Институт по история
Исторически преглед
Българска академия на науките
Бета версия Изберете съдържанието на Исторически преглед според годините, които Ви интересуват.  

 

 

 

 

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Г. Марков (главен редактор)

Ил. Илиев (зам. главен редактор)

К. Косев, О. Маждракова-Чавдарова, А. Запрянова, Г. Никова, Е. Вечева, А. Димитров, Р. Стоянова, Ст. Първева, Т. Стоилова, Бл. Нягулов, Ил. Марчева

© Институт по история при БАН,
ул, "Шипченски проход" № 52, бл. 17
кв. "Гео Милев"
Телефон: 979-29-14
e-mail: ipregled@ihist.bas.bg Редакционна обработка:
А. Василева-Якимова
Превод на резюмета:
Н. Попова
Предпечатна подготовка:
Кр. Анастасов, Р. Прахова

ISSN 0323 - 9748