 1963 4 51-63
Данов, Хр. М. Впечатленията на двама очевидци от Тракия през II век от нашата ера. 1946/1947 4-5 533-540
Даскалов, Данаил и Илия Бочев. Движението за дружба и пакт със Съветския съюз у нас през 1940 г. 1961 5 59-68
Даскалов, Дончо Ат. Из революционните борби в Сливенско в края на 1924 и началото на 1925 г. 1964 5 66-79
Джумалиев, Г. С. Неизвестна преписка между читалище „Архангел Михаил" в Шумен и Д. Благоев. 1953 5 526-529
Джумалиев, Г. С. Първата политическа реч на В. Коларов в Шумен на 29 октомври 1900 г. 1956 5 54-58
Джумалиев, Г С. Участието на гр. Шумен в революционното движение през 1875 г. 1958 2 45-57
Димитров, Димитър П. Сто години от раждането на руския византинист академик Феодор Иванович Успенски. 1945/1946 2 226-235
Димитров, Страшимир Ат. Към историята на чифликчийството в Русенско. 1958 4 84-98
Димитрова, Ем. и В. Филипова. Из дейността на комунистите в парламента след Септемврийското въстание (9. XII. 1923-6. III. 1925 г.) 1956 1 59-74
Димитрова, Стела. Георги Димитров като организатор и редактор на виенския „Работнически вестник". 1962 4 66-77
Димов, Ненчо. Съюзът на народното студентство в чужбина - „Нарстуд" (1923-1926 г.). 1960 3 85-106
Дихан, М. Д. (СССР). Участието на българския революционер-болшевик Асен В. Христев в Октомврийската революция и Гражданската война. 1959 6 53-61
Доганов, Георги. Коя е майката на Любен Каравелов. 1962 2 63-64
Дуйчев, Иван. Рационалистически проблясъци в славянското средновековие. 1963 5 86-100
Еврев, Илия. Кой е бил председател на Вътрешния централен революционен комитет. 1963 6 49-59
Енчев, Стефан. Въоръжената борба в Единадесета плевенска въстаническа оперативна зона (1941-1944 г.) 1964 2-3 105-123
Жебокрицки, Виктор, Иван Кулинич (СССР). Из историята на руско-българските отношения по време на Първата балканска война (1912-1913 г.) 1962 3 70-78
Жечев, Николай. Пътувания на румънци из България преди един век. 1960 2 82-86
Иванов, Петко. Тесни социалисти - офицери в Балканската война. 1964 5 79-85
Иванов, Теофил. Новооткритият античен град Абрит при Разград. 1956 1 79-91
Игнатов, Ив. П. и Ст. Енчев. Из дейността на първата плевенска комуна (1919-1920 г.) 1962 4 77-87
Йонов, Михаил П. Концепцията на Херман Обен за прехода от Античността към Средновековието. 1963 3 57-66
Йончев, Любомир. Българо-византийски отношения около средата на XIV век (1331-1344 г.) 1956 3 63-74
Йорданов, Георги Д. Октомврийската революция и борбите на нашите миньори през периода на революционната криза. 1957 5 58-73
Йотов, Кольо. Участието на тесните социалисти в борбата за създаване на Комунистическия интернационал. 1959 5 98-114
Казаков, Иван. Нови данни за куриера на „Искра" Иван Загубански. 1963 3 49-56
Кандев, Петко. Професионалното учителско движение в България от основаването на Българския учителски съюз до разцеплението му през 1905 г. 1962 1 59-75
Киркова, Лилия. Из борбите на българските народни учители срещу религиозното възпитание в училищата през 1900 г. 1960 4 58-69
Киселков, В. Сл. Кирил и Методий в Рим и папа Адриан II. 1946/1947 1 98-105
Киселков, Васил Сл. Кога е умрял Софроний Врачански. По случай 150 години от отпечатването на книгата му „Неделник". 1956 6 66-69
Киселков, Васил Сл. Съществувал ли е поп Богомил. 1958 2 57-67
Киселков, Васил Сл. Към биографията на Софроний Врачански. 1961 5 75-78
Киселков, Васил Сл. Бориловият синодик като исторически извор. 1963 6 66-73
Колев, Стойко. Борбата на БКП за изграждане на единство в редовете на работническата класа през периода от 1935-1939 г. 1956 2 49-64
Коледаров, Петър. Знамената от Преображенското въстание през 1903 г. 1963 2 68-70
Колчаков, Илия. Отражение на демарша на Чариков в България. 1963 5 62-71
Кондов, Никола К. Към въпроса за времето, когато е била усвоена царевицата в нашето земеделие. 1960 4 70-91
Конев, Илия. Вестник "Jугославиjа" и българското националноосвободително движение. 1963 6 59-66
Костиков, Ст. Към историята на младежкото движение в Четвърти софийски район. 1956 6 59-66
Крънджалов, Д. Освобождението на най-малкия славянски народ - лужицките сърби. 1945/1946 2 235-239
Куев, Куйо М. По кое летоброение се е ръководил Черноризец Храбър. 1956 5 83-93
Куев, К. М. Отново за годината, когато е била съставена славянската азбука. 1960 3 107-112
Кузмин-Тарасов, А. А. (Москва). Враждебните действия на западните капиталистически държави през Руско-турската война от 1877-1878 г. 1958 2 34-45
Кутиков, Владимир. Една интересна стопанска клауза в договора между деспот Иванко и генуезците от 1387 г. 1957 4 82-95
Кутиков, Владимир. Още по въпроса за приложението на българо-византийския договор от 716 г. 1962 3 79-84
Лазаров, Михаил. Към изясняване началната дата на революционните обиколки на Атанас Узунов. 1963 4 81-82
Ламбрев, К. Легендата за кан Кубрат и неговите синове. 1946/1647 3 350-359
Лишев, Стр. Към въпроса за неуспеха на въстанието в Македония през 1072 г. 1956 1 74-79
Мавродинов, Никола. За нападенията на българите върху Византийската империя в края на V и през VI век. 1945/1946 4-5 522-527
Мавродинов, Никола. Описанието на Преслав в Шестоднева на Йоан Екзарх. 1955 3 66-76
Мадолев, Георги Т. Начало и развой на въоръжената борба в Благоевградски окръг. 1964 2-3 94-104
Максимов, Ст. Предателят на Левски. 1947/1948 2 232-240
Маринов, Петър Ан. Един неотбелязан в историята бунт в Родопите през 1865 г. 1951/1952 4-5 463-469
Маринов, Петър Ан. Още за Родопския бунт през 1865 г. 1956 5 79-83
Марковски, Димитър. За участието на Васил Коларов в интернационалните конференции по време на Първата световна война. 1957 4 79-82
Маслев, Стоян. В. Е. Априлов в Брашов. 1962 1 75-82
Машков, Хр. Участието на пернишките (димитровските) рудничари в Транспортната стачка през 1919/1920 г. 1956 2 65-71
Мерени, Ласло. Унгарското обществено мнение в защита на България и съюзниците й през есента на 1912 г. 1962 6 64-74
Мешвелиани, Карло. Грузинската общественост и някои събития в живота на българския народ. 1962 2 59-62
Милев, Ал. Италианската легенда в нова светлина. 1956 3 74-79
Милкова, Фани Г. Към въпроса за развитието на наследствените права върху мирийските земи през периода 1839-1877 г. 1961 3 73-82
Минев, Димо. Петър Енчев - секретарят на последния революционен комитет преди Освобождението. 1947/1948 2 241-252
Минев, Димо. Филип Симидов. (За тридесетгодишнината от смъртта му). 1956 2 81-89
Мирчев, М. и Г. Тончева. Исторически бележки за Марцианопол. 1956 6 69-79
Михайлов, Стамен. Първата славянска столица - Плиска, в светлината на последните археологически разкопки. 1954 4 122-139
Мичев, Добрин Д. Първото българско земеделско-промишлено изложение и земеделско-промишленият събор в гр. Пловдив през 1892 г. 1955 5 54-71
Мичев, Добрин. Четата на Тодор Грудов в Странджанския край през 1924 г. 1961 1 53-76
Миятев, Петър. Към историята на администрацията на нашите земи през турско време. 1949/1950 1 95-101
Младжов, Георги. Кога за първи път у нас се споменава името на Карл Маркс. 1958 3 68-71
Мулешков, Спас. Към въпроса за произхода на държавата и за формите на класовата борба в древна Атика от VIII-VI в. пр.н.е. 1957 3 94-108
Наков, Ангел. Икономическата помощ, оказана от Съветската армия за възстановяване на нашето народно стопанство. 1960 1 75-83
Натан, Ж. Собствеността в първобитното общество. 1946/1947 1 89-96
Недев, Недю Т. Народнофронтовската акция при погребението на проф. Асен Златаров. 1961 5 68-74
Недев, Недю Т. Поглед върху дейността на Военния съюз (Офицерската лига) от основаването му до 9. IX. 1944 г. 1963 2 54-68
Ников, Нико. Отношението на българите в Унгария към Унгарската съветска република. 1959 3 99-105
Николов, Д. и В. Койчева. Нови данни за дейността на Вела Благоева в Стара Загора. 1960 5 106-108
Орманджиев, Иван. Нови данни за биографията на Димитър Благоев. 1957 2 82-83
Орманджиев, Иван. Необходими поправки в историята на македонското и тракийското революционно движение. 1961 2 75-77
Панайотов, Панайот. Около излизането на кн.1 от списание "Съвременний показател". 1955 5 71-76
Панайотов, Панайот. Още за революционната дейност на българи-комунисти в Москва през 1918 и началото на 1919 г. 1962 6 53-64
Паскалева, Виржиния. За живота и дейността на Анна Маймункова. 1953 4 399-423
Паскалева, Виржиния. Австро-български търговски връзки в края на XVIII и началото на XIX в. 1958 5 83-92
Пейков, Иван. Подготовка, провеждане и значение на Народния съд през 1944-1945 г. 1964 2-3 151-170
Петков, Петко. Заемът на свободата през 1945 г. 1964 2-3 200-212
Петкова, Мария и Мария Геновска. Чужденци доброволци, участници в Балканската война. 1962 5 61-66
Петров, Петър Хр. Към въпроса за освобождаването на Видинска, Белградска и Браничевска област от византийско иго и за присъединяването им към Втората българска държава. 1957 2 84-92
Петров, Петър Хр. Още за годината, когато е била изнамерена славянската азбука 1958 5 92-101
Петров, Петър. Към въпроса за българо-византийските отношения през втората половина на XIII в. 1960 1 83-90
Петрова, Димитрина В. Тесните социалисти и Ноемврийската революция в Германия през 1918 г. 1958 5 63-73
Плочев, Тодор Д. Първото благотворително славянско общество в Търново. (Из дейността на Любен Каравелов в Търново през 1877-1878 г.) 1955 6 76-83
Попов, Георги Н. (СССР). Дейността на БКП за преустройване на учебно-възпитателния процес в училището през първите години на народната власт (септември 1944 г.-декември 1948 г.) 1964 1 63-78
Попов, Никола. Нови данни за класовите различия в българското общество през турското владичество. 1953 6 635-637
Примов, Борислав. Поп Богомил и богомилското движение. 1958 6 96-112
Радков, Иван. Акцията за отменяне на Четвърто постановление на Министерския съвет от 23. ХI. 1944 г. 1964 2-3 171-183
Рангелова, Мария. Отзвуци на Лайпцигския процес в италианския прогресивен печат. 1963 6 43-49
Романски, Ст. Чешкият народ. 1945/1946 1 103-106
Рубенова, Лили. Погребението на Димитър Благоев - внушителна политическа демонстрация на българската работническа класа. 1959 2 73-77
Сиделников, С. И. [СССР]. Участието на Любен Каравелов в руския периодичен печат. 1962 5 66-84
Скляновска, Татяна. Към въпроса за мирогледа на Любен Каравелов. (Художествената критика на Каравелов). 1954 2 67-79
Сирков, Димитър. В.И.Ленин и борбата за създаване на Френската комунистическа партия. 1955 6 60-67
Скорчев, П. Д. Произходът на името Аспарух. 1947/1648 2 230-231
Снегаров, Ив. По въпроса за спахии-немохамедани. 1955 6 83-86
Станчев, Станчо. Надгробният надпис на един преславски болярин от Х в. 1955 4 61-7()
Стоименов, Стоян. Антифашистка демонстрация в София на 3 март 1943 г. 1961 6 81-86
Стойков, Руси. За някои неясноти и грешки в поселищната ни литература. 1959 1 104-112
Стойков, Руси. Сигрица и Елемаг са прабългарски имена. 1964 6 63-67
Стойнов, Борис. Бойните групи - една от формите на въоръжената борба на българския народ против фашизма (1941-1944 г.) 1959 4 132-156
Стойчев, Ив. За рождения ден на Раковски. 1945/1946 3 355-357
Стойчев, Ив. Други бележки по тефтерчето на Ботйова. 1945/1946 4-5 527-530
Стойчев, Иван. Дневникът на Раковски от 1854 година, 1946/1947 2 233-237
Стойчев, Иван. Два непознати Ботеви автографа. 1947/1948 4-5 562-563
Стойчев, Иван. За родното място на Христо Ботев. 1953 6 622-625
Стойчев, Иван Кр. Към уточняване на рождената дата на Христо Ботев. 1954 1 95-103
Стойчев, Иван. Нови сведения за живота и дейността на Христо Ботев. 1957 3 70-78
Стойчев, Иван, Таньо Стоянов Куртев и неговата чета през 1876 г. 195Я@@ 3 71-101
Стоянов, Маню. Дейността на Найден Геров като руски консул в Пловдив. 1949/1950 4-5 589-599
Стоянов, М. Нови данни за Софроний Врачански. 1953 2 211-212
Стоянов, Маньо, Изработване на Органическия устав на Източна Румелия. 1955 2 58-87
Тивчев, Петър. За класовата борба във византийското село през XII в. 1961 1 76-99
Тивчев, Петър. За участието на българи във византийската войска пред периода на византийското иго (1018-1185 г.) 1963 1 79-93
Тишев, Димитър и Панайот Панайотов. Революционна дейност на българи в гр. Одеса през 1919 г. 1957 5 74-86
Тодоров, Николай. Социално-икономически облик на Провадия през 60-те и 70-те години на XIX в. 1963 2 70-84
Тодорова-Петкова, Бонка. Поправки към изданията на едно важно писмо на Васил Левски. 1954 2 79-82
Топалов, Панайот П. Възникване на движение в Западна Тракия (1901- 1920 г.) 1960 2 66-81
Топенчаров, Владимир. Някои български извори за характера на "Балканския вариант". 1960 4 52-58
Топузов, Иван и Иван Сарафов. Земеделската просвета в периодичния ни печат до Освобождението. 1957 3 80-94
Трайков, Никола. Оръжието на Раковски. 1955 5 80-86
Трифонов, Димитър. Движението на трудово-културните бригади (1945-1948 г.). 1964 2-3 184-199
Тъпкова-Заимова, Василка. Към въпроса за военните пътища през Първото българско царство 1958 1 58-73
Филипов, Иван. Относно датата на първата социалистическа сбирка у нас. 1957 1 82-84
Хаджиниколов, В. Н. А. Семашко и България. 1961 4 93-107
Хаджиниколов, Веселин. Из историята на Съюза на приятелите на СССР. 1964 6 46-62
Христов, Хр. Сталин на български. 1949/1950 2 242-247
Христов, Христо. Прилагане на капиталистически начин на производство в българското селско стопанство през 60-те и 70-те години на XIX в. 1964 1 78-84
Христу, Василе. Сведения за отношението на полските аристократи към българския въпрос преди Освобождението. 1945/1946 3 357-360
Христу, Василе. Румънски сведения за български училища в Браила преди Освобождението. 1946/1647 4-5 540-542
Христу, Василе. За Ботевия другар д-р Николае Зубку-Кодряну, 1948/1949 3-4 489-494
Христу, Василе. Румъно-българска работническа взаимност в миналото. 1949/1950 3 356-359
Цанев, Петър. Произведенията на Ленин в България до войните. 1949/1950 4-5 583-588
Цанев, Петър, За ролята на работническите просветни дружества и групи при Партията и някои данни за дейността на софийското дружество „Класово съзнание".
1955 6 67-76
Цанев, Петър. За отношението на тесните социалисти към потребителната кооперация. 1956 2 72-80
Цавев, Петър. Из издателската дейност на кооперация „Освобождение" след Октомврийската революция (1919-1923 г.) 1957 5 87-107
Цанев, Петър. Издателската дейност на Българската социалдемократическа партия в първите години след Бузлуджанския конгрес (1891-1894). 1961 4 75-83
Цветкова, Бистра Д. Робството в Османската империя и по-специално в българските земи под турска власт. 1954 2 82-100
Цинцадзе, Ясе (Тбилиси). Българска езическа богиня от XI в. според един грузински извор. 1960 2 86-89
Цончев, Петър Т. Левски в Котел и съставянето на Котленския революционен комитет. 1955 4 56-61
Чемпалов, И. Н. Из дейността на хитлеристкия посланик в Анкара Франц фон Папен в навечерието и в началото на Втората световна война (април 1939г.-юни 1941 г). 1962 2 54-59
Чижевски, Н. Т. (СССР). Дейността на ВКП за разпространяване опита на съветските новатори по снижаване себестойността на промишлената продукция през първата петилетка (1949-1952 г.) 1962 4 54-65
Шанидзе, А. (Грузинска ССР). Страница из историята на грузино-българските културни взаимоотношения. 1958 4 98-104
Шаренков, Виктор. Джон Рийд и неговото посещение в България. (По случай осемдесет години от рождението му). 1957 6 41-47
Шарланов, Д. Нелегалният отечествено-фронтовски печат (1942-9. IX.1944 г.) 1961 2 6З-75
Шарова, Крумка. Очистване на Пловдивската организация от опортюнистите през 1901 г. 1955 1 49- 58
Шнитман, А. М. (СССР), Революционната дейност на Никола Димитров Михайлов в Одеса. 1958 5 73-83
Шнитман, А М. Арестуването на Христо Благоев в Русия (1889-1890 г.) 1963 4 71-80
Яновски, Борис Русев. Към ранната история на шахмата у нас. (По една разпоредба на средновековното ни право). 1964 5 92-100
Янков, Александър. Проектът на чешкия крал Иржи от Подебради за създаване на световна организация за мир и неговото значение. 1964 5 86-92